Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 11.02.2000

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Jaakko Pöyry Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.3.2000 alkaen klo 16.00 Pöyry-talossa, Jaakonkatu 3, 01620 Vantaa.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä varsinaiselle yhtiökokoukselle määrätyt asiat

2. Hallituksen ehdotus yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden mitätöimisestä

- Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää mitätöidä yhtiön hallussa olevat 597.200 omaa osaketta ja alentaa yhtiön osakepääomaa mitätöityjen osakkeiden yhteenlaskettua nimellisarvoa vastaavalla määrällä eli 2.986.000 markalla

3. Hallituksen ehdotus osakepääoman muuttamisesta euromääräiseksi, osakepääoman korottamisesta rahastoannilla ja nimellisarvosta luopumisesta sekä vuoden 1998 optiolainan ehtojen muuttamisesta ja tarvittavien muutosten tekemisestä yhtiöjärjestykseen

a) Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakepääomaa koskevat yhtiöjärjestysmääräykset muutetaan euromääräisiksi.

b) Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakkeen nimellisarvosta luovutaan ja että osakepääoma korotetaan rahastoannilla 11.495.885,28 eurosta 2.174.400,72 eurolla yhteensä 13.670.286 euroon.

c) Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa Jaakko Pöyry Group Oyj:n vuoden 1998 optiolainan ehdoissa olevat markkamääräiset rajat euroiksi sekä muuttaa optiolainan merkintäsuhdetta siten, että optiotodistusten nojalla merkittävien osakkeiden suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy muuttumattomana.

d) Hallitus ehdottaa, että kohdissa a-b ehdotettujen muutosten seurauksena yhtiöjärjestyksen 3 § ja 4 § muutetaan seuraavasti:

"3 § Yhtiön vähimmäis- ja enimmäisosakepääoma

Yhtiön vähimmäisosakepääoma on kymmenenmiljoonaa (10.000.000) euroa ja enimmäisosakepääoma neljäkymmentämiljoonaa (40.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääoma voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta."

"4 § Osakkeet

Osakkeita on vähintään 10.000.000 kappaletta ja enintään 120.000.000 kappaletta."

4. Hallituksen ehdotus osakeantivaltuutukseksi hallitukselle

- Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta niin, että uusmerkinnässä sekä vaihtovelkakirjojen että optiotodistusten perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 1.000.000 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1.000.000 uutta osaketta hallituksen muutoin määräämin ehdoin. Hallitus voi poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, yritysostojen rahoittaminen tai yhteistoimintajärjestelyjen toteuttaminen. Uusmerkintä voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan. Valtuutus astuu voimaan 19.3.2000 ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tämän yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

5. Hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankkimisesta annetun valtuutuksen jatkamisesta yhdellä vuodella

- Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla seuraavin ehdoin:

- Yhtiön omia osakkeita hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä käytettäväksi vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa

- Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan siten, että yhtiön kulloinkin hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on enintään 5 % yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä ja niiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo on enintään 5 % yhtiön osakepääomasta.

- Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

- Valtuutus on voimassa 19.3.2000 lukien seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään yhden vuoden tämän yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

6. Hallituksen ehdotus yhtiön omien osakkeiden luovuttamista koskevan valtuutuksen jatkamisesta yhdellä vuodella

- Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön kulloinkin hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia omia osakkeita.

- Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

- Osakkeet luovutetaan niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy julkisessa kaupankäynnissä.

- Valtuutus on voimassa 19.3.2000 lukien seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään yhden vuoden tämän yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

7. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 11 §:n ja 12 §:n muuttamisesta

- Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n ensimmäinen ja kolmas lause muutetaan vastaamaan voimassaolevaa lainsäädäntöä seuraavasti:

"11 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään 12 päivää ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu ainakin yhdessä Helsingin seudulla ilmestyvässä hallituksen määräämässä päivälehdessä ja pörssitiedotteena."

ja

"Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään siinä mainittuna ilmoittautumispäivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta."

- Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 12 §:n 1, 3 ja 4 kohta muutetaan sisältämään mainintaa konsernitilipäätöksestä seuraavasti:

"12 § Varsinainen yhtiökokous

...

Yhtiökokouksessa on

esitettävä

1.tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, konsernituloslaskelman ja konsernitaseen sekä toimintakertomuksen;

...

päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta;

4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja vahvistetun konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;..."

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen yllä kohdissa 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 mainittuja asioita koskevien ehdotusten jäljennökset liitteineen sekä muut yhtiökokouksessa käsiteltävät asiakirjat ovat keskiviikosta, maaliskuun 1. päivästä 2000 alkaen osakkeenomistajien nähtävissä alla mainitussa osoitteessa. Mainitusta päivästä alkaen yhtiö lähettää pyynnöstä osakkeenomistajille jäljennöksiä ko. asiakirjoista.

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään perjantaina 3.3.2000 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

VPC AB:ssä (Ruotsin arvopaperikeskus) rekisteröidyt sekä hallintarekisteröidyt osakkeet

Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan täytyy osakkeenomistajien joilla on Ruotsin VPC AB:ssä rekisteröityjä osakkeita tilapäisesti rekisteröidä osakkeensa Suomen Arvopaperikeskus Oy:ssä. Rekisteröinnin täytyy olla suoritettu viimeistään 3.3.2000.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään tiistaina maaliskuun 7. päivänä 2000 klo 10.00 mennessä. Ilmoittautua voi joko puhelimitse (09) 8947 2224/Marja Hülphers,telefaxilla (09) 878 5855 tai kirjeitse osoitteella Jaakko Pöyry Group Oyj, lakiasiat, Jaakonkatu 3, 01620 Vantaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 1999 jaetaan osinkona 0,45 EUR (2,67 mk) osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka hallituksen määräämänä täsmäytyspäivänä 13.3.2000 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai VPC AB:n pitämään rekisteriin. Osinko maksetaan viidentenä pankkipäivänä täsmäytyspäivän jälkeen. VPC AB huolehtii osingonmaksusta Ruotsin kruunuina VPC AB:ssä rekisteröidyille osakkeille.

Vantaalla, 10. päivänä helmikuuta 2000

Jaakko Pöyry Group Oyj

Hallitus

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ

Erkki Pehu-Lehtonen Teuvo Salminen

Lisätietoja:

Lakiasiainjohtaja Kari Heliö, puhelin (09) 8947 2443

JAKELU

Helsingin Pörssi

OM Stockholmsbörsen

Keskeiset tiedotusvälineet

www.poyry.com

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖN HALLUSSA OLEVIEN OMIEN OSAKKEIDEN MITÄTÖIMISEKSI

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää mitätöidä yhtiön hallussa olevat 597.200 omaa osaketta ja alentaa yhtiön osakepääomaa 71.337.430 markasta 68.351.430 markkaan mitätöityjen osakkeiden yhteenlaskettua nimellisarvoa vastaavalla määrällä eli 2.986.000 markalla.

Omien osakkeiden mitätöimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen osakkeiden lukumäärää vähentämällä.

Osakepääomaa alennetaan siirtämällä mitätöityjen osakkeiden nimellisarvoa vastaava määrä ylikurssirahastoon. Yhtiön sidottu oma pääoma ei vähene.

Yhtiö on hankkinut mitätöitävät osakkeet julkisessa kaupassa kaupantekohetken pörssikurssiin.

Yhtiökokouksen päätös on tehtävä niin, että sitä ovat kannattaneet osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKEPÄÄOMAN MUUTTAMISESTA EUROMÄÄRÄISEKSI, OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISESTA RAHASTOANNILLA JA NIMELLISARVOSTA LUOPUMISESTA SEKÄ VUODEN 1998 OPTIOLAINAN EHTOJEN MUUTTAMISESTA JA TARVITTAVIEN MUUTOSTEN TEKEMISESTÄ YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

Hallitus ehdottaa, että

(a) yhtiön osakepääomaa koskevat yhtiöjärjestysmääräykset muutetaan euromääräisiksi.

(b) yhtiön osakkeen nimellisarvosta luovutaan ja että osakepääoma korotetaan rahastoannilla 11 495 885,28 eurosta 13 670 286,00 euroon siirtämällä 2 174 400,72 euroa vararahastosta osakepääomaan. Korotuksen jälkeen yhtiön osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo tulee olemaan 1 euro.

(c) yhtiökokous päättää muuttaa Jaakko Pöyry Group Oyj:n vuoden 1998 optiolainan ehdoissa olevat markkamääräiset rajat euroiksi sekä muuttaa optiolainan merkintäsuhdetta siten, että optiotodistusten nojalla merkittävien osakkeiden suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy muuttumattomana.

(d) kohdissa (a)-(b) ehdotettujen muutosten seurauksena yhtiöjärjestyksen 3 § ja 4 § muutetaan seuraavasti:

"3 § Yhtiön vähimmäis- ja enimmäisosakepääoma

Yhtiön vähimmäisosakepääoma on kymmenenmiljoonaa (10.000.000) euroa ja enimmäisosakepääoma neljäkymmentämiljoonaa (40.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääoma voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta."

"4 § Osakkeet

Osakkeita on vähintään 10.000.000 kappaletta ja enintään 120.000.000 kappaletta."

Yhtiökokouksen päätös on tehtävä niin, että sitä ovat kannattaneet osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Liite. Muutettu yhtiöjärjestys

HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKEANTIVALTUUTUKSEKSI HALLITUKSELLE

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta niin, että uusmerkinnässä sekä vaihtovelkakirjojen että optiotodistusten perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 1.000.000 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1.000.000 uutta osaketta hallituksen muutoin määräämin ehdoin.

Hallitus voi poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, yritysostojen rahoittaminen tai yhteistoimintajärjestelyjen toteuttaminen. Uusmerkintä voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan.

Valtuutus astuu voimaan 19.3.2000 ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tämän yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen päätös on tehtävä niin, että sitä ovat kannattaneet osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

HALLITUKSEN EHDOTUS OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA ANNETUN VALTUUTUKSEN JATKAMISESTA YHDELLÄ VUODELLA

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla seuraavin ehdoin:

Yhtiön omia osakkeita hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä käytettäväksi vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa

Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan siten, että yhtiön kulloinkin hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on enintään 5 % yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä ja niiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo on enintään 5 % yhtiön osakepääomasta.

Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Valtuutus on voimassa 19.3.2000 lukien seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään yhden vuoden tämän yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISTA KOSKEVAN VALTUUTUKSEN JATKAMISESTA YHDELLÄ VUODELLA

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön kulloinkin hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta, joiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo tai joiden tuottama äänimäärä voi olla enintään 5 % yhtiön osakepääomasta tai yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä, seuraavin ehdoin:

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia omia osakkeita edellyttäen, että etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten silloin kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta tai mahdollisissa yrityskaupoissa.

Osakkeita voidaan luovuttaa julkisessa kaupassa tai vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

Osakkeet luovutetaan niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus on voimassa 19.3.2000 lukien seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään yhden vuoden tämän yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen päätös on tehtävä niin, että sitä ovat kannattaneet osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN 11 §:N JA 12 §:N MUUTTAMISESTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n ensimmäinen ja kolmas lause muutetaan vastaamaan voimassaolevaa lainsäädäntöä seuraavasti:

"11 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään 12 päivää ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu ainakin yhdessä Helsingin seudulla ilmestyvässä hallituksen määräämässä päivälehdessä ja pörssitiedotteena."

ja

"Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään siinä mainittuna ilmoittautumispäivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta."

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 12 §:n 1, 3 ja 4 kohta muutetaan sisältämään mainintaa konsernitilipäätöksestä seuraavasti:

"12 § Varsinainen yhtiökokous

...

Yhtiökokouksessa on

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, konsernituloslaskelman ja konsernitaseen sekä toimintakertomuksen; ...

päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta;

4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; ..."

Yhtiökokouksen päätös on tehtävä niin, että sitä ovat kannattaneet osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Liite: Muutettu yhtiöjärjestys

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Jaakko Pöyry Group Oyj ja kotipaikka Vantaa.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa neuvoa-antavaa insinööritoimintaa, erityisesti tehdassuunnitelmien laatimista, sekä muuta insinööritoimintaan kuuluvaa liiketoimintaa sekä niihin liittyvän toiminnan rahoituksen järjestäminen ja turvaaminen, jossa tarkoituksessa yhtiö voi muun muassa myöntää ja välittää lyhyt- ja pitkäaikaisia lainoja, harjoittaa factoringtoimintaa ja asettaa takauksia, konsultoinnin harjoittaminen sijoitus- ja rahoitusasioissa, omistaa ja hallita kiinteistöjä ja kiinteistöyhtiöitä sekä harjoittaa niihin liittyvää vuokraustoimintaa, laskentatoimintojen suorittaminen sekä sijoittaminen yrityksiin tai niiden osakkeisiin maan elinkeinoelämän kannalta tärkeänä pidettävän teollisuuden kehittämiseksi ja sen investointien edistämiseksi.

3 § Yhtiön vähimmäis- ja enimmäisosakepääoma

Yhtiön vähimmäisosakepääoma on kymmenenmiljoonaa (10.000.000) euroa ja enimmäisosakepääoma neljäkymmentämiljoonaa (40.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääoma voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

4 § Osakkeet

Osakkeita on vähintään 10.000.000 kappaletta ja enintään 120.000.000 kappaletta.

5 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

6 § Osingonjako

Oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä:

1) joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakas-luetteloon;

2) jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon; tai

3) jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.

7 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Toimitusjohtaja

Hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan.

9 § Toiminimenkirjoitusoikeus

Yhtiön toiminimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä, toimitusjohtaja jonkun hallituksen jäsenen kanssa, hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja hallituksen siihen prokuralla valtuuttaman henkilön kanssa sekä kaksi hallituksen siihen prokuralla valtuuttamaa henkilöä yhdessä.

10 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heillä varamiehet. Tilintarkastajat valitaan

varsinaisessa yhtiökokouksessa ja heidän toimikautensa kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

11 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksitoista (12) päivää ennen kutsussa mainittua viimeistä ilmoittautumispäivää julkaisemalla kutsu ainakin yhdessä Helsingin seudulla ilmestyvässä hallituksen määräämässä päivälehdessä ja pörssitiedotteena. Muut tiedonannot osakkaille toimitetaan samalla tavalla. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään siinä mainittuna ilmoittautumispäivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta. Asianmukaisesti ilmoittautuneelle osakkeenomistajalle annetaan kokouspaikalla ennen kokouksen alkua äänilippu. Äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että hän ennen kokouksen alkua on luovuttanut äänilippuun liittyvän läsnäoloilmoituksen kokoushuoneistossa olevalle tällaisten ilmoitusten vastaanottajalle.

12 § Varsinainen yhtiökokous

Yhtiökokous pidetään Vantaalla, Espoossa tai Helsingissä.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokouksessa on

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen, konsernituloslaskelman ja konsernitaseen sekä toimintakertomuksen;

2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta;

4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja vahvistetun konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,

5. vastuuvapaudesta hallitukselle ja toimitusjohtajalle,

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä,

7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,

valittava

8. hallituksen jäsenet,

9. tilintarkastajat ja tilintarkastajien varamies

käsiteltävä

10. muut kokouskutsussa esitetyt asiat.

13 § Yhtiön tilikausi

Yhtiön tilit päätetään vuosittain joulukuun 31. päivänä.