Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 13.02.2001

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2000

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ   Pörssitiedote 13.2.2001 klo 8.30  1(18)

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2000

JAAKKO PÖYRY GROUPIN OSAKEKOHTAINEN TULOS KASVOI 26 PROSENTTIA

Jaakko Pöyry Group -konserni ylitti selkeästi vuodelle 2000 asetetut
keskeiset taloudelliset tavoitteensa.

- Liikevaihto kasvoi 20 prosenttia ja oli 474,5 (edellisvuonna 395,4)
 miljoonaa euroa.
- Voitto rahoituserien jälkeen kasvoi 19,3 prosenttia ja oli 30,1
 (25,3) miljoonaa euroa.
- Konsernin voitto tilikaudelta kasvoi 28,2 prosenttia ja oli 19,2
 (15,0) miljoonaa euroa.
- Osakekohtainen tulos kasvoi 26,1 prosenttia ja oli 1,40 (1,11)
 euroa.
- Hallitus ehdottaa 0,60 (0,45) euron osingonjakoa, kasvu 33,3
 prosenttia.
- Sijoitetun pääoman tuotto parani 2,5 prosenttiyksikköä ja oli 25,1
 (22,6) prosenttia.
- Velkaantumisaste oli -2,5 (13,5) prosenttia.
- Omavaraisuusaste oli 42,2 (36,5) prosenttia.

Konsernin kaikki liiketoimintaryhmät kasvattivat liikevaihtoaan
edellisvuoteen verrattuna. Liikevoitto kasvoi Metsäteollisuuden
konsultointi ja Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmissä.

Tulevaisuuden näkymät

Yleinen markkinatilanne, liiketoimintaryhmien näkymät ja tilauskanta
huomioiden Jaakko Pöyry Group -konsernin lähtökohdat vuodelle 2001
ovat hyvät. Konsernilla on edellytykset saavuttaa ne taloudelliset
tavoitteet, jotka se on strategiassaan asettanut.

Konsernin eri liiketoimintaryhmien tulevaisuuden näkymät on esitetty
liitteenä olevassa toimintakertomuksessa.

Tilintarkastuskertomus on annettu 12.2.2001.

Osingonjako

Jaakko Pöyry Group Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että joulukuun 31. päivänä 2000 päättyneeltä
tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta ja että osinko
maksetaan 20.03.2001.

Varsinainen yhtiökokous

Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 8.3.2001
Pöyry-talossa Vantaalla.

Yhtiökokouskutsu julkaistaan kokonaisuudessaan erillisellä
tiedotteella 13.2.2001.

Liitteet
Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2000
Konsernin tuloslaskelma ja tase sekä vastuut
Konsernin tunnusluvut
                                2(18)

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJErkki Pehu-Lehtonen                  Teuvo Salminen


Lisätietoja:

Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja Jaakko Pöyry Group Oyj,
puh. (09) 8947 2999, 0400 468 084
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen Jaakko Pöyry Group Oyj,
puh. (09) 8947 2872, 0400 420 285
Satu Lyytinen, sijoittajasuhteet Jaakko Pöyry Group Oyj,
puh. (09) 8947 3002, 040 526 3388

www.poyry.com

JAKELU:
HEX Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
                                3(18)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2000

Konsernin tulos ja tase

Jaakko Pöyry Group -konsernin liiketoiminta ja tulos kehittyivät
tilikauden aikana hyvin ja asetettuja tavoitteita selkeästi paremmin.
Konsernin tilikauden liikevaihto kasvoi 20,0 prosenttia ja oli 474,5
(edellisvuonna 395,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 31,8 (27,2)
miljoonaa euroa ja 6,7 (6,9) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin
liikevoitossa on otettu huomioon 4,0 (3,7) miljoonan euron poistot
konserniliikearvosta. Voitto rahoituserien jälkeen oli 30,1 (25,3)
miljoonaa euroa. Konsernin voitto tilikaudelta oli 19,2 (15,0)
miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 1,40 (1,11) euroa.

Konsernitaseen loppusumma oli 310,3 (304,0) miljoonaa euroa. Oma
pääoma oli 97,4 (87,6) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 42,2
(36,5) prosenttia. Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä. Vuoden
lopussa konsernin likvidit kassavarat olivat 37,5 (30,7) miljoonaa
euroa. Korolliset velat olivat 34,9 (42,4) miljoonaa euroa.
Velkaantumisaste oli -2,5 (13,5) prosenttia.

Jaakko Pöyry Group -konserni ylitti selkeästi vuodelle 2000 asetetut
keskeiset taloudelliset tavoitteensa. Osakekohtainen tulos kasvoi
26,1 (24,7) prosenttia, kun keskimääräiseksi tavoitteeksi on asetettu
15,0 prosenttia. Konsernin sijoitetun pääoman tuottotavoite on 20,0
prosenttia. Vuoden 2000 toteutunut sijoitetun pääoman tuotto oli 25,1
(22,6) prosenttia.

Liiketoimintaryhmät

Metsäteollisuus

Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmä on maailman johtava EPCM
(Engineering, Procurement, Construction Management) -palvelujen
tuottaja metsäteollisuuden investointihankkeissa. Palvelut
jakaantuvat kolmeen toiminta-alueeseen: uusinvestoinnit, uusinnat ja
kunnossapidon suunnittelupalvelut. Palvelut kattavat
metsäteollisuusprojektin kaikki vaiheet esisuunnittelusta projektin
toteutukseen ja ulottuvat toiminnan ja ylläpidon palveluihin.

Tilikauden liikevaihto oli 140,8 (119,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 12,7 (13,5) miljoonaa euroa ja 9,0 (11,3) prosenttia
liikevaihdosta. Kannattavuus oli tyydyttävä. Tilauskanta oli vuoden
lopussa 71,8 (70,5) miljoonaa euroa.

Liiketoimintaryhmän tulokseen on vaikuttanut eräiden tiedossa
olleiden toteutusprojektien alhaisempi kate erityisesti tilikauden
toisella ja osittain kolmannella neljänneksellä.

Metsäteollisuuden konsultointi

Metsäteollisuuden konsultointi -liiketoimintaryhmä on
maailmanlaajuisesti metsäteollisuuden konsultointipalvelujen
edelläkävijä ja johtavia uusien ratkaisujen kehittäjiä.
Liiketoimintaryhmä tarjoaa huippuluokan konsulttipalveluja
tavoitteenaan asiakasyritysten kannattavuuden parantaminen.
Erityisosaamisena ovat strateginen konsultointi ja yritysten
rakennejärjestelyt.

                                4(18)

Tilikauden liikevaihto oli 53,0 (39,2) miljoonaa euroa.
Liikevoitto oli 4,8 (1,5) miljoonaa euroa ja 9,1 (3,8) prosenttia
liikevaihdosta. Kannattavuus oli selkeästi edellisvuotta parempi.
Tilauskanta oli vuoden lopussa 25,6 (21,2) miljoonaa euroa.

Toiminta neuvonantajana yrityskaupoissa vaikutti liiketoimintaryhmän
tulokseen positiivisesti erityisesti tilikauden toisella
neljänneksellä. Vuoden viimeisellä neljänneksellä ei tuloutunut
kertapalkkioita yrityskauppajärjestelyistä. Kehitysmaiden
konsultoinnin pitkäaikaisprojektien kustannusylitykset heikensivät
liiketoimintaryhmän tulosta vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Energia

Energia-liiketoimintaryhmä on laaja-alainen kansainvälinen
energiaprojektien osaaja, joka yhdistää tekniikan, talouden ja
ympäristönsuojelun osaamisen. Liiketoimintaryhmän palveluihin
sisältyvät energiahankkeiden kaikki vaiheet strategiasuunnittelusta
ja projektien kehittelystä projektien suunnitteluun ja toteutukseen.
Erikoisosaaminen kattaa vesivoiman, bioenergian, yhdistetyn sähkön ja
lämmön tuotannon, kaukolämmön sekä jätteen energiahyödyntämisen.

Tilikauden liikevaihto oli 180,9 (139,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 8,1 (9,2) miljoonaa euroa ja 4,5 (6,6) prosenttia liikevaihdosta.
Kannattavuus oli tyydyttävä. Tilauskanta oli vuoden lopussa 111,6
(165,4) miljoonaa euroa.

Liiketoimintaryhmän tulokseen ovat vaikuttaneet vuoden 2000 alussa
liiketoimintaryhmään siirretyn entisen Prosessiteollisuus-
liiketoimintaryhmän kokonaisprojektitoiminnan kustannusylitykset sekä
toimintojen integrointikustannukset.

Infrastruktuuri & ympäristö

Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmä tarjoaa
teknologiaosaamista, joka liittyy liikennejärjestelmiin, vesi- ja
ympäristöhankkeisiin, telekommunikaatio- ja rakentamisen palveluihin.
Palvelut muodostuvat konsultointi- ja kehitystehtävistä, suunnittelu-
ja projektinjohtopalveluista sekä käyttö- ja kunnossapitopalveluista.

Tilikauden liikevaihto oli 102,7 (97,3) miljoonaa euroa.
Liikevoitto oli 8,6 (7,6) miljoonaa euroa ja 8,4 (7,8) prosenttia
liikevaihdosta. Kannattavuus oli hyvä. Tilauskanta oli vuoden
lopussa 96,5 (91,8) miljoonaa euroa.

Liiketoimintaryhmien tulosta on rasitettu kunkin ryhmän
suhteellisella osuudella koko konsernin yleisistä hallinnointi-
ja emoyhtiökuluista. Suhteellinen osuus perustuu ryhmien
henkilöstökustannuksiin.

Konsernirakenne

Jaakko Pöyry Group -konsernin emoyhtiö on Jaakko Pöyry Group Oyj.

Jaakko Pöyry Group -konserni keskittyy kolmeen ydinliiketoiminta-
alueeseen: metsäteollisuuteen, energiaan sekä infrastruktuuriin ja
ympäristöön.

Jaakko Pöyry Group -konsernin liiketoiminnasta vastaa neljä
liiketoimintaryhmää: Metsäteollisuus, Metsäteollisuuden konsultointi,
Energia ja Infrastruktuuri & ympäristö.
                                5(18)

Jaakko Pöyry Group -konsernin asiakaskunta kansainvälistyy ja
keskittyy. Kattavan maailmanlaajuisen verkostonsa avulla konserni voi
palvella asiakkaitaan neuvonantajana ja projektien toteuttajana.
Jaakko Pöyry Group -konsernin paikallisverkosto tarjoaa asiakkaille
hyvän vaihtoehdon heidän ulkoistaessaan omia sisäisiä suunnittelu- ja
toteutuspalvelujaan. Jaakko Pöyry Group -konserni pyrkii edelleen
aktiivisesti laajentamaan toimistoverkkoaan voidakseen palvella
asiakkaitaan paikallisesti. Konsernin tavoitteena on myös lisätä
teknologiaosaamistaan hankkimalla omistukseensa konsernin
pääliiketoiminta-alueiden teknologiajohtajia. Näiden yhtiöiden
osaamista voidaan myös myydä tehokkaasti konsernin maailmanlaajuisen
verkoston kautta.

Konserni on vuonna 2000 lisännyt panostuksia uusien liiketoimintojen
kehittämiseen. Panostukset ovat kohdistuneet pääosin erilaisten IT-
sovellusten kaupallistamiseen sekä konsernin
informaatioteknologiapohjaisia tuotteita koskeviin
tuoteinnovaatioihin. Erityisinvestointien määrä katsauskaudella on
noin 0,8 miljoonaa euroa.

Jaakko Pöyry Group Oyj (70 prosenttia, vuoden 2001 alusta) ja Elisa
Communications Oyj (30,0 prosenttia) ovat tammikuussa 2001
perustaneet yhteisyrityksen, Inforbis Oy:n. Yhtiö tarjoaa
toimialakohtaisia verkkokäyttöisiä palvelukonsepteja, jotka
sisältävät työkaluja tiedon varastointiin, jakamiseen, käsittelyyn ja
hallintaan. Yhtiö tavoittelee Suomessa noin 3,5 miljoonan euron
liikevaihtoa vuoteen 2003 mennessä. Toimintaa on tarkoitus laajentaa
Pohjoismaihin ja Eurooppaan.

Metsäteollisuus

Metsäteollisuuden globalisoitumisprosessin vuoksi Metsäteollisuus-
liiketoimintaryhmän paikallisverkoston kattavuutta on tarkoitus
lisätä Pohjois-Amerikassa ja Keski-Euroopassa.

Metsäteollisuuden konsultointi

Jaakko Pöyry Consulting Oy on vuoden 2000 alussa yhtiöittänyt
liikkeenjohdon konsultointitoiminnan Suomessa omaksi yhtiöksi, JP
Management Consulting (Europe) Oy:ksi. Kehitysmaiden
konsultointitoiminta on keskitetty JP Development Oy:öön.

Liiketoimintaryhmän markkina-asemaa sekä Pohjois-Amerikassa että
Kaukoidässä on tarkoitus vahvistaa tulevaisuudessa.

Energia

Vuoden 2000 alussa voimaan astuneella organisaatiomuutoksella
entinen Prosessiteollisuus-liiketoimintaryhmä on sulautettu
osaksi Energia-liiketoimintaryhmää ja joulukuussa 1999 hankittu
Beture-Environnement S.A. on integroitu osaksi Energia-
liiketoimintaryhmää.

Electrowatt-Ekono Oy on ostanut 60,0 prosenttia puolalaisesta JES
Energy Electrowatt Ekono Sp. z.o.o:sta. Ostetun yhtiön tavoitteena on
laajentaa liiketoimintaryhmän paikallisosaamista Itä-Euroopassa.

Liiketoimintaryhmän tavoitteena on tulevaisuudessa laajentaa
toimintaansa Euroopassa ja Aasiassa.


                                6(18)

Infrastruktuuri & ympäristö

Joulukuussa 1999 hankittu Beture Cerec S.A. on integroitu osaksi
Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmää.

Jaakko Pöyry Group Oyj on kesäkuussa 2000 merkinnyt suunnatussa
osakeannissa 30,0 prosenttia telekommunikaatioalan konsultointia ja
verkkosuunnittelua harjoittavan EPStar Oy:n osakekannasta. Samassa
yhteydessä Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmän strategia
on uudistettu ja telekommunikaatioala valittu sen yhdeksi
pääkasvualueeksi. EPStar Oy täydentää Jaakko Pöyry Group -konsernin
palvelupakettia telekommunikaatiotoiminnassa verkkosuunnittelun ja
verkkojen integroinnin osalta. Jaakko Pöyry Group -konsernin
tavoitteena on lähivuosina laajentaa toimintaansa
telekommunikaatioalalla ja kyetä tarjoamaan sekä operaattoreille että
laitetoimittajille myös telekommunikaatioverkkojen
kokonaispalvelupaketteja. Toteutuksissa voidaan käyttää hyväksi
Jaakko Pöyry Group -konsernin maailmanlaajuista toimistoverkkoa 34
maassa ja konsernin kokemusta projektien toteutuksista yli 100
maassa. Telekommunikaatioalan laskutus oli Jaakko Pöyry Group
-konsernissa noin 10 miljoonaa euroa vuonna 2000. Konsernin
tavoitteena on kaksinkertaistaa toiminnan volyymi vuosina 2001 ja
2002.

Jaakko Pöyry Group -konserni on ostanut VCE - Vienna Consulting
Engineers -nimisen itävaltalaisen insinööritoimiston Aasian
siltasuunnittelu- ja rakennuttamistoiminnot. Ostetun liiketoiminnan
piirissä työskentelee noin 20 kansainvälistä ja paikallista
asiantuntijaa, joiden osaaminen kattaa siltojen suunnittelun,
siltahankkeiden seurannan ja rakennusvalvonnan sekä ylikulku- ja
teräsköysisiltojen suunnitteluun liittyvän erikoisosaamisen. Yhtiö
sijaitsee Taipeissa, Taiwanissa. Ostetun liiketoiminnan liikevaihto
vuonna 1999 oli noin 2 miljoonaa euroa.

Jaakko Pöyry Group on luopunut 60,0 prosentin omistusosuudestaan
Jaakko Pöyry Argentina S.A.:ssa. Yhtiö työllisti noin 30 henkeä.

Liiketoimintaryhmän toimistoverkkoa on tarkoitus tulevaisuudessa
kehittää erityisesti Itä-Euroopassa ja Kaukoidässä.

Tilauskanta

Konsernin tilauskanta on säilynyt hyvänä. Kokonaistilauskanta oli
305,5 miljoonaa euroa, kun se vuoden 1999 lopussa oli 348,9 miljoonaa
euroa. Konsultointi- ja engineering-liiketoimintojen tilauskanta
säilyi vakaana ja seuraavan kahdentoista kuukauden tilauskanta
tunneissa mitattuna oli noin 10 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2000
syyskuussa. Tilauskannan lasku johtui pääosin
kokonaistoimitusprojektien tilauskannan pienenemisestä. Konsernin
strategisena tavoitteena on parantaa suhteellista kannattavuutta
niin, että konsernin liikevoitto on yli kahdeksan prosenttia.
Liiketoiminnan luonteesta johtuen kokonaistoimitusprojektien
kannattavuus on yleensä alhaisempi kuin konsultointi- ja engineering-
liiketoimintojen. Tästä syystä kokonaistoimitusprojektien osuutta
liikevaihdosta ei ole tarkoitus kasvattaa ja siten myös projektien
keskimääräistä kannattavuutta pyritään nostamaan.

Konsernin tilauskannasta yhä suurempi osuus muodostuu konsultoinnista
sekä käytön ja ylläpidon aikaisista pitkäaikaisista asiakassuhteista.
Nämä tehtävät ovat lyhytkestoisia ja ne tuloutuvat osittain
liikevaihtoon ilman kirjaantumista tilauskantaan.
                                7(18)

Tutkimus ja kehitys

Jaakko Pöyry Groupin -konsernin tutkimus- ja kehitysyhteistyöryhmässä
on edustettuna liiketoimintaryhmät, informaatioteknologia ja yhtiön
johto. Päätavoitteina on edistää sisäistä tutkimus- ja
kehitysyhteistyötä, auttaa lisärahoituksen hankinnassa ja asiakkaiden
kytkemisessä kehitysprosesseihin sekä varmistaa yhteys strategisiin
tavoitteisiin.

Jaakko Pöyry Groupin -konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnalle on
ominaista uuden osaamisen nopea siirtäminen liiketoimintaan. Monet
merkittävät kehitysaskeleet perustuvat yhden ihmisen visioihin ja
teknologinen vallankumous on lyhentänyt aikaa ideasta tuotteeseen.

Jaakko Pöyry Group -konsernissa on vuosittain meneillään satoja
tutkimus- ja kehitysprojekteja perustuen henkilöstön osaamiseen,
kokemukseen ja innovatiivisuuteen. Liiketoimintaryhmien puitteissa
tutkitaan ja kehitetään asioita eri yhteistyökumppaneiden kanssa,
usein poikkitieteellisesti tekniikka- ja teknologiaosaamista
hyödyntäen, omaa ja asiakkaiden kilpailukykyä parantaen.

Tutkimus- ja kehitystoiminnasta aiheutuneet tuotot ja kulut ovat osa
asiakastyötä ja siten niiden rahallista arvoa ei voi määrittää.
Tuotot ja kulut on kirjattu tilikaudella tulosvaikutteisesti.

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 11,2 (27,4) miljoonaa euroa.
Kokonaisinvestoinneista 9,9 (7,9) miljoonaa euroa oli pääasiassa
ohjelmistoja sekä tietojärjestelmiä ja -laitteita.

Osakkuusyhtiö (50 %) SCI Le Pecq on myynyt omistamansa toimisto-
kiinteistön Ranskassa ja yhtiö on lopetettu. Konsernin osuus
kauppahinnasta oli 5,3 miljoonaa euroa. Myynnillä ei ole vaikutusta
konsernin tulokseen.

Rahoitus

Konsernin maksuvalmius säilyi tilikauden aikana hyvänä. Vuoden
lopussa konsernin likvidit kassavarat olivat 37,5 (30,7) ja
korolliset velat 34,9 (42,4) miljoonaa euroa, eli kassavarat
ylittivät korolliset velat 2,6 miljoonalla eurolla (vuonna 1999
nettovelat olivat -11.7 miljoonaa euroa). Vuoden lopussa
käyttämättömät luottolimiitit olivat 30,0 miljoonaa euroa.
Velkaantumisaste vuoden lopussa oli -2,5 (13,5) prosenttia.

Verot

Konserniverokeskus on päätöksessään 23.11.2000 todennut, että Jaakko
Pöyry Group -konsernin sveitsiläinen tytäryhtiö Electrowatt
Engineering AG ei ole väliyhteisölainsäädännön piirissä oleva
yhteisö. Päätöksellä on konsernin verotusta noin 1,5 miljoonalla
eurolla vuodessa alentava vaikutus vuosina 2000-2002.
Konserniverokeskuksen veroasiamies on valittanut päätöksestä.
Lopullinen ratkaisu asiassa saadaan arviolta vuonna 2002.

Ruotsalaisten toimihenkilöiden eläkelaitoksen (SPP) ylijäämäpalautus

Konsernin liikevoitossa on huomioitu tilikaudella palautettu osuus
1,3 miljoonaa euroa ruotsalaisten toimihenkilöiden eläkelaitoksen,
SPP:n, antamasta ylijäämän palautuksesta. Jaakko Pöyry Group
                                8(18)

-konsernin tulouttamaton SPP:n ylijäämä on tilikauden palautuksen
jälkeen 5,0 miljoonaa euroa, jonka diskontattu nykyarvo on 3,1
miljoonaa euroa.

Osakepääoma ja osakkeet

Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8.3.2000 hyväksyi
hallituksen ehdotuksen mitätöidä yhtiön hallussa olleet 597 200 omaa
osaketta ja alentaa yhtiön osakepääomaa 11 998 094,43 eurosta 11 495
885,28 euroon. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen muuttaa
osakepääoma euromääräiseksi ja korottaa osakepääomaa rahastoannilla
13 670 286 euroon siirtämällä korotusta vastaava määrä, 2 174 400,72
euroa, vararahastosta osakepääomaan. Kunkin osakkeen kirjanpidollinen
vasta-arvo on korotuksen jälkeen yksi (1) euro ja osakkeiden määrä
oli 13 670 286 kappaletta. Vuoden 2000 heinäkuussa optiotodistuksilla
on merkitty 53 850 osaketta, jonka jälkeen osakkeiden määrä on 13 724
136. Lisäksi on vuoden 2000 lokakuussa merkitty 150 osaketta, joita
ei vielä ole merkitty kaupparekisteriin.

Jaakko Pöyry Group Oyj:n osakkeet noteerataan Helsingin arvopaperi-
pörssissä. Yhtiön osakkeet on poistettu Tukholman arvopaperipörssin
pörssilistalta. Viimeinen kaupankäyntipäivä oli 31.5.2000.

Osakeantivaltuutus

Varsinainen yhtiökokous 8.3.2000 valtuutti yhtiön hallituksen
päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä sekä
vaihtovelkakirja- ja/tai optiolainojen ottamisesta niin, että
uusmerkinnässä sekä vaihtovelkakirjojen että optiotodistusten
perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 1 000 000
eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1 000 000 uutta osaketta.
Valtuutus on voimassa 8.3.2001 asti.

Omat osakkeet

Varsinainen yhtiökokous 8.3.2000 antoi hallitukselle valtuutukset
päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta.
Valtuutusten kohteena on enintään 5,0 prosenttia yhtiön
osakepääomasta. Yhtiön hallitus on 3.5.2000 päättänyt käyttää
valtuutuksia. Valtuutukset ovat voimassa 8.3.2001 asti.

Optiolaina

Jaakko Pöyry Group -konsernin henkilöstölle vuonna 1998 suunnattu
2 186 443 euron suuruinen optiolaina on merkitty täysimääräisenä.
Optiolainaan liittyvät optiotodistukset oikeuttavat merkitsemään
enintään 1,3 miljoonaa yhtiön osaketta, joiden merkintäaika alkoi
osittain (390 000 osaketta) 1.4.2000 ja päättyy kaikilla
optiotodistuksilla 30.4.2005. Vuonna 2000 optiotodistuksilla on
merkitty 54 000 osaketta.

Osinkopolitiikka

Jaakko Pöyry Group Oyj:n jakama osinko riippuu yhtiön tuloksesta ja
investointitarpeista. Tavoitteena on kasvattaa vuosittain osaketta
kohden maksettavan osingon määrää ja jakaa osakekohtaisesta
tuloksesta vuosittain 40,0 prosenttia tai enemmän. Mikäli yhtiöllä on
tarvetta yritysostoin investoida yhtiön teknologiapohjan
vahvistamiseen tai konttoriverkoston laajentamiseen, osinkosuhdetta
voidaan tarkistaa.

                                9(18)

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Jaakko Pöyry Group Oyj:n hallitus esittää maaliskuun 8. päivänä 2001
kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan
0,60 euroa osakkeelta eli yhteensä 8,2 miljoonaa euroa. Ehdotettu
osinko vastaa 42,8 prosenttia tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta.
Osingon määrä kasvaa 0,15 euroa (33,3 prosenttia).

Hallitus ja toimitusjohtaja

Jaakko Pöyry Group Oyj:n hallitukseen valittiin varsinaisessa
yhtiökokouksessa 8.3.2000 Heikki Lehtonen (puheenjohtaja), Henrik
Ehrnrooth (varapuheenjohtaja), Jaakko Pöyry (varapuheenjohtaja),
Olle Alsholm, Matti Lehti, Niilo Pellonmaa ja David de Pury
(kuollut joulukuussa 2000).

Yhtiön toimitusjohtajana toimii diplomi-insinööri Erkki Pehu-Lehtonen
ja toimitusjohtajan sijaisena kauppatieteiden maisteri Teuvo
Salminen.

Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG Wideri Oy Ab, KHT-yhteisö,
päävastuullisena tilintarkastajanaan Albrecht Hagert, KHT.

Tulevaisuuden näkymät

Pohjois-Amerikan talouskasvu on heikentynyt vuoden 2000 loppupuolella
selvästi. Alueen taloutta elvytetään sekä koronlaskulla että
todennäköisesti veronkevennyksillä. Maailman talouden kasvuennusteita
on myös alennettu. Jaakko Pöyry Group -konsernin liikevaihdosta noin
5-6 prosenttia tulee Pohjois-Amerikan toiminnoista, joten alueen
heikentyneellä suhdanteella ei ole välitöntä vaikutusta konsernin
tulokseen vuonna 2001. Myös alueella toimivien Jaakko Pöyry Group
-konsernin yhtiöiden tilauskannat ovat hyvät. Euroopassa, joka on
Jaakko Pöyry Group -konsernin päämarkkina-alue, markkinanäkymät ovat
säilyneet hyvinä. Myös konsernin tilauskanta Euroopassa on hyvä.

Metsäteollisuuden yleinen suhdannenäkymä on positiivinen. Sellun ja
paperin hinnat ovat säilyneet hyvinä ja metsäteollisuusyritysten
likviditeettitilanne on erinomainen. Jaakko Pöyry Groupin
Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän tilauskanta on kasvanut vuoden
2000 viimeisellä neljänneksellä ja lukuisia uusinta- ja
uusinvestointeja on kehitteillä. Investointiaktiviteetti ja Jaakko
Pöyry Groupin vahva asema ylläpitosuunnittelussa huomioiden
liiketoimintaryhmän tavoitteena on edelleen parantaa suhteellista
kannattavuuttaan ja tulostaan vuonna 2001.

Metsäteollisuuden konsolidoitumis- ja globalisoitumisprosessit
jatkuvat. Tämä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä Jaakko
Pöyry Groupin Metsäteollisuuden konsultointi -liiketoimintaryhmän
liikkeenjohdon konsulteille että investointipankkitoimintaa
harjoittavalle JP Capital International Ltd:lle.

Energiamarkkinat vapautuvat ja kansainvälistyvät. Kilpailun
kiristyminen energiamarkkinoilla ja entistä tiukemmat
ympäristömääräykset edellyttävät toiminnan tehostamista ja
kilpailukyvyn parantamista. Nämä seikat lisäävät Jaakko Pöyry Groupin
Energia-liiketoimintaryhmän edustamien teknologioiden kysyntää.
Euroopassa sähkön ylikapasiteetti rajoittaa investointitoimintaa ja
siksi investointien painopiste on Aasiassa ja Lähi-idässä.
                                10(18)

Kokonaistoimitusprojektien suhteellinen kannattavuus on alempi kuin
konsultointi- ja engineering-liiketoimintojen. Tästä syystä
kokonaistoimitusprojektien osuutta liikevaihdosta ei ole tarkoitus
Energia-liiketoimintaryhmässä kasvattaa.

Jaakko Pöyry Groupin Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmän
kansainvälisillä tuotealueilla - liikennejärjestelmät, vesi ja
ympäristö, telekommunikaatio - on lupaavat kasvunäkymät. Kaikki
tuotealueet tähtäävät ympäristön tilan parantamiseen ja luonnon
saastumisen ehkäisemiseen. Erityisesti telekommunikaatioala on
voimakkaassa kasvussa maailmanlaajuisesti. Liiketoimintaryhmä on
vuoden 2000 aikana investoinut telekommunikaatioalan kehittämiseen ja
siksi ryhmällä on hyvät edellytykset parantaa asemaansa kyseisessä
toimintakentässä.

Edellä esitetty yleinen markkinatilanne, liiketoimintaryhmien näkymät
ja tilauskanta huomioiden Jaakko Pöyry Group -konsernin lähtökohdat
vuodelle 2001 ovat hyvät. Konsernilla on edellytykset saavuttaa ne
taloudelliset tavoitteet, jotka se on strategiassaan asettanut.

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI                  11(18)

TULOSLASKELMA
                          2000     1999
M euro

LIIKEVAIHTO                    474,5     395,4

Liiketoiminnan muut tuotot              2,2      5,1

Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista                 -    0,1 +    0,7

Poistot ja arvonalentumiset        -    13,1 -    13,2
Liiketoiminnan kulut            -   431,7 -   360,8

LIIKEVOITTO                     31,8     27,2
% liikevaihdosta                   6,7      6,9

Rahoitustuotot ja -kulut          -    1,7 -    1,9

VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN            30,1     25,3

Satunnaiset erät                   0,0      0,0

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA,
VEROJA JA VÄHEMMISTÖN OSUUTTA            30,1     25,3

Välittömät verot              -    9,0 -    8,9
Vähemmistön osuus             -    1,9 -    1,4

TILIKAUDEN VOITTO                  19,2     15,0


TASE                              12(18)
M euro                       2000     1999

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet                6,6      5,3
Konserniliikearvo                  35,8     40,0
Aineelliset hyödykkeet               32,7     33,3
Sijoitukset                     13,4     17,6
Yhteensä                      88,5     96,2

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset                3,9     10,6
Lyhytaikaiset saamiset               180,4     161,0
Omat osakkeet                    0,0      5,5
Rahoitusarvopaperit ja rahat            37,5     30,7
Yhteensä                      221,8     207,8

                          310,3     304,0

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma                     13,7     12,0
Ylikurssirahasto                  21,1     20,1
Omien osakkeiden rahasto               0,0      5,5
Vararahasto                     18,1     20,6
Kertyneet voittovarat                25,3     14,4
Tilikauden voitto                  19,2     15,0
                          97,4     87,6

VÄHEMMISTÖN OSUUS                  5,2      4,9

VIERAS PÄÄOMA*)
Pitkäaikainen vieras pääoma             22,4     32,6
Lyhytaikainen vieras pääoma            185,3     178,9
                          207,7     211,5

                          310,3     304,0

*) Korollinen vieras pääoma             34,9     42,4
  Koroton vieras pääoma              172,8     169,1


                                13(18)
KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT         2000     1999

Sijoitetun pääoman tuotto, %            25,1     22,6

Oman pääoman tuotto, %               22,3     20,7

Omavaraisuusaste, %                 42,2     36,5

Velkaantumisaste, %                 -2,5     13,5

Maksuvalmius                     1,2      1,1

Tilauskanta, M euro                305,5     348,9

Bruttoinvestoinnit, operatiiviset, M euro      9,9     11,1
Osuus liikevaihdosta, %               2,5      2,8

Bruttoinvestoinnit osakkeisiin, M euro       1,3     16,3
Osuus liikevaihdosta, %               0,3      4,1

Henkilöstö konserniyhtiöissä
keskimäärin                    4 558     4 222

Henkilöstö osakkuusyrityksissä
keskimäärin                     159      239

Henkilöstö konserniyhtiöissä, 31.12.       4 572     4 472

Henkilöstö osakkuusyrityksissä, 31.12.       174      146                                14(18)
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT             2000     1999

Tulos/osake, euro                  1,40     1,11

Oma pääoma/osake, euro               7,10     6,00

Osingonjako, M euro                 8,2 1)     6,2

Osinko/osake, euro                 0,60 1)    0,45

Osinko/tulos, %                   42,8     40,5

Efektiivinen osinkotuotto, %             3,3      3,1

Hinta/voitto -suhde (P/E)              12,8     13,1

Osakkeiden osakeantioikaistu kurssikehitys, euro
Keskikurssi                    18,64     10,18
Ylin kurssi                    24,00     16,80
Alin kurssi                    15,00     7,70
Vuoden lopun kurssi                18,00     14,50

Osakekannan markkina-arvo,
ulkona olevat osakkeet, M euro           247,0     198,2
omat osakkeet, M euro                0,0      8,7

Osakkeiden vaihto
Osakkeet, 1000 kpl                 2 385    11 747
Vaihdon osuus kokonaismäärästä           17,4     83,4

Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä, 1 000 kpl
Keskimäärin vuoden aikana             13 692    13 492
Vuoden lopussa                  13 724    13 670

1) Hallituksen ehdotus


                                15(18)
VASTUUSITOUMUKSET                  2000     1999
M euro

Omasta velasta
Velat joiden vakuudeksi on pantattu arvopapereita
Eläkelainat                     1,4      2,7
Pantatut arvopaperit                 2,3      2,3

Velat joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä
Rahoituslaitoslainat                 1,1      1,2
Kiinteistökiinnitykset                1,1      1,2
Yrityskiinnitykset
Eläkelainat                     3,7      7,4
Kiinteistökiinnitykset
Yrityskiinnitykset                  6,1      6,3
Velat yhteensä                    6,2     11,3

Annetut pantit ja kiinnitykset omasta velasta
Pantatut arvopaperit                 2,3      2,3
Kiinteistökiinnitykset                1,1      1,2
Yrityskiinnitykset                  6,1      6,3
Yhteensä                       9,5      9,8

Muusta omasta sitoumuksesta
Pantatut arvopaperit                 2,6      2,6
Kiinteistökiinnitykset                1,4      2,2
Vuokra- ja leasingvastuut              63,5     61,7
Eläkevastuut                     0,4      0,4
Muut vastuut                    28,7     35,8
Yhteensä                      96,6     102,7

Muiden puolesta
Pantatut arvopaperit                 2,5      3,4
Kiinteistökiinnitykset                3,8      3,8
Yhteensä                       6,3      7,2

Annetut pantit, kiinnitykset ja vastuut yhteensä
Pantatut arvopaperit                 7,4      8,3
Kiinteistökiinnitykset                6,3      7,2
Yrityskiinnitykset                  6,1      6,3
Vuokra- ja leasingvastuut              63,5     61,7
Eläkevastuut                     0,4      0,4
Muut vastuut                    28,7     35,8

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN            16(18)
M euro                     2000     1999
Metsäteollisuus                140,8    119,6
Metsäteollisuuden konsultointi         53,0     39,2
Energia                    180,9    139,7
Infrastruktuuri & ympäristö          102,7     97,3
Muut ja eliminoinnit              -2,9     -0,4
Yhteensä                    474,5    395,4

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN
M euro, osuus liikevaihdosta %        M euro  % M euro  %
Metsäteollisuus                 12,7 9,0  13,5 11,3
Metsäteollisuuden konsultointi          4,8 9,1   1,5 3,8
Energia                     8,1 4,5   9,2 6,6
Infrastruktuuri & ympäristö           8,6 8,4   7,6 7,8
Muut                      -2,4     -4,6
Yhteensä                    31,8 6,7  27,2 6,9

TILAUSKANTA LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN
Metsäteollisuus                 71,8     70,5
Metsäteollisuuden konsultointi         25,6     21,2
Energia                    111,6    165,4
Infrastruktuuri & ympäristö           96,5     91,8
Yhteensä                    305,5    348,9

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
Pohjoismaat                  149,0     92,8
Muu Eurooppa                  177,7    178,9
Aasia                      86,8     69,7
Pohjois-Amerikka                26,9     22,8
Etelä-Amerikka                 20,0     19,4
Muut                      14,1     11,8
Yhteensä                    474,5    395,4

HENKILÖSTÖ
Metsäteollisuus                1 745    1 665
Metsäteollisuuden konsultointi          316     299
Energia                    1 321    1 277
Infrastruktuuri & ympäristö          1 162    1 198
Muut                       28      33
Yhteensä 31.12.                4 572    4 472


LIIKETOIMINTARYHMÄT                       17(18)
M euro                1-3/00 4-6/00 7-9/00 10-12/00

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus             36,2  37,2  35,7   31,7
Metsäteollisuuden konsultointi     11,8  15,3  12,6   13,3
Energia                 40,4  48,3  45,2   47,0
Infrastruktuuri & ympäristö       25,9  23,0  24,9   28,9
Muut                   0,4   0,4  0,2   -3,9
Yhteensä                114,7  124,2 118,6  117,0

LIIKEVOITTO
Metsäteollisuus             3,7   1,9  2,9   4,2
Metsäteollisuuden konsultointi      0,5   2,9  1,2   0,2
Energia                 2,4   2,3  1,0   2,4
Infrastruktuuri & ympäristö       2,1   1,0  2,8   2,7
Muut                  -1,6  -0,5  0,4   -0,7
Liikevoitto yhteensä           7,1   7,6  8,3   8,8

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus             76,7  70,7  66,0   71,8
Metsäteollisuuden konsultointi     23,2  22,2  25,1   25,6
Energia                167,8  163,7 137,0  111,6
Infrastruktuuri & ympäristö       89,9  94,2  97,8   96,5
Yhteensä                357,6  350,8 325,9  305,5


                               18(18)
LIIKETOIMINTARYHMÄT          1-3/99 4-6/99 7-9/99 10-12/99
M euro

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus             30,6  30,0  24,9   34,1
Metsäteollisuuden konsultointi      9,6  10,0  9,3   10,3
Energia                 30,9  33,7  29,7   45,4
Infrastruktuuri & ympäristö       22,8  23,6  22,4   28,5
Muut                   0,4  -0,1  -0,1   -0,6
Yhteensä                94,3  97,2  86,2  117,7

LIIKEVOITTO
Metsäteollisuus             3,6   3,1  2,9   3,9
Metsäteollisuuden konsultointi      0,2   0,0  0,3   1,0
Energia                 1,3   2,1  1,5   4,3
Infrastruktuuri & ympäristö       1,6   2,1  2,1   1,8
Muut                  -1,0  -0,8  -0,6   -2,2
Liikevoitto yhteensä           5,7   6,5  6,2   8,8

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus             55,3  54,2  76,4   70,5
Metsäteollisuuden konsultointi     23,1  22,4  19,8   21,2
Energia                173,5  178,6 176,1  165,4
Infrastruktuuri & ympäristö       94,2  95,1  91,9   91,8
Yhteensä                346,1  350,3 364,2  348,9