Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 01.08.2000

JAAKKO PÖYRY GROUPIN LIIKEVAIHTO KASVOI, TULOS PARANI

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ    Pörssitiedote 1.8.2000
               klo 9.00         1(11)
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2000

JAAKKO PÖYRY GROUPIN LIIKEVAIHTO KASVOI, TULOS PARANI

Liikevaihto ja tulos

Jaakko Pöyry Group -konsernin liikevaihto tammi - kesäkuussa 2000
oli 238,9 (edellisvuoden vastaavana ajanjaksona 191,5) miljoonaa
euroa. Konsernin liikevoitto oli 14,7 (12,2) miljoonaa euroa ja
voitto rahoituserien jälkeen 13,3 (11,4) miljoonaa euroa.
Konsernin voitto katsauskaudelta oli 7,8 (6,9) miljoonaa euroa ja
osakekohtainen tulos 0,57 (0,51) euroa.

Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintaryhmissä. Liikevoitto
parani Metsäteollisuuden konsultointi- ja Energia-
liiketoimintaryhmissä. Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän
tulokseen on vaikuttanut eräiden tiedossa olleiden
toteutusprojektien alhaisempi kate ja vajaakuormitus eräissä
paikallistoimistoissa. Metsäteollisuuden konsultointi-
liiketoimintaryhmän yhtiöiden toiminta neuvonantajana
yrityskaupoissa vaikutti liiketoimintaryhmän tulokseen
positiivisesti. Infrastruktuuri-liiketoimintaryhmän tulosta on
heikentänyt investoinnit telekommunikaatiotoiminnan
laajentamiseen. Konsernin rahoituskuluihin sisältyy
terminointikuluja 0,6 miljoonaa euroa. Terminoinneilla emoyhtiö on
suojannut konsernin pitkäaikaista USD-määräistä tilauskantaa ja
USD-määräisiä käyttöomaisuuseriä.

Tilauskanta

Konsernin tilauskanta säilyi edelleen hyvänä. Tilauskanta oli
kesäkuun lopussa 350,8 miljoonaa euroa kun se vuoden 1999 lopussa
oli 348,9 miljoonaa euroa.

Rahoitus

Konsernin maksuvalmius säilyi katsauskauden aikana hyvänä.
Kesäkuun lopussa konsernin kassavarat olivat 34,8 miljoonaa euroa
ja korolliset velat 57,9 miljoonaa euroa, eli korolliset
nettovelat olivat 23,1 miljoonaa euroa. Vuoden 1999 lopussa
konsernin korolliset nettovelat olivat 11,7 miljoonaa euroa.
Konsernin velkaantumisaste nousi vuoden 1999 lopun 13,5
prosentista 25,7 prosenttiin.

Vuoden 1999 lopussa tehty sopimus Jaakko Pöyry -yhtiöiden
eläkesäätiön vastuun vakuuttamisesta ulkopuolisessa
vakuutusyhtiössä on toteutettu vuoden 2000 alusta.


                            2 (11)

Ruotsalaisen toimihenkilöiden eläkesäätiöiden (SPP) antamien
tietojen mukaan Jaakko Pöyry Group -konsernin ruotsalaisille
yhtiöille on varattu jaettavaksi SPP:n konsolidoitua ylijäämää
yhteensä 6,1 miljoonaa euroa. Edellä mainitusta summasta konserni
saa elokuun lopussa palautusta noin 1 miljoona euroa.
Osavuosikatsauksessa ylijäämää ja palautusta ei ole huomioitu.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 6,0 (13,7) miljoonaa
euroa. Investoinnit olivat pääasiassa ohjelmistoja sekä
tietojärjestelmiä ja -laitteita.

Katsauskauden jälkeen heinäkuussa Jaakko Pöyry Group on myynyt
50,0 prosentin osuutensa Le Pecqissä Ranskassa sijaitsevasta
toimistokiinteistöstä. Kauppahinta oli noin 5 miljoonaa euroa.
Myynnillä ei ole vaikutusta konsernin tulokseen.

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Konsernirakenne

Vuoden 2000 alussa voimaan astuneella organisaatiomuutoksella
Prosessiteollisuus-liiketoimintaryhmä on sulautettu osaksi Energia-
liiketoimintaryhmää.

Joulukuussa hankittujen ranskalaisten insinööritoimistojen Beture-
Environnement S.A.:n ja Beture-Cerec S.A.:n toiminnot on
integroitu osaksi Energia- ja Infrastruktuuri & ympäristö
-liiketoimintaryhmiä. Yhtiöiden palveluksessa on noin 150
henkilöä.

Jaakko Pöyry Group Oyj on kesäkuussa 2000 merkinnyt suunnatussa
osakeannissa kolmekymmentä prosenttia telekommunikaatioalan
konsultointia ja verkkosuunnittelua harjoittavan Star
Communications Oy:n osakekannasta. Samassa yhteydessä
Infrastruktuuri & ympäristö-liiketoimintaryhmän strategia on
uudistettu ja telekommunikaatioala on valittu sen yhdeksi
pääkasvualueeksi. Star Communications Oy täydentää Jaakko Pöyry
Group Oyj:n palvelupakettia telekommunikaatiotoiminnassa
verkkosuunnittelun ja verkkojen integroinnin osalta. Jaakko Pöyry
Group Oyj:n tavoitteena on lähivuosina laajentaa toimintaansa
telekommunikaatioalalla ja kyetä tarjoamaan sekä operaattoreille
että laitetoimittajille myös telekommunikaatioverkkojen
kokonaistoimituksia. Toteutuksissa voidaan käyttää hyväksi Jaakko
Pöyry Group Oyj:n maailmanlaajuista toimistoverkkoa 34 maassa ja
konsernin kokemusta projektien toteutuksista yli 100 maassa.

Konsernin rakenteen ja toiminnan kehittämistä jatketaan vuoden
2000 aikana. Metsäteollisuuden globalisoitumisprosessin vuoksi
Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän paikallisverkoston kattavuutta
                              3 (11)

on tarkoitus lisätä Pohjois-Amerikassa ja Keski-Euroopassa. Myös
Energia- ja Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmien
toimintaa on tarkoitus laajentaa.

Osakepääoma ja osakkeet

Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8.3.2000 hyväksyi
hallituksen ehdotuksen mitätöidä yhtiön hallussa olleet 597 200
omaa osaketta ja alentaa yhtiön osakepääomaa 12,0 miljoonasta
eurosta 11,5 miljoonaan euroon. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen
ehdotuksen muuttaa osakepääoma euromääräiseksi ja korottaa
osakepääomaa rahastoannilla 13 670 286 euroon siirtämällä
korotusta vastaava määrä, 2,2 miljoonaa euroa, vararahastosta
osakepääomaan. Kunkin osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on
korotuksen jälkeen yksi(1) euro. Osakkeiden määrä on 13 670 286
kappaletta.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön hallituksen esityksen
osingonjaosta vuodelta 1999, 0,45 (0,34 vuodelta 1998) euroa
osakkeelle, yhteensä 6,2 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin
20.3.2000.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään
osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä sekä vaihtovelkakirja-
ja/tai optiolainojen ottamisesta niin, että uusmerkinnässä sekä
vaihtovelkakirjojen että optiotodistusten perusteella osakepääomaa
voidaan korottaa yhteensä enintään 1,0 miljoonalla eurolla
antamalla merkittäväksi enintään 1,0 miljoonaa uutta osaketta.
Valtuutus on voimassa 8.3.2001 saakka.

Jaakko Pöyry Group -konsernin henkilöstölle vuonna 1998 suunnattu
2,2 miljoonan euron suuruinen optiolaina on merkitty
täysimääräisenä. Optiolainaan liittyvät optiotodistukset
oikeuttavat merkitsemään enintään 1,3 miljoona yhtiön osaketta,
joiden merkintäaika alkoi osittain (390 000 osaketta) 1.4.2000 ja
päättyy kaikilla optiotodistuksilla 30.4.2005. Heinäkuussa
optiotodistuksilla on merkitty yhteensä 53 850 osaketta.

Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutukset päättää
omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Valtuutusten
kohteena on enintään 5,0 prosenttia yhtiön osakepääomasta. Yhtiön
hallitus on 3.5.2000 päättänyt käyttää valtuutuksia. Valtuutukset
ovat voimassa 8.3.2001 asti.

Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin arvopaperipörssissä.
Osakkeen keskikurssi oli katsauskaudella 19,71 euroa, ylin kurssi
oli 24,00 euroa ja alin kurssi 15,00 euroa. Yhtiön osakkeita
vaihdettiin 24,9 miljoonalla eurolla yhteensä 1,3 miljoona
kappaletta eli 9,2 prosenttia kokonaismäärästä. Yhtiön osakkeet on
poistettu Tukholman arvopaperipörssin pörssilistalta. Viimeinen
                              4 (11)

kaupankäyntipäivä oli 31.5.2000. Osakkeiden vaihto Tukholman
pörssissä oli 27 466 kappaletta vuonna 2000.

Näkymät

Metsäteollisuuden yleinen suhdannekehitys on jatkunut suotuisana.
Tämä on pitänyt investointiaktiviteetin hyvänä. Alan
konsolidoitumisprosessin uskotaan myös jatkuvan. Metsäteollisuus-
liiketoimintaryhmän tilauskanta on hyvä. Liiketoimintaryhmän
suhteellinen kannattavuus paranee loppuvuonna. Metsäteollisuuden
konsultoinnin markkina-asema on parantunut ja tilauskanta on hyvä.
Liiketoimintaryhmän tulos paranee merkittävästi viime vuodesta.
Energia-liiketoimintaryhmän tilauskanta ja asema markkinoilla on
säilynyt hyvänä. Tämä luo pohjaa liiketoimintaryhmän vakaalle
tuloskehitykselle. Infrastruktuuri & ympäristö-liiketoimintaryhmän
tilauskanta ja markkina-asema ovat säilyneet hyvinä.
Liiketoimintaryhmän tulos säilyy viime vuoden tasolla.

Jaakko Pöyry Group -konsernin strategiassa on määritetty
tavoitteeksi saavuttaa 20 prosentin sijoitetun pääoman tuotto
(ROI) ja parantaa osakekohtaista tulosta keskimäärin 15 prosenttia
per vuosi. Yleinen talouskehitys, konsernin tilauskanta ja
markkina-asema huomioiden, konsernin edellytykset saavuttaa ko.
tavoitteet ovat hyvät.


Vantaalla 31. heinäkuuta 2000

Jaakko Pöyry Group Oyj
HallitusJaakko Pöyry Group OyjErkki Pehu-Lehtonen        Teuvo Salminen


Lisätietoja:
Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja,
puhelin (09) 8947 2999, 0400 468 084
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen,
puhelin (09) 8947 2872, 0400 420 285


Jakelu:
HEX Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI                5 (11)Tuloslaskelma           1-6/2000  1-6/1999  1-12/1999
(M euro)


LIIKEVAIHTO             238,9   191,5    395,4

Liiketoiminnan muut tuotot       1,0    1,4     5,1

Osuus osakkuusyhtiöiden        0,1    0,1     0,7
tuloksista

Liiketoiminnan kulut        -218,7   -175,4   -360,8

Poistot ja arvonalentumiset      -6,6    -5,4    -13,2

LIIKEVOITTO              14,7    12,2    27,2
% liikevaihdosta            6,2    6,4     6,9

Rahoitustuotot ja -kulut       -1,4    -0,8    -1,9

VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN     13,3    11,4    25,3
% liikevaihdosta            5,6    6,0     6,4

Satunnaiset erät            0,0    0,0     0,0

VOITTO ENNEN
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA,
VEROJA JA VÄHEMMISTÖN OSUUTTA     13,3    11,4    25,3

Välittömät verot           -4,2    -3,6    -8,9

Vähemmistön osuus           -1,3    -0,9    -1,4

KONSERNIN VOITTO            7,8    6,9    15,0

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI                 6 (11)

Tase                30.6.2000 30.6.1999 31.12.1999
(M euro)

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Konserniliikearvo            38,2    37,7    40,0
Aineettomat ja aineelliset        40,5    33,5    38,6
hyödykkeet
Sijoitukset               17,7    22,7    17,6

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset                180,4   145,1   171,6
Omat osakkeet               0,0    5,5    5,5
Rahoitusarvopaperit ja rahat       34,8    44,6    30,7

                     311,6   289,1   304,0

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA                83,7    79,4    87,6

VÄHEMMISTÖN OSUUS             6,1    5,1    4,9

VIERAS PÄÄOMA *)

Pitkäaikainen vieras pääoma       29,2    42,3    32,6
Lyhytaikainen vieras pääoma       192,6   162,3   178,9

                     311,6   289,1   304,0

*) Korollinen vieras pääoma        57,9    51,3    42,4
  Koroton vieras pääoma         163,9   153,3   169,1


JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI                 7 (11)

Vastuusitoumukset          30.6.2000 30.6.1999 31.12.1999
(M euro)

Annetut pantit ja kiinnitykset
omasta velasta
Pantatut arvopaperit           2,3    2,3    2,3
Kiinteistökiinnitykset          1,2    1,1    1,2
Yrityskiinnitykset            6,3    6,1    6,3

Muusta omasta sitoumuksesta
Pantatut arvopaperit           2,5    3,4    2,6
Kiinteistökiinnitykset          2,2    2,2    2,2
Vuokra- ja leasingvastuut        62,6   58,0    61,7
Eläkevastuut               0,4    0,4    0,4
Muut vastuut               32,8   29,6    35,8

Muiden puolesta
Pantatut arvopaperit           2,5    3,4    3,4
Kiinteistökiinnitykset          3,8    3,7    3,8


Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinisopimukset,       22,2   49,8    18,2
nimellisarvot

Nimellisarvot sisältävät myös suljetut
termiinisopimukset, 7,8 (29,0) miljoonaa euroa.
Termiinisopimusten nimellisarvot eivät yksin tarkasteltuina anna
kuvaa konsernin riskiasemasta.


JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI                  8 (11)

Avainluvut             1-6/2000  1-6/1999  1-12/1999


Tulos/osake, euro            0,57    0,51    1,11

Oma pääoma/osake, euro         6,13    5,40    6,00

Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a.    21,7    20,1    22,6

Oman pääoman tuotto, % p.a.       20,6    20,6    20,7

Omavaraisuusaste, %           35,5    34,0    36,5

Velkaantumisaste, %           25,7     8,6    13,5

Tilauskanta, M euro          350,8    350,3    348,9

Investoinnit, operatiiviset, M euro   5,9     4,0    11,1
Investoinnit osakkeisiin M euro     0,1     9,7    16,3

Henkilöstö konserniyhtiöissä,     4 545    4 125    4 222
keskimäärin

Henkilöstö konserniyhtiöissä kauden  4 644    4 169    4 472
lopussa

Henkilöstö osakkuusyhtiöissä kauden   167    1 330     146
lopussaJAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI                9 (11)

Liiketoimintaryhmät         1-6/00  1-6/99   1-12/99
(M euro)

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus            73,4   60,6    119,6
Metsäteollisuuden konsultointi     27,1   19,6    39,2
Energia                88,7   64,6    139,7
Infrastruktuuri & ympäristö      48,9   46,4    97,3
Muut                  0,8    0,3    -0,4

Yhteensä               238,9   191,5    395,4

LIIKEVOITTO
Metsäteollisuus             5,6    6,7    13,5
Metsäteollisuuden konsultointi     3,4    0,2     1,5
Energia                 4,7    3,4     9,2
Infrastruktuuri & ympäristö       3,1    3,7     7,6
Osakkuusyhtiöt             0,0    0,0     0,0
Muut                  -2,1   -1,8    -4,6

Yhteensä                14,7   12,2    27,2

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus            70,7   54,2    70,5
Metsäteollisuuden konsultointi     22,2   22,4    21,2
Energia                163,7   178,6    165,4
Infrastruktuuri & ympäristö      94,2   95,1    91,8

Yhteensä               350,8   350,3    348,9

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
Pohjoismaat              74,7   46,3    92,8
Muu Eurooppa              88,7   93,4    178,9
Aasia                 32,1   20,7    69,7
Pohjois-Amerikka            17,6   10,9    22,8
Muut                  25,8   20,2    31,2

Yhteensä               238,9   191,5    395,4


JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI               10 (11)

Liiketoimintaryhmät       7-9/98 10-12/98 1-3/99 4-6/99
(M euro)

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus          25,3   33,1  30,6  30,0
Metsäteollisuuden konsultointi   7,9   10,0   9,6  10,0
Energia              13,5   22,6  30,9  33,7
Infrastruktuuri & ympäristö    10,0   12,5  22,8  23,6
Muut                0,0   -0,6   0,4  -0,1

Yhteensä              56,7   77,6  94,3  97,2

LIIKEVOITTO
Metsäteollisuus           4,5   4,6   3,6  3,1
Metsäteollisuuden konsultointi   0,2   0,3   0,2  0,0
Energia               0,5   1,7   1,3  2,1
Infrastruktuuri & ympäristö     0,8   1,0   1,6  2,1
Osakkuusyhtiöt           -0,2   0,3   0,0  0,0
Muut                -0,3   -0,2  -1,0  -0,8

Yhteensä              5,5   7,7   5,7  6,5

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus          52,0   41,3  55,3  54,2
Metsäteollisuuden konsultointi   27,2   25,8  23,1  22,4
Energia              77,9   73,7  173,5 178,6
Infrastruktuuri & ympäristö    25,8   26,3  94,2  95,1

Yhteensä             182,9  167,1  346,1 350,3

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI               11 (11)

Liiketoimintaryhmät       7-9/99 10-12/99 1-3/00 4-6/00
(M euro)

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus          24,9   34,1  36,2  37,2
Metsäteollisuuden konsultointi   9,3   10,3  11,8  15,3
Energia              29,7   45,4  40,4  48,3
Infrastruktuuri & ympäristö    22,4   28,5  25,9  23,0
Muut                -0,1   -0,6   0,4  0,4

Yhteensä              86,2  117,7  114,7 124,2

LIIKEVOITTO
Metsäteollisuus           2,9   3,9   3,7  1,9
Metsäteollisuuden konsultointi   0,3   1,0   0,5  2,9
Energia               1,5   4,3   2,4  2,3
Infrastruktuuri & ympäristö     2,1   1,8   2,1  1,0
Osakkuusyhtiöt           0,0   0,0   0,0  0,0
Muut                -0,6   -2,2  -1,6  -0,5

Yhteensä              6,2   8,8   7,1  7,6

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus          76,4   70,5  76,7  70,7
Metsäteollisuuden konsultointi   19,8   21,2  23,2  22,2
Energia              176,1  165,4  167,8 163,7
Infrastruktuuri & ympäristö    91,9   91,8  89,9  94,2

Yhteensä             364,2  348,9  357,6 350,8