Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 03.03.2004

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ   Pörssitiedote 3.3.2004 klo 17.45 1(3)

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.3.2004 tehtiin
seuraavat päätökset:

Yhtiökokous vahvisti Jaakko Pöyry Group Oyj:n tuloslaskelman ja taseen
sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen ja myönsi hallituksen
jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2003.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2003 jaetaan ulkona oleville
osakkeille osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on
8.3.2004 ja osingon maksupäivä 15.3.2004.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että tilikaudelta 2003 jaetaan ulkona
oleville osakkeille lisäosinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Lisäosingonjaon
täsmäytyspäivä on 23.11.2004 ja maksupäivä 30.11.2004.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista
jäsentä. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat
henkilöt: diplomiekonomi, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti
Henrik Ehrnrooth (49), toimitusjohtaja Matti Lehti (56), toimitusjohtaja
Heikki Lehtonen (44), diplomi-insinööri Harri Piehl (63) ja
oikeustieteen lisensiaatti, asianajaja Franz Steinegger (60). Hallitus
valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa
puheenjohtajakseen Henrik Ehrnroothin ja varapuheenjohtajakseen Heikki
Lehtosen, sekä palkitsemis- ja tarkastusvaliokunnan jäseniksi Heikki
Lehtosen ja Matti Lehden ja työvaliokunnan jäseniksi Henrik Ehrnroothin
ja Heikki Lehtosen.

Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinaisena tilintarkastajana jatkaa
varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2002 päätöksen perusteella KHT-yhteisö
KPMG Wideri Oy.

Osakepääoman korottamisvaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta
uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta niin, että uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja
optiotodistusten perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä
enintään 1 000 000 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1 000 000
uutta osaketta hallituksen määräämään hintaan ja muutoin hallituksen
määräämin ehdoin. Hallitus voi poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen
tai yritysostojen rahoittaminen. Uusmerkintä voidaan suorittaa myös
apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta. Valtuutus
on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Omien osakkeiden mitätöinti

Yhtiökokous päätti mitätöidä yhtiön 3.3.2004 mennessä hankkimat ja sen
hallussa olevat 162 700 omaa osaketta ja alentaa yhtiön osakepääomaa
mitätöityjen osakkeiden yhteenlaskettua kirjanpidollista vasta-arvoa
vastaavalla määrällä eli 162 700 eurolla.

Omien osakkeiden ostovaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla seuraavin ehdoin:
                                2(3)

- Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön voitonjakokelpoista omaa pääomaa.
- Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä
laajuudessa sekä osana yhtiön kannustusjärjestelmää.
- Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 660 000 osaketta siten,
että yhtiön ja sen tytäryhtiöiden kulloinkin hallussa olevien omien
osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on vähemmän kuin 5 prosenttia yhtiön
kaikkien osakkeiden äänimäärästä ja niiden yhteenlaskettu
kirjanpidollinen vasta-arvo on vähemmän kuin 5 prosenttia yhtiön
osakepääomasta.
- Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa
kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille muodostuneeseen
hankintahetken käypään arvoon.
- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Omien osakkeiden luovutusvaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön kulloinkin hallussa
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

- Valtuutus koskee enintään 660 000 osakkeen luovuttamista, kuitenkin
siten, että luovutettavien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen
vasta-arvo tai niiden tuottama äänimäärä voi olla enintään 5 prosenttia
yhtiön osakepääomasta tai enintään 5 prosenttia yhtiön kaikkien
osakkeiden äänimäärästä.
- Valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan, sekä siitä, että omia
osakkeita luovutetaan muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia omia osakkeita edellyttäen,
että etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten silloin kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa
liittyvää omaisuutta tai mahdollisissa yrityskaupoissa.
- Osakkeita voidaan luovuttaa julkisessa kaupankäynnissä, vastikkeena
yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja
päättämässä laajuudessa sekä osana yhtiön kannustusjärjestelmää.
- Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen
julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen käypään arvoon.
- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Optio-oikeuksien antaminen

Yhtiökokous päätti antaa optio-oikeuksia Jaakko Pöyry Group -konsernin
johdolle ja Jaakko Pöyry Group Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta päätettiin poiketa, koska optio-
oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja
sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä on 550 000 kappaletta ja
ne jakautuvat seuraavasti:

-     165 000 optio-oikeutta tunnuksella 2004A,
-     165 000 optio-oikeutta tunnuksella 2004B, ja
-     220 000 optio-oikeutta tunnuksella 2004C.

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Jaakko Pöyry Group Oyj:n
osakkeen. Optio-oikeuksilla voidaan merkitä Jaakko Pöyry Group Oyj:n
osakkeita yhteensä enintään 550 000 kappaletta. Optio-oikeudet annetaan

                                3(3)

vastikkeetta hallituksen päätöksellä konsernin palveluksessa oleville
tai palvelukseen rekrytoitaville johtohenkilöille.

Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2004A Jaakko Pöyry Groupin
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä
1.4.-30.4.2004 lisättynä 20 prosentilla, optio-oikeudella 2004B Jaakko
Pöyry Groupin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin
Pörssissä 1.4.-30.4.2005 lisättynä 20 prosentilla ja optio-oikeudella
2004C Jaakko Pöyry Groupin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
Helsingin Pörssissä 1.4.-30.4.2006 lisättynä 20 prosentilla.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintoja alennetaan
1.4.2004 jälkeen ja ennen osakemerkintää maksettavien osinkojen määrällä
kunkin osingonmaksun täsmäytyspäivänä.

Osakkeiden merkintäajat ovat

-     optio-oikeudella 2004A 1.3.2007 - 31.3.2010,
-     optio-oikeudella 2004B 1.3.2008 - 31.3.2011, ja
-     optio-oikeudella 2004C 1.3.2009 - 31.3.2012.

Jaakko Pöyry Group Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2004 optio-oikeuksilla
tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 550 000 eurolla
ja osakkeiden lukumäärä enintään 550 000 uudella osakkeella.

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJErkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen
Toimitusjohtaja           Toimitusjohtajan sijainen


Lisätietoja antavat:
Satu Perälampi, sijoittajasuhdepäällikkö, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 3002, 040 526 3388
Anne Viitala, lakiasiainjohtaja, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 2811, 040 511 6151

www.poyry.com

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet