Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

Riskien kuvaus

Seuraavassa kuvataan Pöyryn liiketoimintoihin liittyviä tyypillisiä riskejä. Kuvauksen ei ole tarkoitus olla kattava, vaan yhtiön toimintaan liittyy myös muita riskejä. Merkittävimmät tilikauden aikana havaitut riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa.

Ulkoiset riskit

Markkinat

RISKI: Talouden epävarmuus ja riskit jatkuvat erityisesti Euroopan markkinoilla. Tämä riski voi aiheuttaa epävarmuutta ja pitkittää asiakkaiden päätöksentekoa.  Toteutuessaan riski voisi aiheuttaa asiakkaille vakavia investointien rahoitusongelmia, mikä voi myös heikentää Pöyryn liikevaihtoa ja kannattavuutta. 

RISKIENHALLINTATOIMET: Konserni pyrkii vähentämään markkinariski- ja suhdanneherkkyyttään tasapainoisella tilauskannalla, joka muodostuu eri teollisuudenaloilla, markkinoilla ja maantieteellisillä alueilla toimivien asiakkaiden toimeksiannoista, sekä käyttämällä alikonsultteja ja joustavia työsuhdejärjestelyjä. Konserninsisäinen suunnittelupalvelujen käyttö on myös tehnyt resurssien kohdentamisesta joustavampaa. Laskusuhdanteessa Pöyryn työkanta, henkilöstön työllisyysaste ja asiantuntijapalkkiot saattavat laskea, mikä voi vaikuttaa Pöyryn tuottoihin ja taloudelliseen asemaan negatiivisesti.

Maksuriski

RISKI: Osa Pöyryn liikevaihdosta tulee kehittyviltä markkinoilta ja kehitysmaista, joista eräissä on poliittisia ja taloudellisia haasteita. Riskinä on, että laskujen maksu näissä maissa toteutettavien hankkeiden osalta viivästyy huomattavasti tai että Pöyry-konserni joutuu kirjaamaan luottotappioita. Riskin hallitsemiseksi yhtiöllä on systemaattinen prosessi saatavien seuraamiseksi ja perimiseksi. Projektiliiketoiminnassa on lisäksi riski siitä, että asiakkaat pidättävät maksuja väitettyjä puutteita palveluissa vastaan, mikä voi lopulta johtaa pitkällisesti viivästyneisiin maksuihin tai saatavien perimiseen juridisen prosessin kautta.

RISKIENHALLINTATOIMET: Maksuriskin hallitsemiseksi yhtiö ylläpitää systemaattisia prosesseja varmistaakseen asianmukaisten sopimusehtojen sisältymisen sopimuksiin sekä saatavien seurannan ja aktiiviset  perintätoimet.   

Kilpailu

RISKI: Kilpailu konsultointi- ja suunnittelualalla on maailmanlaajuisesti ja paikallisesti kovaa. Talouden epävarmuus on jatkunut, ja tietyillä sektoreilla ja markkinoilla kilpailu on edelleen tiukkaa. Muiden kuin perinteisten toimijoiden kilpailu on myös lisääntynyt merkittävästi joillain aloilla.

RISKIENHALLINTATOIMET: Pöyry pyrkii erottautumaan kilpailijoistaan strategisen evoluution avulla, jonka seurauksena saadaan parempi maailmanlaajuisten ja paikallisten toimintojen välinen vuorovaikutus. Tämä tarkoittaa Pöyryn maailmanlaajuisen osaamisen soveltamista asiakkaiden palvelemiseen paikallisilla markkinoilla. Maailmanlaajuisen ja paikallisen ulottuvuuden välisen vuorovaikutuksen tarkoituksena on vahvistaa Pöyryn liiketoimintaa ja edistää Pöyryn asiakkaiden menestystä. Lisäksi Pöyry pyrkii erottautumaan kilpailijoistaan palvelutarjoomalla, joka kattaa koko hankkeen elinkaaren, sisältäen strategisen neuvonannon, suunnittelupalvelut, projektin toteutuksen ja toiminnan tukemisen. 

Sisäiset riskit

Strategiset riskit/ Liiketoiminnan kehittäminen

RISKI: Orgaaninen kasvu on Pöyryn kasvustrategian tärkeä osa. Tämän strategisen päämäärän saavuttamiseen liittyvät merkittävimmät riskit ovat mahdolliset osaavien myyntiresurssien puute, soveliaiden projektien rajallinen määrä ja asiakkaiden päätöksenteon viiveet. Merkittävä osa orgaanisesta kasvusta odotetaan saavutettavan suurilla ja monimutkaisilla projekteilla. Näitä projekteja on rajallinen määrä markkinoilla niillä sektoreilla, joilla Pöyry toimii. Projektien riskiprofiili saattaa myös olla sellainen, että Pöyry päättää, ettei se osallistu niihin.

RISKIENHALLINTATOIMET: Pöyrykiinnittää erityistä huomiota myyntiin sekä paikallisesti että globaaleissa osaamialueissa. Lisäksi Pöyryllä on asiantuntijoiden muodostama erikoisyksikkö, jonka tehtävänä on keskittyä kehittämään suurien ja monimutkaisten projektien myyntiä.

Strategiset riskit/ Pöyry-brändi

RISKI: Pöyryllä on yhden brändin strategia. Tämä sisältää riskin siitä, että yksittäisen Pöyry-kopnserniin kuuluvan yhtiön tai liiketoimintakumppanin toiminta tai laiminlyönti voi vahingoittaa Pöyryn brändin arvostusta joko paikallisesti tai laajemmin.

RISKIENHALLINTATOIMET: Pöyry tunnetaan laadukkaana brändinä. Pyrimme ylläpitämään laatulupausta varmistamalla, että palvelumme ovat ensiluokkaisia. Yhtiön projektinhallinnan ohjeet (Project Management Guidelines) ovat tärkeässä roolissa sen varmistamisessa, että palvelumme toteutetaan ja toimitetaan laadukkaasti. Laadukkaiden palveluiden lisäksi korkealaatuinen eettinen ja lainsäädännön noudattamisen taso on pakollinen osa kaikkea mitä teemme Pöyryllä. Yhtiön toimintaohjeet (Code of Conduct)  ja niihin liittyvät soveltamisohjeet sisältävät selkeät ja tinkimättömät puitteet vaatimuksista, joita jokaisen Pöyryn työntekijän tulee noudattaa.  

Toiminnalliset riskit/ Sääntöjen, menettelytapojen ja ohjeiden noudattaminen

RISKI: Pöyryllä on laaja paikallisten toimistojen verkosto, joka kattaa yli 40 maata ja työllistää noin 6 000 asiantuntijaa ympäri maailman. Korruption ja petoksen riski on suurentunut joillakin niistä markkinoista, joilla yhtiö toimii. 

RISKIENHALLINTATOIMET: Näin monimuotoiseen liiketoimintaan liittyvien monien riskien pienentämiseksi Pöyry perusti vuonna 2012 erityisen compliancesta vastaavan toiminnon, jota johtaa Chief Compliance Officer. Toiminto tuo puolueetonta näkemystä, ja sen päätehtävät ovat compliance-käytäntöjen määrittely ja merkittävien vaatimustenmukaisuuteen liittyvien asioiden raportointi ylemmälle johdolle. Compliancella on hallituksen ja ylimmän johdon ohella tärkeä rooli Pöyryn eettisen toimintaympäristön ja -kulttuurin rakentamisessa ja ylläpitämisessä.

Compliance-ohjelma on keskeinen osa riskien pienentämistä, ja se perustuu Pöyryn toimintaohjeisiin, jotka sisältävät hallituksen tai toimitusjohtajan hyväksymät tärkeimmät konsernin laajuiset toimintaperiaatteet, ohjeet ja suuntaviivat.

Pöyryn toimintaperiaatteet (Code of Conduct) ja niiden sisältämät compliance-suuntaviivat ovat Pöyryn toimintaohjeiden perustava asiakirja. Toimintaperiaatteissa määritetään yrityksemme eettisen käyttäytymisen standardit sekä vahvistetaan korruptiota, lahjontaa, petoksia, kilpailua rajoittavia käytäntöjä ja syrjintää tai häirintää koskeva nollatoleranssi. Toimintaperiaatteiden tarkoituksena on varmistaa, että yritys harjoittaa liiketoimintaa kaikkein korkeimpien eettisten standardien mukaisesti, ja kaikki Pöyryn työntekijät ja liiketoimintakumppanit ovat velvollisia noudattamaan niitä. Jotta työntekijöiden olisi helpompi ymmärtää toimintaperiaatteita, Pöyryn intranetissä on koko konsernille tarkoitettu verkko-opintomoduuli. Kaikkien työntekijöiden on suoritettava tämä verkko-opintomoduuli vuosittain. Lisäksi muulla koulutuksella, henkilökohtaisella ohjauksella, valvonnalla, auditoinneilla ja muilla käytännön toimenpiteillä pyritään hallitsemaan yrityksemme altistumista näille riskeille. Pöyry käynnisti vuonna 2012 "SpeakUp@Pöyry"-palvelun, jonka kautta työntekijät voivat esittää huolenaiheitaan nimettömästi.

Toimintaperiaatteiden lisäksi yrityksen sisäisen valvonnan menettelytavat, riskinhallintapolitiikka, ohjeet sekä toimivalta- ja hyväksymismatriisi tarjoavat puitteet valvonnalle ja riskinhallinnalle. Sisäisen valvonnan kehystä mukautetaan siten, että sen avulla voidaan käsitellä compliance-riskien ehkäisemistä ja lieventämistä.

Pöyry suhtautuu linjausten rikkomuksiin vakavasti. Korjaavat ja kurinpidolliset toimenpiteet vaihtelevat tapauksen mukaan koulutuksesta ja mentoroinnista aina erottamiseen saakka.

Toiminnalliset riskit/ Projektit ja toimeksiannot

RISKIT:
Konsultointitoimeksiannot. Noin kaksikymmentä (20) prosenttia Pöyryn liiketoiminnasta muodostuu liikkeenjohdon konsultoinnista ja teknisestä konsultoinnista sekä muista vastaavanlaisista neuvonantopalveluista. Pöyry pyrkii alalle tyypilliseen tapaan rajoittamaan neuvonantopalveluille ominaisia vastuuriskejä standardisoiduilla sopimusehdoilla sekä vakuutuksilla, eikä näihin toimeksiantoihin liity yleensä merkittävää vastuuriskiä. Jos tällaisten palvelujen yhteydessä havaitaan erityinen riskialue, ryhdytään erityisiin toimenpiteisiin jopa niin, että sanottujen palvelujen tarjonta lopetetaan. Neuvonantopalveluihin sisältyy satunnaisesti maksun saamiseen liittyvä riski. Nämä riskit pyritään välttämään käyttämällä etupainotteisia, säännöllisiä maksuaikatauluja.

Projektipalvelut. Noin kahdeksankymmentä (80) prosenttia Pöyryn liiketoiminnasta muodostuu projektipalveluista, kuten perus- ja detaljisuunnittelusta, hankintojen neuvonantopalveluista, projekti- ja rakennusvalvonnasta sekä projektinjohto- ja muista työmaapalveluista. Projektit myydään kiinteään hintaan, enimmäishintaan tai aikaveloitusperusteella. Kiinteään hintaan ja enimmäishintaan myydyissä projekteissa riskinä on se, että arviot asiantuntijoiden työn tai ajan käyttämisestä ylittyvät epätarkkojen aika- ja kustannusarvioiden, työn viivästysten, palveluiden lisäyksiin tai muutoksiin liittyvien korvauskiistojen, kokemattoman henkilöstön tai muiden odottamattomien seikkojen vuoksi.

Urakointityyppiset projektit. Osa Pöyryn liiketoiminnasta on urakointityyppisiä suunnittelu-, hankinta- ja rakentamispalvelut (Engineering, Procurement, Construction – EPC) käsittäviä tai käyttö- ja kunnossapitopalvelut (Operation and Management – O&M) käsittäviä projekteja. Tyypillinen EPC-projekti käsittää projektin johtamisen, suunnittelun, laitehankinnat, rakentamisen, asennuksen, laitosten luovuttamisen, käyttöönoton sekä koekäytön. O&M-projektit käsittävät laitoksen käytön asiakkaan lukuun, myös kunnossapidon.

Suuret ja monimutkaiset projektit. Pöyryn ensisijaisia painopisteitä ovat suuret ja monimutkaiset projektit, mukaan lukien suunnittelu-, hankinta- ja rakentamisen johtamisen palveluja (EPCM) koskevat projektit sekä EPC- ja O&M-projektit (kokonaistoimitukset sekä käyttö- ja kunnossapitopalvelut). Pöyryn globaali myynti ja projektinjohto (Global Sales and Project Management – GSPM) johtaa näiden projektien markkinointia, myyntiä ja toteutusta. GSPM koostuu projektityön ydinalueiden erikoisasiantuntijoista ja kokeneista projektijohtajista/-päälliköistä.

Projektit julkisen sektorin asiakkaille ja institutionaalisille sijoittajille. Noin kolmasosassa Pöyryn toimeksiannoista asiakkaana on julkinen sektori tai institutionaaliset rahoittajat. Näille toimeksiantosopimuksille on ominaista se, ettei vastuita voida aina rajata konserniohjeiden edellyttämällä tavalla. Julkisen sektorin toimeksiannot kilpailutetaan pääsääntöisesti julkisella hankintamenettelyllä, johon liittyy kireän hintakilpailun riski. Lisäksi julkiseen päätöksentekoon liittyy riski siitä, että päätös julkisesta varainkäytöstä tiettyyn projektikohteeseen voi muuttua, viivästyä tai peruuntua poliittisten päättäjien vaihtuessa. Tämän erityisriskin vuoksi niille liiketoimintayksiköille, jotka suorittavat kyseistä liiketoimintaa, on laadittu erityiset projektin- ja riskienhallintaohjeet ja menettelytavat. Työntekijöille, jotka osallistuvat kansainvälisille rahoituslaitoksille tarkoitettuihin tai niiden rahoittamiin projekteihin, on annettu erityisohjeita ja kehitetty verkko-opintomoduuli.

RISKIENHALLINTATOIMET:  Kaikki projektit luokitellaan riskin perusteella. Projektin riskiluokitus määrittää projektin kohtelun sekä myynti- että toteutusvaiheessa. Riskiluokitus tapahtuu asiakkuudenhallintajärjestelmässä (CRM) sekä ennen sitovan tarjouksen toimittamista että ennen sopimuksen allekirjoittamista käyttäen kokonaisvaltaista projektiriskien arviointia. Arvioinnissa määritelty projektiluokitus toimii perustana hyväksymistason määrittelemisessä toimivaltaa ja hyväksymisiä koskevan politiikan mukaisesti.  

Vuonna 2013 Pöyry julkaisi projektinhallinnan ohjeet (Project Management Guidelines), jotka kuvaavat projektin toteuttamisprosessin ottaen huomioon kunkin projektiluokan mukaiset erityistarpeet. Ohjeet on laadittu perustuen PMI metodologiaan ja mukautettu Pöyryn liiketoimintaa ja palvelutarjontaa koskeviin eritystarpeisiin. Vuonna 2014 nämä prosessit vietiin lisäksi osaksi keskeisten toimipisteittemme laatujärjestemiä. Niitä tukevat eri palvelutyypeille erityisesti määritellyt työkalut ja parhaat käytännöt.

Osana näitä ohjeita perinpohjainen projektiriskien hallintaprosessi, joka sisältää säännölliset riskiarviot, on otettu käyttöön koko konsernissa projektiriskien välttämiseksi ja vähentämiseksi. Projektiarviointiprosessi perustuu yhdenmukaiseen projektiraportointiin ja siihen osallistuu liiketoiminnan johtoa kaikilta organisaatiotasoilta. Riskien arviointi ja riskikatselmus toteutetaan käyttäen Pöyryn standardisoituja riskienhallintatyökaluja. Projektin katselmuksen ja riskiarvion tulos voi vaikuttaa suoraan taloudelliseen raportointiin. Projektipäälliköiden apuna on ammattitaitoista talousalan henkilöstöä ja muuta henkilöstöä sen varmistamiseksi, että taloudellinen raportointi on täsmällistä sekä lain ja säännösten mukaista.     

Projektipäällikkömme ovat avainasemassa projektien riskienhallinnassa. Projektipäällikkömme johtavat ja valvovat projektejaan tarjouksen laadinnasta vastaanottohyväksyntään saakka. Projektipäälliköille annetaan lisäkoulutusta heidän toimintansa kaikilla olennaisilla osa-alueilla. Projektipäälliköille ja muulle projektihenkilöstölle on laadittu Pöyryn projektinhallintaprosesseihin perustuva konserninlaajuinen koulutusohjelma. 

Konsernissa on käytössä sekä suurempien että riskipitoisempien projektien valvontamekanismit. Tukitoiminnoissa, kuten lakiasioiden ja rahoituksen parissa, työskentelee projektipäällikköjä tukevaa henkilökuntaa.

Suuret projektit, joihin kuuluvat myös kokonaistoimitusprojektit (EPC), voivat vaatia perusteellista ja pitkäkestoista kehitystyötä, minkä vuoksi niihin liittyy rahoitukseen, toteutuskonsepteihin ja projektin aloituksen ajoitukseen liittyviä epävarmuustekijöitä. Nämä ovat tekijöitä, joihin Pöyryn ei ole mahdollista vaikuttaa. Projektin toteutusvaiheessa saattaa ilmetä muitakin riskejä. Yhtiöllä on tiukat riskinhallintaprosessit, joilla tällaisia riskejä tunnistetaan ja torjutaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

EPC- ja O&M-projekteista on annettu riskien hallintaa koskevat erityisohjeet, jotka sisältävät yksityiskohtaiset ohjeet riskien arviointi- ja hallintamekanismeista sekä säännöllisistä projektitarkastuksista työmaalla. Kaikilla EPC- ja muilla suurilla ja monimutkaisilla projekteilla on oltava oma valvontaryhmänsä. Nykyistä osaamista pyritään lujittamaan kouluttamalla ja rekrytoimalla asiantuntijoita EPC-projekteihin.

Toiminnalliset riskit/ Yhteistyökumppanit

RISKI: Huomattava osa projekteista toteutetaan yhteistyössä alihankkijoiden kanssa, konsortioissa taikka muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyökumppaniriskit liittyvät työn toteuttamiseen, vaatimusten noudattamiseen tai yhteistyökumppanin taloudelliseen asemaan ja saattavat aiheuttaa riskin Pöyrylle.

RISKIENHALLINTATOIMET: Työn toteuttamiseen liittyvät vastuuriskit pyritään siirtämään sellaisenaan kunkin yhteistyökumppanin kannettavaksi ns. back-to-back -sopimusmääräyksin. Konsernin riskienhallintaohjeissa edellytetään lisäksi yhteistyökumppaneiden taloudellisen tilan ja ammatillisen laatutason tarkistamista, sekä sitä, että ne toimivat Pöyryn toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Konsernin kaikkien työntekijöiden on noudatettava erityisohjeita, jotka koskevat kolmansien osapuolten käyttämistä liikekumppaneina, mukaan lukien due diligence -tarkastukset, vahvistukset ja hyväksynnät.

Toiminnalliset riskit/ Vastuuvelvollisuus

RISKI: Asiakkaille toimitettavat asiantuntijapalvelut sisältävät vastuuriskejä. Vastuuriskejä voivat olla esimerkiksi kykenemättömyys toimittaa palvelut sovittujen ammatillisten standardien mukaisesti, laskentavirheet ja muut vastaavat virheet sekä toimituksen viivästyminen. 

RISKIENHALLINTATOIMET: Näiden riskien vähentämiseksi on projektien laadunhallintaa ja tarkastusmenetelmiä korostettu ja ammattivastuuta sopimuksissa rajoitettu. Konsernin lakiasiaintoiminto tarjoaa projektipäälliköille tarjousten ja sopimusten hallintaa koskevaa säännöllistä koulutusta, mukaan lukien vastuu ja lakimääräisten riskien hallinta. 

Ammatillisen ja toiminnanvastuun kattamiseksi konsernilla on maailmanlaajuinen vastuuvakuutusohjelma. Vastuuvakuutuksiin liittyy riski niiden saatavuudesta ja vakuutusturvan hintatasosta. Lisäksi ammatilliset vastuuvakuutukset eivät kata kaikkia ammattivastuun riskejä.

Toiminnalliset riskit/ Henkilöstö

RISKI: Pöyryn liiketoiminnan menestys riippuu yhtiön johdon ja työntekijöiden osaamisesta sekä yhtiön kyvystä pitää palveluksessaan nykyinen johtonsa ja työntekijänsä ja tarvittaessa rekrytoida uutta kyvykästä henkilökuntaa.  Osaavien ammattilaisten saatavuus eri puolilla maailmaa on tärkeä tekijä kasvun ja kannattavan liiketoiminnan turvaamisen kannalta.

RISKIENHALLINTATOIMET: Pöyryn maine ja mielenkiintoiset uramahdollisuudet houkuttelevat ammattilaisia, jotka ovat kiinnostuneita kansainvälisestä urasta yhtiössä, joka pyrkii olemaan oman alansa edelläkävijä. Konserninlaajuisia henkilöstöhallintoprosesseja kehitetään jatkuvasti ja yhtiö panostaa houkuttelevan työnantajalupauksen tarjoamiseen.

Toiminnalliset riskit/ Tietotekniikka

RISKI: Pöyryn toiminnan tehokkuus riippuu pitkälti tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmien käytöstä ja jatkuvista parannuksista. Järjestelmien toimintahäiriöt tai käytön keskeytykset sekä tietojen menetykset, korruptoitumiset tai vuodot voivat haitata konsernin toimia. Epäonnistuminen tai merkittävät viiveet parannusten tai uusien järjestelmien toteuttamisessa voivat samoin heikentää Pöyryn toimien tehokkuutta.

Pöyryllä on käytössään asianmukainen IT-organisaatio, prosessit ja valvonta, jotta se pystyy lieventämään näitä riskejä, mukaan lukien varmennukset, varmuuskopiot ja toimintahäiriöitä koskevat suunnitelmat sekä asianmukainen haittaohjelmistosuojaus, salaustekniikat ja verkkoturvallisuuden valvontakeinot. Lisäksi Pöyry hallinnoi IT-alueen kehittämis- ja toteuttamisprojektejaan keskitetysti ja sillä on käytössään asianmukaiset IT-projektinhallintaprosessit, mukaan lukien riskinhallinta.

Vuoden 2012 lopussa Pöyry teki suuren maailmanlaajuisen IT-infrastruktuuripalveluntarjoajan kanssa palvelusopimuksen Pöyryn maailmanlaajuisten IT-prosessien sekä IT-palveluiden toteutusmallin harmonisoimisesta ja standardisoimisesta. Uusi palvelumalli ja rakenne on parantanut merkittävästi Pöyryn IT-infrastruktuurin luotettavuutta ja tehokkuutta sekä vähentävät tietotekniikkaan liittyviä riskejä. Lisäksi Pöyry viimeistelee globaalin IT-infrastruktuurin muutosohjelmaa, joka sisältää uuden globaalin verkoston ja modernisoidut yhteistoimintavälineet. 

Vuoden 2014 lopussa Pöyry aloitti projektin, jonka tarkoituksena on korvata sen vanhat IT-järjestelmät uudella toiminnanohjausjärjestelmällä.

Rahoitusriskit

Rahoitusriskit kuvataan konsernitilinpäätöksen liitetietojen kohdassa Muut liitetiedot.