Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

Riskienhallinnan järjestelmä

Menettelytavat ja ohjeet

Pöyryllä on yhtiön hallituksen konsernille vahvistama riskienhallintapolitiikka, jossa määritellään riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet, toimintatavat, organisaatio, vastuut sekä raportointi- ja seurantamenettelyt. Lisäksi konsernilla on riskienhallintapolitiikkaan perustuvat käytännön liiketoimintaa koskevat yksityiskohtaiset riskienhallintaohjeet, jotka liittyvät ensisijaisesti Pöyryn ydintoiminnan eli projektien riskienhallintaan.

Organisaatio

Yhtiön toimitusjohtaja johtaa konsernin riskienhallintatyötä konsernin johtoryhmän ja riskienhallinnasta vastaavan johtoryhmän jäsenen avustuksella. Toimitusjohtaja vahvistaa konsernin riskienhallintapolitiikkaan perustuvat riskienhallintaohjeet, seuraa kuukausittain liiketoimintalinjojen merkittäviä riskejä ja valvoo konsernin riskienhallintajärjestelmien ja  käytäntöjen kehittämistä. Johtoryhmä toteuttaa konsernissa riskienhallintaprosessin (ks. jäljempänä kohta Toimintatavat) ja kokoaa konsernin ja liiketoimintalinjojen tuloksista raportin tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle.

Pääasiallinen vastuu käytännön riskienhallinnasta on liiketoiminnoissa, joissa riskit myös ensisijassa syntyvät. Liiketoimintalinjojen johtajat vastaavat oman liiketoimintalinjansa riskienhallinnasta noudattaen konsernin riskienhallintaohjeita. Liiketoimintalinjojen johtajat raportoivat liiketoimintalinjan merkittävistä riskeistä ja yleisestä riskitilanteesta osana kuukausiraportointiaan. Lisäksi merkittävimmistä riskeistä laaditaan erillinen seurantaraportti.

Tarkastusvaliokunta seuraa konsernin riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta. Lisäksi se käsittelee kokouksissaan säännöllisesti suurimpia konserniriskejä ja riskienhallintaraportteja ja raportoi niistä edelleen hallitukselle.

Hallitus valvoo riskienhallintaa, tarkastelee konsernin riskienhallintaprosesseja tarkastusvaliokunnan avustuksella ja hyväksyy yhtiön riskienhallintaperiaatteet. Hallitukselle raportoidaan säännöllisesti suurimmista konserniriskeistä.

Toimintatavat

Pöyryn riskienhallinta muodostuu koordinoidusta toimintatavasta tunnistaa, arvioida, käsitellä ja hallita konsernin merkittävimpiä riskialueita systemaattisesti ja ennakoivasti.

Riskienhallintaprosessi (Enterprise Risk Management - ERM)

Pöyryllä suoritetaan vuosittain strategiaprosessin yhteydessä konserninlaajuinen, yhdenmukainen riskienhallintaprosessi. Riskienhallintaprosessissa kukin liiketoimintalinja tekee itsenäisesti oman lyhyen ja pitkän aikavälin riskiarvionsa. Konsernin johtoryhmä tekee kokonaiskartoituksen ja arvion konsernitason riskeistä. Liiketoimintalinjat vastaavat omien riskiensä torjumisesta asianmukaisin toimin. Tällaiset toimet ovat tavallisesti riskien vähentämiseen, siirtämiseen tai lieventämiseen tähtääviä toimia tai niiden yhdistelmiä. Organisaatiossa seurataan säännöllisesti toimien etenemistä.

Riskejä käsitellään seuraavan pääriskiluokittelun mukaan:

  • ulkoiset riskit
  • sisäiset riskit
    • strategiset riskit
    • toiminnalliset riskit
    • rahoitusriskit.

Projektien riskinhallintaprosessi

Kaikki projektit luokitellaan ja niitä niitä koskevat menettelyt sekä myynti- että toimeenpanovaiheessa määräytyvät luokituksen mukaan. Myös projektihyväksynnät riippuvat luokituksesta, sen lisäksi että tietyt kriteerit määrittävät hyväksymistason automaattisesti. 

Pöyry on määritellyt ja dokumentoinut yhtiön omat projektinhallintaohjeet (Project Management Guidelines), jotka ovat osa Pöyryn toimintaohjeita. Projektinhallinnan ohjeet julkaistiin sisäisesti vuonna 2013. Ohjeisiin sisältyy Pöyryn projektinhallintaan liittyvän toimintatavan kuvaus sekä Pöyryn keskeisten projektinhallintaprosessien kuvaus. Projektin riskinhallinta on eräs määritellyistä prosesseista. Pöyryn projektinhallinta ja projetiriskien hallinta perustuvat näihin ohjeisiin. 

Kehitettyjen projektinhallintaohjeiden tukena on Pöyryn projektinhallinnan koulutusohjelma, joka on laadittu rinnakkain prosessin kehittämisen kanssa. Laadukas projektinhallinta tarkoittaa laadukkaita palveluja ja hyvää riskien ja mahdollisuuksien hallintaa.

Projekteihin ja toimeksiantoihin liittyvä riskinhallinta on olennainen osa Pöyryn päivittäistä riskinhallintaa ja jokaisen projektipäällikön keskeinen tehtävä. Pöyry perusti globaalin projektinhallintaorganisaation (Project Management Office - PMO) vuonna 2013. Konserninlaajuinen PMO organisaation tukee projektipäälliköitä projektinhallintaprosessissa, sisältäen muun muassa projektiriskien hallintaprosessin ja kuukausittaisen projektiarviointiprosessin. 

Systemaattinen riskienhallintaprosessi määritellään projektikohtaisesti projektin koon, monimutkaisuuden ja sopimusmallin mukaan. Kaksi räätälöity projektihallinnan työkalua on kehitetty tukemaan projektiriskien hallinnassa. Toista käytetään kaikissa projekteissa ja toinen on kehitetty nimenomaisesti suuria projekteja varten. Projektinhallintaohjeiden mukaan edellä mainittujen työkalujen käyttö on pakollista. 

Projektien riskinhallintaprosessia seurataan koko projektin elinkaaren ajan hankesuunnittelu- ja tarjousvaiheesta alkaen säännöllisenä ja järjestelmällisenä prosessina projektin päätökseen asti.

Sekä projektiriskien että konserninlaajuisten riskien hallinnassa noudatetaan samaa yleispätevää riskienhallintaprosessia: