Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 11.02.2000

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 1999

JAAKKO PÖYRY GROUPIN VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN NOUSI 25 MILJOONAAN EUROON. OSINKO 0,45 EUROA OSAKKEELTA

Jaakko Pöyry Group -konsernin liikevaihto kasvoi 52,3 prosenttia ja oli 395,4 (edellisvuonna 259,7) miljoonaa euroa. Voitto rahoituserien jälkeen kasvoi 22,8 prosenttia ja oli 25,3 (20,6) miljoonaa euroa. Konsernin voitto tilikaudelta oli 15,0 (12,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos kasvoi 24,7 prosenttia ja oli 1,11 (0,89) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto parani 5,0 prosenttiyksikköä ja oli 22,6 (17,6) prosenttia.

Konsernin kaikki liiketoimintaryhmät kasvattivat liikevaihtoaan edellisvuoteen verrattuna. Liikevoitto kasvoi Metsäteollisuuden konsultointi, Energia ja Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmissä.

Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä. Vuoden 1999 lopussa konsernin korolliset nettovelat olivat 11,7 (20,4) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 36,5 (39,5) prosenttia ja velkaantumisaste 13,5 (28,8) prosenttia.

Tulevaisuuden näkymät

Maailman yleinen taloustilanne on parantunut vuoden 1999 aikana. Euroopan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan talouskasvun ennustetaan voimistuvan vuonna 2000. Pohjois-Amerikan talous sen sijaan lienee jo saavuttanut huippunsa ja dollarikorkojen nousulla uskotaan olevan talouskasvua hillitsevä vaikutus. Jaakko Pöyry Group -konsernin liikevaihdosta 90 prosenttia kohdistuu Eurooppaan, Aasiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan, joten lähtökohdat vuodelle 2000 ovat näiltä osin hyvät.

Yleinen markkinatilanne ja Jaakko Pöyry Group –konsernin tilauskanta huomioiden lähtökohdat vuodelle 2000 ovat suotuisat. Konsernilla on edellytykset parantaa tulostaan niiden tavoitteiden mukaisesti, jotka on strategiassa määritelty.

Konsernin eri liiketoimintaryhmien tulevaisuuden näkymät on esitetty liitteenä olevassa toimintakertomuksessa.

Tilintarkastuskertomus on annettu 10.2.2000.

Osingonjako

Jaakko Pöyry Group Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että joulukuun 31. päivänä 1999 päättyneeltä

tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan 20.03.2000.

Omien osakkeiden mitätöinti

Jaakko Pöyry Group Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi mitätöidä yhtiön hallussa olevat osakkeet, yhteensä 597 200 osaketta.

Osakkeiden noteeraus

Jaakko Pöyry Group Oyj:n osakkeet noteerataan Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä. Yhtiön hallitus on 10.2.2000 päättänyt, että osake poistetaan Tukholman arvopaperipörssin pörssilistalta ja että viimeinen kaupankäyntipäivä on 31.5.2000.

Varsinainen yhtiökokous

Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 8.3.2000 Pöyry-talossa Vantaalla. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12. pykälän mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle määrätyt asiat. Lisäksi hallitus ehdottaa osakeantivaltuutuksen myöntämistä hallitukselle sekä valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseksi ja luovuttamiseksi.

Yhtiökokouskutsu julkaistaan kokonaisuudessaan erillisellä tiedotteella 11.2.2000.

Vuosikertomus 1999

Vuosikertomus vuodelta 1999 julkaistaan viikolla 9 helmikuussa 2000.

Osavuosikatsaukset 2000

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu julkaistaan 4.5.2000

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu julkaistaan 1.8.2000

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu julkaistaan 2.11.2000

Liitteet

Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1 - 31.12.1999

Konsernin tuloslaskelma ja tase sekä vastuut

Konsernin tunnusluvut

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ

Erkki Pehu-Lehtonen

Teuvo Salminen

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Erkki Pehu-Lehtonen, puhelin (09) 8947 2999, +358 400 468 084

Toimitusjohtajan sijainen Teuvo Salminen, puhelin (09) 8947 2872, +358 400 420 285

Sijoittajasuhteet, Edvard Krogius, puhelin (09) 8947 3002, +358 40 551 3388

www.poyry.com

Jakelu

HEX Helsingin Pörssi

Tukholman Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.1999

Konsernin tulos ja tase

Jaakko Pöyry Group -konsernin liiketoiminta ja tulos kehittyivät tilikauden aikana suotuisasti ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Konsernin tilikauden liikevaihto kasvoi 52,3 prosenttia ja oli 395,4 (edellisvuonna 259,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 27,2 (22,1) miljoonaa euroa ja 6,9 (8,5) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin liikevoitossa_ _on otettu huomioon 3,7 (2,9) miljoonan euron poistot konserniliikearvosta. Voitto rahoituserien jälkeen oli 25,3 (20,6) miljoonaa euroa. Konsernin voitto tilikaudelta oli 15,0 (12,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 1,11 (0,89) euroa.

Konsernitaseen loppusumma oli 304,0 (207,1) miljoonaa euroa. Oma pääoma oli 87,6 (71,4) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 36,5 (39,5) prosenttia. Electrowatt Engineering -konsernin konsolidointi vuonna 1999 on vaikuttanut omavaraisuusasteeseen. Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä. Vuoden lopussa konsernin likvidit kassavarat olivat 30,7 (29,4). Korolliset nettovelat olivat 11,7 (20,4) miljoonaa euroa. Velkaantumisaste oli 13,5 (28,8) prosenttia.

Jaakko Pöyry Group -konserni saavutti vuodelle 1999 asetetut taloudelliset tavoitteensa. Osakekohtainen tulos kasvoi 24,7 prosenttiin, kun keskimääräiseksi tavoitteeksi on asetettu 15,0 prosenttia. Konsernin sijoitetun pääoman tuottotavoite nostettiin vuoden 1999 alussa 15,0 prosentista 20,0 prosenttiin. Vuoden 1999 toteutunut sijoitetun pääoman tuotto oli 22,6 prosenttia.

Konsernirakenne

Jaakko Pöyry Group -konsernin emoyhtiö on Jaakko Pöyry Group Oyj.

Konserniin kuuluvat yhtiöt ovat kaikki konsernin täysin omistamia, lukuun ottamatta Jaakko Pöyry Consulting Oy:tä, josta konserni omistaa 57,0 prosenttia.

Jaakko Pöyry Group -konserni keskittyy kolmeen ydinliiketoiminta-alueeseen: metsäteollisuuteen, energiaan sekä infrastruktuuriin ja ympäristöön.

Jaakko Pöyry Group -konsernin liiketoiminnasta vastaa neljä liiketoimintaryhmää: Metsäteollisuus, Metsäteollisuuden konsultointi, Energia ja Infrastruktuuri & ympäristö.

Metsäteollisuuden erityisosaaminen keskittyy Pohjoismaihin, missä on alan johtavaa teollisuutta, laitetoimittajia, tutkimus- ja opetuslaitoksia sekä suunnitteluosaamista.

Energiatoimialan erityisosaamista on vesivoiman ja jätteenpolton osalta Keski-Euroopassa, yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon sekä biopolttoaineiden osalta Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Aasiassa sekä öljy- ja kaasuteollisuuden osalta Lähi-idässä ja Etelä-Euroopassa.

Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmässä liikennejärjestelmien osaamiskeskittymä on Keski-Euroopassa. Vesi- ja jätevesihuollon sekä ympäristönhoidon osalta painopiste on sekä Pohjoismaissa että Keski-Euroopassa.

Jaakko Pöyry Group -konsernin asiakaskunta kansainvälistyy ja keskittyy. Kattavan maailmanlaajuisen verkostonsa avulla konserni voi palvella asiakkaitaan neuvonantajana ja projektien toteuttajana. Jaakko Pöyry Group -konsernin paikallisverkosto tarjoaa asiakkaille hyvän vaihtoehdon heidän ulkoistaessan omia sisäisiä suunnittelupalvelujaan. Jaakko Pöyry Group -konserni pyrkii edelleen aktiivisesti laajentamaan toimistoverkkoaan voidakseen palvella asiakkaitaan paikallisesti. Konsernin tavoitteena on myös lisätä teknologiaosaamistaan hankkimalla omistukseensa konsernin pääliiketoiminta-alueiden teknologiajohtajia. Näiden yhtiöiden osaamista voidaan myös myydä tehokkaasti konsernin maailmanlaajuisen verkoston kautta. Edellä esitettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi konsernin yritysrakennetta on vuonna 1999 kehitetty ja laajennettu eri tavoin.

Metsäteollisuus

Jaakko Pöyry Group -konserni on kokonaan luopunut 40,0 prosentin omistuksestaan brasilialaisesta suunnittelutoimistosta Jaakko Pöyry Engenharia Ltda:sta. Jaakko Pöyry Group ja Jaakko Pöyry Engenharia Ltda:n muut omistajat ovat sopineet yhtiön jakamisesta siten, että Jaakko Pöyry Group keskittyy metsäteollisuuteen, entisen osakkuusyhtiön jatkaessa toimintaansa muilla alueilla. Liiketoiminnan jaon yhteydessä Jaakko Pöyry Groupille siirtyi Jaakko Pöyry Engenharia Ltda:n metsäteollisuusliiketoiminnan varat, velat ja henkilöstö sekä 2,0 miljoonan euron arvoinen toimistokiinteistö. Jaakko Pöyry Groupin kokonaan omistama Jaakko Pöyry Tecnologia Ltda jatkaa edellä mainittua metsäteollisuusliiketoimintaa ja sen palveluksessa on noin 50 henkeä.

Osana Jaakko Pöyry Engenharia Ltda:n jakosopimusta Jaakko Pöyry Groupin metsäteollisuusryhmä hankki metsäteollisuuteen erikoistuneen Jaakko Pöyry Chilena Ltda:n koko osakekannan. Yhtiö työllisti noin 30 henkeä toimistoissaan Santiagossa ja Concepcionissa. Yhtiön liiketoiminta ja henkilöstö on siirretty

Jaakko Pöyry Electrowatt (Chile) S.A. -nimiseen yhtiöön joulukuun alusta alkaen. Lisäksi Jaakko Pöyry Group kasvatti omistusosuuttaan Jaakko Pöyry Argentina S.A.:ssa 60,0 prosenttiin. Yhtiö työllistää noin 30 henkeä ja toimii lähinnä infrastruktuurihankkeiden parissa. Omistusmuutokset tulivat voimaan vuoden 1999 syyskuun alusta.

Metsäteollisuus -liiketoimintaryhmään kuuluva Jaakko Pöyry Oy on ostanut 55,0 prosenttia puolalaisesta Interpap Sp. z.o.o. -nimisestä suunnittelutoimistosta. Interpap Sp. z.o.o. on Puolan johtava metsäteollisuuden suunnittelutoimisto, joka myös aikoo laajentaa toimintaansa Puolan kasvaville energiamarkkinoille. Yhtiöllä on noin 40 työntekijää.

JP Projektteknik AB on ostanut 51,0 prosenttia ruotsalaisesta metsäteollisuuden suunnittelutoimistosta Rigel Konsult i Gävle AB:stä. Yhtiö palvelee myös kaivos-, metalli- ja ydinvoimateollisuutta. Yhtiöllä on noin 50 työntekijää.

Jaakko Pöyry Oy on ostanut norjalaisen Jaakko Pöyry Norge AS:n vähemmistöosakkaalta loput 45,0 prosenttia Jaakko Pöyry Norge AS:sta ja yhtiö on siten kokonaan Jaakko Pöyry Oy:n omistuksessa. Yhtiöllä on noin 50 työntekijää.

Metsäteollisuuden konsultointi

Jaakko Pöyry Group -konserniin kuuluva Jaakko Pöyry Consulting Oy perusti tammikuussa 1999 yrityskauppoihin ja yritysrahoitukseen erikoistuneen asiantuntijayrityksen, JP Capital International Ltd:n, palvelemaan metsä- ja pakkausteollisuutta maailmanlaajuisesti. Yrityksen sijaintipaikka on Lontoo. JP Capital International Ltd toteutti ensimmäisen yrityskaupan joulukuussa 1999, kun yhtiö toimi Gelderse Papiergroupin neuvonantajana yhtiön myydessä varmuuspaperituotantonsa Arjo Wigginsille.

Jaakko Pöyry Consulting Oy on vuoden 2000 alussa yhtiöittänyt kehityskonsultointitoimintaa harjoittavan yksikön omaksi yhtiökseen, JP Development Oy:ksi. Samassa yhteydessä liikkeenjohdon konsultointitoiminta Suomessa on eriytetty omaksi yhtiöksi, jonka nimi on Jaakko Pöyry Consulting Europe Oy.

Energia

Jaakko Pöyry Group Oyj käytti 11.1.1999 optio-oikeuttaan lisätäkseen aikaisempaa 49,0 prosentin omistusosuuttaan Electrowatt Engineering -konsernin emoyhtiössä Electrowatt Engineering AG:ssä 70,0 prosenttiin. Loput 30,0 prosenttia Electrowatt Engineering AG:n osakepääomasta Jaakko Pöyry Group Oyj hankki 23.4.1999. Kauppahinta 51,0 prosentin osuudesta oli yhteensä 9,4 miljoonaa euroa.

Electrowatt Engineering -konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 129,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 9,9 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 76,3 miljoonaa euroa on Energia -liiketoimintaryhmään ja 53,2 miljoonaa euroa Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmään kuuluvaa liikevaihtoa.

Jaakko Pöyry S.A. on joulukuussa ostanut 70,0 prosentin osuudet kahdesta ranskalaisesta insinööritoimistosta: Beture-Environnement S.A. ja Beture-Cerec S.A.

Beture-Environnement S.A.:n liiketoiminta keskittyy pääosin kaukolämpölaitosten ja -verkkojen suunnitteluun, toteutukseen ja käytön ja kunnossapidon valvontaan Ranskassa. Yhtiö suunnittelee myös jätteenpolttolaitoksia ja yhdyskuntajätteen käsittelyjärjestelmiä. Konsernin tavoitteena on yrityskaupan avulla lisätä markkinaosuuttaan Ranskan kasvavilla yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotantomarkkinoilla (CHP). Beture-Environnement S.A.:n palveluksessa on noin 50 henkilöä. Yhtiö kuuluu Energia-liiketoimintaryhmään.

Vahvistaakseen keskittymistään kolmeen ydinliiketoiminta-alueeseensa Jaakko Pöyry Group –konserni on liittänyt Prosessiteollisuus-liiketoimintaryhmän osaksi Energia-liiketoimintaryhmää. Muutos astui voimaan 1.1.2000.

Muutoksen jälkeen Energia -liiketoimintaryhmä tarjoaa asiakkailleen kansainvälistä osaamista ja paikallisia toteutuspalveluja kaikilla energiateknologian alueilla, joita ovat mm. yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto, vesivoima, ydinvoima, jätteenpoltto ja biopolttoaineet, öljy ja kaasu sekä energiatalous ja ympäristöpalvelut.

Infrastruktuuri & ympäristö

Vuonna 1999 Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmään yhdistettiin Electrowatt Engineering -konsernin infrastruktuuri- ja ympäristöliiketoiminta.

Beture-Cerec S.A.:n liiketoiminta keskittyy vesi- ja jätevesilaitosten suunnitteluun, toteutukseen ja valvontaan Ranskassa. Lisäksi yhtiöllä on ollut toimeksiantoja mm. Aasiassa ja Pohjois-Afrikassa. Beture-Cerec S.A.:n kautta Jaakko Pöyry Group -konserni laajentaa vesi- ja jätevesiteknologian osaamistaan, sillä useat ranskalaiset yritykset ovat tämän alan johtavia yrityksiä maailmassa. Ranskalainen teknologia täydentää Jaakko Pöyry Group -konsernin Maa ja Vesi Oy:n edustamaa pohjoismaista osaamista, joka erityisesti keskittyy vesiprosessien hallintaan alhaisissa lämpötiloissa.

Beture-Cerec S.A.:n palveluksessa on noin 100 henkilöä. Beture-Cerec S.A. kuuluu Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmään.

Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmään kuuluva Maa ja Vesi Oy on ostanut Oy Suoraplan Ltd:n koko osakekannan. Yhtiö on erikoistunut maanalaisten tilojen, liikennetunneleiden, siltojen ja satamarakenteiden suunnitteluun. Yhtiöllä on 7 työntekijää.

Konsernin toiminnan ja sen rakenteen kehittämistä on tarkoitus jatkaa myös vuonna 2000. Kehittäminen tapahtuu huomattavalta osin yritysostoin, jotka keskittyvät energia- sekä infrastruktuuri- ja ympäristö -liiketoimintoihin. Metsäteollisuus -liiketoimintaryhmän paikallistoimistoverkon kattavuutta on tarkoitus lisätä Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Liiketoimintaryhmät

Metsäteollisuus

Tilikauden liikevaihto oli 119,6 (118,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 13,5 (16,4) miljoonaa euroa ja 11,3 (13,8) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuus oli hyvä. Tilauskanta oli vuoden lopussa 70,5 (41,3) miljoonaa euroa.

Metsäteollisuuden konsultointi

Tilikauden liikevaihto oli 39,2 (36,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 1,5 (0,9) miljoonaa euroa ja 3,8 (2,5) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuus oli epätyydyttävä. Panostukset JP Capital International Ltd:n toimintaan ovat vaikuttaneet liiketoimintaryhmän tulokseen vuonna 1999. Tilauskanta oli vuoden lopussa 21,2 (25,8) miljoonaa euroa.

Energia

Tilikauden liikevaihto oli 139,7 (61,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 9,2 (2,7) miljoonaa euroa ja 6,6 (4,4) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuus oli vuodelle 1999 asetettujen tavoitteiden mukainen. Tilauskanta oli vuoden lopussa 165,4 (73,7) miljoonaa euroa.

Infrastruktuuri & ympäristö

Tilikauden liikevaihto oli 97,3 (43,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 7,6 (3,8) miljoonaa euroa ja 7,8 (8,7) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuus oli hyvä. Tilauskanta oli vuoden lopussa 91,8 (26,3) miljoonaa euroa.

Liiketoimintaryhmien tulosta on rasitettu kunkin ryhmän suhteellisella osuudella koko konsernin yleisistä hallinnointi- ja emoyhtiökuluista. Suhteellinen osuus perustuu ryhmien henkilöstökustannuksiin.

Tilauskanta

Tilauskanta on tilikaudella kasvanut ja se oli tilikauden lopussa 348,9 (285,5, proforma Electrowatt Engineering -konserni mukaan lukien) miljoonaa euroa. Konsernin tilauskanta on hyvä ja luo edellytykset konsernin suotuisalle taloudelliselle kehitykselle vuonna 2000.

Tutkimus ja kehitys

Konsernin tutkimuksella ja tuotekehityksellä pyritään kehittämään asiakasprojektien laatua ja niiden toteutuksen tehokkuutta.

Tutkimuksesta ja tuotekehityksestä aiheutuneet kulut on kirjattu vuosikuluiksi.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 27,4 (7,0) miljoonaa euroa. Kokonaisinvestoinneista 7,9 (4,8) miljoonaa euroa oli pääasiassa ohjelmistoja sekä tietojärjestelmiä ja –laitteita. Electrowatt Engineering AG:n Zürichin toimiston muutto uusiin toimitiloihin aiheutti lisäksi 3,2 miljoonan euron kertainvestoinnin. Loput 16,3 (2,2) miljoonaa euroa oli yritysostoja ja muita osakkeita.

Rahoitus

Konsernin maksuvalmius säilyi tilikauden aikana hyvänä. Vuoden lopussa konsernin likvidit kassavarat olivat 30,7 (29,4) ja korolliset velat 42,4 (49,8) miljoonaa euroa, eli korolliset nettovelat olivat 11,7 (20,4) miljoonaa euroa. Vuoden lopussa käyttämättömät luottolimiitit olivat 21,8 miljoonaa euroa. Velkaantumisaste vuoden lopussa oli 13,5 (28,8) prosenttia.

Vuosi 2000 ja euro

Vuosi 2000 -projektit etenivät suunnitelmien mukaisesti. Konsernin infrastruktuuri saatettiin vuosi 2000-yhteensopivaksi.

Jaakko Pöyry Group Oyj siirtyi euroon vuoden 1999 alusta. Muut konserniyhtiöt siirtyvät euroon vuonna 2000.

Osakepääoma ja osakkeet

Jaakko Pöyry Group Oyj:n hallitus päätti 23.4.1999 korottaa yhtiön osakepääomaa 2 837 430 markalla (0,5 miljoonaa euroa) 68 500 000 markasta (11,5 miljoonaa euroa) 71 337 430 markkaan (12,0 miljoonaa euroa) tarjoamalla suunnatulla osakeannilla Electrowatt Engineering AG:n myyjille, Ernst Göhner Stiftungille merkittäväksi 378 324 osaketta ja Nordostschweizerische Kraftwerke AG:lle 189 162 osaketta. Osakkeista maksettiin 58 markkaa kappaleelta. Emissiovoitto, yhteensä 30 076 758 markkaa (5,0 miljoonaa euroa), kirjattiin ylikurssirahastoon. Osakkeiden määrä nousi annissa 13 700 000 osakkeesta 14 267 486 osakkeeseen.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 8.3.2000, että osakepääoma muutetaan euroiksi. Samalla luovutaan osakkeen nimellisarvosta ja osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo korotetaan rahastoannilla yhdeksi (1,00) euroksi.

Jaakko Pöyry Group Oyj:n osakkeet noteerataan Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä. Yhtiön hallitus on 10.2.2000 päättänyt, että osake poistetaan Tukholman arvopaperipörssin pörssilistalta ja että viimeinen kaupankäyntipäivä on 31.5.2000.

Osakeantivaltuutus

Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 18.3.1999 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä sekä vaihtovelkakirja- ja/tai optiolainojen ottamisesta niin, että uusmerkinnässä sekä vaihtovelkakirjojen että optiotodistusten perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 5 000 000 markalla (0,8 miljoonaa euroa) tarjoamalla merkittäväksi enintään 1 000 000 uutta osaketta. Edellä mainitun vuonna 1999 toteutetun suunnatun osakeannin jälkeen valtuutuksesta on jäljellä 432 514 osaketta (2 162 570 markkaa, 0,4 miljoonaa euroa). Valtuutus on voimassa 18.3.2000 asti.

Omat osakkeet

Jaakko Pöyry Group Oyj:n hallituksella on valtuutus hankkia tai luovuttaa enintään 685 000 omaa osakkettaan. Vuonna 1998 yhtiö hankki 597 200 osaketta, nimellisarvoltaan yhteensä 2 986 000 markkaa, eli 4,2 prosenttia koko osake- ja äänimäärästä. Valtuutuksesta on jäljellä 87 800 osaketta. Valtuutus on voimassa 18.3.2000 asti.

Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 8.3.2000, että yhtiökokous päättäisi mitätöidä yhtiön hallussa olevat osakkeet, yhteensä 597 200 osaketta.

Optiolaina

Jaakko Pöyry Group -konsernin henkilöstölle vuonna 1998 suunnattu 13 000 000 markan (2,2 miljoonaa euroa) suuruinen optiolaina on merkitty täysimääräisenä. Optiolainaan liittyvät optiotodistukset oikeuttavat merkitsemään enintään 1 300 000 kappaletta yhtiön osakkeita, joiden merkintäaika alkaa osittain 1.4.2000 ja päättyy kaikilla optiotodistuksilla 30.4.2005.

Osinkopolitiikka

Jaakko Pöyry Group Oyj:n jakama osinko riippuu yhtiön tuloksesta ja investointitarpeista. Tavoitteena on kasvattaa vuosittain osaketta kohden maksettavan osingon määrää ja että osakekohtaisesta tuloksesta jaetaan vuosittain 40,0 prosenttia tai enemmän. Mikäli yhtiöllä on tarvetta yritysostoin investoida yhtiön teknologiapohjan vahvistamiseen tai konttoriverkoston laajentamiseen, osinkosuhdetta voidaan tarkistaa.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Jaakko Pöyry Group Oyj:n hallitus esittää maaliskuun 8. päivänä 2000 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,45 euroa osakkeelta eli yhteensä 6,2 miljoonaa euroa. Ehdotettu osinko vastaa 40,5 prosenttia tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta. Osingon määrä kasvaa 0,11 euroa (32,4 prosenttia).

Hallitus ja toimitusjohtaja

Jaakko Pöyry Group Oyj:n hallitukseen valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.3.1999 Heikki Lehtonen (puheenjohtaja), Henrik Ehrnrooth (varapuheenjohtaja), Jaakko Pöyry (varapuheenjohtaja), Olle Alsholm, Matti Lehti, Niilo Pellonmaa ja David de Pury.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii diplomi-insinööri Erkki Pehu-Lehtonen ja toimitusjohtajan sijaisena kauppatieteiden maisteri Teuvo Salminen.

Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut SVH Pricewaterhouse Coopers Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajanaan Ulla Holmström, KHT.

Tulevaisuuden näkymät

Maailman yleinen taloustilanne on parantunut vuoden 1999 aikana. Euroopan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan talouskasvun ennustetaan voimistuvan vuonna 2000. Pohjois-Amerikan talous sen sijaan lienee jo saavuttanut huippunsa ja dollarikorkojen nousulla uskotaan olevan talouskasvua hillitsevä vaikutus. Jaakko Pöyry Group -konsernin liikevaihdosta 90 prosenttia kohdistuu Eurooppaan, Aasiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan, joten lähtökohdat vuodelle 2000 ovat näiltä osin hyvät.

Metsäteollisuuden markkinatilanne ja suhdannenäkymät ovat parantuneet syksyn 1999 ja alkuvuoden 2000 aikana. Sekä sellun että paperin hinnat ovat nousseet ja tällä on positiivinen vaikutus myös alan investointeihin. Investointien odotetaan elpyvän jossain määrin kaikilla markkina-alueilla. Investoinnit kohdistuvat edelleenkin pääosin uusintainvestointeihin, joskin uusinvestoinnitkin ovat lisääntymässä. Metsäteollisuuden yleisellä kehityksellä uskotaan olevan piristävä vaikutus Jaakko Pöyry Groupin Metsäteollisuus -liiketoimintaryhmän toimintaan ja tulokseen erityisesti vuoden 2000 loppupuolella.

Metsäteollisuuden yleinen positiivinen vire heijastuu myös Metsäteollisuuden konsultointi -liiketoimintaryhmän toimintaympäristöön. Myös alan konsolidoitumisprosessin uskotaan jatkuvan. Tämä luo uusia mahdollisuuksia liiketoimintaryhmän investointipankkitoimintaa harjoittavalle JP Capital International Ltd:lle. Liiketoimintaryhmän tavoitteena on parantaa tulostaan vuodesta 1999.

Energiamarkkinat vapautuvat ja kansainvälistyvät nopeasti monissa maissa. Investointien painopiste on siirtynyt teollisuuden ja yhdyskuntien tehokkaaseen voimantuotantoon, modernisointeihin ja uusiutuvien energiavarojen kehittämiseen. Tämä kehitys jatkuu myös vuonna 2000. Investointitoiminnan odotetaan vilkastuvan etenkin Aasiassa, Lähi-Idässä ja Itä-Euroopassa. Sen sijaan Länsi-Euroopan energia-alan investointiaktiviteetti säilyy alhaisena. Laajentuneelle Jaakko Pöyry Group –konsernin energialiiketoimintaryhmälle edellä mainittu kehitys luo uusia mahdollisuuksia sekä konsultoinnissa että projektitoiminnassa. Tulosnäkymät vuodelle 2000 ovat siten myönteiset.

Talouden kasvu, nopea väestönkehitys ja urbanisoituminen lisäävät tarvetta maailman infrastruktuurin kehittämiselle, painopistealueina liikennejärjestelmät, tietoliikennejärjestelmät, vesihuolto ja ympäristönsuojelu. Jaakko Pöyry Group –konsernin Infrastruktuuri & ympäristö –liiketoimintaryhmällä on vakiintunut asema edellä mainituilla alueilla ja sen tilauskanta on hyvä. Liiketoimintaryhmän toiminnan ja tuloksen uskotaan säilyvän vakaana vuonna 2000.

Edellä esitetty markkinatilanne ja Jaakko Pöyry Group –konsernin tilauskanta huomioiden lähtökohdat vuodelle 2000 ovat suotuisat. Konsernilla on edellytykset parantaa tulostaan niiden tavoitteiden mukaisesti, jotka on strategiassa määritelty.


   JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI  
   
TULOSLASKELMA19991998
M euro  
LIIKEVAIHTO395,4259,7
Liiketoiminnan muut tuotot5,12,0
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista0,71,5
Poistot ja arvonalentumiset-13,2-9,6
Liiketoiminnan kulut-360,8-231,5
LIIKEVOITTO27,222,1
% liikevaihdosta6,98,5
Rahoitustuotot ja -kulut-1,9-1,5
VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN25,320,6
Satunnaiset erät0,00,0
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA,   
VEROJA JA VÄHEMMISTÖN OSUUTTA25,320,6
Tilinpäätössiirrot0,00,0
Välittömät verot-8,9-8,0
Vähemmistön osuus-1,4-0,5
TILIKAUDEN VOITTO15,012,1


TASE  
M euro19991998
VASTAAVAA  
PYSYVÄT VASTAAVAT  
Aineettomat hyödykkeet   5,3   2,7
Konserniliikearvo   40,0   32,6
Aineelliset hyödykkeet   33,3   24,8
Sijoitukset   17,6   29,1
Yhteensä   96,2   89,2
VAIHTUVAT VASTAAVAT  
Pitkäaikaiset saamiset   10,6   1,8
Lyhytaikaiset saamiset   161,0   81,2
Omat osakkeet   5,5   5,5
Rahoitusarvopaperit ja rahat   30,7   29,4
Yhteensä   207,8   117,9
    304,0   207,1
   
VASTATTAVAA  
OMA PÄÄOMA  
Osakepääoma   12,0   11,5
Ylikurssirahasto   20,1   15,1
Omien osakkeiden rahasto   5,5   5,5
Vararahasto   20,6   20,5
Kertyneet voittovarat   14,4   6,7
Tilikauden voitto   15,0   12,1
 87,6   71,4
VÄHEMMISTÖN OSUUS   4,9   5,3
VIERAS PÄÄOMA*)  
Pitkäaikainen vieras pääoma   32,6   47,9
Lyhytaikainen vieras pääoma   178,9   82,5
    211,5   130,4
    304,0   207,1
*) Korollinen vieras pääoma   42,4   49,8
Koroton vieras pääoma   169,1   80,6KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT1999   1998
Sijoitetun pääoman tuotto, %   22,6   17,6
Oman pääoman tuotto, %   20,7   18,0
Omavaraisuusaste, %   36,5   39,5
Velkaantumisaste, %   13,5   28,8
Maksuvalmius   1,1   1,4
Tilauskanta, M euro   348,9   167,1
Investoinnit, operatiiviset, M euro11,1   4,9
Osuus liikevaihdosta, %2,8   1,9
Investoinnit osakkeisiin, M euro16,3   2,2
Osuus liikevaihdosta, %4,1   0,8
Henkilöstö konserniyhtiöissä, keskimäärin4 222   2 919
Henkilöstö osakkuusyrityksissä, keskimäärin239   2 710
Henkilöstö konserniyhtiöissä, 31.12.4 472   2 977
Henkilöstö osakkuusyrityksissä, 31.12.146   2 577
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT   1999 1998
Tulos/osake, euro   1,11 0,89
Oma pääoma/osake, euro   6,00 5,03
Osingonjako, M euro   6,21)4,4
Osinko/osake, euro   0,451)0,34
Osinko/tulos, %   40,5 37,6
Efektiivinen osinkotuotto, %   3,1 4,1
Hinta/voitto -suhde (P/E)   13,1 9,2
Osakkeiden osakeantioikaistu kurssikehitys, euro   
Keskikurssi   10,18 9,71
Ylin kurssi   16,80 11,60
Alin kurssi   7,70 6,56
Vuoden lopun kurssi   14,50 8,22
Osakekannan markkina-arvo,   
ulkona olevat osakkeet, M euro   198,2 107,8
omat osakkeet, M euro   8,7 4,9
Osakkeiden vaihto   
Osakkeet, 1000 kpl   11 747 6 996
Vaihdon osuus kokonaismäärästä, %   83,4 51,1
Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä, 1 000 kpl   
Keskimäärin vuoden aikana   13 492 13 480
Vuoden lopussa   13 670 13 1031) Hallituksen ehdotusVASTUUSITOUMUKSET   1999   1998
M euro  
Omasta velasta  
Velat joiden vakuudeksi on pantattu arvopapereita  
Rahoituslaitoslainat  
Pantatut arvopaperit  
Eläkelainat   2,7   4,2
Pantatut arvopaperit   2,3   2,3
Velat joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä  
Rahoituslaitoslainat   1,2   1,1
Kiinteistökiinnitykset   1,2   1,1
Yrityskiinnitykset  
Eläkelainat   7,4   10,9
Kiinteistökiinnitykset  
Yrityskiinnitykset   6,3   6,1
Velat yhteensä   11,3   16,2
   
Annetut pantit ja kiinnitykset omasta velasta  
Pantatut arvopaperit   2,3   2,3
Kiinteistökiinnitykset   1,2   1,1
Yrityskiinnitykset   6,3   6,1
Yhteensä   9,8   9,5
   
Muusta omasta sitoumuksesta  
Pantatut arvopaperit   2,6   3,8
Kiinteistökiinnitykset   2,2   2,0
Vuokra- ja leasingvastuut   61,7   39,4
Eläkevastuut   0,4   0,4
Muut vastuut   35,8   14,3
Yhteensä   102,7   59,9
Osakkuusyritysten puolesta  
Muut vastuut    0,0
   
Muiden puolesta  
Pantatut arvopaperit   3,4   3,4
Kiinteistökiinnitykset   3,8   3,7
Yhteensä   7,2   7,1
   
Annetut pantit, kiinnitykset ja vastuut yhteensä  
Pantatut arvopaperit   8,3   9,5
Kiinteistökiinnitykset   7,2   6,8
Yrityskiinnitykset   6,3   6,1
Vuokra- ja leasingvastuut   61,7   39,4
Eläkevastuut   0,4   0,4
Muut vastuut   35,8   14,3

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN    
M euro   1999 1998 
Metsäteollisuus   119,6 118,9 
Metsäteollisuuden konsultointi   39,2 36,6 
Energia   139,7 61,6 
Infrastruktuuri & ympäristö   97,3 43,9 
Muut ja eliminoinnit   -0,4 -1,3 
Yhteensä   395,4 259,7 
     
LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN    
M euro, osuus liikevaihdosta %   M euro%M euro%
     
Metsäteollisuus   13,511,316,413,8
Metsäteollisuuden konsultointi   1,53,80,92,5
Energia   9,26,62,74,4
Infrastruktuuri & ympäristö   7,67,83,88,7
Osakkuusyhtiöt     1,1 
Muut   -4,6 -2,8 
Yhteensä   27,26,922,18,5
     
TILAUSKANTA LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN    
     
Metsäteollisuus   70,5 41,3 
Metsäteollisuuden konsultointi   21,2 25,8 
Energia   165,4 73,7 
Infrastruktuuri & ympäristö   91,8 26,3 
Yhteensä   348,9 167,1 
     
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN    
Pohjoismaat   92,8 91,2 
Muu Eurooppa   178,9 95,5 
Aasia   69,7 29,7 
Pohjois-Amerikka   22,8 27,4 
Muut   31,2 15,9 
Yhteensä   395,4 259,7 
     
HENKILÖSTÖ    
Metsäteollisuus   1 665 1 440 
Metsäteollisuuden konsultointi   299 291 
Energia   1 277 512 
Infrastruktuuri & ympäristö   1 198 716 
Muut   33 18 
Yhteensä 31.12.   4 472 2 977 LIIKETOIMINTARYHMÄT1-3/994-6/997-9/9910-12/99
M euro    
LIIKEVAIHTO     
Metsäteollisuus30,630,024,934,1
Metsäteollisuuden konsultointi9,610,09,310,3
Energia30,933,729,745,4
Infrastruktuuri & ympäristö22,823,622,428,5
Muut0,4-0,1-0,1-0,6
Yhteensä94,397,286,2117,7
     
LIIKEVOITTO     
Metsäteollisuus3,63,12,93,9
Metsäteollisuuden konsultointi0,20,00,31,0
Energia1,32,11,54,3
Infrastruktuuri & ympäristö1,62,12,11,8
Osakkuusyhtiöt0,00,00,00,0
Muut-1,0-0,8-0,6-2,2
Yhteensä5,76,56,28,8
     
TILAUSKANTA     
Metsäteollisuus55,354,276,470,5
Metsäteollisuuden konsultointi23,122,419,821,2
Energia173,5178,6176,1165,4
Infrastruktuuri & ympäristö94,295,191,991,8
Yhteensä346,1350,3364,2348,9LIIKETOIMINTARYHMÄT1-3/984-6/987-9/9810-12/98
M euro    
LIIKEVAIHTO     
Metsäteollisuus31,129,425,333,1
Metsäteollisuuden konsultointi9,49,37,910,0
Energia11,214,313,522,6
Infrastruktuuri & ympäristö10,011,410,012,5
Muut0,0-0,70,0-0,6
Yhteensä61,763,756,777,6
     
LIIKEVOITTO     
Metsäteollisuus3,43,94,54,6
Metsäteollisuuden konsultointi0,10,30,20,3
Energia0,10,40,51,7
Infrastruktuuri ja ympäristö0,71,30,81,0
Osakkuusyhtiöt0,60,4-0,20,3
Muut-0,8-1,5-0,3-0,2
Yhteensä4,14,85,57,7
     
TILAUSKANTA     
Metsäteollisuus62,662,552,041,3
Metsäteollisuuden konsultointi21,622,027,225,8
Energia54,448,277,973,7
Infrastruktuuri ja ympäristö20,524,825,826,3
Yhteensä159,1157,5182,9167,1