Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 03.02.2006

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2005

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ   Pörssitiedote 3.2.2006 klo 8.30   1(21)

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2005

Tilikauden osakekohtainen tulos oli 1,80 euroa. Sijoitetun pääoman
tuotto ylitti sille asetetun strategisen tavoitteen ja oli 25,8
prosenttia. Konsernin taserakenne on hyvä, konsernin velkaantumisaste
oli -36,1 prosenttia. Tilauskanta kasvoi ja oli tilikauden lopussa 452,1
miljoonaa euroa. Hallitus esittää osingoksi 1,30 euroa osakkeelta.

Konsernin tulos ja tase

Maailmantalouden suhdannekehitys vuonna 2005 oli pääosin hyvä.
Ainoastaan eräissä läntisen Euroopan maissa talouden kasvu jäi heikoksi.
Talousnäkymät vuodelle 2006 ovat myös pääosin suotuisat.

Hyvä suhdannekehitys vaikutti positiivisesti myös Jaakko Pöyry Groupin
asiakaskuntaan ja sen investointiaktiviteettiin, lukuun ottamatta
metsäteollisuuden investointeja, jotka ovat koko 2000-luvun pysyneet
alhaisina. Konsernin liikevaihto kasvoi 523,6 (edellisvuonna 473,9)
miljoonaan euroon. Parantuneen kysynnän ja konsernin markkina-aseman
vahvistumisen johdosta konsernin toiminnallinen tulos parani
tilikaudella.

Konsernin voitto ennen veroja oli 38,6 (30,9) miljoonaa euroa. Konsernin
voitto tilikaudella oli 26,3 (20,9) miljoonaa euroa, josta emoyhtiön
omistajien osuus oli 25,9 (19,7) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos
oli 1,80 (1,42) euroa ja se parani tilikaudella 26,8 prosenttia.

Konsernin sijoitetun pääoman tuottotavoite on 20 prosenttia. Vuoden 2005
toteutunut sijoitetun pääoman tuotto oli 25,8 (21,4) prosenttia.

Konsernin taserakenne on hyvä. Omavaraisuusaste on 49,8 (51,2)
prosenttia. Konsernin maksuvalmius on hyvä. Velkaantumisaste oli -36,1
(-37,4) prosenttia.

Tulevaisuuden näkymät

Konsernin markkina-asema on kaikilla sen liiketoiminta-alueilla vahva.
Tilauskanta on vuoden 2005 aikana kasvanut ja taseasema on säilynyt
hyvänä. Konsernin liikevaihto kasvaa vuonna 2006. Konsernin tuloksen
ennen veroja arvioidaan paranevan vuonna 2006.

Tilintarkastuskertomus on annettu 2.2.2006.

Osinko

Jaakko Pöyry Group Oyj:n hallitus esittää maaliskuun 7. päivänä 2006
kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa vuodelta 2005
jaetaan 1,30 (vuodelta 2004 1,20) euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
17.3.2006.

Varsinainen yhtiökokous

Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 7.3.2006 Pöyry-
talossa Vantaalla. Yhtiökokouskutsu julkaistaan kokonaisuudessaan
erillisellä tiedotteella 3.2.2006 klo 9.00.


                                2(21)

Liitteet
Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2005
Konsernin tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma, oman pääoman muutokset
ja vastuut
Konsernin tunnusluvut


JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ


Erkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen
toimitusjohtaja           toimitusjohtajan sijainen

Lisätietoja antavat:
Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 2999, 0400 468 084
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 2872, 0400 420 285
Satu Perälampi, sijoittajasuhdepäällikkö, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 3002, 040 526 3388

www.poyry.com

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
                                3(21)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2005

Konsernin tulos ja tase

Maailmantalouden suhdannekehitys vuonna 2005 oli pääosin hyvä.
Ainoastaan eräissä läntisen Euroopan maissa talouden kasvu jäi heikoksi.
Talousnäkymät vuodelle 2006 ovat myös pääosin suotuisat.

Hyvä suhdannekehitys vaikutti positiivisesti myös Jaakko Pöyry Groupin
asiakaskuntaan ja sen investointiaktiviteettiin, lukuun ottamatta
metsäteollisuuden investointeja, jotka ovat koko 2000-luvun pysyneet
alhaisina. Konsernin liikevaihto kasvoi 523,6 (edellisvuonna 473,9)
miljoonaan euroon. Parantuneen kysynnän ja konsernin markkina-aseman
vahvistumisen johdosta konsernin toiminnallinen tulos parani
tilikaudella.

Konsernin voitto ennen veroja oli 38,6 (30,9) miljoonaa euroa. Konsernin
voitto tilikaudella oli 26,3 (20,9) miljoonaa euroa, josta emoyhtiön
omistajien osuus oli 25,9 (19,7) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos
oli 1,80 (1,42) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 25,8 (21,4)
prosenttia.

Konsernin taserakenne on hyvä. Omavaraisuusaste on 49,8 (51,2)
prosenttia. Konsernin maksuvalmius on hyvä. Vuoden lopussa likvidit
kassavarat olivat 64,5 (62,2) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat
10,7 (12,2) miljoonaa euroa. Velkaantumisaste oli -36,1 (-37,4)
prosenttia.

IAS/IFRS-standardien käyttöönotto

Konserni siirtyi International Financial Reporting Standardsin
(IAS/IFRS) mukaiseen raportointiin vuoden 2005 alusta. Myös
vertailuluvut vuodelta 2004 ovat IFRS:n mukaiset. Merkittävimmät
muutokset konsernin tulokseen ja taseeseen aiheutuivat
eläkejärjestelyjen kirjaamisesta, laskennallisista verosaamisista ja
liikearvon käsittelystä. Koska konsernin raportointi- ja
laskentaperiaatteet olivat jo aiemmin olleet pääosin IFRS-standardien
mukaisia, IFRS:ään siirtymisen vaikutukset konsernin tulokseen,
taseeseen ja omaan pääomaan eivät olleet muilta osin merkittäviä.

Liiketoimintaryhmät

Jaakko Pöyry Groupin emoyhtiö on Jaakko Pöyry Group Oyj. Emoyhtiö vastaa
muun muassa konsernin strategian kehittämisestä ja sen toteutuksen
valvonnasta, rahoituksesta, konsernin synergiaetujen toteutumisesta ja
toiminnan yleisestä koordinoinnista. Emoyhtiö on veloittanut
liiketoimintaryhmiltä konsernin yleiset hallinnointikulut ja emoyhtiön
kulut. Veloitettu suhteellinen osuus perustuu liiketoimintaryhmien
henkilöstökustannuksiin.

Jaakko Pöyry Group -konsernin liiketoiminnasta vastaa kolme
liiketoimintaryhmää: Metsäteollisuus, Energia sekä Infrastruktuuri &
ympäristö. Liiketoimintaryhmät vastaavat globaalisti omasta
liiketoiminnastaan. Kaikki kolme liiketoimintaryhmää tarjoavat
palveluitaan asiakkaiden liiketoiminnan koko elinkaaren vaiheisiin
konsultoinnissa, investointien suunnittelussa ja toteutuksessa sekä
kunnossapidon suunnittelussa ja tuotannon tehostamisessa.

                                4(21)

Metsäteollisuus

Vuosi 2005 oli massa- ja paperiteollisuudelle edelleen haastava. Pohjois-
Amerikassa ja Euroopassa ilmoitettiin useiden massa- ja paperitehtaiden
sulkemisista, ja uusia hankkeita ja merkittäviä modernisointeja
käynnistyi vain muutamia. Hieman parantuneesta kysynnästä ja lievästi
kohonneista hinnoista huolimatta teollisuuden tulokset kärsivät
nousevista energiahinnoista, korkeammista raaka-ainekustannuksista,
rationalisointikustannuksista ja työmarkkinaselkkauksista. Investoinnit
jatkuivat Aasiassa ja Etelä-Amerikassa, joskin Aasiassa viime vuosia
hieman alhaisemmalla tasolla.

Haastavista markkinaolosuhteista huolimatta Metsäteollisuus-
liiketoimintaryhmä onnistui säilyttämään asemansa markkinoilla ja
kasvattamaan liikevaihtoaan ja liikevoittoaan. Myönteiseen
tuloskehitykseen myötävaikuttivat yhtiön resurssien globaali
verkostoituminen, paikallinen läsnäolo tärkeimmillä kehittyvillä
markkinoilla, hyvin toteutetut projektit ja operatiivisten
konsultointipalvelujen kasvava kysyntä.

Tilauskanta kasvoi vuoden 2005 loppua kohden ja oli 97,3 (82,5)
miljoonaa euroa. Suurimmat uudet toimeksiannot olivat Botnia S.A.:n
sellutehdashanke Uruguayssa (15 miljoonaa euroa), Suzano Bahia Sul
-sellutehdashankkeen suunnittelu- ja projektinjohtopalvelut Brasiliassa
(19 miljoonaa euroa) ja Myllykoski Oy:n uuden, Tsekin tasavaltaan
rakennettavan paperikoneen suunnittelu (10 miljoonaa euroa).

Tilikauden liikevaihto oli 199,3 (186,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 19,7 (17,2) miljoonaa euroa eli 9,9 (9,2) prosenttia liikevaihdosta.
Liiketoimintaryhmän palveluksessa työskenteli vuoden 2005 lopussa 2123
(2077) henkilöä.

Energia

Energiamarkkinoiden toipuminen jatkui vuonna 2005. Toipumisvauhtiin
vaikutti myös raakaöljyn kohonnut hinta. Alan kansainvälistyminen ja
energiamarkkinoiden vapautuminen jatkuivat. Ympäristöpaineet lisäsivät
investointitarpeita entisestään. Toimialan rakennemuutos eteni siten,
että voimantuotannosta ja öljy- ja sähkötoiminnasta on muodostumassa
yhtenäinen toimikenttä. Muuttuneessa markkinatilanteessa Energia-
liiketoimintaryhmä on kyennyt vahvistamaan globaalia markkina-asemaansa.

Tilauskanta säilyi hyvänä ja oli vuoden lopussa 195,2 (171,8) miljoonaa
euroa. Suurimmat uudet toimeksiannot olivat Amata Powerin Thaimaahan
rakennettava maakaasukäyttöinen yhteistuotantovoimalaitos (32 miljoonaa
euroa), Brunei Shell Petroleumin kanssa solmitut suunnittelu- ja
palvelusopimukset (10 miljoonaa euroa), espanjalaisen Tecnicas Reunidas
-yhtiön kanssa solmittu raamisopimus suunnittelupalvelujen
toimittamisesta (10 miljoonaa euroa) ja Vattenfall Europe Waste-to-
Energy -yhtiön kanssa solmittu sopimus suunnittelupalvelujen
toimittamisesta Berliiniin rakennettavaa sähkön ja lämmön
yhteistuotantolaitosta varten (3 miljoonaa euroa).

Tilikauden liikevaihto oli 160,0 (146,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 9,1 (7,0) miljoonaa euroa eli 5,7 (4,8) prosenttia liikevaihdosta.
Liiketoimintaryhmän palveluksessa oli vuoden 2005 lopussa 1463 (1485)
henkilöä.
                                5(21)

Infrastruktuuri & ympäristö

Vuodelle 2005 oli ominaista voimakkaat luonnonmullistukset, jotka
heijastuivat mm. kasvavana kysyntänä tulvariskien pienentämiseksi.
Kysynnän takana olevien tarpeiden kasvu on johtanut tilanteeseen, jossa
yhä useammassa infrastruktuuri- ja ympäristökentän hankkeessa tuotteet
ja palvelut integroivat hyvin monialaista osaamista toisiinsa.
Konsultointi- ja suunnittelupalvelujen kysyntä julkisen sektorin
raideliikennehankkeissa jatkaa kasvuaan Aasiassa ja Latinalaisessa
Amerikassa. Samoin kansainvälisten rahoitusinstituutioiden
ympäristöhankkeiden tulevaisuus on lupaava Aasiassa ja Afrikassa.
Kaikkein voimakkainta on kasvu rakentamisen palveluiden kysynnässä
Baltiassa ja Venäjällä. Ainoastaan läntisen Euroopan kotimarkkinat
pysyvät ennallaan tai tietyillä osa-alueilla jopa supistuvat.
Liiketoimintaryhmä on jatkanut asemansa vahvistamista paikallisilla ja
kansainvälisillä markkinoilla.

Tilauskanta kasvoi tilikaudella 159,5 (118,8) miljoonaan euroon.
Suurimmat tilikaudella saadut projektit olivat Olkiluodon ydinvoimalan
projektinjohtosopimus Suomessa, Ratahallintokeskuksen rautatieverkoston
isännöintisopimus Suomessa, jatkosopimukset
liikennejärjestelmähankkeissa Venezuelassa ja Taiwanissa (8,2 miljoonaa
euroa), Zürichin Kantonin metroasema- ja tunnelisuunnittelusopimus
Sveitsissä (8 miljoonaa euroa) ja E18 Muurla-Lohja -moottoritiehankkeen
suunnittelu Suomessa (4 miljoonaa euroa).

Liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi vuonna 2005 ja oli 164,9 (142,1)
miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 9,2 (7,0) miljoonaa euroa eli 5,6 (4,9)
prosenttia liikevaihdosta. Liiketoimintaryhmän palveluksessa oli vuoden
2005 lopussa 1979 (1715) henkilöä.

Konsernirakenteen kehittäminen

Jaakko Pöyry Groupin asiakaskunta kansainvälistyy ja keskittyy. Kattavan
maailmanlaajuisen verkostonsa kautta konserni voi palvella asiakkaitaan
neuvonantajana ja projektien toteuttajana sekä globaalisti että
paikallisesti. Jaakko Pöyry Groupin paikallisverkosto tarjoaa
asiakkaille hyvän vaihtoehdon heidän ulkoistaessaan omia suunnittelu- ja
toteutuspalvelujaan. Konserni pyrkii edelleen aktiivisesti laajentamaan
toimistoverkostoaan. Tavoitteena on myös lisätä teknologiaosaamista
hankkimalla konsernin omistukseen liiketoiminta-alueiden
teknologiajohtajia, joiden osaamista voidaan myös myydä tehokkaasti
konsernin maailmanlaajuisen verkoston kautta.

Suuntaamalla toiminta enenevässä määrin konsultointiin ja suunnitteluun
halutaan parantaa konsernin suhteellista kannattavuutta.
Kokonaisurakointitoimintaa on supistettu ja lisäksi sille on asetettu
korkeammat tuottovaatimukset yksittäisissä projekteissa.
Kokonaisurakointia harjoitetaan ainoastaan Energia-liiketoimintaryhmässä
ja tavoitteena on, että toiminnan volyymi olisi noin 30 prosenttia
liikevaihdosta. Tämä vastaa noin 10-15 prosentin osuutta koko konsernin
liikevaihdosta.

Yritysostot

Metsäteollisuus

Jaakko Pöyry AB, Ruotsi, on kesäkuun lopussa ostanut Scancontrol AB:n
koko osakekannan. Yhtiö on konsolidoitu konsernin tilinpäätökseen
1.7.2005 lähtien. Scancontrolin liikevaihto konsoloidoinnin jälkeiseltä
ajalta oli noin 2,5 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on 52

                                6(21)

henkilöä. Scancontrol AB on sulautettu Jaakko Pöyry AB:hen vuoden 2005
lopussa.

Vuonna 1995 perustettu Scancontrol oli teollisiin sovelluksiin
keskittynyt automaatio- ja sähkösuunnitteluyritys. Sillä oli
päätoimipisteet Lundissa ja Helsingborgissa Etelä-Ruotsissa. Yhtiön
erityisosaaminen kattaa paperi-, pakkaus- ja konvertointisektorien
laiteautomaation ja sähkösuunnittelun.

Jaakko Pöyry Consulting Oy:n sulautuminen emoyhtiöönsä Jaakko Pöyry
Group Oyj:hin on merkitty kaupparekisteriin 31.8.2005. Sulautumisella
selkeytettiin Jaakko Pöyry Group -konsernin yhtiörakennetta ja
yksinkertaistettiin hallintoa.

Liiketoimintaryhmän toimistoverkostoa laajennetaan lähivuosina siinä
määrin kuin markkinoiden kehittyminen antaa aihetta. Laajentumisen
uskotaan tapahtuvan pääosin kehittyvillä markkinoilla, missä
investointiaktiviteetin odotetaan kasvavan, ja osittain Euroopassa ja
Pohjois-Amerikassa, missä tehtaiden uusintaprojektien ja
kunnossapitosuunnittelun lähipalveluille on kysyntää.

Energia

Electrowatt-Ekono AG on vuoden 2005 lopussa ostanut 100 prosenttia
Genovassa toimivan S.P.E Servizi per l'Energia -yhtiön osakkeista. S.P.E
Servizi per l'Energian erikoisalaa ovat pääasiassa
lämpövoimalaprojekteihin toimitettavat konsultointi- ja
suunnittelupalvelut.

Yksityisomistuksessa olleen, vuonna 1997 perustetun yhtiön
merkittävimpiä referenssejä ovat suuret maakaasuvoimalaitokset. Yhtiön
tilauskanta vuoden 2005 lopussa oli noin 4 miljoonaa euroa. Yhtiö on
konsolidoitu konsernin tilinpäätökseen 1.12.2005 lähtien. Yhtiön
liikevaihto konsoloidoinnin jälkeiseltä ajalta oli noin 0,3 miljoonaa
euroa ja yhtiön palveluksessa on 17 henkilöä.

S.P.E Servizi per l'Energian yrityskauppa on osa Energia-
liiketoimintaryhmän strategiaa lisätä läsnäoloaan Etelä-Euroopan
markkinoilla.

Liiketoimintaryhmän tavoitteena on laajentaa paikallisverkostoaan
Euroopassa ja Aasiassa. Lisäksi tavoitteena on lisätä
liiketoimintaryhmän teknologiaosaamista erityisesti uusiutuvan energian,
liikkeenjohdon konsultoinnin, öljy- ja kaasuvarojen sekä
ympäristönsuojelun alueilla.

Infrastruktuuri & ympäristö

Maa ja Vesi Oy on laajentanut kotimaan toimintaansa ja ostanut heinäkuun
alussa konsulttitoimisto Inframan Oy:n koko osakekannan. Inframan Oy:n
liikevaihto konsolidoinnin jälkeiseltä ajalta oli noin 0,2 miljoonaa
euroa ja yhtiön palveluksessa oli seitsemän henkilöä. Kaupan myötä
vahvistettiin Jaakko Pöyry Groupin elinkaariosaamista liikenneväylien
kehittämisessä ja väyläomaisuuden hallinnassa Suomessa ja muualla
Pohjois-Euroopassa.

Heinäkuun lopussa Jaakko Pöyry Group -konserni osti saksalaisen GKW
Holding GmbH:n koko osakekannan. Kauppahinta oli 6,3 miljoonaa euroa.
Yhtiöllä ei ole korollista velkaa. GKW:llä on useita toimipisteitä
Saksassa ja sen palveluksessa on 234 asiantuntijaa. Yhtiö on
konsolidoitu konsernin tilinpäätökseen 1.9.2005 alkaen. GKW:n vuoden

                                7(21)

2005 liikevaihto oli noin 9,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto
konsolidoinnin jälkeiseltä ajalta oli lievästi positiivinen.

GKW vahvistaa Jaakko Pöyry Groupin markkina-asemaa vesi- ja
ympäristöalalla erityisesti Keski-Euroopassa ja myös julkiseen
rahoitukseen perustuvilla kansainvälisillä markkinoilla. Yhtiö on
markkinajohtaja Saksassa ja sillä on vahva asema kansainvälisillä
markkinoilla, erityisesti Afrikassa.

Liiketoimintaryhmän tavoitteena on laajentaa paikallisverkostoaan
Euroopassa ja Aasiassa.

Tilauskanta

Konsernin tilauskanta on tilikaudella kasvanut. Tilauskanta oli vuoden
2005 lopussa 452,1 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2004 lopussa oli 373,2
miljoonaa euroa. Konsultointi- ja suunnitteluliiketoimintojen
tilauskanta kasvoi tilikaudella 68,8 miljoonaa euroa.
Kokonaistoimitusprojektien tilauskanta kasvoi 10,1 miljoonaa euroa.

Konsultointi- ja suunnitteluliiketoimintojen tilauskannan kasvu
heijastaa konsernin tavoitetta lisätä näiden toimintojen osuutta
liikevaihdosta ja siten parantaa konsernin suhteellista kannattavuutta.

Konsultoinnin sekä käyttö- ja kunnossapitotoimeksiantojen osuus
konsernin tilauskannasta on kasvanut. Nämä toimeksiannot ovat
lyhytkestoisia ja tuloutuvat osittain liikevaihtoon ilman kirjautumista
tilauskantaan.

Tutkimus ja kehitys

Jaakko Pöyry Groupin tutkimus- ja kehitysyhteistyöryhmä koostuu
liiketoimintaryhmien, IT-asiantuntijoiden ja yhtiön johdon edustajista.
Ryhmän päätavoitteena on edistää sisäistä tutkimus- ja
kehitysyhteistyötä, auttaa lisärahoituksen hankinnassa ja asiakkaiden
kytkemisessä kehitysprosesseihin sekä varmistaa yhteys strategisiin
tavoitteisiin.

Jaakko Pöyry Groupissa on vuosittain meneillään satoja tutkimus- ja
kehitysprojekteja jotka perustuvat henkilöstön osaamiseen, kokemukseen
ja innovatiivisuuteen. Eri yhteistyökumppaneiden kanssa tutkitaan ja
kehitetään ideoita hyödyntämällä konsernin poikkitieteellistä tekniikka-
ja teknologiaosaamista. Kehitystoiminnan tavoitteena on parantaa omaa ja
asiakkaiden kilpailukykyä.

Tutkimus- ja kehitystoiminnasta aiheutuneet tuotot ja kulut ovat pääosin
osa asiakastyötä ja siten niiden rahallista arvoa ei voi määrittää.
Tuotot ja kulut on kirjattu tilikaudella tulosvaikutteisesti.

Investoinnit ja poistot

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 25,8 (18,7) miljoonaa euroa.
Investoinneista 8,0 (7,3) miljoonaa euroa oli tietokoneohjelmistoja ja
-laitteita sekä tietojärjestelmiä. Yritysostoihin kohdistuneet
investoinnit olivat 17,8 (11,4) miljoonaa euroa.

Konsernin poistot olivat tilikaudella 7,9 (9,1) miljoonaa euroa.

                                8(21)

Rahoitus

Konsernin maksuvalmius säilyi tilikaudella hyvänä. Vuoden lopussa
konsernin likvidit kassavarat olivat 64,5 (62,2) ja korolliset velat
10,7 (12,2) miljoonaa euroa. Vuoden lopussa käyttämättömät
luottolimiitit olivat 31,1 miljoonaa euroa. Velkaantumisaste vuoden
lopussa oli -36,1 (-37,4) prosenttia. Rahavirta ennen rahoitusta oli
16,1 (20,3) miljoonaa euroa.

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Yhtiö arvioi liiketoimintansa riskit vuosittaisessa,
konserninlaajuisessa riskienhallintaprosessissa. Prosessissa konsernin
riskit kartoitetaan niiden kattavaksi tunnistamiseksi,
kokonaisriskiposition selvittämiseksi ja tarvittavien toimenpiteiden
määrittämiseksi, jotta voidaan hallita merkittävimmät riskit.

Vuoden 2005 riskienhallintaprosessin perusteella konsernin tärkeimmät
riskit kohdistuvat
- kykyyn sopeutua muuttuvaan markkinaympäristöön
- projektitoimintaan ja siihen liittyviin vastuisiin
- osaavan henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen

Vuosittainen, yhtenäinen riskienhallintaprosessi mahdollistaa sen, että
riskejä hallitaan johdonmukaisesti ja systemaattisesti koko konsernissa.
Vuosittaisen riskienhallintaprosessin lisäksi riskienhallinta on osa
säännöllisiä liiketoiminnan seuranta- ja raportointijärjestelmiä.

Yhtiön tiedossa ei ole tilinpäätöshetkellä merkittäviä yksittäisiä
riskejä, jotka aiheuttaisivat erityistoimenpiteitä konsernin normaaliin
liiketoimintaan kuuluvien ja riskienhallintaprosessissa määriteltyjen
toimenpiteiden lisäksi.

Osakepääoma ja osakkeet

Osakkeiden määrä oli vuoden 2004 lopussa 14 109 851. Vuoden 2005 aikana
on vuoden 1998 optiolainaan liittyvillä optiotodistuksilla merkitty
yhteensä 387 450 uutta osaketta. Osakemerkintöjen rekisteröinnin jälkeen
yhtiön osakkeiden lukumäärä oli 14 497 301.

Jaakko Pöyry Consulting Oy:n sulautuminen emoyhtiöönsä Jaakko Pöyry
Group Oyj:hin merkittiin kaupparekisteriin 31.8.2005. Jaakko Pöyry
Consulting Oy:n osakkeenomistajille suoritettiin sulautumisvastike
Jaakko Pöyry Group Oyj:n liikkeeseen laskemilla uusilla osakkeilla.
Sulautumisesta johtuvan osakepääoman korotuksen seurauksena yhtiön
rekisteröity osakepääoma nousi 47 735 eurolla 14 497 301 eurosta
14 545 036 euroon ja yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousi 14 545 036
kappaleeseen.

Omat osakkeet

Varsinainen yhtiökokous 3.3.2005 antoi hallitukselle valtuutukset
päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Valtuutusten
kohteena on enintään 700 000 osaketta, kuitenkin vähemmän kuin 5
prosenttia yhtiön osakepääomasta. Valtuutuksia ei ole käytetty.
Valtuutukset ovat voimassa 3.3.2006 asti.

Osakkeita voidaan hankkia voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla.
Osakkeita hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä
käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa ja vastikkeena silloin, kun
yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta.
                                9(21)

Osakeantivaltuutus

Varsinainen yhtiökokous 3.3.2005 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään
osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
niin, että uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja optiotodistusten
perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 1 000 000
eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1 000 000 uutta osaketta.
Valtuutusta ei ole käytetty. Valtuutus on voimassa 3.3.2006 asti.

Optiotodistukset ja optio-oikeudet

Jaakko Pöyry Groupin henkilöstölle ja emoyhtiön hallituksen jäsenille
vuonna 1998 suunnattuun optiolainaan liittyvät optiotodistukset
oikeuttivat merkitsemään enintään 1,3 miljoonaa yhtiön osaketta.
Kaikkien optiotodistusten merkintäaika päättyi 30.4.2005.
Optiotodistuksilla oli merkitty yhteensä 1 299 015 osaketta.

Vuonna 2004 annettiin optio-oikeuksia Jaakko Pöyry Group -konsernin
johdolle ja Jaakko Pöyry Group Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle.
Optio-oikeuksien määrä on 550 000. Kukin optio-oikeus oikeuttaa
merkitsemään yhden Jaakko Pöyry Group Oyj:n osakkeen. Osakkeiden
merkintäajat ovat 1.3.2007 - 31.3.2010 (165 000 osaketta), 1.3.2008 -
31.3.2011 (165 000 osaketta) ja 1.3.2009 - 31.3.2012 (220 000 osaketta).
Kaikki optio-oikeudet on annettu ja hyväksytty vastaanotetuiksi.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Jaakko Pöyry Group Oyj:n hallitus esittää maaliskuun 7. päivänä 2006
kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa vuodelta 2005
jaetaan 1,30 (1,20) euroa osakkeelta eli yhteensä 18,9 miljoonaa euroa.
Tämä vastaa 72,2 (84,5) prosenttia tilikauden osakekohtaisesta
tuloksesta.

Hallitus ja toimitusjohtaja

Jaakko Pöyry Group Oyj:n hallitukseen valittiin varsinaisessa
yhtiökokouksessa Henrik Ehrnrooth (puheenjohtaja), Heikki Lehtonen
(varapuheenjohtaja), Matti Lehti, Harri Piehl, Karen de Segundo ja Franz
Steinegger.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii DI Erkki Pehu-Lehtonen ja
toimitusjohtajan sijaisena KTM Teuvo Salminen.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab,
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman.

Tulevaisuuden näkymät

Maailmantalouden suhdannekehitys vuonna 2005 oli hyvä. Näkymät vuodelle
2006 ovat myös pääosin positiiviset ja talouskasvun uskotaan jatkuvan.

Jaakko Pöyry Groupin markkina-asema on viime vuosien aikana vahvistunut.
Konsernin tilauskanta on tilikaudella kasvanut 78,9 miljoonalla eurolla
ja on 452,1 miljoonaa euroa. Tilauskanta on hintatasoltaan ja
riskiprofiililtaan normaali. Myös konsernin taseasema ja likviditeetti
ovat hyvät.
                                10(21)

Metsäteollisuus

Suunnittelupalvelujen kysynnän ei odoteta muuttuvan merkittävästi vuoden
2006 aikana. Investoinnit jatkuvat kehittyvillä markkinoilla. Kohoavat
tuotantokustannukset vaativat tuotannon tehostamista ja tuottavuuden
parantamista kypsillä markkinoilla. Teollisuuden rakennemuutokset
kasvattavat konsultointi- ja investointipankkipalvelujen kysyntää.
Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän liikevoitto pysyy vakaana vuonna
2006, edellyttäen että suhdannetilanne ja investointiaktiviteetti
maailman massa- ja paperiteollisuudessa eivät muutu merkittävästi.

Energia

Talouden toipuminen Kaukoidässä ja osittain myös Euroopassa sekä EU:n
laajentuminen luovat hyvät edellytykset energiapalvelujen kysynnän
kasvulle. Tämä koskee erityisesti uusiutuvaa energiaa, laitosten
modernisointeja ja liikkeenjohdon konsultoinnin palveluja. Korkea
raakaöljyn hinta luo uusia mahdollisuuksia kaasu- ja öljysektoreilla.
Lämpövoimasektorilla asiakkaiden toimenpiteet keskittyvät energiahuollon
rakenteen monipuolistamiseen. Liiketoimintaryhmä tehosti edelleen
liiketoiminta-aluepohjaista organisaatiotaan vuoden 2005 aikana ja
vahvisti toimintojaan yritysostolla Italiassa. Energia-
liiketoimintaryhmän markkina-asema on vahvistunut ja tilauskanta on
hyvä. Liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee vuonna 2006.

Infrastruktuuri & ympäristö

Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmän kysyntänäkymät ovat
parantuneet. Sopeutuminen läntisen Euroopan talouksien stagnaatioon on
nykykysynnän puitteissa tehty ja mahdollisuudet liiketoiminnan
kehittämiseen itäisessä Euroopassa ja muilla kansainvälisillä
markkinoilla ovat lisääntyneet. Fokusoimalla tuote- ja palvelutarjontaa
liiketoimintaryhmä pystyy vastaamaan lisääntyvään hintakilpaluun sekä
paikallisesti että kansainvälisesti. Paikallisen läsnäolon merkitys
kasvaa kaikilla markkinoilla. Liiketoimintaryhmän liikevaihto,
liikevoitto ja tilauskanta ovat kasvaneet vuoden 2005 aikana.
Liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee vuonna 2006.

Konsernin markkina-asema on kaikilla sen liiketoiminta-alueilla vahva.
Tilauskanta on vuoden 2005 aikana kasvanut ja taseasema on säilynyt
hyvänä. Konsernin liikevaihto kasvaa vuonna 2006. Konsernin tuloksen
ennen veroja arvioidaan paranevan vuonna 2006.
                                11(21)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

TULOSLASKELMA
Milj. euroa                    2005    2004


LIIKEVAIHTO                    523,6    473,9

Liiketoiminnan muut tuotot             0,8     2,1

Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista                  +   0,8  +   0,5

Aineet ja tarvikkeet             -   19,1  -  14,2
Ulkopuoliset palvelut, alikonsultointi    -   56,0  -  50,7
Henkilöstökulut               -  283,2  -  266,4
Poistot                   -   7,9  -   9,1
Liiketoiminnan muut kulut          -  121,8  -  106,2

LIIKEVOITTO                    37,2    29,9
% liikevaihdosta                  7,1     6,3

Osinkotuotot                 +   0,2  +   0,1
Rahoitustuotot                +   2,0  +   1,5
Rahoituskulut                -   0,6  -   0,8
Kurssierot                  +   0,3  +   0,2
Arvonalentumiset               -   0,5  -   0,0

VOITTO ENNEN VEROJA                38,6    30,9

Välittömät verot               -   12,3  -  10,0

TILIKAUDEN VOITTO                 26,3    20,9

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille               25,9    19,7
Vähemmistölle                    0,4     1,2

Tulos/osake, emoyhtiön omistajille
kuuluva osuus, euroa                1,80    1,42
 Laimennusvaikutuksella korjattu         1,80    1,38


12(21)

TASE
Milj. euroa                    2005    2004

VASTAAVAA

PITKÄAIKAISET VARAT
Liikearvo                     42,4    34,0
Aineettomat hyödykkeet               8,5     4,0
Aineelliset hyödykkeet               15,2    15,8
Osakkeet, osakkuusyhtiöt              4,3     3,3
Osakkeet, muut yhtiöt                7,3     6,1
Lainasaamiset                    1,1     1,0
Laskennalliset verosaamiset             6,5     6,1
Eläkesaatavat                    4,3     5,5
Muut pitkäaikaiset saamiset             9,4    11,1
Yhteensä                      99,0    86,9

LYHYTAIKAISET VARAT
Keskeneräiset työt                 56,6    46,6
Myyntisaamiset                  108,1    103,6
Lainasaamiset                    0,4     0,3
Muut saamiset                   21,2    13,0
Rahavarat                     64,5    62,2
Yhteensä                     250,8    225,7

YHTEENSÄ

 VASTATTAVAA

 OMA PÄÄOMA

 EMOYHTIÖN OMAISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
 Osakepääoma                    14,5    14,1
 Ylikurssirahasto                  31,5    28,4
 Vararahasto                    18,6    18,2
 Omat osakkeet                -   12,8  -  12,8
 Muuntoero                  -   8,6  -  10,6
 Kertyneet voittovarat               75,0    69,6
 Tilikauden voitto                 25,9    19,7
 Yhteensä                     144,1    126,6
 Vähemmistön osuus                  4,7     7,1
 Oma pääoma yhteensä                148,8    133,7


 13(21)

 VELAT

 PITKÄAIKAISET VELAT
 Korolliset pitkäaikaiset velat           6,8     9,3
 Eläkevelvoitteet                  6,8     6,6
 Laskennallinen verovelka              2,9     0,2
 Muut pitkäaikaiset velat              7,7     7,2
 Yhteensä                      24,2    23,3

 LYHYTAIKAISET VELAT
 Korollisten pitkäaikaisten velkojen         2,6     2,6
 lyhennykset
 Lyhytaikaiset korolliset velat           1,3     0,3
 Varaukset                      3,4     0,7
 Saadut projektiennakot               51,0    51,6
 Ostovelat                     18,8    13,9
 Muut lyhytaikaiset velat              99,7    86,5
 Yhteensä                     176,8    155,6

 YHTEENSÄ                     349,8    312,6


 RAHAVIRTALASKELMA
 Milj. euroa                    2005    2004

 LIIKETOIMINTA
 Liikevoitto                    37,2    29,9
 Poistot ja arvonalentumiset         +   8,4  +   9,1
 Käyttöomaisuuden myyntivoitot        -   0,1  -   0,4
 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista      -   0,8  -   0,5
 Keskeneräisten töiden muutos         -   3,5  -  11,1
 Myynti- ja muiden saamisten muutos      -   4,2  -  15,4
 Saatujen projektiennakoiden muutos      -   3,3  +  14,1
 Osto- ja muiden velkojen muutos       +   11,9  +  25,7
 Liiketoiminnan nettorahavirta
 ennen rahoituseriä              +   45,6  +  51,4

 Rahoitustuotot                +   1,8  +   1,5
 Rahoituskulut                -   0,8  -   0,5
 Verot                    -   11,3  -  15,0

 Liiketoiminnan nettorahavirta        +   35,3  +  37,4


 14(21)

 INVESTOINNIT
 Investoinnit konserniyhtiöosakkeisiin    -   10,4  -  11,3
 Investoinnit muihin osakkeisiin       -   2,7  -   0,1
 Investoinnit käyttöomaisuuteen        -   8,0  -   7,3
 Myydyt muut osakkeet             +   1,1  +   0,1
 Käyttöomaisuuden myynti           +   0,8  +   1,5

 Investointien nettorahavirta         -   19,2  -  17,1

 Nettorahavirta ennen rahoitusta       +   16,1  +  20,3

 RAHOITUS
 Lainojen lyhennykset             -   2,6  -   2,1
 Lyhytaikaisen rahoituksen muutos       +   1,0  -   0,1
 Pitkäaikaisten sijoitusten muutos      -   0,1  -   0,3
 Maksetut osingot               -   17,1  -  20,7
 Osakemerkintä                +   2,5  +   2,3
 Muuntoero                  +   2,6  -   0,3

 Rahoituksen nettorahavirta          -   13,7  -  21,2

 Likvidien varojen muutos           +   2,3  -   0,9

 Likvidit varat 1.1.                62,2    63,1

 Likvidit varat 31.12.               64,5    62,2


 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET               2005    2004
 Milj. euroa

 Osakepääoma kauden alussa             14,1    14,0
 Osakkeiden mitätöinti            -   0,0  -   0,1
 Optioilla merkityt osakkeet             0,4     0,2
 Osakepääoma kauden lopussa             14,5    14,1

 Ylikurssirahasto kauden alussa           28,4    26,3
 Osakkeiden mitätöinti                0,0     0,1
 Optioilla merkityt osakkeet             2,1     2,0
 Muut muutokset                   1,0     0,0
 Ylikurssirahasto kauden lopussa          31,5    28,4

 Vararahasto kauden alussa             18,2    18,2
 Kauden muutos                    0,4     0,0
 Vararahasto kauden lopussa             18,6    18,2

 15(21)


 Omat osakkeet kauden alussa/ kauden     -   12,8  -  12,8
 lopussa

 Muuntoero kauden alussa           -   10,7  -  10,8
 Kauden muutos                    2,1     0,1
 Muuntoero kauden lopussa           -   8,6  -  10,7

 Voittovarat kauden alussa             89,3    94,5
 Osingonjako                 -   16,9  -  20,7
 Muut muutokset                   2,0  -   4,2
 Muuntoerot                     0,5  -   0,0
 Tilikauden tulos                  25,9    19,7
 Voittovarat kauden lopussa            100,8    89,3

 Vähemmistön osuus kauden alussa           7,1     4,2
 Kauden muutos                -   2,8     1,7
 Tilikauden tulos                  0,4     1,2
 Vähemmistön osuus kauden lopussa          4,7     7,1

 Oma pääoma yhteensä kauden alussa         133,6    133,6
 Osingonjako                 -   16,9  -  20,7
 Optioilla merkityt osakkeet             2,5     2,2
 Muut muutokset                   0,7  -   4,2
 Vähemmistön lisäys/vähennys             0,0     1,7
 Muuntoerot                     2,6     0,1
 Tilikauden tulos                  26,3    20,9
 Oma pääoma yhteensä kauden lopussa        148,8    133,6


 KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT         2005    2004

 Sijoitetun pääoman tuotto, %            25,8    21,4

 Oman pääoman tuotto, %               18,6    15,6

 Omavaraisuusaste, %                49,8    51,2

 Velkaantumisaste, %                -36,1    -37,4

 Nettovelat, milj. euroa              -53,8    -50,0

 Maksuvalmius                    1,4     1,5

 Konsultointi ja suunnittelu, milj. euroa     428,1    359,3
 Kokonaistoimitukset, milj. euroa          24,0    13,9

 16(21)

 Tilauskanta yhteensä, milj. euroa         452,1    373,2

 Bruttoinvestoinnit, operatiiviset,
 milj. euroa                     8,0     7,3
 Osuus liikevaihdosta, %               1,5     1,5

 Bruttoinvestoinnit osakkeisiin,
 milj. euroa                    17,8    11,4
 Osuus liikevaihdosta, %               3,4     2,4

 Henkilöstö konserniyhtiöissä
 keskimäärin                    5423    5219
 Henkilöstö osakkuusyrityksissä
 keskimäärin                     249     213

 Henkilöstö konserniyhtiöissä 31.12.        5608    5309
 Henkilöstö osakkuusyrityksissä 31.12.        248     240


 OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT             2005    2004

 Tulos/osake, euroa                 1,80    1,42

 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma         9,91    9,09
 pääoma/osake, euroa

 Osingonjako, milj. euroa              18,9 1)   16,9

 Osinko/osake, euroa                1,30 1)   1,20

 Osinko/tulos, %                  72,2    84,5

 Efektiivinen osinkotuotto, %            4,1     5,4

 Hinta/voitto -suhde (P/E)             17,7    15,6

 Osakkeiden osakeantioikaistu kurssikehitys, euroa
 Keskikurssi                    26,84    21,07
 Ylin kurssi                    34,00    23,10
 Alin kurssi                    22,20    19,75
 Vuoden lopun kurssi                31,86    22,20

 Osakekannan markkina-arvo,
 ulkona olevat osakkeet, milj. euroa        463,4    309,3


 17(21)

 Osakkeiden vaihto

 Osakkeet, 1000 kpl                5 085    5 848
 Vaihdon osuus kokonaismäärästä, %         35,4    42,0

 Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä, 1000 kpl
 Keskimäärin vuoden aikana            14 367   13 844
 Vuoden lopussa                  14 545   13 930

 1) Hallituksen ehdotus.


 VASTUUSITOUMUKSET                 2005    2004
 Milj. euroa

 Annetut vakuudet omasta velasta           0,0     0,0

 Muusta omasta sitoumuksesta
 Pantatut arvopaperit                0,4     0,3
 Muut vastuut                    51,7    40,3
 Yhteensä                      52,1    40,6

 Osakkuusyhtiöiden puolesta             0,0     0,0

 Muiden puolesta
 Pantatut arvopaperit                0,0     0,1
 Muut vastuut                    0,0     0,0
 Yhteensä                      0,0     0,1


 18(21)

 LIIKETOIMINTASEGMENTIT
 Milj. euroa            2005         2004

 LIIKEVAIHTO
 Metsäteollisuus          199,3         186,3
 Energia              160,0         146,5
 Infrastruktuuri & ympäristö    164,9         142,1
 Muut ja eliminoinnit        -0,6         -1,0
 Yhteensä             523,6         473,9

 LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO
 Milj. euroa/osuus         Milj.   %     Milj.     %
 liikevaihdosta, %         euroa         euroa

 Metsäteollisuus          19,7  9,9      17,2    9,2
 Energia               9,1  5,7      7,0    4,8
 Infrastruktuuri & ympäristö     9,2  5,6      7,0    4,9
 Kohdistamaton         -   0,8       -  1,3
 LIIKEVOITTO YHTEENSÄ        37,2  7,1      29,9    6,3
 Rahoituserät            1,4          1,0
 VOITTO ENNEN VEROJA        38,6         30,9
 Välittömät verot       -  12,3       -  10,0
 KAUDEN VOITTO           26,3         20,9
 Jakautuminen:
 Emoyhtiön omistajille       25,9         19,7
 Vähemmistölle            0,4          1,2

 SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO, %
 Metsäteollisuus          29,2
 Energia              16,4
 Infrastruktuuri & ympäristö    18,5

 TILAUSKANTA
 Metsäteollisuus          97,3         82,5
 Energia              195,2         171,8
 Infrastruktuuri & ympäristö    159,5         118,8
 Kohdistamaton            0,1          0,1
 Yhteensä             452,1         373,2

 Konsultointi ja suunnittelu    428,1         359,3
 Kokonaistoimitukset        24,0         13,9
 Yhteensä             452,1         373,2


 19(21)

 MAANTIETEELLISET SEGMENTIT
 Pohjoismaat            137,1         125,2
 Eurooppa             229,2         211,4
 Aasia               72,5         70,6
 Pohjois-Amerikka          18,1         18,2
 Etelä-Amerikka           43,7         23,2
 Muut                23,0         25,3
 Yhteensä             523,6         473,9

 HENKILÖSTÖ
 Metsäteollisuus          2 123         2 077
 Energia              1 463         1 485
 Infrastruktuuri & ympäristö    1 979         1 715
 Kohdistamaton            43          32
 Yhteensä 31.12.          5 608         5 309

 LIIKETOIMINTASEGMENTIT
 Milj. euroa
                 1-3/05 4-6/05 7-9/05  10-
                             12/05
 LIIKEVAIHTO
 Metsäteollisuus          50,0  51,5  47,4  50,4
 Energia              37,8  39,3  37,4  45,5
 Infrastruktuuri & ympäristö    35,7  39,2  39,7  50,3
 Kohdistamaton           -0,2  -0,1   0,6  -0,9
 Yhteensä             123,3 129,9  125,1 145,3

 LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO
 Metsäteollisuus           4,1  4,7   5,9  5,0
 Energia               2,0  2,1   1,8  3,2
 Infrastruktuuri & ympäristö     1,3  2,6   2,3  3,0
 Kohdistamaton           -0,2  -0,5  -0,2  0,1
 LIIKEVOITTO YHTEENSÄ        7,2  8,9   9,8  11,3
 Rahoituserät            0,3  0,1   0,6  0,4
 VOITTO ENNEN VEROJA         7,5  9,0  10,4  11,7
 Välittömät verot          -2,5  -2,8  -3,2  -3,8
 KAUDEN VOITTO            5,0  6,2   7,2  7,9
 Jakautuminen:
 Emoyhtiön omistajille        4,7  6,1   7,4  7,7
 Vähemmistölle            0,3  0,1  -0,2  0,2

 LIIKEVOITTO, %
 Metsäteollisuus           8,2  9,1  12,4  9,9
 Energia               5,3  5,3   4,8  7,0
 Infrastruktuuri & ympäristö     3,6  6,6   5,8  6,0
 Yhteensä              5,8  6,9   7,8  7,8


 20(21)

 TILAUSKANTA
 Metsäteollisuus          82,5  79,6  78,3  97,3
 Energia              167,1 203,4  197,6 195,2
 Infrastruktuuri & ympäristö    127,0 121,1  144,2 159,5
 Kohdistamaton            0,3  0,2   0,2  0,1
 Yhteensä             376,9 404,3  420,3 452,1

 Konsultointi ja suunnittelu    366,7 367,4  388,1 428,1
 Kokonaistoimitukset         0,3  0,2   0,2  0,1
 Yhteensä             376,9 404,3  420,3 452,1

 LIIKETOIMINTARYHMÄT
 Milj. euroa               1-3/04 4-6/04 7-9/04 10-12/04

 LIIKEVAIHTO
 Metsäteollisuus              47,1  48,4  40,7   50,1
 Energia                  33,0  35,7  35,5   42,3
 Infrastruktuuri & ympäristö        35,5  34,7  34,6   37,3
 Kohdistamaton               -0,1   0,0  -0,4   -0,5
 Yhteensä                 115,5  118,8 110,4   129,2

 LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO
 Metsäteollisuus           3,5  4,3   4,1  5,3
 Energia               1,8  1,3   1,4  2,5
 Infrastruktuuri & ympäristö     1,3  1,5   2,1  2,1
 Kohdistamaton           -0,1  -0,3  -0,2  -0,7
 LIIKEVOITTO YHTEENSÄ        6,5  6,8   7,4  9,2
 Rahoituserät            0,1  0,2   0,2  0,5
 VOITTO ENNEN VEROJA         6,6  7,0   7,6  9,7
 Välittömät verot          -2,2  -2,5  -1,4  -3,9
 KAUDEN VOITTO            4,4  4,5   6,2  5,8
 Jakautuminen:
 Emoyhtiön omistajille        4,3  4,1   6,1  5,2
 Vähemmistölle            0,1  0,4   0,1  0,6

 LIIKEVOITTO, %
 Metsäteollisuus           7,4  8,9  10,1  10,6
 Energia               5,5  3,6   3,9  5,9
 Infrastruktuuri & ympäristö     3,7  4,3   6,1  5,6
 Yhteensä              5,6  5,7   6,7  7,1


 21(21)

 TILAUSKANTA
 Metsäteollisuus          94,6  90,4  83,0  82,5
 Energia              166,7 181,8  184,6 171,8
 Infrastruktuuri & ympäristö    121,5 118,8  117,1 118,8
 Kohdistamaton                   0,1  0,1
 Yhteensä             382,8 391,0  384,8 373,2

 Konsultointi ja suunnittelu    368,0 371,3  367,1 359,3
 Kokonaistoimitukset        14,8  19,7  17,7  13,9
 Yhteensä             382,8 391,0  384,8 373,2