Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 03.03.2005

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ   Pörssitiedote 3.3.2005 klo 17.45 1(3)

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.3.2005 tehtiin
seuraavat päätökset:

Yhtiökokous vahvisti Jaakko Pöyry Group Oyj:n tuloslaskelman ja taseen
sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen ja myönsi hallituksen
jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2004.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2004 jaetaan ulkona oleville
osakkeille osinkoa 1,20 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on
8.3.2005 ja osingon maksupäivä 15.3.2005.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu kuusi (6) varsinaista
jäsentä. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat
henkilöt: diplomiekonomi, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti
Henrik Ehrnrooth (50), toimitusjohtaja Matti Lehti (57), toimitusjohtaja
Heikki Lehtonen (45), diplomi-insinööri Harri Piehl (64) ja
oikeustieteen lisensiaatti, asianajaja Franz Steinegger (61). Lisäksi
yhtiökokous valitsi hallituksen uudeksi jäseneksi oikeustieteen
kandidaatti, MBA Karen de Segundon (58). Yhtiökokous vahvisti
hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi hallituksen jäsenelle 35 000
euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa ja hallituksen
puheenjohtajalle 55 000 euroa. Lisäksi yhtiökokous antoi hallitukselle
valtuutuksen päättää enintään 10 000 euron vuotuisen lisäpalkkion
maksamisesta kullekin hallituksen ulkomailla asuvalle jäsenelle.
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa
puheenjohtajakseen Henrik Ehrnroothin ja varapuheenjohtajakseen Heikki
Lehtosen. Hallituksen valiokunnista ja niiden kokoonpanosta päätetään
seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Jaakko Pöyry Group Oyj:n tilintarkastajana jatkaa varsinaisen
yhtiökokouksen 6.3.2002 päätöksen perusteella KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Osakepääoman korottamisvaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta
uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta niin, että uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja
optiotodistusten perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä
enintään 1 000 000 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1 000 000
uutta osaketta hallituksen määräämään hintaan ja muutoin hallituksen
määräämin ehdoin. Hallitus voi poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen
tai yritysostojen rahoittaminen. Uusmerkintä voidaan suorittaa myös
apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta.
Valtuutuksella hallitus voi poiketa osakkaiden merkintäetuoikeudesta
siten, että voimassa olevat käyttämättömät valtuutukset voivat
korotusten yhteismäärältä ja annettavien osakkeiden yhteenlasketulta
äänimäärältä vastata enintään viidesosaa yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana
rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta
äänimäärästä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
                                2(3)

Omien osakkeiden ostovaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla seuraavin ehdoin:

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön voitonjakokelpoista omaa pääomaa.
Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä
laajuudessa sekä osana yhtiön kannustusjärjestelmää. Osakkeita
tarjoudutaan hankkimaan enintään 700 000 osaketta siten, että yhtiön ja
sen tytäryhtiöiden kulloinkin hallussa olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu äänimäärä on vähemmän kuin 5 prosenttia yhtiön kaikkien
osakkeiden äänimäärästä ja niiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-
arvo on vähemmän kuin 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta. Osakkeita
hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa
kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille muodostuneeseen
hankintahetken käypään arvoon. Julkisen hankinnan vuoksi osakkeiden
hankkimisjärjestyksestä sekä osakkeiden hankinnan vaikutuksesta
osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä tai lähipiiriin
kuuluvien omistukseen ei ole etukäteen tietoa. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden
vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Omien osakkeiden luovutusvaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön kulloinkin hallussa
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Valtuutus koskee enintään 700 000 osakkeen luovuttamista, kuitenkin
siten, että luovutettavien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen
vasta-arvo tai niiden tuottama äänimäärä voi olla enintään 5 prosenttia
yhtiön osakepääomasta tai enintään 5 prosenttia yhtiön kaikkien
osakkeiden äänimäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä,
kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan, sekä siitä,
että omia osakkeita luovutetaan muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia omia osakkeita edellyttäen,
että etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten silloin kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa
liittyvää omaisuutta tai mahdollisissa yrityskaupoissa. Osakkeita
voidaan luovuttaa julkisessa kaupankäynnissä, vastikkeena yhtiön
hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja
päättämässä laajuudessa sekä osana yhtiön kannustusjärjestelmää.
Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen
julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen käypään arvoon. Valtuutus on
voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Jaakko Pöyry Consulting Oy:n sulautuminen Jaakko Pöyry Group Oyj:hin

Yhtiökokous hyväksyi Jaakko Pöyry Consulting Oy:n sulautumisen Jaakko
Pöyry Group Oyj:hin sekä yhtiön 2.2.2005 allekirjoittaman
sulautumissuunnitelman. Jaakko Pöyry Consulting Oy:n varsinainen
yhtiökokous on osaltaan hyväksynyt sulautumisen ja
sulautumissuunnitelmaan 18.2.2005. Sulautuminen pannaan täytäntöön
arviolta 31.8.2005.                                3(3)

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJErkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen
Toimitusjohtaja           Toimitusjohtajan sijainen

Lisätietoja antavat:
Satu Perälampi, sijoittajasuhdepäällikkö, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 3002, 040 526 3388
Anne Viitala, lakiasiainjohtaja, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 2811, 040 511 6151

www.poyry.com

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet