Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

Palkitseminen

Palkka- ja palkkioselvitys 

Pöyry Oyj:n (“Pöyry” tai “yhtiö”) palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukaisesti. Listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilta osoitteesta www.cgfinland.fi.

Pöyryn  palkka- ja palkkioselvitys sisältää kuvauksen hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemista koskevasta päätöksentekojärjestyksestä (osa A) ja palkitsemisen keskeisistä periaatteista (osa B). Palkitsemisraportti (osa C), jossa selostetaan edellisen tilikauden aikana maksetut palkkiot, on erillisellä sivulla.

A. Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys

Kuvaus hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemista koskevasta päätöksentekojärjestyksestä.

Hallitus 
Yhtiökokous päättää hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten palkkioista vuosittain hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan valmisteleman hallituksen esityksen perusteella.

Toimitusjohtaja
Hallitus päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen perusteella toimitusjohtajan palkitsemisesta. Palkitsemista arvioidaan vuosittain.

Muu johto
Hallitus päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen perusteella johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Toimitusjohtaja valmistelee ehdotuksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnalle. Johtoryhmän palkitsemista arvioidaan vuosittain.

Yhtiökokouksen valtuutukset
Yhtiökokous päättää yhtiön osakkeiden käyttämisestä osakeperusteiseen palkitsemiseen. Yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien (esimerkiksi optio-oikeudet) antamisesta. Lisätietoja hallituksen voimassaolevista valtuutuksista on saatavilla sivulta Hallituksen valtuutukset. Hallituksen valtuutusten perusteella edellisen tilikauden aikana tekemät päätökset koskien palkitsemista on kuvattu palkitsemisraportissa.

B. Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Kuvaus hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen keskeisistä periaatteista.

Hallitus
Hallituksen jäsenten palkkiot koostuvat vuosipalkkioista, jotka maksetaan hallituksen ja sen valiokuntien jäsenyyden perusteella, sekä ulkomaalaisille hallituksen jäsenille maksettavista lisäpalkkioista. Hallituksen palkkiot maksetaan rahana. Hallituksen jäsenet eivät saa yhtiön osakkeita palkkiona eivätkä he kuulu Pöyryn pitkän tai lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmien piiriin. Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön muiden palkitsemis- tai eläkejärjestelmien piirissä.

Yhtiökokous 7.3.2019 vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraavasti:

Vuosipalkkio, euroa  
Hallituksen puheenjohtaja          65 000
Hallituksen varapuheenjohtaja        55 000
Hallituksen jäsen        45 000
Hallituksen valiokuntien jäsenet    15 000

Lisäpalkkiot. Hallitus päätti yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti maksaa 15 000 euron vuotuisen lisäpalkkion hallituksen ulkomailla asuville jäsenille sekä 5 000 euron vuotuisen lisäpalkkion valiokuntien ulkomailla asuville jäsenille.

Kulut. Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen ja valiokuntien jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Palkkiot ÅF Pöyry AB:ssa työskenteleville hallituksen jäsenille. Sellaisille hallituksen jäsenille, jotka ovat työ- tai toimisuhteessa ÅF Pöyry AB:hen tai sen tytäryhtiöihin, ei kuitenkaan makseta palkkioita.

Toimitusjohtaja
Toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet on kuvattu seuraavassa taulukossa:

Palkkioelementti Kuvaus
Vuosipalkka Vuosipalkka koostuu kolmesta osasta: peruspalkka, edustusraha ja autoetu. Kaikki osat on määritelty Sveitsin frangeissa. Peruspalkkaa muutetaan ennalta sovitulla tavalla mikäli Sveitsin frangin (CHF) kurssi euroon nähden muuttuu merkittävästi sopimushetken tilanteesta.
Toimitusjohtajan vuosipalkka on yhteensä CHF 569.400.
Muuttuvat osat Toimitusjohtaja kuuluu Pöyryn kannustinjärjestelmien piiriin kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaisesti. 
Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä (STI) Pöyryn hallitus määrittelee vuosittain STI -järjestelmän palkkion pohjana olevat suorituskriteerit, jotka koostuvat sekä konsernin että henkilökohtaisista tavoitteista. Hallitus arvioi toimitusjohtajan suoritustavoitteiden täyttymistä vuosittain NCC:n valmistelusta. Toimitusjohtajan STI palkkion määrä vastaa enintään 150 % peruspalkasta. Palkkio maksetaan käteisenä seuraavan vuoden huhtikuussa.
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä (LTI) Toimitusjohtaja osallistuu jäljempänä kohdassa "Osakepohjainen palkitsemisjärjestelmä" kuvattuun pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään.
Eläke Toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta. Toimitusjohtaja kuuluu Sveitsin lakimääräiseen eläkejärjestelmään sekä maksuperusteisen lisäeläkevakuutuksen piiriin, jossa eläke-edut perustuvat kertyneeseen eläkesäästöön. Lisäeläkejärjestelyn kustannuksista vastaa yhtiö ja ne ovat 5,6% vakuutuspalkasta. Mikäli toimitusjohtajan sopimus päättyy ennen eläkeikää, hänellä on oikeus kertyneeseen eläkesäästöön.
Allekirjoituspalkkio Toimitusjohtajalle maksettiin hänen aloittaessaan tehtävässään sopimuksen mukainen allekirjoituspalkkio, joka koostui käteisosuudesta (CHF 100.000) ja Pöyryn osakkeista (100.000 kpl). 
Toimisuhteen päättymisen ehdot Sopimus on määräaikainen ja voimassa 31.12.2020 (”päättymispäivä”) saakka. Sen jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei toimitusjohtaja tai yhtiö, vähintään kuusi kuukautta ennen päättymispäivää, ilmoita aikeestaan irtisanoa sopimus päättymään päättymispäivänä. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään ilman syytä kahdentoista kuukauden irtisanomisajalla, missä tapauksessa toimitusjohtajalla on oikeus peruspalkkaan ja luontoisetuihin irtisanomisajalta, mutta ei vielä erääntymättömiin palkkioihin. Yhtiö ei ole oikeutettu päättämään sopimusta ennen päättymispäivää ilman syytä, mutta voi milloin tahansa vapauttaa toimitusjohtajan tehtävistään. Tällöin toimitusjohtajalla on oikeus peruspalkkaan ja luontoisetuihin päättymispäivään saakka, ja lisäksi hän on oikeutettu saamaan kaikki pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään (LTI) liittyvät ”matching” osakkeet Pöyry Oyj:n hallituksen 3.8.2017 hyväksymien pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesi, mutta hän ei kuitenkaan ole oikeutettu vielä erääntymättömiin palkkioihin.
Kilpailukielto Toimitusjohtajaa sitoo kilpailukielto sopimuksen päättymistä seuraavat kuusi kuukautta. Edellyttäen että yhtiö pyytää toimitusjohtajaa noudattamaan kilpailukieltoa ja toimitusjohtaja tämän ehdon kokonaisuudessaan täyttää, on toimitusjohtajalla oikeus korvaukseen joka vastaa kuuden kuukauden peruspalkkaa sopimuksen päättymishetkellä.

Toimitusjohtajan osakeomistus edellisen tilikauden lopussa on esitetty selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Muu johto
Johtoryhmän jäsenten palkitsemisen periaatteet on kuvattu seuraavassa taulukossa. Johtoryhmään kuuluu eri maissa asuvia jäseniä.

Palkkioelementti Kuvaus
Vuosipalkka Vuosipalkka koostuu peruspalkasta, tavanomaisista luontoiseduista kuten auto ja puhelin, sekä muista kiinteistä palkanosista yhtiön paikallisten käytäntöjen mukaisesti. Johtoryhmän jäsenten vuosipalkan sisältö vaihtelee tehtävän ja asuinmaan mukaan.
Muuttuvat osat Johtoryhmän jäsenet kuuluvat Pöyryn kannustinjärjestelmien piiriin kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaisesti. 
Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä (STI) Pöyryn hallitus määrittelee vuosittain STI -järjestelmän palkkion pohjana olevat suorituskriteerit. Konserni-, liiketoimintaryhmä- ja henkilökohtaiset tavoitteet sekä niiden ala- ja ylärajat määritellään strategisten tavoitteiden perusteella. Johtoryhmän jäsenten palkkion enimmäismäärä on 50-100% vuoden peruspalkasta, tehtävästä riippuen. Palkkio maksetaan käteisenä seuraavan vuoden huhtikuussa. 
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä (LTI) Johtoryhmän jäsenet osallistuvat jäljempänä kohdassa "Osakepohjainen palkitsemisjärjestelmä" kuvattuun pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään.
Eläke Johtoryhmän jäsenet kuuluvat asuinmaansa eläkejärjestelmien piiriin paikallisen käytännön mukaisesti. Lisäksi johtoryhmän jäsenet kuuluvat Pöyryn maksuperusteisen lisäeläkeohjelman piiriin.
Työsuhteen päättymisen ehdot Irtisanomisaika johtoryhmän jäsenen puolelta ovat neljästä kuuteen kuukautta. Yhtiön irtisanoessa sopimuksen johtoryhmän jäsen on tyypillisesti oikeutettu kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen.

Johtoryhmän jäsenten osakeomistus edellisen tilikauden lopussa on esitetty selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Osakepohjainen palkitsemisjärjestelmä

Pöyryn hallitus päätti 4.5.2017 pitkän aikavälin osakepohjaisesta palkitsemisjärjestelmästä yhtiön ylimmälle johdolle ja avainhenkilöille. Palkitsemisjärjestelmän tarkoitus on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöitä yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkitsemisjärjestelmä perustuen osakeomistukseen yhtiössä.

Edellytys johdolle ja avainhenkilöille suunnattuun palkitsemisjärjestelmään osallistumiselle on, että järjestelmään osallistuva henkilö palkitsemisjärjestelmän käynnistämisajankohtana omistaa tai hankkii yhtiön osakkeita yhtiön hallituksen osoittamaan enimmäismäärään asti (Alkusijoitus).

Palkitsemisjärjestelmä sisältää yhden ansaintajakson, joka muodostuu viidestä perättäisestä vuodesta, vuodet 2017-2022. Ansaintajakson aikana järjestelmään osallistuvilla henkilöillä on mahdollisuus saavuttaa pitkän aikavälin palkkio matching shares -osakkeiden muodossa. Järjestelmä oikeuttaa osallistujan saamaan matching shares -osakkeita, joiden lukumäärä riippuu osallistujan tekemän Alkusijoituksen määrästä. Edellytys palkkion saamiseksi järjestelmän perusteella on, että osanottaja omistaa järjestelmään alunperin sisällytetyt osakkeet (Alkusijoitus) koko ansaintajakson ajan. Lisäksi osanottajan tulee omistaa palkkioksi saamansa osakkeet kaksi vuotta kyseisen palkkion maksupäivästä lukien. Palkkio maksetaan erissä palkitsemisjärjestelmän kestoaikana. Palkitsemisjärjestelmän piiriin tulee kuulumaan enintään viisitoista yhtiön hallituksen valitsemaa henkilöä.

Osanottaja voi valita haluaako osanottaja mahdollisen palkkion osittain yhtiön osakkeina (50 %) ja osittain rahana (50 %) tai ainoastaan osakkeina (100 %). Rahaosuus on tarkoitettu osanottajalle palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten kulujen kattamiseen. Palkkiot maksetaan vuosittain kunkin perättäisen ansaintajaksoon kuuluvan vuoden jälkeen. Palkkiota ei makseta, mikäli osanottajan työ- tai palvelusuhde yhtiöön päättyy ennen kuin palkkio on maksettu, ellei yhtiön hallitus tee erityistä poikkeusta.

Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat noin 2.100.000 Pöyry Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osan), laskettuna 4.5.2017 osakkeen hinnan perusteella. Palkkiona annettavien osakkeiden lukumäärä perustuu kunkin osanottajan Alkusijoituksen määrään ja ennalta määrättyyn matching -kertoimeen, jonka suuruus vaihtelee Alkusijoituksen määrän mukaan järjestelmän ehdoissa määrätyllä tavalla. Hallitus päättää kunkin järjestelmän osanottajan Alkusijoituksen enimmäismäärän.

C. Palkitsemisraportti

Palkitsemisraportti, jossa selostetaan edellisen tilikauden aikana maksetut palkkiot, on esitetty erillisellä sivulla.

Katso myös