Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 08.02.2002

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ   Pörssitiedote 8.2.2002 klo 9.00   1(7)

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Jaakko Pöyry Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.3.2002 alkaen klo
16.00 Pöyry-talossa, Jaakonkatu 3, 01620 Vantaa. Yhtiökokouksessa
käsitellään seuraavat asiat:

1. Osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen osakeantivaltuutus

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen
päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta niin, että uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja
optiotodistusten perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä
enintään 1.000.000 eurolla antamalla merkittäväksi enintään
1.000.000 uutta osaketta hallituksen muutoin määräämin ehdoin.
Hallitus voi poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
edellyttäen, että etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen
vahvistaminen, yritysostojen rahoittaminen tai
yhteistoimintajärjestelyjen toteuttaminen. Uusmerkintä voidaan
suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä
kuittausoikeutta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

3. Hallituksen ehdotus yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
mitätöimisestä

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää mitätöidä yhtiön
5.3.2002 mennessä hankkimat ja hallussa olevat vähintään 309.300 ja
enintään 686.214 omaa osaketta ja alentaa yhtiön osakepääomaa
mitätöityjen osakkeiden yhteenlaskettua kirjanpidollista vasta-arvoa
vastaavalla määrällä eli vähintään 309.300 eurolla ja enintään
686.214 eurolla.

4. Hallituksen omien osakkeiden ostovaltuutus

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen
päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön
voitonjakokelpoisilla varoilla alla määritellyin ehdoin. Osakkeiden
hankinta alentaa yhtiön voitonjakokelpoista omaa pääomaa. Yhtiön
omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta, vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä
laajuudessa sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakkeita
tarjoudutaan hankkimaan siten, että yhtiön kulloinkin hallussa
olevien omien osakkeiden määrä on enintään 662.332 osaketta, mikä on
vähemmän kuin 5 % yhtiön osakepääomasta ja kaikista äänistä.
Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa
kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään
yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


                                2(7)

5. Hallituksen omien osakkeiden luovutusvaltuutus

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään yhtiön kulloinkin hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta. Valtuutuksen esitetään kattavan enintään 662.332
osaketta, mikä on vähemmän kuin 5 % yhtiön osakepääomasta ja
kaikista äänistä. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja
missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi
päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä
suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia omia
osakkeita. Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta, vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä
laajuudessa sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakkeet
luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneeseen käypään arvoon. Valtuutus on
voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

6. Hallituksen osingonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2001
jaetaan osinkona 0,60 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on
osakkeenomistajalla, joka hallituksen määräämänä täsmäytyspäivänä
11.3.2002 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan viidentenä pankkipäivänä
täsmäytyspäivän jälkeen.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen yllä kohdissa 2, 3,
4 ja 5 mainittujen ehdotusten jäljennökset liitteineen sekä muut
yhtiökokouksessa käsiteltävät asiakirjat ovat keskiviikosta,
helmikuun 27. päivästä 2002 alkaen osakkeenomistajien nähtävissä
alla mainitussa osoitteessa. Mainitusta päivästä alkaen yhtiö
lähettää pyynnöstä osakkeenomistajille jäljennöksiä ko.
asiakirjoista.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta on
osakkeenomistajalla, joka viimeistään 10 päivää ennen yhtiökokousta
on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Koska edellä mainittu päivä ei ole
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen mukaan rekisteripäivä, oikeus
osallistua yhtiökokoukseen määräytyy edellisen rekisteripäivän eli
perjantain 22.2.2002 mukaisesti. Ne hallintarekisteröityjen
osakkeiden omistajat, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen,
voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon. Merkintä tehdään
perjantaina 22.2.2002. Tilapäistä rekisteröitymistä varten
osakkeenomistajan tulee ottaa yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään
maanantaina maaliskuun 4. päivänä 2002 klo 12.00 mennessä.
Ilmoittautua voi joko puhelimitse (09) 8947 2224, sähköpostitse
osoitteella marja.hulphers@poyry.fi, telefaxilla (09) 878 1816 tai
kirjeitse osoitteella Jaakko Pöyry Group Oyj, Lakiasiainosasto,
Jaakonkatu 3, 01620 Vantaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Toivotamme kaikki osakkeenomistajamme tervetulleiksi varsinaiseen
yhtiökokoukseen.

                                3(7)

Vantaalla, 7. päivänä helmikuuta 2002

Jaakko Pöyry Group Oyj
Hallitus

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJErkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen
Toimitusjohtaja           Toimitusjohtajan sijainen

Lisätietoja:
Anne Viitala, lakiasiainjohtaja, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 2811
Satu Lyytinen, sijoittajasuhteet, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 3002

www.poyry.com


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

                                4(7)

Liite 1

HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKEANTIVALTUUTUKSEKSI

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen
päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai

vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta niin, että uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja
optiotodistusten perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä
enintään 1.000.000 eurolla antamalla merkittäväksi enintään
1.000.000 uutta osaketta hallituksen muutoin määräämin ehdoin.

Hallitus voi poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
edellyttäen, että etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen
vahvistaminen, yritysostojen rahoittaminen tai
yhteistoimintajärjestelyjen toteuttaminen. Uusmerkintä voidaan
suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä
kuittausoikeutta.

Valtuutuksella hallitus voi poiketa osakkaiden merkintäetuoikeudesta
siten, että voimassa olevat käyttämättömät valtuutukset voivat
korotusten yhteismäärältä ja annettavien osakkeiden yhteenlasketulta
äänimäärältä vastata enintään viidesosaa yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana
rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta
äänimäärästä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tätä ehdotusta koskevasta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen päätös on tehtävä niin, että sitä ovat kannattaneet
osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista
äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

                                5(7)

Liite 2

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖN HALLUSSA OLEVIEN OMIEN OSAKKEIDEN
MITÄTÖIMISESTÄ

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää mitätöidä kaikki yhtiön
5.3.2002 mennessä hankkimat ja hallussa olevat vähintään 309.300 ja
enintään 686.214 omaa osaketta ja alentaa yhtiön osakepääomaa
mitätöityjen osakkeiden yhteenlaskettua kirjanpidollista vasta-arvoa
vastaavalla määrällä eli vähintään 309.300 eurolla ja enintään
686.214 eurolla.

Yhtiö on hankkinut mitätöitävät osakkeet julkisessa kaupassa
kaupantekohetken pörssikurssiin. Mitätöinti tapahtuu maksutta ja
kohdistuu ainoastaan yhtiön hallussa oleviin omiin osakkeisiin.
Osakkeiden hankintahinta vähennetään jakokelpoisesta omasta
pääomasta. Yhtiön sidottu oma pääoma ei vähene, koska mitätöityjen
osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo siirretään osakepääomasta
ylikurssirahastoon.

Osakepääoman alentamisella ei ole vaikutusta osakkeenomistuksen ja
äänivallan jakautumiseen yhtiössä, koska mitätöitävät osakkeet ovat
yhtiön hallussa.

Yhtiökokouksen päätös on tehtävä niin, että sitä ovat kannattaneet
osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista
äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

                                6(7)

Liite 3

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI
PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen
päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon
käytettävissä olevilla varoilla alla määritellyin ehdoin. Osakkeiden
hankinta alentaa yhtiön voitonjakokelpoista omaa pääomaa.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta, vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä
laajuudessa sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 662.332 kappaletta siten,
että yhtiön ja sen tytäryhtiöiden kulloinkin hallussa olevien omien
osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on vähemmän kuin 5 % yhtiön
kaikkien osakkeiden äänimäärästä ja niiden yhteenlaskettu
kirjanpidollinen vasta-arvo on vähemmän kuin 5 % yhtiön
osakepääomasta.

Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa
kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.
Julkisen hankinnan vuoksi osakkeiden hankkimisjärjestyksestä sekä
osakkeiden hankinnan vaikutuksesta osakkeenomistukseen ja äänivallan
jakautumiseen yhtiössä tai lähipiiriin kuuluvien omistukseen ei ole
etukäteen tietoa.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka
kuitenkin enintään yhden vuoden tätä ehdotusta koskevasta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen päätös on tehtävä niin, että sitä ovat kannattaneet
osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista
äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.


                                7(7)

Liite 4

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI
PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään yhtiön kulloinkin hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta, joiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo
tai joiden tuottama äänimäärä voi olla enintään 5 % yhtiön
osakepääomasta tai enintään 5 % yhtiön kaikkien osakkeiden
äänimäärästä, eli enintään 662.332 osaketta, seuraavin ehdoin:

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää
omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita edellyttäen, että etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy, kuten silloin kun yhtiö hankkii
liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta tai mahdollisissa
yrityskaupoissa.

Yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa julkisessa kaupassa,
vastikkeena silloin kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa
omaisuutta, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä osana yhtiön
kannustinjärjestelmää.

Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen
käypään arvoon, joka määräytyy julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka
kuitenkin enintään yhden vuoden tätä ehdotusta koskevasta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen päätös on tehtävä niin, että sitä ovat kannattaneet
osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista
äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.