Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 07.02.2003

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ   Pörssitiedote 7.2.2003 klo 9.00   1(6)

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Jaakko Pöyry Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 5.3.2003 alkaen klo 16.00
Pöyry-talossa, Jaakonkatu 3, 01620 Vantaa. Yhtiökokouksessa käsitellään
seuraavat asiat:

1. Osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen osakeantivaltuutus

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen
päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
niin, että uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja optiotodistusten
perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 1 000 000
eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1 000 000 uutta osaketta
hallituksen muutoin määräämin ehdoin. Hallitus voi poiketa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että etuoikeudesta
poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön
pääomarakenteen vahvistaminen, yritysostojen rahoittaminen tai
yhteistoimintajärjestelyjen toteuttaminen. Uusmerkintä voidaan suorittaa
myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

3. Hallituksen omien osakkeiden ostovaltuutus

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen
päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön
voitonjakokelpoisilla varoilla alla määritellyin ehdoin. Osakkeiden
hankinta alentaa yhtiön voitonjakokelpoista omaa pääomaa. Yhtiön omia
osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi vastikkeena yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa kuuluvaa
omaisuutta, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa sekä osana yhtiön
kannustinjärjestelmää. Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan siten, että
yhtiön kulloinkin hallussa olevien omien osakkeiden määrä on enintään
689 580 osaketta, mikä on vähemmän kuin 5 prosenttia yhtiön
osakepääomasta ja kaikista äänistä. Nämä 689 500 osaketta sisältävät
yhtiön hallussa 5.3.2003 olevat omat osakkeet, jotka on hankittu
edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.3.2002 tehdyn omien
osakkeiden ostovaltuutuspäätöksen perusteella. Yhtiökokouskutsun
antamispäivänä yhtiön hallussa on 10 000 omaa osaketta, jotka on
hankittu em. omien osakkeiden ostovaltuutuspäätöksen perusteella.
Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa
kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille muodostuneeseen
hankintahetken käypään arvoon. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden
tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
                                2(6)

4. Hallituksen omien osakkeiden luovutusvaltuutus

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
yhtiön kulloinkin hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta.
Valtuutuksen esitetään kattavan enintään 689 500 osaketta, mikä on
vähemmän kuin 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikista äänistä.
Nämä 689 500 osaketta sisältävät yhtiön hallussa 5.3.2003 olevat omat
osakkeet, jotka on hankittu edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa
6.3.2002 tehdyn omien osakkeiden ostovaltuutuspäätöksen perusteella.
Yhtiökokouskutsun antamispäivänä yhtiön hallussa on 10 000 omaa
osaketta, jotka on hankittu em. omien osakkeiden ostovaltuutuspäätöksen
perusteella. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien
osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia omia osakkeita. Osakkeita
voidaan luovuttaa vastikkeena yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa
kuuluvaa omaisuutta, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa
hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa sekä osana
yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakkeet luovutetaan vähintään niiden
luovutushetken mukaiseen julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen
käypään arvoon. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

5. Hallituksen osingonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2002
jaetaan osinkona 0,60 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on
osakkeenomistajalla, joka hallituksen määräämänä täsmäytyspäivänä
10.3.2003 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan viidentenä pankkipäivänä
täsmäytyspäivän jälkeen.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen yllä kohdissa 2, 3 ja 4
mainittujen ehdotusten jäljennökset liitteineen sekä muut
yhtiökokouksessa käsiteltävät asiakirjat ovat keskiviikosta 26.2.2003
alkaen osakkeenomistajien nähtävissä alla mainitussa osoitteessa.
Mainitusta päivästä alkaen yhtiö lähettää pyynnöstä osakkeenomistajille
jäljennöksiä ko. asiakirjoista.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta on
osakkeenomistajalla, joka viimeistään 10 päivää ennen yhtiökokousta on
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Koska edellä mainittu päivä ei ole Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen mukaan rekisteripäivä, oikeus osallistua
yhtiökokoukseen määräytyy edellisen rekisteripäivän eli perjantain
21.2.2003 mukaisesti. Ne hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat,
jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, voidaan merkitä tilapäisesti
osakasluetteloon. Merkintä tehdään perjantaina 21.2.2003. Tilapäistä
rekisteröitymistä varten osakkeenomistajan tulee ottaa yhteyttä
tilinhoitajayhteisöönsä.


                                3(6)

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee

ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään
maanantaina 3.3.2003 klo 12.00 mennessä. Ilmoittautua voi joko
puhelimitse (09) 8947 2224, sähköpostitse osoitteella
marja.hulphers@poyry.fi, faksilla (09) 878 1816 tai kirjeitse
osoitteella Jaakko Pöyry Group Oyj, Lakiasiainosasto, PL 4, 01621
Vantaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen
yhteydessä.

Toivotamme kaikki osakkeenomistajamme tervetulleiksi varsinaiseen
yhtiökokoukseen.

Vantaalla 6. päivänä helmikuuta 2003
Jaakko Pöyry Group Oyj
Hallitus

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJErkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen
Toimitusjohtaja           Toimitusjohtajan sijainenLisätietoja antavat:
Anne Viitala, lakiasiainjohtaja, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 2811
Satu Perälampi, sijoittajasuhteet, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 3002

www.poyry.com


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

                                4(6)

Liite 1

HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKEANTIVALTUUTUKSEKSI

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen
päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
niin, että uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja optiotodistusten
perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 1 000 000
eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1 000 000 uutta osaketta
hallituksen muutoin määräämin ehdoin.

Hallitus voi poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
edellyttäen, että etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen,
yritysostojen rahoittaminen tai yhteistoimintajärjestelyjen
toteuttaminen. Uusmerkintä voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta
vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta.

Valtuutuksella hallitus voi poiketa osakkaiden merkintäetuoikeudesta
siten, että voimassa olevat käyttämättömät valtuutukset voivat
korotusten yhteismäärältä ja annettavien osakkeiden yhteenlasketulta
äänimäärältä vastata enintään viidesosaa yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana
rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta
äänimäärästä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään yhden vuoden tätä ehdotusta koskevasta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen päätös on tehtävä niin, että sitä ovat kannattaneet
osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista
äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.
                                5(6)

Liite 2

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI
PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen
päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä
olevilla varoilla alla määritellyin ehdoin. Osakkeiden hankinta alentaa
yhtiön voitonjakokelpoista omaa pääomaa.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta, vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä
laajuudessa sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 689 500 kappaletta siten,
että yhtiön ja sen tytäryhtiöiden kulloinkin hallussa olevien omien
osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on vähemmän kuin 5 prosenttia yhtiön
kaikkien osakkeiden äänimäärästä ja niiden yhteenlaskettu
kirjanpidollinen vasta-arvo on vähemmän kuin 5 prosenttia yhtiön
osakepääomasta. Nämä 689 500 osaketta sisältävät yhtiön hallussa
5.3.2003 olevat omat osakkeet, jotka on hankittu edellisessä
varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.3.2002 tehdyn omien osakkeiden
ostovaltuutuspäätöksen perusteella. Yhtiökokouskutsun antamispäivänä
yhtiön hallussa on 10 000 omaa osaketta, jotka on hankittu em. omien
osakkeiden ostovaltuutuspäätöksen perusteella.

Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa
kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Julkisen
hankinnan vuoksi osakkeiden hankkimisjärjestyksestä sekä osakkeiden
hankinnan vaikutuksesta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen
yhtiössä tai lähipiiriin kuuluvien omistukseen ei ole etukäteen tietoa.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään yhden vuoden tätä ehdotusta koskevasta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen päätös on tehtävä niin, että sitä ovat kannattaneet
osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista
äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.
                                6(6)

Liite 3

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI
PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
yhtiön kulloinkin hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta.
Luovutettujen osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo tai
niiden tuottama äänimäärä voi olla enintään 5 prosenttia yhtiön
osakepääomasta tai enintään 5 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden
äänimäärästä, eli enintään 689 500 osaketta, alla mainituin ehdoin.

Nämä 689 500 osaketta sisältävät yhtiön hallussa 5.3.2003 olevat omat
osakkeet, jotka on hankittu edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa
6.3.2002 tehdyn omien osakkeiden ostovaltuutuspäätöksen perusteella.
Yhtiökokouskutsun antamispäivänä yhtiön hallussa on 10 000 omaa
osaketta, jotka on hankittu em. omien osakkeiden ostovaltuutuspäätöksen
perusteella.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä
omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden
luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla
on etuoikeus hankkia yhtiön hallussa olevia omia osakkeita edellyttäen,
että etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten silloin kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa
kuuluvaa omaisuutta tai mahdollisissa yrityskaupoissa.

Yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa julkisessa kaupassa vastikkeena
silloin kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta,
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä
tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä osana yhtiön
kannustinjärjestelmää.

Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään
arvoon, joka määräytyy julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään yhden vuoden tätä ehdotusta koskevasta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen päätös on tehtävä niin, että sitä ovat kannattaneet
osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista
äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.