Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 04.08.1999

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.1999


JAAKKO PÖYRY GROUPIN LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA

KASVOIVAT, OSAKEKOHTAINEN TULOS PARANI 38 PROSENTTIA

Liikevaihto ja tulos

Jaakko Pöyry Group -konsernin liikevaihto tammi - kesäkuussa 1999 oli 191,5 (edellisvuoden vastaavana ajanjaksona 125,4) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 12,2 (8,9) miljoonaa euroa ja voitto rahoituserien jälkeen 11,4 (7,9) miljoonaa euroa. Konsernin voitto katsauskaudelta oli 6,9 (5,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,51 (0,37) euroa. Konsernin liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia verrattuna Jaakko Pöyry Group -konsernin ja Electrowatt Engineering -konsernin yhteenlaskettuun liikevaihtoon vastaavalta kaudelta vuonna 1998.

Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintaryhmissä. Liikevoitto parani Energia-, Infrastruktuuri ja Ympäristö- sekä Prosessiteollisuus-liiketoimintaryhmissä. Metsäteollisuuden konsultointi-liiketoimintaryhmän kannattavuuden heikentyminen johtuu JP Capital International Ltd:n toiminnan käynnistämisen aiheuttamista kustannuksista. JP Capital International Ltd:n toiminta keskittyy metsäteollisuuden yrityskauppojen konsultointiin ja sen kotipaikka on Lontoo.

Konsernin tilauskanta oli kesäkuun lopussa 350,3 miljoonaa euroa. Jaakko Pöyry Group -konsernin ja Electrowatt Engineering -konsernin yhteenlaskettu tilauskanta oli 285,5 miljoonaa euroa vuoden 1998 lopussa. Tilauskantaansa kasvattivat Metsäteollisuuden, Energian sekä Infrastruktuuri ja Ympäristön liiketoimintaryhmät.

Jaakko Pöyry Group -konserni omistaa 40,0 prosenttia brasilialaisesta Jaakko Pöyry Engenharia Ltda -nimisestä osakkuusyhtiöstä. Jaakko Pöyry Engenharia Ltd:aa ei ole konsolidoitu konsernin lukuihin vuoden 1995 jälkeen. Brasilian yleinen talouskehitys on jossain määrin parantunut. Tämä on vaikuttanut suotuisasti Jaakko Pöyry Engenharia Ltda:n toimintaan, jonka seurauksena yhtiön tulos on kauden ensimmäisen neljänneksen tappion jälkeen ollut toisella neljänneksellä lievästi positiivinen.

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Rahoitus ja investoinnit

Konsernin maksuvalmius säilyi katsauskauden aikana hyvänä. Kesäkuun lopussa konsernin kassavarat olivat 44,6 miljoonaa euroa ja korolliset velat 51,3 miljoonaa euroa, eli korolliset nettovelat olivat 6,7 miljoonaa euroa. Vuoden 1998 lopussa konsernin korolliset nettovelat olivat 20,4 miljoonaa euroa. Vähennys johtuu pääosin siitä, että konserniin vuoden alusta kuuluvalla Electrowatt Engineering -konsernilla ei ole korollisia velkoja. Konsernin velkaantumisaste laski vuoden 1998 lopun 28,8 prosentista 8,6 prosenttiin.

Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 4,0 (3,3) miljoonaa euroa. Investoinnit olivat pääasiassa ohjelmistoja sekä tietojärjestelmiä ja -laitteita. Edellä mainittujen investointien lisäksi emoyhtiö Jaakko Pöyry Group Oyj on katsauskaudella lisännyt omistustaan Electrowatt Engineering AG:ssa ja konserni on ostanut osake-enemmistön Interpap Sp:stä sekä koko osakekannan Oy Suoraplan Ltd:stä.

Konsernirakenne

Jaakko Pöyry Group Oyj käytti 11.1.1999 optio-oikeuttaan lisätäkseen aikaisempaa 49,0 prosentin omistusosuuttaan Electrowatt Engineering -konsernin emoyhtiössä Electrowatt Engineering AG:ssä 70,0 prosenttiin. Loput 30,0 prosenttia Electrowatt Engineering AG:n osakepääomasta Jaakko Pöyry Group Oyj hankki 23.4.1999. Kauppahinta oli 51,0 prosentin osuudesta yhteensä 9,4 miljoonaa euroa.

Electrowatt Engineering -konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 60,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 5,3 miljoonaa euroa.

Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmään kuuluva Jaakko Pöyry Oy on kesäkuussa ostanut osake-enemmistön puolalaisesta Interpap Sp nimisestä suunnittelutoimistosta. Interpap Sp on Puolan johtava metsäteollisuuden suunnittelutoimisto, joka myös tulee laajentamaan toimintaansa Puolan kasvaville energiamarkkinoille. Yhtiössä työskentelee noin 50 henkilöä.

Infrastruktuuri ja Ympäristö -liiketoimintaryhmään kuuluva Maa ja Vesi Oy on kesäkuussa ostanut Oy Suoraplan Ltd:n koko osakekannan. Yhtiö on erikoistunut maanalaisten tilojen, liikennetunneleiden, siltojen ja satamarakenteiden suunnitteluun. Yhtiön henkilöstön määrä on 8.

Organisaatio

Jaakko Pöyry Consulting Oy:n päätoimiseksi hallituksen puheenjohtajaksi vastuualueenaan keskeisten asiakassuhteiden ylläpito on nimitetty 2.8.1999 alkaen Jaakko Pöyry Consulting Oy:n nykyinen toimitusjohtaja metsänhoitaja, kauppatieteiden maisteri Rainer Häggblom. Rainer Häggblom jatkaa Metsäteollisuuden konsultointi-liiketoimintaryhmän johtajana. Jaakko Pöyry Consulting Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty 16.8.1999 alkaen diplomi-insinööri, MBA Tapio Korpeinen.

Osakepääoma ja osakkeet

Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 18.3.1999 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä sekä vaihtovelkakirja- ja/tai optiolainojen ottamisesta niin, että uusmerkinnässä sekä vaihtovelkakirjojen että optiotodistusten perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 5,0 miljoonalla markalla (0,8 miljoonaa euroa)antamalla merkittäväksi enintään 1,0 miljoonaa uutta osaketta. Valtuutuksesta on jäljellä 432 514 kappaletta osaketta. Valtuutus on voimassa 18.3.2000 asti.

Jaakko Pöyry Group Oyj:n hallitus päätti 23.4.1999 korottaa yhtiön osakepääomaa 2 837 430 markalla (0,5 miljoonaa euroa) 68 500 000 markasta 71 337 430 markkaan tarjoamalla suunnatulla osakeannilla Electrowatt Engineering AG:n myyjille, Ernst Göhner Stiftungille merkittäväksi 378 324 kappaletta osakkeita ja Nordostschweizerische Kraftwerke AG:lle 189 162 kappaletta osakkeita. Osakkeista maksettiin 58 markkaa kappaleelta. Emissiovoitto, yhteensä 30 076 758 markkaa (5,0 miljoonaa euroa), kirjattiin ylikurssirahastoon. Osakkeiden määrä nousi annissa 13 700 000 kappaleesta 14 267 486 kappaleeseen.

Varsinainen yhtiökokous 1998 antoi hallitukselle valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on enintään 685 000 osaketta, joista yhtiö oli vuonna 1998 käyttänyt 597 200. Varsinainen yhtiökokous 1999 antoi aikaisemman valtuutuksen jatkoksi uuden valtuutuksen hankkia tai luovuttaa omia osakkeita enintään 685 000 osaketta, eli 5,0 prosenttia yhtiön osakkeista. Valtuutuksesta on jäljellä 87 800 osaketta. Valtuutus on voimassa 18.3.2000 asti.

Jaakko Pöyry Group -konsernin henkilöstölle vuonna 1998 suunnattu 13,0 miljoonan markan suuruinen optiolaina on merkitty täysimääräisenä. Optiolainaan liittyvät optiotodistukset oikeuttavat merkitsemään enintään 1,3 miljoonaa yhtiön osaketta, joiden merkintäaika alkaa osittain 1.4.2000 ja päättyy kaikilla optiotodistuksilla 30.4.2005.

Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä. Osakkeen keskikurssi oli katsauskaudella Helsingin arvopaperipörssissä 9,52 euroa, ylin kurssi oli 12,40 euroa ja alin kurssi 7,70 euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin 83,8 miljoonalla eurolla yhteensä 8,8 miljoonaa kappaletta eli 64,3 prosenttia kokonaismäärästä. Tukholman arvopaperipörssissä katsauskauden keskikurssi oli 88,20 Ruotsin kruunua ja vaihto oli 44 950 kappaletta.

Finvest Oyj, Jaakko Pöyry Group Oyj:n entinen suurin omistaja, on myynyt kaikki omistamansa Jaakko Pöyry Group Oyj:n osakkeet, yhteensä 5,8 miljoonaa kappaletta huhtikuussa 1999. Myyty määrä vastaa 42,4 prosenttia Jaakko Pöyry Group Oyj:n osakkeista. Myynti suunnattiin Finvest Oyj:n osakkeenomistajille.

Näkymät

Metsäteollisuuden investointiaktiviteetti on alempi kuin viime vuosina. Investoinneista yhä suurempi osa kohdistuu koneuusintoihin, joiden määrän kasvu on lisännyt Metsäteollisuus- liiketoimintaryhmän tilauskantaa. Sen sijaan uusinvestoinnit ovat pienentyneet eikä tämän trendin uskota muuttuvan loppuvuonna. Tästä syystä Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän tulos jää ennakoidun mukaisesti viime vuotta alhaisemmaksi. Metsäteollisuuden konsultoinnin tuloskehitys on riippuvainen metsäteollisuuden yleisestä aktiviteetista ja JP Capital International Ltd:n toiminnan kehityksestä loppuvuoden aikana. Energia-liiketoimintaryhmän tilauskanta on kasvanut ja tulos paranee viime vuodesta. Infrastruktuuri ja Ympäristö -liiketoimintaryhmän tilanne on vakaa ja tulos paranee viime vuodesta. Prosessiteollisuus-liiketoimintaryhmän tilauskanta on tyydyttävä ja tuloskehitys riippuu suurten asiakasprojektien toteutuksen ajoituksesta.

Konsernin tuloskehitys katsauskaudella on ollut suotuisa. Tilauskanta on katsauskauden aikana kasvanut 64,8 miljoonalla eurolla (22,7 prosenttia). Konsernin tulos paranee asetettujen tavoitteiden mukaisesti edellisvuodesta.

Vantaalla 3. elokuuta 1999

Jaakko Pöyry Group Oyj

Hallitus

Jaakko Pöyry Group Oyj

Erkki Pehu-Lehtonen

Teuvo Salminen

Lisätietoja:

Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja,

puhelin (09) 8947 2999, 0400 468 084

Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen,

puhelin (09) 8947 2872, 0400 420 285

Edvard Krogius, sijoittajasuhteet,

puhelin (09) 8947 3002, 040 551 3388

www.poyry.com

Jakelu:

Hex Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet
Tuloslaskelma1-6/19991-6/19981-12/1998
(M euro)   
LIIKEVAIHTO191,5125,4259,7
Liiketoiminnan muut tuotot1,40,62,0
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista0,11,01,5
Liiketoiminnan kulut-175,4-114,5-231,5
Poistot ja arvonalentumiset-5,4-3,6-9,6
LIIKEVOITTO12,28,922,1
% liikevaihdosta6,47,18,5
Rahoitustuotot ja -kulut-0,8-1,0-1,5
VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN11,47,920,6
% liikevaihdosta6,06,37,9
Satunnaiset erät0,00,00,0
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA, VEROJA JA VÄHEMMISTÖN OSUUTTA11,47,920,6
Välittömät verot -3,6-2,6-8,0
Vähemmistön osuus-0,9-0,2-0,5
KONSERNIN VOITTO6,95,112,1


Tase30.6.199930.6.1998   31.12.1998
(M euro)   
VASTAAVAA   
PYSYVÄT VASTAAVAT   
Konserniliikearvo37,734,032,6
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet33,528,927,5
Sijoitukset22,731,029,1
VAIHTUVAT VASTAAVAT   
Saamiset145,181,383,0
Omat osakkeet5,50,05,5
Rahoitusarvopaperit ja rahat44,628,829,4
 289,1204,0207,1
    
VASTATTAVAA   
    
OMA PÄÄOMA79,465,371,4
VÄHEMMISTÖN OSUUS5,15,45,3
    
VIERAS PÄÄOMA *)    
    
Pitkäaikainen vieras pääoma42,361,347,9
Lyhytaikainen vieras pääoma162,372,082,5
 289,1204,0207,1
*) Korollinen vieras pääoma51,361,849,8
   Koroton vieras pääoma153,371,580,6


Vastuusitoumukset30.6.199930.6.1998   31.12.1998
(M euro)   
Annetut pantit ja kiinnitykset omasta velasta   
Pantatut arvopaperit2,32,42,3
Kiinteistökiinnitykset1,11,21,1
Yrityskiinnitykset6,16,16,1
    
Muusta omasta sitoumuksesta   
Pantatut arvopaperit3,43,83,8
Kiinteistökiinnitykset2,22,42,0
Vuokra- ja leasingvastuut58,035,639,4
Eläkevastuut0,40,40,4
Muut vastuut 29,613,214,3
    
Muiden puolesta   
Pantatut arvopaperit3,42,53,4
Kiinteistökiinnitykset3,73,73,7
    
Johdannaissopimukset   
    
Valuuttatermiinisopimukset, nimellisarvot49,8179,9223,6Nimellisarvot sisältävät myös suljetut termiinisopimukset 29,0 miljoonaa markkaa.

Termiinisopimusten nimellisarvot eivät yksin tarkasteltuina anna kuvaa konsernin riskiasemasta.


Tunnusluvut1-6/19991-6/19981-12/1998
Tulos/osake, euro0,510,370,89
Oma pääoma/osake, euro5,404,775,03
Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a.20,114,017,6
Oman pääoman tuotto, % p.a.20,615,218,0
Omavaraisuusaste, % 34,038,039,5
Velkaantumisaste, %8,646,728,8
Tilauskanta, M euro350,3157,5167,1
Investoinnit, M euro4,03,37,0
Henkilöstö konserniyhtiöissä, keskimäärin4 1252 8592 919
Henkilöstö konserniyhtiöissä kauden lopussa4 1692 9672 977
Henkilöstö osakkuusyhtiöissä kauden lopussa1 3302 6232 577Tunnuslukujen laskennassa omat osakkeet on eliminoitu omasta pääomasta ja osakemäärästä


Liiketoimintaryhmät1-6/19991-6/19981-12/1998
(M euro)   
LIIKEVAIHTO    
Metsäteollisuus60,660,5118,9
Metsäteollisuuden konsultointi19,618,736,6
Energia43,39,720,2
Infrastruktuuri ja Ympäristö46,421,443,9
Prosessiteollisuus21,315,841,4
Muut0,3-0,7-1,3
    
Yhteensä191,5125,4259,7
    
LIIKEVOITTO    
Metsäteollisuus6,77,316,4
Metsäteollisuuden konsultointi0,20,40,9
Energia2,80,51,6
Infrastruktuuri ja Ympäristö3,72,03,8
Prosessiteollisuus0,60,01,1
Osakkuusyhtiöt0,01,01,1
Muut-1,8-2,3-2,8
    
Yhteensä12,28,922,1
    
TILAUSKANTA    
Metsäteollisuus54,262,541,3
Metsäteollisuuden konsultointi22,422,025,8
Energia113,89,67,9
Infrastruktuuri ja Ympäristö95,124,826,3
Prosessiteollisuus64,838,665,8
    
Yhteensä350,3157,5167,1
    
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN   
Pohjoismaat46,347,291,2
Muu Eurooppa93,441,995,5
Aasia20,714,229,7
Pohjois-Amerikka10,914,527,4
Muut20,27,615,9
    
Yhteensä191,5125,4259,7

Liiketoimintaryhmät7-9/9710-12/971-3/984-6/98
(M euro)    
LIIKEVAIHTO     
Metsäteollisuus25,430,231,129,4
Metsäteollisuuden konsultointi8,710,29,49,3
Energia4,15,33,95,8
Infrastruktuuri ja Ympäristö8,611,010,011,4
Prosessiteollisuus6,37,57,38,5
Muut0,5-1,60,0-0,7
     
Yhteensä53,662,661,763,7
     
LIIKEVOITTO     
Metsäteollisuus5,84,43,43,9
Metsäteollisuuden konsultointi0,60,90,10,3
Energia0,30,80,00,5
Infrastruktuuri ja Ympäristö1,61,70,71,3
Prosessiteollisuus0,00,70,1-0,1
Osakkuusyhtiöt0,10,20,60,4
Muut-0,7-1,6-0,8-1,5
     
Yhteensä7,77,14,14,8
     
TILAUSKANTA     
Metsäteollisuus47,545,562,662,5
Metsäteollisuuden konsultointi20,421,221,622,0
Energia4,711,010,49,6
Infrastruktuuri ja Ympäristö22,818,520,524,8
Prosessiteollisuus26,144,544,038,6
     
Yhteensä121,5140,7159,1157,5

Liiketoimintaryhmät7-9/9810-12/981-3/994-6/99
(M euro)    
LIIKEVAIHTO     
Metsäteollisuus25,333,130,630,0
Metsäteollisuuden konsultointi7,910,09,610,0
Energia5,05,520,422,9
Infrastruktuuri ja Ympäristö10,012,522,823,6
Prosessiteollisuus8,517,110,510,8
Muut0,0-0,60,4-0,1
     
Yhteensä56,777,694,397,2
     
LIIKEVOITTO     
Metsäteollisuus4,54,63,63,1
Metsäteollisuuden konsultointi0,20,30,20,0
Energia0,30,81,01,8
Infrastruktuuri ja Ympäristö0,81,01,62,1
Prosessiteollisuus0,20,90,30,3
Osakkuusyhtiöt-0,20,30,00,0
Muut-0,3-0,2-1,0-0,8
     
Yhteensä5,57,75,76,5
     
TILAUSKANTA     
Metsäteollisuus52,041,355,354,2
Metsäteollisuuden konsultointi27,225,823,122,4
Energia6,77,9114,0113,8
Infrastruktuuri ja Ympäristö25,826,394,295,1
Prosessiteollisuus71,265,859,564,8
     
Yhteensä182,9167,1346,1350,3