Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 06.03.2002

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ   Pörssitiedote 6.3.2002 klo 17.30 1(2)

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.3.2002
tehtiin seuraavat päätökset:

Yhtiökokous vahvisti Jaakko Pöyry Group Oyj:n tuloslaskelman ja
taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen ja myönsi
hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan
sijaiselle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2001.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan 0,60 euroa ulkona oleville
osakkeille eli yhteensä 8.174.136,60 euroa tilikaudelta 2001.
Osingonjaon täsmäytyspäivä on 11.3.2002 ja osingon maksupäivä on
18.3.2002.

Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat
henkilöt: johtaja Olle Alsholm, diplomiekonomi, maatalous- ja
metsätieteiden kandidaatti Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja Matti
Lehti, toimitusjohtaja Heikki Lehtonen, tohtori h.c. Jaakko Pöyry ja
oikeustieteen lisensiaatti, asianajaja Franz Steinegger. Uudeksi
hallituksen jäseneksi valittiin diplomi-insinööri Harri Piehl Niilo
Pellonmaan tilalle, joka oli ilmoittanut jättävänsä paikkansa
hallituksessa. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Heikki Lehtosen ja
varapuheenjohtajikseen Henrik Ehrnroothin ja Jaakko Pöyryn.

Yhtiökokous valitsi Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinaiseksi
tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy:n. Päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi valittiin KHT Albrecht Hagert.

Hallituksen osakeantivaltuutus

Yhtiökokous päätti antaa hallitukselle valtuutuksen osakepääoman
korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta niin, että
uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja optiotodistusten perusteella
osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 1.000.000 eurolla
antamalla merkittäväksi enintään 1.000.000 uutta osaketta
hallituksen muutoin määräämin ehdoin. Hallitus voi poiketa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että
etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy, kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, yritysostojen
rahoittaminen tai yhteistoimintajärjestelyjen toteuttaminen.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Omien osakkeiden mitätöiminen

Yhtiökokous päätti mitätöidä yhtiön hallussa olevat 309.300 omaa
osaketta ja alentaa yhtiön osakepääomaa mitätöityjen osakkeiden
yhteenlaskettua kirjanpidollista vasta-arvoa vastaavalla määrällä
309.300 eurolla.

Omien osakkeiden ostovaltuutus

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla
seuraavin ehdoin:


                                2(2)

- Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön voitonjakokelpoista omaa
pääomaa.
- Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta, vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä
laajuudessa sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää.
- Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan siten, että yhtiön kulloinkin
hallussa olevien omien osakkeiden määrä on enintään 662.332
osaketta, mikä on vähemmän kuin 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta
ja kaikista äänistä.
- Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko
julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.
- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Omien osakkeiden luovutusvaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön kulloinkin
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:
- Valtuutuksen kohteena on enintään 662.332 osaketta, mikä on
vähemmän kuin 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikista
äänistä.
- Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää
omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia omia osakkeita.
- Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena kun yhtiö hankkii
liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta, vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä
laajuudessa sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää.
- Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen
julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen käypään arvoon.
- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJErkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen
Toimitusjohtaja           Toimitusjohtajan sijainen


Lisätietoja antavat:
Satu Lyytinen, sijoittajasuhteet, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 3002, 040 526 3388
Anne Viitala, lakiasiainjohtaja, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 2811, 040 511 6151

www.poyry.comJAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet