Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 09.03.2000

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.3.2000


Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti Jaakko Pöyry Group Oyj:n tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.1999. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen voittovarojen käyttämisestä ja osingon maksamisesta.

Yhtiökokous valitsi kaikki Jaakko Pöyry Group Oyj:n nykyisen hallituksen jäsenet uudelleen: toimitusjohtaja Olle Alsholm, diplomiekonomi, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja Matti Lehti, toimitusjohtaja Heikki Lehtonen, kauppatieteiden kandidaatti Niilo Pellonmaa, asianajaja David de Pury ja tohtori h.c. Jaakko Pöyry. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Heikki Lehtosen ja varapuheenjohtajikseen Henrik Ehrnroothin ja Jaakko Pöyryn.

Yhtiökokous valitsi Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG Wideri Oy, KHT-yhteisön, päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Albrecht Hagert sekä varatilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Tiina Torniainen.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan 0,45 EUR ulkona olevalta osakkeelta eli yhteensä 6 151 628,70 EUR tilikaudelta 1999. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 13.3.2000 ja osingon maksupäivä 20.3.2000.

Omien osakkeiden mitätöinti

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotus mitätöidä yhtiön hallussa olevat 597 200 omaa osaketta ja alentaa yhtiön osakepääomaa 71 337 430 markasta 68 351 430 markkaan mitätöityjen osakkeiden yhteenlaskettua nimellisarvoa vastaavalla määrällä eli 2 986 000 markalla.

Osakepääoman muuttaminen euromääräiseksi

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön osakepääoma muutetaan euromääräiseksi ja korotetaan 2 174 400,72 euron määräisellä rahastoannilla 13 670 286,00 euroon siirtämällä korotusta vastaava määrä ylikurssirahastosta osakepääomaan. Kunkin osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on korotuksen jälkeen 1 euro. Rahastoannissa ei anneta uusia osakkeita eikä yhtiön osakkeiden lukumäärä muutu.

Osakeantivaltuutus

Yhtiökokous päätti antaa hallitukselle osakeantivaltuutuksen osakepääoman korottamisesta uus-merkinnällä sekä vaihtovelkakirja- ja/tai optiolainojen ottamisesta niin, että uus-merkinnässä sekä vaihtovelkakirjojen että optiotodistusten perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 1 000 000 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1 000 000 uutta osaketta hallituksen muutoin määräämin ehdoin. Hallitus voi poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pää-omarakenteen vahvistaminen, yritysostojen rahoittaminen tai yhteistoimintajärjestelyjen toteuttaminen. Uusmerkintä voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan. Valtuutus astuu voimaan 19.3.2000 ja on voimassa seuraavan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tämän yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla seuraavin ehdoin:

- Yhtiön omia osakkeita hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä käytettäväksi vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

- Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 5 % yhtiön osakepääomasta.

- Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella.

- Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

- Valtuutus astuu voimaan 19.3.2000 ja on voimassa seuraavan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tämän yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Omien osakkeiden luovuttaminen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön valtuutuksen nojalla hankkimien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

- Valtuutuksen kohteena on enintään 5 % yhtiön osakepääomasta.

- Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

- Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa

yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

- Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy julkisessa kaupankäynnissä.

- Valtuutus astuu voimaan 19.3.2000 ja on voimassa seuraavan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tämän yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiöjärjestyksen muutokset

Yhtiökokous hyväksyi lisäksi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan yhtiöjärjestyksen 11 §:n ensimmäinen ja kolmas lause yhtiökokouksen koollekutsumisesta muutettiin vastaamaan voimassaolevaa lainsäädäntöä, sekä yhtiöjärjestyksen 12 §:n 1,3 ja 4 kohta muutettiin sisältämään maininta konsernitilinpäätöksestä.

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ

Erkki Pehu-Lehtonen

Teuvo Salminen

Lisätietoja antaa:

Kari Heliö, lakiasianjohtaja Jaakko Pöyry Group Oyj

puh: (09) 8947 2443, 0400 442 036

www.poyry.com/en/pressce.html

JAKELU:

Helsingin Pörssi

Tukholman Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet