Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 09.03.2001

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ   Pörssitiedote 9.3.2001 klo 8.30 1(3)

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.3.2001
tehtiin seuraavat päätökset:

Yhtiökokous vahvisti Jaakko Pöyry Group Oyj:n tuloslaskelman ja
taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen ja myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilikaudelta 1.1. - 31.12.2000.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan 0,60 euroa ulkona olevilta
osakkeilta eli yhteensä 8.234.571,60 euroa tilikaudelta 2000.
Osingonjaon täsmäytyspäivä on 13.3.2001 ja osingon maksu alkaa
20.3.2001.

Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat
henkilöt: toimitusjohtaja Olle Alsholm, diplomiekonomi, maatalous-
ja metsätieteiden kandidaatti Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja
Matti Lehti, toimitusjohtaja Heikki Lehtonen, kauppatieteiden
kandidaatti Niilo Pellonmaa ja tohtori h.c. Jaakko Pöyry. Uudeksi
hallituksen jäseneksi valittiin oikeustieteen lisensiaatti,
asianajaja Franz Steinegger. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen
pitämässään järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Heikki
Lehtosen ja varapuheenjohtajikseen Henrik Ehrnroothin ja Jaakko
Pöyryn.

Yhtiökokous valitsi Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinaiseksi
tilintarkastajaksi KHT-yhteisön KPMG Wideri Oy:n. Päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi valittiin KHT Albrecht Hagert sekä
varatilintarkastajaksi KHT Tiina Torniainen.

Hallituksen osakeantivaltuutus

Yhtiökokous päätti antaa hallitukselle osakeantivaltuutuksen osake-
pääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirja-
lainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta niin, että
uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja optiotodistusten perusteella
osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 1.000.000 eurolla
antamalla merkittäväksi enintään 1.000.000 uutta osaketta
hallituksen muutoin määräämin ehdoin. Hallitus voi poiketa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että
etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy, kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, yritysostojen
rahoittaminen tai yhteistoimintajärjestelyjen toteuttaminen.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään yhden vuoden tämän yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

Omien osakkeiden ostovaltuutus

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla
varoilla seuraavin ehdoin:
- Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön voitonjakokelpoista omaa
pääomaa.
- Yhtiön omia osakkeita hankitaan yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi sekä käytettäväksi vastikkeena yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä
laajuudessa.
                                2(3)

- Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan siten, että yhtiön kulloinkin
hallussa olevien omien osakkeiden määrä on enintään 686.214
osaketta, mikä on vähemmän kuin 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta
ja kaikista äänistä.
- Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko
julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tämän yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Omien osakkeiden luovutusvaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön kulloinkin
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:
- Valtuutuksen kohteena on enintään 686.214 osaketta, mikä on
vähemmän kuin 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikista
äänistä.
- Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää
omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia omia osakkeita.
- Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii
liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä
laajuudessa.
- Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä
laajuudessa.
- Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen
julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen käypään arvoon.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tämän yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Yhtiöjärjestyksen muutokset

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan
yhtiöjärjestyksen 10 § ja 12 § muutetaan siten, että yhtiölle
valitaan tilintarkastajaksi yksi tilintarkastusyhteisö toimimaan
toistaiseksi. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 11 §:n ensimmäinen ja kolmas
lause muutetaan vastaamaan voimassaolevaa lainsäädäntöä niin, että
viimeinen ilmoittautumispäivä yhtiökokoukseen voi olla aikaisintaan
kymmenen päivää ennen kokousta ja kutsu yhtiökokoukseen on
lähetettävä viimeistään seitsemäntoista päivää ennen yhtiökokousta.

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJErkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen


Lisätietoja antaa:
Anne Viitala, lakiasiainjohtaja, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 2811, 040 511 6151

www.poyry.com


                                3(3)

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet