Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 07.03.2006

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ   Pörssitiedote 7.3.2006 klo 18.00  1(3)

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.3.2006 tehtiin
seuraavat päätökset:

Yhtiökokous vahvisti Jaakko Pöyry Group Oyj:n tuloslaskelman ja taseen
sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen ja myönsi hallituksen
jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2005.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2005 jaetaan ulkona oleville
osakkeille osinkoa 1,30 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on
10.3.2006 ja osingon maksupäivä 17.3.2006.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu seitsemän (7) varsinaista
jäsentä. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat
henkilöt: Henrik Ehrnrooth, Matti Lehti, Heikki Lehtonen, Harri Piehl,
Franz Steinegger ja Karen de Segundo. Lisäksi yhtiökokous valitsi
hallituksen uudeksi jäseneksi kauppatieteiden maisteri Pekka Ala-
Pietilän.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi hallituksen
jäsenelle 35 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa ja
hallituksen puheenjohtajalle 55 000 euroa, sekä hallituksen valiokuntien
jäsenten vuosipalkkioksi 10 000 euroa. Lisäksi yhtiökokous antoi
hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 10 000 euron vuotuisen
lisäpalkkion maksamisesta kullekin hallituksen ulkomailla asuvalle
jäsenelle. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Henrik Ehrnroothin ja
varapuheenjohtajakseen Heikki Lehtosen. Hallituksen tarkastusvaliokunnan
jäseniksi valittiin Heikki Lehtonen ja Harri Piehl ja nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Matti Lehti, Karen de Segundo ja Pekka
Ala-Pietilä sekä hallituksen ulkopuolisena jäsenenä Georg Ehrnrooth.
Hallitus päätti yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti maksaa 10 000
euron vuotuisen lisäpalkkion hallituksen ulkomailla asuville jäsenille.

Jaakko Pöyry Group Oyj:n tilintarkastajana jatkaa varsinaisen
yhtiökokouksen 6.3.2002 päätöksen perusteella KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.
Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Sixten Nyman.

Yhtiön osakkeen jakaminen ja optioehtojen muuttaminen

Yhtiökokous päätti lisätä yhtiön osakkeiden lukumäärää
osakkeenomistajien omistusten suhteessa osakepääomaa korottamatta
("osakesplit"). Osakesplit toteutetaan siten, että jokainen yhtiön
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1,00 euron osake jaetaan siten, että
kutakin osaketta vastaan saa neljä uutta kirjanpidolliselta vasta-
arvoltaan 0,25 euron osaketta. Osakesplit toteutetaan arvo-
osuusjärjestelmässä eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä.
                                2(3)

Osakesplitin toteuttamisen vuoksi yhtiön vuoden 2004 optio-oikeuksien
ehdot päätettiin muuttaa vastaavasti, jolloin kukin yhtiön optio-oikeus
oikeuttaa merkitsemään neljä yhtiön kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan
0,25 euron osaketta yhteenlasketun merkintähinnan säilyessä ennallaan.

Osakepääoman korottamisvaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta
yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
niin, että uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja optiotodistusten
perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 2 800 000
eurolla antamalla merkittäväksi enintään 2 800 000 uutta osaketta
(enintään 11 200 000 uutta osaketta osakesplitin jälkeen) hallituksen
määräämään hintaan ja muutoin hallituksen määräämin ehdoin.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää pääomarakenteen
kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena
yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää
omaisuutta, kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi ja muihin vastaaviin
tarkoituksiin. Uusmerkintä voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta
vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden
vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla alla
määritellyin ehdoin. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön
voitonjakokelpoista omaa pääomaa.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön
hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, sekä osana yhtiön
kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä
laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 1 400 000 osaketta (enintään
5 600 000 osaketta osakesplitin jälkeen). Osakkeita hankitaan
hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa kaupankäynnissä tai
julkisella ostotarjouksella niille muodostuneeseen hankintahetken
käypään arvoon. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Omien osakkeiden luovuttamisvaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön kulloinkin hallussa
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus kattaa enintään
1 400 000 osaketta (enintään 5 600 000 osaketta osakesplitin jälkeen).
Valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan, sekä siitä, että omia
                                3(3)

osakkeita luovutetaan muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia omia osakkeita edellyttäen,
että etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää pääomarakenteen
kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena
yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää
omaisuutta, kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi ja muihin vastaaviin
tarkoituksiin. Osakkeita voidaan myös luovuttaa julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken
mukaiseen julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen käypään arvoon.
Hallitus on muutoin oikeutettu päättämään omien osakkeiden
luovutushinnasta ja luovutushinnan määrittelyperusteista, omien
osakkeiden luovuttamisesta muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan
tai käyttämällä kuittausoikeutta sekä kaikista muista omien osakkeiden
luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden
tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJErkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen
toimitusjohtaja           toimitusjohtajan sijainen

Lisätietoja antavat:
Satu Perälampi, sijoittajasuhdepäällikkö, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 3002, 040 526 3388
Anne Viitala, lakiasiainjohtaja, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 2811, 040 511 6151

www.poyry.com

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet