Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 26.03.2002

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N C-OPTIO-OIKEUDET 1998 HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ   Pörssi-ilmoitus 26.3.2002 klo 15.00 1(5)

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N C-OPTIO-OIKEUDET 1998 HELSINGIN PÖRSSIN
PÄÄLISTALLE

Jaakko Pöyry Group Oyj:n vuoden 1998 optiolainaan liittyvät C-optio-
oikeudet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin
päälistalle 2.4.2002 alkaen. Vuoden 1998 C-optio-oikeudet ovat
kaupankäynnin kohteena yhdessä listattujen vuoden 1998 A/B-optio-
oikeuksien kanssa.

C-optio-oikeuksia on yhteensä 520 000. Kukin C-optio-oikeus
oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Jaakko Pöyry Group Oyj:n osakkeen.
Yhteensä C-optio-oikeuksilla voi merkitä enintään 520 000 osaketta.
Optio-oikeuksilla tapahtuva osakkeiden merkintäaika alkaa 1.4.2002
ja päättyy 30.4.2005. Osakkeiden merkintähinta optio-oikeuksilla on
9,62 euroa/osake. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain
maksettavat osingot.

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJErkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen
Toimitusjohtaja           Toimitusjohtajan sijainenLisätietoja antaa:

Anne Viitala, lakiasiainjohtaja, Jaakko Pöyry Group Oyj
Puh. (09) 8947 2811

www.poyry.com

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Liite:
Optiolainan 1998 ehdot


                  Liite           2(5)

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N OPTIOLAINAN EHDOT

Jaakko Pöyry Group Oyj:n ("yhtiö") varsinainen yhtiökokous on
30.3.1998 päättänyt optiolainan ottamisesta seuraavin ehdoin:

I LAINAEHDOT

1. Lainan määrä ja yksikkökoko

Optiolainan määrä on kolmetoistamiljoonaa (13 000 000) markkaa.
Lainasta annetaan kaksikymmentäkuusituhatta (26 000) viidensadan
(500) markan nimellisarvoista velkakirjaa, joihin kuhunkin liittyy
viisikymmentä (50) optiotodistusta, joista viisitoista (15)
merkintään kirjaimella A, viisitoista (15) kirjaimella B ja
kaksikymmentä (20) kirjaimella C.

 2. Merkintäoikeus

Laina tarjotaan Jaakko Pöyry Group -konsernin henkilöstön ja
hallituksen jäsenten sekä yhtiön hallituksen päättämän kokonaan
omistetun tytäryhtiön merkittäväksi. Optiolainaa ja optiotodistuksia
ei pääsääntöisesti saa tarjota, myydä eikä luovuttaa Yhdysvaltoihin
eikä yhdysvaltalaisille eikä yhdysvaltalaisten lukuun.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi,
koska optiolaina on tarkoitettu kannustusjärjestelmän osaksi.

3. Laina-aika

Laina päivätään 15.5.1998. Laina-aika on kolme (3) vuotta. Laina
maksetaan takaisin yhtenä eränä 15.5.2001.

4. Emissiokurssi

Lainan emissiokurssi on sata (100) prosenttia.

5. Korko

Lainalle maksetaan vuotuista korkoa kolme (3) %.

6. Lainan merkintä, merkintöjen hyväksyminen ja merkintöjen maksu

Laina on merkittävissä 14.4.1998 - 15.5.1998. Merkintä tapahtuu
Jaakko Pöyry Group Oyj:n pääkonttorissa Vantaalla. Yhtiön hallitus
päättää merkintöjen hyväksymisestä. Muille kuin yhtiöön työsuhteessa
oleville hallituksen jäsenille voidaan hyväksyä enintään 100 000
markan merkintä. Merkintä voidaan hyväksyä sellaisenaan tai
määrältään vähennettynä tai hylätä kokonaan. Ylimerkintätilanteessa
hallitus päättää merkintöjen leikkaamisesta. Alimerkintätilanteessa
merkitsemättä jääneet velkakirjat annetaan Jaakko Pöyry Group Oyj:n
tytäryhtiön merkittäväksi.
                                3(5)

Hyväksymisestä ilmoitetaan merkitsijälle kirjallisesti.
Velkakirjojen osoittama pääoma on maksettava 5.6.1998 mennessä
yhtiön osoittamalle pankkitilille.

7. Luovutuskielto ja tarjoamisvelvollisuus

Yhtiö säilyttää optiotodistukset merkitsijän lukuun merkintäajan
alkamiseen saakka. Merkitsijällä on oikeus saada haltuunsa
optiotodistukset, kun merkintäaika niiden osalta alkaa.

Optiotodistukset ovat vapaasti siirrettävissä, kun osakemerkinnän
aika niiden osalta on alkanut. Yhtiö voi edellä sanotusta poiketen
kuitenkin antaa luvan optiotodistuksen luovuttamiseen
aikaisemminkin. Luvan antamisesta päättää hallitus.

Mikäli merkitsijän työsuhde Jaakko Pöyry Group -konserniin päättyy
ennen 1.4.2002 muusta syystä kuin työntekijän kuolemasta tai
eläkkeelle siirtymisestä johtuen, on hänen viipymättä tarjottava
yhtiölle vastikkeetta sellaiset optiotodistukset, joiden osalta
kohdan II.2. mukainen osakemerkinnän aika ei työsuhteen
päättymispäivänä ollut alkanut.

II OSAKEMERKINNÄN EHDOT

1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään

Kukin optiotodistus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1)
viiden markan (5) nimellisarvoisen Jaakko Pöyry Group Oyj:n
osakkeen. Jaakko Pöyry Group Oyj:n osakepääoma voi merkintöjen
seurauksena nousta enintään 1 300 000 uudella osakkeella eli
enintään 6 500 000 markalla.

2. Osakkeiden merkintä ja maksu

Osakkeiden merkintäaika alkaa:
- optiotodistuksella A 1.4.2000
- optiotodistuksella B 1.4.2001
- optiotodistuksella C 1.4.2002

Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optiotodistuksilla
30.4.2005.

Osakkeiden merkintä tapahtuu Jaakko Pöyry Group Oyj:n pääkonttorissa
ja mahdollisesti muussa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Osakkeet
on maksettava merkittäessä.

3. Osakkeiden merkintähinta

Osakkeen merkintähinta on Jaakko Pöyry Group Oyj:n osakkeen
vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 27.2. -
29.3.1998 lisättynä yhdeksällä (9) markalla ja pyöristettynä
lähimpään ylempään markkaan. Osakkeen merkintähinta on vähintään
kuusikymmentäviisi (65) markkaa. Osakkeen merkintähintaa alennetaan
30.3.1998 jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen
                                4(5)

määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta
on kuitenkin vähintään osakkeen nimellisarvo.

4. Osakkeiden kirjaus

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-
osuustilille.

5. Osakeoikeudet

Osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa
osakkeet on merkitty. Muut oikeudet alkavat osakepääoman korotuksen
tultua merkityksi kaupparekisteriin.

6. Osakeannit, vaihtovelkakirjalainat sekä optio-oikeudet ennen
osakemerkintää

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa
uusmerkinnällä tai laskee liikkeeseen uusia vaihtovelkakirjalainoja
tai optio-oikeuksia, on optiotodistuksen haltijalla sama tai
yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus
toteutetaan yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että
merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai
molempia muutetaan.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa
rahastoannilla, muutetaan merkintäsuhdetta siten, että
optiotodistusten nojalla merkittävien osakkeiden suhteellinen osuus
osakepääomasta säilyy muuttumattomana. Mikäli yhdellä
optiotodistuksella merkittävissä olevien osakkeiden uusi lukumäärä
tulisi olemaan murtoluku, otetaan murto-osuus huomioon
merkintähintaa alentamalla.

7. Optiotodistuksen ja lainanhaltijan oikeudet eräissä
erityistapauksissa

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa, muutetaan
optiotodistuksen haltijan merkintäoikeutta vastaavasti osakepääoman
alentamispäätöksessä tarkemmin sanotulla tavalla.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan
optiotodistusten haltijalle tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan
hallituksen asettamana määräaikana ennen selvitystilan alkamista.

Mikäli yhtiö laina-aikana asetetaan selvitystilaan, erääntyy laina
maksettavaksi yhdeksänkymmentä (90) päivää sen jälkeen, kun
selvitystila on merkitty kaupparekisteriin.

Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön
tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai jakautua, annetaan
optiotodistuksen haltijalle oikeus merkitä osakkeet hallituksen
asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän
jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole.

                                5(5)

Mikäli yhtiö osakkeiden merkintäajan alettua päättää hankkia omia
osakkeitaan kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on option
haltijalle tehtävä yhdenvertainen tarjous. Muissa tapauksissa omien
osakkeiden hankkiminen ei edellytä toimenpiteitä yhtiöltä option
haltijaa kohtaan. Mikäli osakkeenomistajalle syntyy osakeyhtiölain
tarkoittama lunastusoikeus muiden osakkeenomistajien osakkeisiin,
tulee optiotodistuksen haltijalle antaa osakkeenomistajien kanssa
yhdenvertainen mahdollisuus myydä omia optiotodistuksiaan
lunastajalle.

Osakkeen nimellisarvon muuttuessa siten, että osakepääoma säilyy
ennallaan, muutetaan merkintäehtoja niin, että merkittävien
osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja yhteenlaskettu
merkintähinta säilyvät ennallaan.

Yhtiön muuttuminen julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi
osakeyhtiöksi ei aiheuta muutoksia optiolainan ehtoihin.

8. Muut seikat

Yhtiön hallitus voi päättää velkakirjojen ja/tai optiotodistusten
siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään myöhemmin ja
optiolainaehtoihin tämän johdosta tehtävistä teknisistä muutoksista.
Yhtiön hallitus päättää muista optiolainaan tai merkintään
liittyvistä seikoista. Lainaa koskevat asiakirjat ovat nähtävissä
yhtiön pääkonttorissa Vantaalla.