Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 03.02.2005

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ   Pörssitiedote 3.2.2005 klo 9.15   1(10)

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

Jaakko Pöyry Group siirtyy International Financial Reporting Standardsin
(IFRS) mukaiseen raportointiin vuoden 2005 alusta. Merkittävimmät
muutokset konsernin tulokseen ja taseeseen aiheutuvat eläkejärjestelyjen
kirjaamisesta, laskennallisista verosaamisista ja liikearvon
käsittelystä. Koska konsernin raportointi- ja laskentaperiaatteet ovat
jo aiemmin olleet pääosin IFRS-standardien mukaisia, IFRS:ään
siirtymisen vaikutukset konsernin tulokseen, taseeseen ja omaan pääomaan
eivät ole muilta osin merkittäviä.

IFRS-muutosten vaikutukset tuloslaskelmaan 2004

Vuoden 2004 FAS:in (Finnish Accounting Standards) mukainen tilikauden
tulos oli 18,0 miljoonaa euroa. IFRS:n mukaiset muutokset olivat 1,7
miljoonaa euroa, eli IFRS:n mukainen tilikauden tulos oli 19,7 miljoonaa
euroa. Osakekohtainen tulos oli 1,30 euroa (FAS) ja 1,42 euroa (IFRS).

IFRS-muutosten vaikutukset taseeseen 31.12.2003 ja 31.12.2004

FAS:in mukaisen taseen loppusumma oli vuoden 2003 lopussa 270,9
miljoonaa euroa. IFRS:n mukaiset muutokset lisäsivät taseen loppusummaa
14,6 miljoonalla eurolla 285,5 miljoonaan euroon. FAS:in mukaisen taseen
loppusumma oli vuoden 2004 lopussa 300,4 miljoonaan euroa. IFRS:n
mukaiset muutokset lisäsivät taseen loppusummaa 12,2 miljoonalla eurolla
312,6 miljoonaa euroon.

Laskelmat on laadittu nykyisten tietojen ja standardien pohjalta.
Laskelmat ovat tilintarkastamattomia.

Tärkeimmät tekijät ja niiden vaikutukset tuloslaskelmaan ja taseeseen
ovat seuraavat:

Eläkejärjestelyt

Konsernilla on etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä Sveitsissä, Saksassa,
Ranskassa ja Norjassa. Suomessa eräät vapaaehtoiset eläkejärjestelyt
ovat etuuspohjaisia. Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen kattamattomat
vastuut lisäävät konsernin vierasta pääomaa ja vähentävät konsernin omaa
pääomaa. Vastaavasti, mikäli etuuspohjaisessa eläkejärjestelyssä on
vastuita ylittäviä varoja, ylikatettu osuus lisää konsernin varoja ja
konsernin omaa pääomaa. Eläkemenot kirjataan kuluiksi
vakuutusmatemaattisten laskelmien perusteella.

Suomen TEL-eläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkeosan kattamattomia
vastuita vuosina 2003 ja 2004 ei ole laskelmissa huomioitu TEL-
järjestelmään tehtyjen sääntömuutosten takia. Vastuu oli vuonna 2003
noin 7 miljoonaa euroa.

Liikearvo

Global Network Company -konsepti on Jaakko Pöyry Groupin strategian
kulmakiviä. Konsernin maailmanlaajuinen toimistoverkosto on
ainutlaatuinen ja liiketoiminnan tärkeä avaintekijä. Sen ansiosta Jaakko
Pöyry Group pystyy tarjoamaan monipuolista osaamistaan sekä
maailmanlaajuisesti toimiville yrityksille että paikallisille
toimijoille. Global Network Company -konseptillaan konserni yhdistää
maailmanlaajuisen asiantuntijaverkoston tietotaidon vahvaan
paikallisolosuhteiden tuntemiseen. Strategia, jossa kaikki kolme
liiketoimintaryhmää tavoittelevat Global Network Company -konseptin

                                2(10)

mukaista yhteistyö- sekä integraatiotasoa puoltaa konsernin noudattamaa
periaatetta allokoida liikearvo IFRS 3 -standardin mukaisesti.

Jaakko Pöyry Groupin kolme liiketoimintaryhmää (Metsäteollisuus, Energia
ja Infrastruktuuri & ympäristö) edustavat rahavirtoja kerryttäviä
yksiköitä, joiden tasolla johto seuraa sijoitetun pääoman tuottoa.
Liikearvo allokoidaan näille kolmelle segmenttitasolle.

Liikearvon arvonalentumistesti suoritetaan vuosittain joulukuun aikana
ensisijaisesti määrittelemällä ennustettujen kassavirtojen nykyarvot.
Lisäksi määritetään nettomyyntihinta toimialan keskiarvoon perustuvalla
suhteellisella hinnoittelulla.

Käyttöarvon laskemisessa kassavirta perustuu strategiasuunnitelman
mukaiseen kehitykseen, jossa on jätetty huomioimatta
strategiasuunnitelmiin sisältyvät yritysostot.

Muut keskeiset oletukset:

- Beeta-arvot välillä 0,75 - 1,00
- WACC ennen veroja 8,9 % - 10,1 % p.a. (verojen jälkeen 7,0 % - 8,2 %)
- Pitkän aikavälin kasvuennuste 2,5 % - 3,5 % p.a.

Liikearvon arvonalentumistestin tulokset Jaakko Pöyry Group luokittelee
seuraavasti: a) alittaa, b) vastaa, c) ylittää hieman, d) ylittää
selvästi, e) ylittää merkittävästi.

Arvonalentumistesti osoittaa, että kaikkien liiketoimintaryhmien
käyttöarvot ylittävät merkittävästi vastaavat tasearvot.

Ulkopuolinen riippumaton asiantuntija on antanut lausunnon tehdystä
liikearvon arvonalentumistestistä.

Laskennalliset verosaamiset

Konsernin laskennalliset verosaamiset ovat pääasiassa konserniin
kuuluvien yhtiöiden vahvistettuihin tappioihin perustuvia saamisia.
Vahvistetuista tappioista on huomioitu vain ne saamiset, jotka konsernin
on arvioitu voivan hyödyntää seuraavien kolmen vuoden aikana. Tästä
poiketen Saksan toiminnan laajuus huomioiden Saksan laskennallisen
verosaamisen on arvioitu tulevan käytetyksi kuudessa vuodessa.

Rahoitusinstrumentit

IFRS:n rahoitusinstrumentteja koskeva standardi ei aiheuta merkittäviä
muutoksia konsernin tuloslaskelmaan tai taseeseen.

Realisoituneiden termiinikauppojen ja valuuttaoptioiden tulos on
kirjattu niiden realisoitumisen perusteella. Avoimet termiinit on
muunnettu tilinpäätöspäivän kurssiin lukuun ottamatta tilauskantaa
vastaan tehtyjä termiinejä. IFRS:n käyttöönoton jälkeen myös tilauskanta
ja sitä suojaamaan tehdyt termiinit muunnetaan tilinpäätöspäivän
kurssiin. Tämän muutoksen tulos- ja tasevaikutus on vähäinen.

Jaakko Pöyry Group Oyj:n 11,2 miljoonan euron lainoille tekemien
koronvaihtosopimusten tulos- ja tasevaikutus on vähäinen.
Koronvaihtosopimusten käypä arvo oli vuoden 2004 lopussa -0,1 miljoonaa
euroa.

Konsernin myytävissä olevien rahoitusvarojen arvo oli vuoden 2004
lopussa 6,1 miljoonaa euroa.
                                3(10)

Rahoitusinstrumentteja koskevaa IFRS-standardia ei ole huomioitu IFRS-
luvuissa ennen 1.1.2005.

Kurssierojen kirjaaminen

IFRS ei ole muuttanut kurssierojen kirjaamiskäytäntöä. Kurssivoitot ja -
tappiot on kirjattu tulosvaikutteisesti. Valuuttatermiinien korkoero
sisältyy kurssieroon. Liiketoimintaan kuuluvat kurssivoitot ja -tappiot
on kirjattu liikevaihtoon tai liiketoiminnan kuluihin. Rahoituksen
kurssivoitot ja -tappiot on kirjattu rahoitustuottoihin tai -kuluihin.

Vuokrasopimukset

Konsernilla on rahoitusleasingsopimuksia ja muita vuokrasopimuksia.

Rahoitusleasingsopimuksilla hankittu käyttöomaisuus sisältää lähinnä
tietokoneita ja muita konttorikoneita. Ne on aktivoitu taseen vastaaviin
ja poistetaan tasapoistoin taloudellisena vaikutusaikana IAS 17
(vuokrasopimukset) -standardin mukaisesti. Leasingvelvoitteet sisältyvät
korolliseen vieraaseen pääomaan.

Muut vuokrasopimukset ovat pääosiltaan toimipaikkojen vuokrasopimuksia.
Myös autojen ja eräiden konttorikoneiden vuokrasopimukset on luokiteltu
muiksi vuokrasopimuksiksi. Sopimusten perusteella suoritettavat vuokrat
kirjataan kuluiksi vuokra-ajan kuluessa.

Omaan pääomaan sidotut etuudet

Jaakko Pöyry Group Oyj on myöntänyt optio-oikeuksia vuonna 1998 ja
vuonna 2004. Optio-oikeuksista johtuvat kulut on laskettu Black&Scholes-
mallilla ja kirjattu henkilöstökuluihin ja vastaavasti hyvitetty omaa
pääomaa.

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJErkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen
toimitusjohtaja           toimitusjohtajan sijainen

Lisätietoja antaa:
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh.(09) 8947 2872, 0400 420 285

www.poyry.com

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet                                4(10)

  JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI


  Milj.euroa
                     FAS        IFRS
  TULOSLASKELMA             2004   Muutos   2004

  Liikevaihto             473,9        473,9

  Liiketoiminnan muut tuotot       2,1         2,1
  Osuus osakkuusyhtiöiden        0,5         0,5
 tuloksista

  Materiaalit ja palvelut        64,9        64,9
1) Henkilöstökulut           263,7    2,7  266,4
2) Poistot konserniliikearvosta      4,9 -   4,9   0,0
  Muut poistot ja            9,1         9,1
 arvonalentumiset
  Liiketoiminnan muut kulut      106,2        106,2

  Liikevoitto              27,7    2,2   29,9
   Osuus liikevaihdosta, %       5,8         6,3

  Rahoitustuotot ja -kulut    +    1,0       +  1,0
   Osuus liikevaihdosta, %       0,2         0,2

  Voitto ennen satunnaisia eriä     28,7    2,2   30,9
   Osuus liikevaihdosta, %       6,1         6,5

  Satunnaiset erät            0,0         0,0

  Voitto ennen veroja ja        28,7    2,2   30,9
 vähemmistön osuutta
   Osuus liikevaihdosta, %       6,1         6,5

3) Välittömät verot        -    9,5 -   0,5 -  10,0
  Vähemmistön osuus       -    1,2      -  1,2

  Tilikauden voitto           18,0 +   1,7   19,7


                                5(10)

  Milj. euroa
                     FAS         IFRS
  TASE             31.12.2003  Muutos 31.12.2003

  Konserniliikearvo          34,3         34,3
  Aineettomat hyödykkeet        4,7         4,7
4) Aineelliset hyödykkeet       16,2    1,6    17,8
5) Sijoitukset             9,4   -0,2    9,2
6) Laskennalliset verosaamiset     0,3    5,4    5,7
  Keskeneräiset työt         35,4         35,4
  Myyntisaamiset           90,1         90,1
7) Muut saamiset            17,4    7,8    25,2
  Rahoitusarvopaperit ja rahat    63,1         63,1

  Yhteensä              270,9   14,6   285,5

8) Oma pääoma             117,9   11,5   129,4
  Vähemmistön osuus          4,2         4,2
9) Korollinen vieras pääoma,      11,2    1,1    12,3
  pitkäaikainen
9) Korollinen vieras pääoma,      2,2    0,5    2,7
  lyhytaikainen
  Saadut projektiennakot       37,5         37,5
  Ostovelat              10,6         10,6
10) Muu koroton vieras pääoma      87,3    1,5    88,8

  Yhteensä              270,9   14,6   285,5


                                6(10)

  Milj. euroa
                     FAS         IFRS
  TASE             31.12.2004   Muutos 31.12.2004

  Konserniliikearvo          33,6         33,6
  Aineettomat hyödykkeet        4,4          4,4
4) Aineelliset hyödykkeet       14,8    1,0    15,8
5) Sijoitukset             10,4    -0,2    10,2
6) Laskennalliset verosaamiset     1,3    4,9    6,2
  Keskeneräiset työt         46,6         46,6
  Myyntisaamiset           105,4         105,4
7) Muut saamiset            21,7    6,5    28,2
  Rahoitusarvopaperit ja rahat    62,2         62,2

  Yhteensä              300,4    12,2   312,6

8) Oma pääoma             117,5    9,1   126,6
  Vähemmistön osuus          7,1          7,1
9) Korollinen vieras pääoma,      8,6    0,7    9,3
  pitkäaikainen
9) Korollinen vieras pääoma,      2,6    0,3    2,9
  lyhytaikainen
  Saadut projektiennakot       51,6         51,6
  Ostovelat              13,9         13,9
10) Muu koroton vieras pääoma      99,1    2,1   101,2

  Yhteensä              300,4    12,2   312,6


                                7(10)

  Milj. euroa

  MUUTOKSET

  TULOSLASKELMA                      2004

1) Etuuspohjaisten                 -     2,0
  eläkejärjestelyjen eläkekulut
  Optio-ohjelmien kulut              -     0,7
2) Poistot konserniliikearvosta               4,9
3) Laskennallisten verosaamisten          -     0,5
  muutos

  Yhteensä                    +     1,7

  TASE                31.12.2003   31.12.2004

4) Rahoitussopimuksilla hankittu       1,6      1,0
  käyttöomaisuus
5) Myytävissä olevien        -    0,2 -     0,2
  rahoitusvarojen arvonalennus
6) Laskennalliset verosaamiset        5,4      4,9
7) Etuuspohjaisten              8,0      6,7
  eläkejärjestelyjen varat
  Muut               -    0,2 -     0,2

  Yhteensä                 14,6      12,2

8) Oman pääoman muutokset          11,5      9,1
9) Rahoitusleasingsopimusvelka        1,6      1,0
10) Etuuspohjaisten              1,5      2,1
  eläkejärjestelyjen velka

  Yhteensä                 14,6      12,2                                8(10)

 Milj. euroa

 OMA PÄÄOMA             31.12.2003   31.12.2004

 Oma pääoma FAS              117,9     117,5
  Etuuspohjaisten              6,5      4,6
  eläkejärjestelyjen nettovarat
  Laskennalliset verosaamiset        5,4      4,9
  Rahoitusvarojen arvonalennus   -    0,2  -    0,2
  Muut               -    0,2  -    0,2
 IFRS muutokset yhteensä          11,5      9,1
 Oma pääoma IFRS             129,4     126,6


                       FAS      IFRS
 TUNNUSLUVUT                2004      2004

 Tulos/osake, euroa            1,30      1,42
  Laimennusvaikutuksella         1,26      1,38
 korjattu

 Oma pääoma/osake, euroa          8,43      9,09

 Sijoitetun pääoman tuotto, %       21,6      21,4

 Oman pääoman tuotto, %          15,6      15,6

 Omavaraisuusaste, %            50,1      51,2

 Velkaantumisaste, %           -40,9     -37,4                                9(10)

Liiketoimintaryhmät
                 FAS
Milj. euroa          1-3/04 4-6/04 7-9/04 10-12/04  2004

LIIKEVAIHTO

Metsäteollisuus         47,1  48,4  40,7   50,1  186,3
Energia             33,0  35,7  35,5   42,3  146,5
Infrastruktuuri & ympäristö   35,5  34,7  34,6   37,3  142,1
Muut              -0,1   0,0  -0,4   -0,5  -1,0
                115,5  118,8 110,4   129,2  473,9

LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO

Metsäteollisuus         3,5   4,4  4,2    5,4  17,5
Energia             2,1   1,5  1,7    2,7   8,0
Infrastruktuuri & ympäristö   1,5   1,7  2,4    2,4   8,0
Muut              -1,4  -1,6  -1,4   -1,4  -5,8
Liikevoitto yhteensä       5,7   6,0  6,9    9,1  27,7
Rahoituserät           0,1   0,2  0,2    0,5   1,0
Voitto ennen satunnaisia eriä  5,8   6,2  7,1    9,6  28,7
Välittömät verot        -2,1  -2,4  -1,3   -3,7  -9,5
Vähemmistön osuus        -0,1  -0,4  -0,1   -0,6  -1,2
Kauden voitto          3,6   3,4  5,7    5,3  18,0

TASE

Konserniliikearvo        33,1  32,2  31,5   33,6
Aineettomat hyödykkeet      4,8   5,0  4,6    4,4
Aineelliset hyödykkeet     16,1  16,8  16,5   14,8
Sijoitukset           9,8  10,0  10,1   10,4
Laskennalliset verosaamiset   0,5   0,7  1,0    1,3
Keskeneräiset työt       46,1  54,2  65,1   46,6
Myyntisaamiset         81,4  93,1  85,4   105,4
Muut saamiset          20,3  25,5  27,6   21,7
Rahoitusarvopaperit ja rahat  49,7  44,8  48,1   62,2

Yhteensä            261,8  282,3 289,9   300,4

Oma pääoma           100,6  104,6 110,5   117,5
Vähemmistön osuus        4,2   6,9  6,7    7,1
Korollinen vieras pääoma,    11,2  10,4  9,5    8,6
pitkäaikainen
Korollinen vieras pääoma,    2,1   2,1  3,3    2,6
lyhytaikainen
Saadut projektiennakot     38,3  41,2  46,7   51,6
Ostovelat            11,3  11,8  11,8   13,9
Muu koroton vieras pääoma    94,1  105,3 101,4   99,1

Yhteensä            261,8  282,3 289,9   300,4
 10(10)

 Liiketoimintaryhmät
                IFRS
 Milj. euroa         1-3/04 4-6/04 7-9/04 10-12/04 2004

 LIIKEVAIHTO

 Metsäteollisuus        47,1  48,4  40,7   50,1 186,3
 Energia            33,0  35,7  35,5   42,3 146,5
 Infrastruktuuri & ympäristö  35,5  34,7  34,6   37,3 142,1
 Muut              -0,1   0,0  -0,4   -0,5 -1,0
                115,5  118,8 110,4   129,2 473,9

 LIIKEVOITTO JA KAUDEN
 VOITTO

 Metsäteollisuus         3,5   4,3  4,1    5,3 17,2
 Energia             1,8   1,3  1,4    2,5  7,0
 Infrastruktuuri & ympäristö   1,3   1,5  2,1    2,1  7,0
 Muut              -0,1  -0,3  -0,2   -0,7 -1,3
 Liikevoitto yhteensä      6,5   6,8  7,4    9,2 29,9
 Rahoituserät          0,1   0,2  0,2    0,5  1,0
 Voitto ennen satunnaisia    6,6   7,0  7,6    9,7 30,9
 eriä
 Välittömät verot        -2,2  -2,5  -1,4   -3,9 -10,0
 Vähemmistön osuus       -0,1  -0,4  -0,1   -0,6 -1,2
 Kauden voitto          4,3   4,1  6,1    5,2 19,7

 TASE

 Konserniliikearvo       33,1  32,2  31,5   33,6
 Aineettomat hyödykkeet     4,8   5,0  4,6    4,4
 Aineelliset hyödykkeet     17,6  18,2  17,7   15,8
 Sijoitukset           9,6   9,8  9,9   10,2
 Laskennalliset verosaamiset   5,8   5,9  6,1    6,2
 Keskeneräiset työt       46,1  54,2  65,1   46,6
 Myyntisaamiset         81,4  93,1  85,4   105,4
 Muut saamiset         27,8  32,7  34,4   28,2
 Rahoitusarvopaperit ja     49,7  44,8  48,1   62,2
 rahat

 Yhteensä           275,9  295,9 302,8   312,6

 Oma pääoma          111,6  115,0 120,3   126,6
 Vähemmistön osuus        4,2   6,9  6,7    7,1
 Korollinen vieras pääoma,   12,2  11,4  10,4    9,3
 pitkäaikainen
 Korollinen vieras pääoma,    2,6   2,5  3,6    2,9
 lyhytaikainen
 Saadut projektiennakot     38,3  41,2  46,7   51,6
 Ostovelat           11,3  11,8  11,8   13,9
 Muu koroton vieras pääoma   95,7  107,1 103,3   101,2

 Yhteensä           275,9  295,9 302,8   312,6