Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 05.03.2003

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ   Pörssitiedote 5.3.2003 klo 17.45 1(2)

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.3.2003 tehtiin
seuraavat päätökset:

Yhtiökokous vahvisti Jaakko Pöyry Group Oyj:n tuloslaskelman ja taseen
sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen ja myönsi hallituksen
jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2002.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan 0,60 euroa ulkona oleville
osakkeille eli yhteensä 8 257 020,60 euroa tilikaudelta 2002.
Osingonjaon täsmäytyspäivä on 10.3.2003 ja osingon maksupäivä on
17.3.2003.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista
jäsentä. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat
henkilöt: diplomiekonomi, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti
Henrik Ehrnrooth (49), toimitusjohtaja Matti Lehti (55), toimitusjohtaja
Heikki Lehtonen (43), diplomi-insinööri Harri Piehl (62) ja
oikeustieteen lisensiaatti, asianajaja Franz Steinegger (59). Johtaja
Olle Alsholm (65) ja tekniikan tohtori h.c. Jaakko Pöyry (78) ovat
ilmoittaneet jättävänsä paikkansa hallituksessa. Hallitus valitsi
yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajakseen Henrik Ehrnroothin ja varapuheenjohtajakseen Heikki
Lehtosen. Samassa järjestäytymiskokouksessa hallitus on kutsunut
kunniapuheenjohtajakseen tekniikan tohtori h.c. Jaakko Pöyryn.

Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinaisena tilintarkastajana jatkaa edellisen
varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2002 päätöksen perusteella KHT-yhteisö
KPMG Wideri Oy.

Hallituksen osakeantivaltuutus

Yhtiökokous päätti antaa hallitukselle valtuutuksen osakepääoman
korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta niin, että uusmerkinnän,
vaihtovelkakirjojen ja optiotodistusten perusteella osakepääomaa voidaan
korottaa yhteensä enintään 1 000 000 eurolla antamalla merkittäväksi
enintään 1 000 000 uutta osaketta hallituksen muutoin määräämin ehdoin.
Hallitus voi poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
edellyttäen, että etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen,
yritysostojen rahoittaminen tai yhteistoimintajärjestelyjen
toteuttaminen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Omien osakkeiden ostovaltuutus

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla seuraavin
ehdoin:

- Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön voitonjakokelpoista omaa pääomaa.
- Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta, vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä
laajuudessa sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää.
                                2(2)

- Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan siten, että yhtiön kulloinkin
hallussa olevien omien osakkeiden määrä on enintään 689 500 osaketta,
mikä on vähemmän kuin 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikista
äänistä. Nämä 689 500 osaketta sisältävät yhtiön hallussa 5.3.2003
olevat 29 900 omaa osaketta, jotka on hankittu edellisessä varsinaisessa
yhtiökokouksessa 6.3.2002 tehdyn omien osakkeiden ostovaltuutuspäätöksen
perusteella.
- Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa
kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille muodostuneeseen
hankintahetken käypään arvoon.
- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Omien osakkeiden luovutusvaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön kulloinkin hallussa
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:
- Valtuutuksen kohteena on enintään 689 500 osaketta, mikä on vähemmän
kuin 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikista äänistä. Nämä
689 500 osaketta sisältävät yhtiön hallussa 5.3.2003 olevat 29 900 omaa
osaketta, jotka on hankittu edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa
6.3.2002 tehdyn omien osakkeiden ostovaltuutuspäätöksen perusteella.
- Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien
osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia omia osakkeita.
- Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena kun yhtiö hankkii
liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta, vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä
laajuudessa sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää.
- Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen
julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen käypään arvoon.
- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJErkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen
Toimitusjohtaja           Toimitusjohtajan sijainen


Lisätietoja antavat:
Satu Perälampi, sijoittajasuhteet, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 3002, 040 526 3388
Anne Viitala, lakiasiainjohtaja, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 2811, 040 511 6151

www.poyry.com

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet