Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 19.03.1999

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.1999

Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti Jaakko Pöyry Group Oyj:n tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.1998. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen voittovarojen käyttämisestä ja osingon maksamisesta. Edelleen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotusten mukaisesti osakeantivaltuutuksen hallitukselle sekä antoi hallitukselle omien osakkeiden hankkimista ja luovuttamista koskevan valtuutuksen jatkoa aikaisemmalle valtuutukselle.

Yhtiökokous valitsi kaikki Jaakko Pöyry Group Oyj:n nykyisen hallituksen jäsenet uudelleen: toimitusjohtaja Olle Alsholm, diplomiekonomi, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja Matti Lehti, toimitusjohtaja Heikki Lehtonen, tohtori h.c. Jaakko Pöyry ja kauppatieteiden kandidaatti Niilo Pellonmaa. Lisäksi yhtiökokous valitsi hallitukseen sveitsiläisen David de Pury:n, joka tällä hetkellä toimii varainhoitoa ja kansainvälistä sijoitustoimintaa harjoittavan de Pury Pictet Turrettini & Co. Ltd:n hallituksen puheenjohtajana. De Pury toimii myös m.m. Electrowatt Engineering AG:n, uuden ranskalais sveitsiläisen päivälehden "Le Temps" ja EIC Electricity Investment Company:n hallituksien puheenjohtajana. Lisäksi de Pury on Nestlé Groupin hallituksen jäsen ja on vuosina 1992-1996 toiminut m.m. ABB Asea Brown Boveri Groupin hallituksen varapuheenjohtajana. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Heikki Lehtosen ja varapuheenjohtajikseen Henrik Ehrnroothin ja Jaakko Pöyryn.

Yhtiökokous valitsi Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinaiseksi tilintarkastajaksi SVH Pricewaterhouse Coopers Oy, KHT-yhteisön ja varatilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Jukka Ala-Mellon.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan 2,00 markkaa ulkona olevalta osakkeelta eli yhteensä 26 205 600 markkaa tilikaudelta 1998. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 23.3.1999 ja osingon maksupäivä 30.3.1999.

Osakeantivaltuutus

Yhtiökokous päätti antaa hallitukselle osakeantivaltuutuksen osakepääoman korottamisesta uus-merkinnällä sekä vaihtovelkakirja- ja/tai optiolainojen ottamisesta niin, että uus-merkinnässä sekä vaihtovelkakirjojen että optiotodistusten perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 5.000.000 markalla antamalla

merkittäväksi enintään 1.000.000 uutta osaketta hallituksen muutoin määräämin ehdoin. Hallitus voi poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pää-omarakenteen vahvistaminen, yritysostojen rahoittaminen tai yhteistoimintajärjestelyjen toteuttaminen. Valtuutus on voimassa yhden vuoden.

Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla seuraavin ehdoin:

- Yhtiön omia osakkeita hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä käytettäväksi vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

- Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 685 000 kappaletta.

- Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko Helsingin arvopaperipörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä tai tekemällä ostettavia osakkeita koskeva julkinen ostotarjous.

- Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

- Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Omien osakkeiden luovuttaminen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön valtuutuksen nojalla hankkimien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

- Valtuutuksen kohteena on enintään 685 000 osaketta.

- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

- Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa

yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

- Osakkeet luovutetaan niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin arvopaperipörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

- Tämä valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ

Erkki Pehu-Lehtonen

Teuvo Salminen

Lisätietoja antavat:

Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja Jaakko Pöyry Group Oyj,

puhelin 09-8947 2999

Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen Jaakko Pöyry Group Oyj,

puhelin 09-8947 2872

Jakelu:

Hex Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet