Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 02.11.2000

JAAKKO PÖYRY GROUPIN LIIKEVAIHTO KASVOI, TULOS PARANI

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ    Pörssitiedote 2.11.2000
               klo 8.30         1(12)
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2000

JAAKKO PÖYRY GROUPIN LIIKEVAIHTO KASVOI, TULOS PARANI

Liikevaihto ja tulos

Jaakko Pöyry Group -konsernin liikevaihto tammi - syyskuussa 2000
oli 357,5 (edellisvuoden vastaavana ajanjaksona 277,7) miljoonaa
euroa. Konsernin liikevoitto oli 23,0 (18,4) miljoonaa euroa ja
voitto rahoituserien jälkeen 21,3 (17,3) miljoonaa euroa.
Konsernin voitto katsauskaudelta oli 12,3 (10,3) miljoonaa euroa
ja osakekohtainen tulos 0,90 (0,76) euroa.

Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintaryhmissä. Liikevoitto
parani Metsäteollisuuden konsultointi-, Energia ja Infrastruktuuri
& ympäristö -liiketoimintaryhmissä. Metsäteollisuus-
liiketoimintaryhmän tulokseen on vaikuttanut eräiden tiedossa
olleiden toteutusprojektien alhaisempi kate erityisesti
katsauskauden toisella ja osittain kolmannella
vuosineljänneksellä. Metsäteollisuuden konsultointi
-liiketoimintaryhmän yhtiöiden toiminta neuvonantajana
yrityskaupoissa vaikutti liiketoimintaryhmän tulokseen
positiivisesti. Energia-liiketoimintaryhmän tulokseen ovat
vaikuttaneet vuoden 2000 alussa liiketoimintaryhmään siirretyn
Prosessiteollisuus-liiketoimintaryhmän kokonaisprojektitoiminnan
kustannusylitykset sekä toimintojen integrointikustannukset.
Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmän tulosta
rasittavat noin 0,6 miljoonan euron investoinnit
telekommunikaatiotoiminnan laajentamiseen.

Konserni on katsauskaudella lisännyt panostuksia uusien
liiketoimintojen kehittämiseen. Panostukset ovat kohdistuneet
pääosin erilaisten atk-sovellutusten kaupallistamiseen sekä
konsernin informaatioteknologiapohjaisia tuotteita koskeviin
tuoteinnovaatioihin. Erityisinvestointien määrä katsauskaudella on
noin 0,5 miljoonaa euroa. Konsernin rahoituskuluihin sisältyy
terminointikuluja 0,6 miljoonaa euroa. Terminoinneilla konsernin
emoyhtiö on suojannut konsernin pitkäaikaista USD-määräistä
tilauskantaa ja USD-määräisiä käyttöomaisuuseriä. Konsernin
liikevoitossa on huomioitu 1,3 miljoonaa euroa ruotsalaisten
toimihenkilöiden eläkesäätiöiden (SPP) antamasta ylijäämän
palautuksesta. Jaakko Pöyry Group -konsernin tulouttamaton SPP:n
ylijäämää on katsauskauden palautuksen jälkeen 5,2 miljoonaa
euroa.

Tilauskanta

Konsernin tilauskanta säilyi hyvänä. Kokonaistilauskanta oli
syyskuun lopussa 325,9 miljoonaa euroa kun se vuoden 1999 lopussa                            2

oli 348,9 miljoonaa euroa. Konsultointi- ja engineering
-liiketoimintojen tilauskanta säilyi vakaana ja tilauskannan lasku
johtui pääosin kokonaistoimitusprojektien tilauskannan
pienenemisestä 14,6 miljoonalla eurolla. Konsernin strategisena
tavoitteena on parantaa suhteellista kannattavuutta niin, että
konsernin liikevoitto on yli kahdeksan prosenttia. Liiketoiminnan
luonteesta johtuen kokonaistoimitusprojektien kannattavuus on
yleensä alempi kuin konsultointi- ja engineering
-liiketoimintojen. Tästä syystä kokonaistoimitusprojektien
volyymia ei ole tarkoitus kasvattaa ja siten myös projektien
kannattavuutta pyritään nostamaan.

Rahoitus

Konsernin maksuvalmius säilyi katsauskauden aikana hyvänä.
Syyskuun lopussa konsernin kassavarat olivat 45,4 miljoonaa euroa
ja korolliset velat 50,3 miljoonaa euroa, eli korolliset
nettovelat olivat 4,9 miljoonaa euroa. Vuoden 1999 lopussa
konsernin korolliset nettovelat olivat 11,7 miljoonaa euroa.
Konsernin velkaantumisaste laski vuoden 1999 lopun 13,5
prosentista 5,2 prosenttiin.

Vuoden 1999 lopussa tehty sopimus Jaakko Pöyry -yhtiöiden
eläkesäätiön vastuun vakuuttamisesta ulkopuolisessa
vakuutusyhtiössä on toteutettu vuoden 2000 alusta.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 8,9 (18,9) miljoonaa
euroa. Investoinnit olivat pääasiassa ohjelmistoja sekä
tietojärjestelmiä ja -laitteita.

Jaakko Pöyry Group on myynyt 50,0 prosentin osuutensa Le Pecqissä
Ranskassa sijaitsevasta toimistokiinteistöstä. Kauppahinta oli 5,3
miljoonaa euroa. Myynnillä ei ole vaikutusta konsernin tulokseen.


Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.


Konsernirakenne

Vuoden 2000 alussa voimaan astuneella organisaatiomuutoksella
Prosessiteollisuus-liiketoimintaryhmä on sulautettu osaksi Energia-
liiketoimintaryhmää.

Joulukuussa hankittujen ranskalaisten insinööritoimistojen Beture-
Environnement S.A.:n ja Beture-Cerec S.A.:n toiminnot on
integroitu osaksi Energia- ja Infrastruktuuri & ympäristö
-liiketoimintaryhmiä. Yhtiöiden palveluksessa on noin 150
henkilöä.                              3

Jaakko Pöyry Group Oyj on kesäkuussa 2000 merkinnyt suunnatussa
osakeannissa kolmekymmentä prosenttia telekommunikaatioalan
konsultointia ja verkkosuunnittelua harjoittavan EPStar Oy:n (ent.
Star Communications Oy) osakekannasta. Samassa yhteydessä
Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmän strategia on
uudistettu ja telekommunikaatioala valittu sen yhdeksi
pääkasvualueeksi. EPStar Oy täydentää Jaakko Pöyry Group Oyj:n
palvelupakettia telekommunikaatiotoiminnassa verkkosuunnittelun ja
verkkojen integroinnin osalta. Jaakko Pöyry Group Oyj:n
tavoitteena on lähivuosina laajentaa toimintaansa
telekommunikaatioalalla ja kyetä tarjoamaan sekä operaattoreille
että laitetoimittajille myös telekommunikaatioverkkojen
kokonaistoimituksia. Toteutuksissa voidaan käyttää hyväksi Jaakko
Pöyry Group Oyj:n maailmanlaajuista toimistoverkkoa 34 maassa ja
konsernin kokemusta projektien toteutuksista yli 100 maassa.
Telekommunikaatioalan laskutus on Jaakko Pöyry Group -konsernissa
noin 10 miljoonaa euroa vuonna 2000. Konsernin tavoitteena on
kaksinkertaistaa toiminnan volyymi vuosina 2001 ja 2002.

Katsauskauden jälkeen lokakuussa Jaakko Pöyry Group -konserni on
ostanut VCE - Vienna Consulting Engineers -nimisen itävaltalaisen
insinööritoimiston Aasian siltasuunnittelu- ja
rakennuttamistoiminnot. Ostetun liiketoiminnan piirissä
työskentelee noin 20 kansainvälistä ja paikallista asiantuntijaa,
joiden osaaminen kattaa siltojen suunnittelun, siltahankkeiden
seurannan ja rakennusvalvonnan sekä ylikulku- ja
teräsköysisiltojen suunnitteluun liittyvän erikoisosaamisen. Yhtiö
sijaitsee Taipeissa, Taiwanissa. Ostetun liiketoiminnan
liikevaihto vuonna 1999 oli noin 2 miljoonaa euroa.

Konsernin rakenteen ja toiminnan kehittämistä jatketaan.
Metsäteollisuuden globalisoitumisprosessin vuoksi Metsäteollisuus-
liiketoimintaryhmän paikallisverkoston kattavuutta
on tarkoitus lisätä Pohjois-Amerikassa ja Keski-Euroopassa. Myös
Energia- ja Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmien
toimintaa on tarkoitus laajentaa.

Osakepääoma ja osakkeet

Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8.3.2000 hyväksyi
hallituksen ehdotuksen mitätöidä yhtiön hallussa olleet 597 200
omaa osaketta ja alentaa yhtiön osakepääomaa 12,0 miljoonasta
eurosta 11,5 miljoonaan euroon. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen
ehdotuksen muuttaa osakepääoma euromääräiseksi ja korottaa
osakepääomaa rahastoannilla 13 670 286 euroon siirtämällä
korotusta vastaava määrä, 2,2 miljoonaa euroa, vararahastosta
osakepääomaan. Kunkin osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on
korotuksen jälkeen yksi(1) euro ja osakkeiden määrä oli 13 670 286
kappaletta.
                              4

Varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön hallituksen esityksen
osingonjaosta vuodelta 1999, 0,45 (0,34 vuodelta 1998) euroa
osakkeelle, yhteensä 6,2 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin
20.3.2000.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään
osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä sekä vaihtovelkakirja-
ja/tai optiolainojen ottamisesta niin, että uusmerkinnässä sekä
vaihtovelkakirjojen että optiotodistusten perusteella osakepääomaa
voidaan korottaa yhteensä enintään 1,0 miljoonalla eurolla
antamalla merkittäväksi enintään 1,0 miljoonaa uutta osaketta.
Valtuutus on voimassa 8.3.2001 saakka.

Jaakko Pöyry Group -konsernin henkilöstölle vuonna 1998 suunnattu
2,2 miljoonan euron suuruinen optiolaina on merkitty
täysimääräisenä. Optiolainaan liittyvät optiotodistukset
oikeuttavat merkitsemään enintään 1,3 miljoonaa yhtiön osaketta,
joiden merkintäaika alkoi osittain (390 000 osaketta) 1.4.2000 ja
päättyy kaikilla optiotodistuksilla 30.4.2005. Heinäkuussa
optiotodistuksilla on merkitty 53 850 osaketta jonka jälkeen
osakkeiden määrä on 13 724 136.

Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutukset päättää
omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Valtuutusten
kohteena on enintään 5,0 prosenttia yhtiön osakepääomasta. Yhtiön
hallitus on 3.5.2000 päättänyt käyttää valtuutuksia. Valtuutukset
ovat voimassa 8.3.2001 asti.

Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin arvopaperipörssissä.
Osakkeen keskikurssi oli katsauskaudella 19,64 euroa, ylin kurssi
oli 24,00 euroa ja alin kurssi 15,00 euroa. Yhtiön osakkeita
vaihdettiin 31,1 miljoonalla eurolla yhteensä 1,6 miljoonaa
kappaletta eli 11,5 prosenttia kokonaismäärästä. Yhtiön osakkeet
on poistettu Tukholman arvopaperipörssin pörssilistalta. Viimeinen
kaupankäyntipäivä oli 31.5.2000. Osakkeiden vaihto Tukholman
pörssissä oli 27 466 kappaletta vuonna 2000.

Näkymät

Metsäteollisuuden yleinen suhdannekehitys on jatkunut suotuisana.
Tämä on pitänyt investointiaktiviteetin hyvänä. Alan
konsolidoitumisprosessin uskotaan myös jatkuvan. Metsäteollisuus-
liiketoimintaryhmän tilauskanta on hyvä. Liiketoimintaryhmän
suhteellinen kannattavuus paranee loppuvuonna. Metsäteollisuuden
konsultoinnin markkina-asema on parantunut ja tilauskanta on hyvä.
Liiketoimintaryhmän tulos paranee merkittävästi viime vuodesta.
Energia-liiketoimintaryhmän tilauskanta ja asema markkinoilla on
säilynyt hyvänä. Tämä luo pohjaa liiketoimintaryhmän vakaalle
tuloskehitykselle. Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoiminta-
                              5

ryhmän tilauskanta ja markkina-asema ovat säilyneet hyvinä.
Liiketoimintaryhmän tulos säilyy viime vuoden tasolla.

Jaakko Pöyry Group -konsernin strategiassa on määritetty
tavoitteeksi parantaa osakekohtaista tulosta keskimäärin 15
prosenttia per vuosi ja saavuttaa 20 prosentin sijoitetun pääoman
tuotto (ROI). Alkuvuoden tuloskehitys, konsernin tilauskanta ja
markkina-asema huomioiden edellä mainitut tavoitteet tullaan
saavuttamaan.

Vantaalla 1. marraskuuta 2000

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ
HallitusJAAKKO PÖYRY GROUP OYJErkki Pehu-Lehtonen        Teuvo Salminen


Lisätietoja:
Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja,
puhelin (09) 8947 2999, 0400 468 084
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen,
puhelin (09) 8947 2872, 0400 420 285


JAKELU:
HEX Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI                   6Tuloslaskelma           1-9/2000  1-9/1999  1-12/1999
(M euro)


LIIKEVAIHTO              357,5   277,7    395,4

Liiketoiminnan muut tuotot       1,3    3,2     5,1

Osuus osakkuusyhtiöiden        -0,3    0,5     0,7
tuloksista

Liiketoiminnan kulut         -325,7   -254,9   -360,8

Poistot ja arvonalentumiset      -9,8    -8,1    -13,2

LIIKEVOITTO              23,0    18,4    27,2
% liikevaihdosta            6,4    6,6     6,9

Rahoitustuotot ja -kulut        -1,7    -1,1    -1,9

VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN      21,3    17,3    25,3
% liikevaihdosta            6,0    6,2     6,4

Satunnaiset erät            0,0    0,0     0,0

VOITTO ENNEN
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA,
VEROJA JA VÄHEMMISTÖN OSUUTTA     21,3    17,3    25,3

Välittömät verot            -7,2    -5,8    -8,9

Vähemmistön osuus           -1,8    -1,2    -1,4

KONSERNIN VOITTO            12,3    10,3    15,0

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI                   7

Tase                 30.9.2000 30.9.1999 31.12.1999
(M euro)

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Konserniliikearvo             36,5   39,6    40,0
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet   39,5   37,0    38,6
Sijoitukset                13,3   21,2    17,6

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset                 184,6  158,4   171,6
Omat osakkeet               0,0   5,5    5,5
Rahoitusarvopaperit ja rahat       45,4   40,8    30,7

                     319,3  302,5   304,0

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA                88,8   83,1    87,6

VÄHEMMISTÖN OSUUS             6,2   4,1    4,9

VIERAS PÄÄOMA *)

Pitkäaikainen vieras pääoma        31,2   43,4    32,6
Lyhytaikainen vieras pääoma       193,1  171,9   178,9

                     319,3  302,5   304,0

*) Korollinen vieras pääoma        50,3   54,8    42,4
  Koroton vieras pääoma         174,0  160,5   169,1


JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI                    8

Vastuusitoumukset           30.9.2000 30.9.1999 31.12.1999
(M euro)

Annetut pantit ja kiinnitykset omasta
velasta
 Pantatut arvopaperit            2,3   2,3    2,3
 Kiinteistökiinnitykset           1,2   1,1    1,2
 Yrityskiinnitykset             6,1   6,1    6,3

Muusta omasta sitoumuksesta
 Pantatut arvopaperit            2,5   2,7    2,6
 Kiinteistökiinnitykset           1,4   2,2    2,2
 Vuokra- ja leasingvastuut         65,9   62,2    61,7
 Eläkevastuut                0,4   0,4    0,4
 Muut vastuut               32,0   35,3    35,8

Muiden puolesta
 Pantatut arvopaperit            2,5   3,4    3,4
 Kiinteistökiinnitykset           3,8   3,8    3,8


Johdannaissopimukset, nimellisarvot

 Valuuttatermiinisopimukset        18,0   20,1    18,2
 Valuuttaoptiot, ostetut              10,4
 Valuuttaoptiot, myydyt               10,0JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI                  9

Avainluvut            1-9/2000 1-9/1999  1-12/1999


Tulos/osake, euro          0,90   0,76    1,11

Oma pääoma/osake, euro        6,47   5,67    6,00

Sijoitetun pääoman tuotto, %     23,1   19,9    22,6
p.a.

Oman pääoman tuotto, % p.a.     20,7   19,9    20,7

Omavaraisuusaste, %         37,7   34,7    36,5

Velkaantumisaste, %          5,2   17,2    13,5

Tilauskanta, M euro         325,9   364,2    348,9

Investoinnit, operatiiviset,     7,9    6,9    11,1
M euro
Investoinnit osakkeisiin M      1,0   12,0    16,3
euro

Henkilöstö konserniyhtiöissä,    4 543   4 127    4 222
keskimäärin

Henkilöstö konserniyhtiöissä    4 582   4 180    4 472
kauden lopussa

Henkilöstö osakkuusyhtiöissä     187    280     146
kauden lopussaJAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI                 10

Liiketoimintaryhmät        1-9/00   1-9/99  1-12/99
(M euro)

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus          109,1    85,5   119,6
Metsäteollisuuden          39,7    28,9    39,2
konsultointi
Energia              133,9    94,3   139,7
Infrastruktuuri & ympäristö     73,8    68,8    97,3
Muut                 1,0    0,2    -0,4

Yhteensä              357,5   277,7   395,4

LIIKEVOITTO
Metsäteollisuus           8,5    9,6    13,5
Metsäteollisuuden          4,6    0,5    1,5
konsultointi
Energia               5,7    4,9    9,2
Infrastruktuuri & ympäristö     5,9    5,8    7,6
Osakkuusyhtiöt            0,0    0,0    0,0
Muut                -1,7    -2,4    -4,6

Yhteensä              23,0    18,4    27,2

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus           66,0    76,4    70,5
Metsäteollisuuden          25,1    19,8    21,2
konsultointi
Energia              137,0   176,1   165,4
Infrastruktuuri & ympäristö     97,8    91,9    91,8

Yhteensä              325,9   364,2   348,9

TILAUSKANTA
Konsultointi ja suunnittelu    283,9   297,4   292,3
Kokonaistoimitukset         42,0    66,8    56,6

Yhteensä              325,9   364,2   348,9

LIIKEVAIHTO MARKKINA-
ALUEITTAIN
Pohjoismaat            111,0    64,4    92,8
Muu Eurooppa            117,5   134,3   178,9
Aasia                63,6    34,8    69,7
Pohjois-Amerikka          26,8    15,4    22,8
Muut                38,6    28,8    31,2

Yhteensä              357,5   277,7   395,4

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI                  11

Liiketoimintaryhmät       10-12/98 1-3/99 4-6/99 7-9/99
(M euro)

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus           33,1  30,6  30,0  24,9
Metsäteollisuuden konsultointi   10,0  9,6  10,0  9,3
Energia               22,6  30,9  33,7  29,7
Infrastruktuuri & ympäristö     12,5  22,8  23,6  22,4
Muut                -0,6  0,4  -0,1  -0,1

Yhteensä              77,6  94,3  97,2  86,2

LIIKEVOITTO
Metsäteollisuus           4,6  3,6   3,1  2,9
Metsäteollisuuden konsultointi    0,3  0,2   0,0  0,3
Energia               1,7  1,3   2,1  1,5
Infrastruktuuri & ympäristö     1,0  1,6   2,1  2,1
Osakkuusyhtiöt            0,3  0,0   0,0  0,0
Muut                -0,2  -1,0  -0,8  -0,6

Yhteensä               7,7  5,7   6,5  6,2

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus           41,3  55,3  54,2  76,4
Metsäteollisuuden konsultointi   25,8  23,1  22,4  19,8
Energia               73,7 173,5  178,6 176,1
Infrastruktuuri & ympäristö     26,3  94,2  95,1  91,9

Yhteensä              167,1 346,1  350,3 364,2


JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI                   12

Liiketoimintaryhmät       10-12/99 1-3/00  4-6/00 7-9/00
(M euro)

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus           34,1  36,2   37,2  35,7
Metsäteollisuuden konsultointi   10,3  11,8   15,3  12,6
Energia               45,4  40,4   48,3  45,2
Infrastruktuuri & ympäristö     28,5  25,9   23,0  24,9
Muut                -0,6  0,4   0,4   0,2

Yhteensä              117,7 114,7  124,2  118,6

LIIKEVOITTO
Metsäteollisuus           3,9  3,7   1,9   2,9
Metsäteollisuuden konsultointi    1,0  0,5   2,9   1,2
Energia               4,3  2,4   2,3   1,0
Infrastruktuuri & ympäristö     1,8  2,1   1,0   2,8
Osakkuusyhtiöt            0,0  0,0   0,0   0,0
Muut                -2,2  -1,6   -0,5   0,4

Yhteensä               8,8  7,1   7,6   8,3

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus           70,5  76,7   70,7  66,0
Metsäteollisuuden konsultointi   21,2  23,2   22,2  25,1
Energia              165,4 167,8  163,7  137,0
Infrastruktuuri & ympäristö     91,8  89,9   94,2  97,8

Yhteensä              348,9 357,6  350,8  325,9