Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 03.08.2001

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2001

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ       Pörssitiedote
                  3.8.2001 klo 8.30     1(12)
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2001

Jaakko Pöyry Group -konsernin osakekohtainen tulos parani
katsauskaudella 12 prosenttia.

- Liikevaihto oli 223,0 (edellisvuonna 238,9) miljoonaa euroa.
- Liikevoitto oli 14,0 (14,7) miljoonaa euroa.
- Voitto rahoituserien jälkeen oli 13,0 (13,3) miljoonaa euroa.
- Konsernin voitto tilikaudelta oli 8,9 (7,8) miljoonaa euroa.
- Osakekohtainen tulos oli 0,64 (0,57) euroa.
- Sijoitetun pääoman tuotto oli 19,8 (21,7) prosenttia.

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Metsäteollisuus- ja
Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmissä.
Metsäteollisuuden konsultointi -liiketoimintaryhmän tulokseen ei
katsauskaudella sisältynyt merkittäviä palkkioita
yrityskauppajärjestelyistä. Vuoden 2000 merkittävimmät palkkiot
yrityskauppajärjestelyistä ajoittuivat ko. vuoden toiselle
vuosineljännekselle.

Konsernin maksuvalmius säilyi katsauskauden aikana hyvänä. Kesäkuun
lopussa konsernin kassavarat olivat 33,7 miljoonaa euroa ja
korolliset velat 37,1 miljoonaa euroa, eli korolliset nettovelat
olivat 3,4 miljoonaa euroa. Konsernin velkaantumisaste oli 3,3
(25,7) prosenttia.

Energia-liiketoimintaryhmään kuuluva alkoholilaitosten
kokonaisurakointiliiketoiminta on päätetty lopettaa.
Lopettamiskustannusten kattamiseksi Energia-liiketoimintaryhmä on
huomioinut tuloksessaan 6 miljoonan euron suuruisen kulukirjauksen.

Katsauskaudella on tuloutettu ruotsalaisten eläkesäätiöiden (SPP)
vuonna 2000 vahvistamat eläkemaksujen palautukset, joita ei
huomioitu vuoden 2000 tuloksessa, yhteensä 4,9 miljoonaa euroa.
Tuloutus on huomioitu liiketoimintaryhmät-erittelyssä rivillä
"muut".

Liiketoimintaryhmät

Metsäteollisuus

Katsauskauden liikevaihto oli 78,9 (73,4) miljoonaa euroa.
Liikevoitto oli 9,8 (5,6) miljoonaa euroa. Kannattavuus oli hyvä.
Tilauskanta oli 82,2 (71,8 vuoden 2000 lopussa) miljoonaa euroa.

Metsäteollisuuden konsultointi

Katsauskauden liikevaihto oli 23,8 (27,1) miljoonaa euroa.
Liikevoitto oli 0,6 (3,4) miljoonaa euroa. Liiketoimintaryhmän
tilauskanta oli 23,0 (25,6) miljoonaa euroa.

Heikentynyt taloussuhdanne on vaikuttanut konsultointitoiminnan
kysyntään ja tulokseen. Liiketoimintaryhmän toiminnan ja
                                2

kannattavuuden parantamiseksi tähtäävä toimenpideohjelma on
käynnistetty vuoden 2001 alussa. Katsauskaudella ei tuloutunut
merkittäviä palkkioita yrityskauppajärjestelyistä.

Energia

Katsauskauden liikevaihto oli 67,1 (88,7) miljoonaa euroa.
Liikevoitto oli -3,8 (4,7) miljoonaa euroa. Tilauskanta oli 91,2
(111,6) miljoonaa euroa.

Liikevaihdon supistuminen johtui pääosin kokonaistoimitusprojektien
volyymin pienenemisestä. Tappiollinen alkoholilaitosten
kokonaisurakointitoiminta on päätetty lopettaa. Tämän toiminnan
liikevaihto oli vuonna 2000 noin 31 miljoonaa euroa. Konsernin
tavoitteena on parantaa suhteellista kannattavuutta niin, että
konsernin liikevoitto on yli kahdeksan prosenttia. Liiketoiminnan
luonteesta johtuen kokonaistoimitusprojektien kannattavuus on
alhaisempi kuin konsultointi- ja suunnittelu-liiketoimintojen.
Alkoholilaitosten kokonaisurakointiliiketoiminnan
lopettamiskustannusten kattamiseksi on tehty 6 miljoonan euron
suuruinen kulukirjaus.

Talouskasvun hiipuminen ja epävarmuus energiamarkkinoiden
kehityksestä on lykännyt päätöksiä uusista energiainvestoinneista.
Tällä on ollut vaikutus liiketoimintaryhmän kuormitusasteeseen ja
tulokseen. Liiketoimintaryhmän kapasiteettia on sopeutettu
vastaamaan kysyntää.

Infrastruktuuri & ympäristö

Katsauskauden liikevaihto oli 53,2 (48,9) miljoonaa euroa.
Liikevoitto oli 3,5 (3,1) miljoonaa euroa. Kannattavuus oli
asetettujen tavoitteiden mukainen. Tilauskanta oli 96,2 (96,5)
miljoonaa euroa.

Liiketoimintaryhmään kuuluvan telekommunikaatiotoiminnan
tavoitteeksi on asetettu sen volyymin kaksinkertaistaminen 20
miljoonaan euroon vuonna 2001. Telekommunikaatioalan investoinnit
ns. kolmannen sukupolven osalta ovat Euroopassa lykkääntyneet 6-12
kuukaudella. Tästä syystä asetettua volyymin kaksinkertaistamista ei
vuonna 2001 tulla saavuttamaan. Koska volyymin kasvutavoite perustuu
pääosin konsernin nykyisten toteutusresurssien
uudelleensuuntaamiseen ja koulutukseen, kasvutavoitteesta jääminen
ei heikennä liiketoimintaryhmän tulosta vuonna 2001.

Konsernirakenne

Konsernirakenteen ja liiketoiminnan kehittämistä on jatkettu vuoden
2001 aikana. Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmään kuuluvan Jaakko
Pöyry AB:n omistukseen on siirtynyt loput 49 % Rigel Konsult i Gävle
AB:n omistuksesta. Metsäteollisuuden globalisoitumisprosessin vuoksi
Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän paikallisverkoston kattavuutta
on tarkoitus lisätä Pohjois-Amerikassa ja Keski-Euroopassa. Myös

                                3

Energia- ja Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmien
toimintaa on tarkoitus laajentaa.

Tilauskanta

Konsernin tilauskanta on säilynyt hyvänä. Kokonaistilauskanta oli
kesäkuun lopussa 292,6 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2000 lopussa
oli 305,5 miljoonaa euroa. Konsultointi- ja
suunnittelu-liiketoimintojen tilauskanta laski katsauskaudella 6,1
miljoonaa euroa. Kokonaistoimitusprojektien tilauskanta laski 6,8
miljoonaa euroa.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 3,7 (6,0) miljoonaa
euroa. Investoinnit muodostuivat pääasiassa ohjelmistoista sekä
tietojärjestelmistä ja -laitteista.

Osakepääoma ja osakkeet

Osakkeiden määrä oli vuoden 2000 lopussa 13 724 136. Katsauskauden
aikana on vuoden 1998 optiolainaan liittyvillä optiotodistuksilla
merkitty yhteensä 152 400 uutta osaketta. Tämän lisäksi on
heinäkuussa 2001 optiotodistuksilla merkitty 56 025 uutta osaketta.
Merkintöjen jälkeen osakkeiden lukumäärä on 13 932 561.

Jaakko Pöyry Group -konsernin henkilöstölle vuonna 1998 suunnattuun
optiolainaan liittyvät optiotodistukset oikeuttavat merkitsemään
enintään 1,3 miljoonaa yhtiön osaketta. Merkintäaika alkoi osittain
(390 000 osaketta) 1.4.2000 ja 1.4.2001 (390 000 osaketta) ja alkaa
1.4.2002 (520 000 osaketta). Merkintäaika päättyy kaikilla
optiotodistuksilla 30.4.2005. Optiotodistuksilla on merkitty
yhteensä 262 275 osaketta.

Varsinainen yhtiökokous 8.3.2001 valtuutti yhtiön hallituksen
päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnän ja/tai
vaihtovelkakirjalainojen ja/tai optio-oikeuksien antamisesta niin,
että uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja optiotodistusten
perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 1,0
miljoonalla eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1,0 miljoonaa
uutta osaketta. Valtuutus on voimassa 8.3.2002 saakka.

Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutukset päättää
omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Valtuutusten
kohteena on enintään 5,0 prosenttia yhtiön osakepääomasta. Yhtiön
hallitus on 8.3.2001 päättänyt käyttää valtuutuksia. Valtuutukset
ovat voimassa 8.3.2002 asti.

Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä. Osakkeen
keskikurssi oli katsauskaudella Helsingin Pörssissä 19,59 euroa;
ylin kurssi oli 21,00 euroa ja alin kurssi 17,00 euroa. Yhtiön
osakkeita vaihdettiin 24,7 miljoonalla eurolla yhteensä 1,3
miljoonaa kappaletta eli 9,2 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.
                                4

Varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön hallituksen esityksen
osingonjaosta vuodelta 2000 eli 0,60 (0,45 vuodelta 1999) euroa
osakkeelta, yhteensä 8,2 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin
20.3.2001.

Tulevaisuuden näkymät

Jaakko Pöyry Group -konsernin tilauskanta on alkuvuonna säilynyt
hyvänä ja se luo hyvän pohjan konsernin toiminnalle loppuvuoden
osalta. Yleinen suhdannenäkymä on kuitenkin heikentynyt kevään ja
kesän kuluessa myös konsernin päämarkkina-alueella Euroopassa. Tämä
voi vaikuttaa konsernin toimintaan vuoden 2001 loppupuolella.

Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän alkuvuoden tulos ja tilauskanta
ovat hyvät. Liiketoimintaryhmän tulos paranee viime vuodesta.
Metsäteollisuuden konsultointi -liiketoimintaryhmän tuloskehitys
riippuu sekä metsäteollisuuden yleisestä suhdannekehityksestä että
erityisesti investointipankkitoiminnan palkkioiden määrästä ja
tuloutumisajankohdasta. Liiketoimintaryhmällä on toimeksiantoja,
jotka toteutunevat vuoden 2001 aikana. Energia-liiketoimintaryhmän
tulos loppuvuonna riippuu energiasektorin investointien
toteutumisesta ja toteutusajankohdasta. Infrastruktuuri & ympäristö
-liiketoimintaryhmän tuloskehitys jatkuu loppuvuonna vakaana.

Jaakko Pöyry Group -konsernin keskeiset taloudelliset tavoitteet
ovat osakekohtaisen tuloksen parantaminen keskimäärin 15,0
prosenttia ja vähintään 20 prosentin tuoton saavuttaminen
sijoitetulle pääomalle (ROI). Konsernin alkuvuoden tulos,
tilauskanta ja markkina-asema ovat hyvät. Vaikka yleinen
suhdannekehitys on vuoden 2001 aikana heikentynyt, konsernilla on
edellytykset saavuttaa edellä mainitut taloudelliset tavoitteet.

Vantaalla 2. elokuuta 2001

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ

Hallitus


JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ


Erkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen

Lisätietoja antavat:

Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja, Jaakko Pöyry Group Oyj,
puh. (09) 8947 2999, 0400 468 084
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen, Jaakko Pöyry Group Oyj,
puh. (09) 8947 2872, 0400 420 285
Satu Lyytinen, sijoittajasuhteet, Jaakko Pöyry Group Oyj,
puh. (09) 8947 3002, 040 526 3388

www.poyry.com
                                5

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
                                6

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI


Tuloslaskelma              1-6/2001 1-6/2000 1-12/2000
(M euro)


LIIKEVAIHTO                223,0  238,9   474,5

Liiketoiminnan muut tuotot          0,9   1,0    2,2

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista      0,2   0,1    -0,1

Liiketoiminnan kulut           -203,7  -218,7   -431,7

Poistot ja arvonalentumiset         -6,4   -6,6   -13,1

LIIKEVOITTO                 14,0   14,7    31,8
% liikevaihdosta               6,3   6,2    6,7

Rahoitustuotot ja -kulut          -1,0   -1,4    -1,7

VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN        13,0   13,3    30,1
% liikevaihdosta               5,8   5,6    6,4

Satunnaiset erät               0,0   0,0    0,0

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA,
VEROJA JA VÄHEMMISTÖN OSUUTTA        13,0   13,3    30,1

Välittömät verot              -3,6   -4,2    -9,0

Vähemmistön osuus              -0,5   -1,3    -1,9

KONSERNIN VOITTO               8,9   7,8    19,2                                7


Tase                  30.6.2001 30.6.2000 31.12.2000
(M euro)

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Konserniliikearvo              33,8   38,2    35,8
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet    38,8   40,5    39,3
Sijoitukset                 17,8   17,7    13,4

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset                  187,4  180,4   184,3
Rahoitusarvopaperit ja rahat        33,7   34,8    37,5

                      311,5  311,6   310,3

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA                 99,6   83,7    97,4

VÄHEMMISTÖN OSUUS              5,0   6,1    5,2

VIERAS PÄÄOMA *)

Pitkäaikainen vieras pääoma         17,7   29,2    22,4
Lyhytaikainen vieras pääoma        189,2  192,6   185,3

                      311,5  311,6   310,3

*) Korollinen vieras pääoma         37,1   57,9    34,9
  Koroton vieras pääoma          169,8  163,9   172,8
                                8


Vastuusitoumukset           30.6.2001 30.6.2000 31.12.2000
(M euro)

Annetut pantit ja kiinnitykset omasta velasta
  Pantatut arvopaperit            0,0   2,3    2,3
  Kiinteistökiinnitykset           1,1   1,2    1,1
  Yrityskiinnitykset             2,6   6,3    6,1

Muusta omasta sitoumuksesta
  Pantatut arvopaperit            2,5   2,5    2,6
  Kiinteistökiinnitykset           1,4   2,2    1,4
  Vuokra- ja leasingvastuut         61,5   62,6    63,5
  Eläkevastuut                0,4   0,4    0,4
  Muut vastuut               33,4   32,8    28,7

Muiden puolesta
  Pantatut arvopaperit            1,7   2,5    2,5
  Kiinteistökiinnitykset           3,8   3,8    3,8


Johdannaissopimukset

  Valuuttatermiinisopimukset,        21,8   22,2    15,3
 nimellisarvot
  Valuuttaoptiot, ostetut          5,0        10,0
  Valuuttaoptiot, myydyt           5,0        15,0

                                9


Avainluvut               1-6/2001 1-6/2000 1-12/2000


Tulos/osake, euro              0,64   0,57    1,40
  Laimennusvaikutuksella korjattu      0,60   0,53    1,28

Oma pääoma/osake, euro           7,18   6,13    7,10

Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a.      19,8   21,7    25,1

Oman pääoman tuotto, % p.a.         18,1   20,6    22,3

Omavaraisuusaste, %             43,6   35,5    42,2

Velkaantumisaste, %             3,3   25,7    -2,5

Konsultointi ja suunnittelu, M euro    272,6  284,6   278,7
Kokonaistoimitukset, M euro         20,0   66,2    26,8
Tilauskanta yhteensä, M euro       292,6  350,8   305,5

Investoinnit, operatiiviset, M euro     3,6   5,9    9,9
Investoinnit osakkeisiin M euro       0,1   0,1    2,5

Henkilöstö konserniyhtiöissä,       4 581  4 545   4 558
keskimäärin
Henkilöstö konserniyhtiöissä kauden    4 603  4 644   4 572
lopussa
Henkilöstö osakkuusyhtiöissä kauden     207   167    174
lopussa

                                10Liiketoimintaryhmät           1-6/2001 1-6/2000 1-12/2000
(M euro)

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus               78,9   73,4   140,8
Metsäteollisuuden konsultointi       23,8   27,1    53,0
Energia                   67,1   88,7   180,9
Infrastruktuuri & ympäristö         53,2   48,9   102,7
Muut                     0,0   0,8    -2,9

Yhteensä                  223,0  238,9   474,5

LIIKEVOITTO
Metsäteollisuus               9,8   5,6    12,7
Metsäteollisuuden konsultointi        0,6   3,4    4,8
Energia                   -3,8   4,7    8,1
Infrastruktuuri & ympäristö         3,5   3,1    8,6
Muut                     3,9   -2,1    -2,4

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ            14,0   14,7    31,8

Rahoituserät                -1,0   -1,4    -1,7

VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN        13,0   13,3    30,1

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus               82,2   70,7    71,8
Metsäteollisuuden konsultointi       23,0   22,2    25,6
Energia                   91,2  163,7   111,6
Infrastruktuuri & ympäristö         96,2   94,2    96,5

Yhteensä                  292,6  350,8   305,5

Konsultointi ja suunnittelu        272,6  284,6   278,7
Kokonaistoimitukset             20,0   66,2    26,8

Yhteensä                  292,6  350,8   305,5

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
Pohjoismaat                 75,3   74,7   149,0
Muu Eurooppa                80,0   88,7   177,7
Aasia                    32,8   32,1    86,8
Pohjois-Amerikka              15,0   17,6    26,9
Etelä-Amerikka               12,5   8,3    20,0
Muut                     7,4   17,5    14,1

Yhteensä                  223,0  238,9   474,5


                                11

Liiketoimintaryhmät           7-9/99 10-12/99 1-3/00 4-6/00
(M euro)

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus              24,9   34,1  36,2  37,2
Metsäteollisuuden konsultointi       9,3   10,3  11,8  15,3
Energia                  29,7   45,4  40,4  48,3
Infrastruktuuri & ympäristö        22,4   28,5  25,9  23,0
Muut                   -0,1   -0,6  0,4   0,4

Yhteensä                 86,2  117,7 114,7  124,2

LIIKEVOITTO
Metsäteollisuus              2,9   3,9  3,7   1,9
Metsäteollisuuden konsultointi       0,3   1,0  0,5   2,9
Energia                  1,5   4,3  2,4   2,3
Infrastruktuuri & ympäristö        2,1   1,8  2,1   1,0
Muut                   -0,6   -2,2  -1,6  -0,5

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ            6,2   8,8  7,1   7,6

Rahoituserät               -0,3   -0,8  -0,7  -0,7

VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN        5,9   8,0  6,4   6,9

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus              76,4   70,5  76,7  70,7
Metsäteollisuuden konsultointi      19,8   21,2  23,2  22,2
Energia                 176,1  165,4 167,8  163,7
Infrastruktuuri & ympäristö        91,9   91,8  89,9  94,2

Yhteensä                 364,2  348,9 357,6  350,8

Konsultointi ja suunnittelu       297,4  292,3 295,7  284,6
Kokonaistoimitukset            66,8   56,6  61,9  66,2

Yhteensä                 364,2  348,9 357,6  350,8

                                12

Liiketoimintaryhmät           7-9/00 10-12/00 1-3/01 4-6/01
(M euro)

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus              35,7   31,7 40,0  38,9
Metsäteollisuuden konsultointi      12,6   13,3 12,1  11,7
Energia                  45,2   47,0 34,1  33,0
Infrastruktuuri & ympäristö        24,9   28,9 26,9  26,3
Muut                    0,2   -3,9  0,0  0,0

Yhteensä                 118,6  117,0 113,1 109,9

LIIKEVOITTO
Metsäteollisuus              2,9   4,2  5,1  4,7
Metsäteollisuuden konsultointi       1,2   0,2  0,2  0,4
Energia                  1,0   2,4 -4,4  0,6
Infrastruktuuri & ympäristö        2,8   2,7  2,1  1,4
Muut                    0,4   -0,7  4,5  -0,6

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ            8,3   8,8  7,5  6,5

Rahoituserät               -0,3   0,0 -0,6  -0,4

VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN        8,0   8,8  6,9  6,1

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus              66,0   71,8 93,5  82,2
Metsäteollisuuden konsultointi      25,1   25,6 22,8  23,0
Energia                 137,0  111,6 90,3  91,2
Infrastruktuuri & ympäristö        97,8   96,5 95,5  96,2

Yhteensä                 325,9  305,5 302,1 292,6

Konsultointi ja suunnittelu       283,9  278,7 278,6 272,6
Kokonaistoimitukset            42,0   26,8 23,5  20,0

Yhteensä                 325,9  305,5 302,1 292,6