Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 30.07.2002

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2002

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ   Pörssitiedote 30.7.2002 klo 8.30  1(12)

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2002

Konsernin tulos ja tase

Jaakko Pöyry Group -konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 203,9
(edellisvuonna 2001 223,0) miljoonaa euroa. Lopetettujen ja myytyjen
toimintojen vaikutus liikevaihdon supistumiseen oli 11,0 miljoonaa
euroa. Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä oli 10,2 (13,0)
miljoonaa euroa.

Jaakko Pöyry Group -konsernin taserakenne on hyvä. Konsernin
omavaraisuusaste oli 46,3 (43,6) prosenttia ja velkaantumisaste 9,7
(3,3) prosenttia.

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,45 (0,64) euroa ja sijoitetun
pääoman tuotto 14,7 (19,8) prosenttia.

Liiketoimintaryhmät

Metsäteollisuus

Katsauskauden liikevaihto oli 74,2 (78,9) miljoonaa euroa.
Liikevoitto oli 8,5 (9,8) miljoonaa euroa. Tilauskanta oli 60,3
(vuoden 2001 lopussa 74,2) miljoonaa euroa.

Metsäteollisuuden konsultointi

Katsauskauden liikevaihto oli 20,3 (23,8) miljoonaa euroa.
Liikevoitto oli 1,0 (0,6) miljoonaa euroa. Katsauskaudella ei
tuloutunut merkittäviä yrityskauppajärjestelyistä saatuja tuottoja.
Liiketoimintaryhmän tilauskanta oli 7,2 (18,5) miljoonaa euroa.

Jaakko Pöyry Consulting Oy on vuoden 2002 alussa myynyt 75,0
prosenttia 90,0-prosenttisesti omistamastaan JP Development Oy:stä.
JP Development Oy:n liikevaihto vuonna 2001 oli 7,0 miljoonaa euroa
ja tilauskanta oli vuoden 2001 lopussa 5,7 miljoonaa euroa.

Energia

Katsauskauden liikevaihto oli 51,9 (67,1) miljoonaa euroa.
Lopetettujen toimintojen vaikutus liikevaihdon pienentymiseen oli
7,3 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli -1,9 (-3,8) miljoonaa euroa.
Tilauskanta oli 119,6 (123,5) miljoonaa euroa.

Katsauskauden tuloksessa on huomioitu 1,5 miljoonan euron kuluvaraus
koskien toimintaa Latinalaisessa Amerikassa ja erityisesti
projekteja Argentiinassa.

Infrastruktuuri & ympäristö

Katsauskauden liikevaihto oli 57,9 (53,2) miljoonaa euroa.
Liikevoitto oli 3,6 (3,5) miljoonaa euroa. Tilauskanta oli 93,8
(103,7) miljoonaa euroa.

                                2(12)

Konsernirakenne

Konsernirakenteen ja liiketoiminnan kehittämistä on jatkettu
katsauskaudella.

Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmä on laajentanut toimintaansa
Pohjois-Amerikassa ostamalla kanadalaisen metsäteollisuuden
suunnittelutoimisto Ajami, Bedard, Gagnon, Sexton Inc.:n
liiketoiminnan. Toimintaa jatketaan konsernin sataprosenttisesti
omistaman Jaakko Pöyry ABGS Inc.:n nimissä. Kauppa tullaan
saattamaan päätökseen lähiaikoina ja se astuu voimaan 30.6.2002.
Yhtiö konsolidoidaan Jaakko Pöyry Groupiin 1.7.2002 alkaen. Ostetun
yksikön palveluksessa työskentelee noin 100 metsäteollisuuden
asiantuntijaa ja sen liikevaihto vuonna 2001 oli 14 miljoonaa euroa.

Metsäteollisuuden konsultointi -liiketoimintaryhmä on myynyt 75,0
prosenttia 90,0-prosenttisesti omistamastaan JP Development Oy:stä.
Metsäteollisuuden konsultointi -liiketoimintaryhmä keskittyy
tulevaisuudessa liikkeenjohdon konsultointi-, tuotannontehostamis-
ja investointipankkipalveluihin.

Energia-liiketoimintaryhmä on ostanut Stora Enso Oyj:ltä Imatran
Tutkimuskeskuksen Ilmalaboratorion. Yhtiön erikoisosaamisalueena on
sellu- ja paperiteollisuuden ja niiden voimalaitosten
ilmapäästömittaukset ja prosessianalyysit. Lisäksi Energia-
liiketoimintaryhmä on solminut yhteistyösopimuksen GreenStream
Network Oy:n kanssa ja ostanut 13,3 prosentin osuuden yhtiöstä.
GreenStream Network on ensimmäinen päästöyksiköiden ja vihreiden
sertifikaattien välitykseen keskittyvä yhtiö Pohjoismaissa.

Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmä on ostanut
saksalaiselta Heusch/Boesefeldt GmbH:lta sen liikennejärjestelmien
konsultointiin erikoistuneen liiketoiminnan. Ostettujen yksiköiden
palveluksessa on 55 henkilöä ja niiden liikevaihto on noin 3,4
miljoonaa euroa.

Konsernirakenteen ja liiketoiminnan kehittämistä jatketaan.
Metsäteollisuuden globalisoitumisprosessin vuoksi Metsäteollisuus-
liiketoimintaryhmän paikallisverkoston kattavuutta on tarkoitus
lisätä erityisesti Keski-Euroopassa. Myös Energia- ja
Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmien toimintaa on
tarkoitus laajentaa.

Tilauskanta

Konsernin tilauskanta on katsauskaudella säilynyt hyvänä.
Tilauskanta oli kesäkuun lopussa 280,9 (vuoden 2001 kesäkuun lopussa
292,6) miljoonaa euroa. Lopetettujen ja myytyjen toimintojen
vaikutus tilauskannan pienentymiseen oli 13,1 miljoonaa euroa.
Vuoden 2001 lopussa tilauskanta oli 319,9 miljoonaa euroa.
                                3(12)

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 3,9 (3,7) miljoonaa
euroa. Investoinnit muodostuivat pääasiassa tietokoneohjelmistoista
ja -laitteista sekä tietojärjestelmistä.

Osakepääoma ja osakkeet

Varsinainen yhtiökokous 6.3.2002 hyväksyi hallituksen ehdotuksen
mitätöidä yhtiön hallussa olleet 309 300 omaa osaketta ja alentaa
yhtiön osakepääomaa 13 932 861 eurosta 13 623 561 euroon. Osakkeiden
lukumäärä oli mitätöinnin jälkeen 13 623 561. Katsauskauden aikana
on vuoden 1998 optiolainaan liittyvillä optiotodistuksilla merkitty
35 750 uutta osaketta ja katsauskauden jälkeen, heinäkuussa, on
lisäksi merkitty 117 090 uutta osaketta. Merkintöjen jälkeen
osakkeiden lukumäärä on 13 776 401.

Jaakko Pöyry Group -konsernin henkilöstölle ja emoyhtiön hallituksen
jäsenille vuonna 1998 suunnattuun optiolainaan liittyvät
optiotodistukset oikeuttavat merkitsemään enintään 1,3 miljoonaa
yhtiön osaketta. Merkintäaika alkoi osittain 1.4.2000 (390 000
osaketta), 1.4.2001 (390 000 osaketta) ja 1.4.2002 (520 000
osaketta). Merkintäaika päättyy kaikilla optiotodistuksilla
30.4.2005. Optiotodistuksilla on merkitty yhteensä 415 415 osaketta.

Varsinainen yhtiökokous 6.3.2002 valtuutti yhtiön hallituksen
päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta niin, että uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja
optiotodistusten perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä
enintään 1,0 miljoonalla eurolla antamalla merkittäväksi enintään
1,0 miljoonaa uutta osaketta. Valtuutus on voimassa 6.3.2003 saakka.

Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutukset päättää
omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Valtuutusten
kohteena on enintään 5,0 prosenttia yhtiön osakepääomasta. Yhtiön
hallitus on 6.3.2002 päättänyt käyttää valtuutuksia. Valtuutukset
ovat voimassa 6.3.2003 asti.

Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä. Osakkeen
keskikurssi oli katsauskaudella 17,37 euroa; ylin kurssi oli 19,00
euroa ja alin kurssi 16,00 euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin 18,6
miljoonalla eurolla yhteensä 1,1 miljoonaa kappaletta eli 7,8
prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön hallituksen esityksen
osingonjaosta vuodelta 2001 eli 0,60 (vuodelta 2000 0,60) euroa
osakkeelta, yhteensä 8,2 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin
18.3.2002.

Tulevaisuuden näkymät

Maailmantalouden näkymät vuodelle 2002 ovat edelleen epävarmat.
Talouden kasvu ei ole lähtenyt ennakoidusti liikkeelle ja eräissä
                                4(12)

arvioissa kasvun arvioidaan vauhdittuvan vasta vuoden 2003 aikana.
Talouden epävarmuus on myös vähentänyt investointikysyntää ja
lykännyt investointipäätöksiä.

Metsäteollisuuden suhdannenäkymä vuodelle 2002 noudattaa yleistä
talouden kehityssuuntaa. Metsäteollisuusyritysten tekemien
esitutkimus- ja esisuunnitteluprojektien määrä on säilynyt hyvänä,
mutta uusien merkittävien toteutusprojektien määrä on alhaisempi
kuin aikaisempina vuosina. Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän tulos
katsauskaudella on hyvä. Liiketoimintaryhmän koko vuoden 2002
tuloksen odotetaan olevan hyvä, mutta jäävän hieman viime vuotta
huonommaksi. Metsäteollisuuden konsultointi -liiketoimintaryhmän
markkinanäkymä on parantunut vuoteen 2001 verrattuna.
Metsäteollisuuden keskittyminen ja rakennemuutos tarjoavat
mahdollisuuksia sekä liikkeenjohdon konsultointi- että
investointipankkitoiminnalle. Liiketoimintaryhmän tulos on
alkuvuonna parantunut vuoteen 2001 verrattuna ja koko vuoden osalta
tavoitteena on parantaa tulosta selkeästi viime vuodesta.
Energiatoimialan markkinanäkymä on edelleen epävarma.
Talouskehityksen epävarmuus, sähköntuotannon ylikapasiteetti ja alan
yhtiöiden vaikeudet ovat pitkittäneet uusien investointien
aloittamista. Toisaalta kysyntä on lisääntynyt koskien uusiutuvia
energialähteitä, laitosten modernisointeja, toiminnan tehostamista
ja konsultointia. Energia-liiketoimintaryhmän alkuvuoden tulos oli
epätyydyttävä. Alan markkinatilanne huomioiden myös loppuvuodesta
tulee haastava. Tavoitteena on parantaa Energia-liiketoimintaryhmän
tulosta viime vuodesta. Infrastruktuuri & ympäristö
-liiketoimintaryhmän tulos ja tilauskanta ovat hyvät. Vuoden 2002
tuloksen arvioidaan olevan vuoden 2001 tasolla.

Jaakko Pöyry Group -konsernin markkina-asema ja tilauskanta ovat
hyvät. Maailmantalouden toipuminen ja sitä seuraava
investointikysynnän kasvu ovat viivästymässä. Tällä on vaikutus myös
konsernin toimintaan. Edellä esitettyjen liiketoimintaryhmien
näkymien ja yleisen suhdannenäkymän perusteella konsernin tuloksen
ja sijoitetun pääoman tuoton arvioidaan olevan jonkin verran viime
vuotta huonommat.

Vantaalla 29. heinäkuuta 2002

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ

Hallitus

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ


Erkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen
Toimitusjohtaja           Toimitusjohtajan sijainen

Lisätietoja antavat:
Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja, Jaakko Pöyry Group Oyj,
puh. (09) 8947 2999, 0400 468 084
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen, Jaakko Pöyry Group Oyj,
                                5(12)

puh. (09) 8947 2872, 0400 420 285
Satu Perälampi, sijoittajasuhteet, Jaakko Pöyry Group Oyj,
puh. (09) 8947 3002, 040 526 3388

www.poyry.com

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

                                6(12)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNITuloslaskelma            1-6/2002  1-6/2001 1-12/2001
(M euro)

LIIKEVAIHTO               203,9   223,0   431,8

Liiketoiminnan muut tuotot        0,6    0,9    2,0

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista    -0,1    0,2    0,2

Liiketoiminnan kulut          -187,9   -203,7   -392,8

Poistot konserniliikearvosta       -2,1    -2,0    -4,0
Muut poistot               -4,3    -4,4    -9,2

LIIKEVOITTO               10,1    14,0    28,0
% liikevaihdosta             5,0    6,3    6,5

Rahoitustuotot ja -kulut         0,1    -1,0    -1,7

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ      10,2    13,0    26,3
% liikevaihdosta             5,0    5,8    6,1

Satunnaiset erät             0,0    0,0    0,0

VOITTO ENNEN VEROJA
JA VÄHEMMISTÖN OSUUTTA          10,2    13,0    26,3

Välittömät verot             -3,9    -3,6    -7,3

Vähemmistön osuus            -0,1    -0,5    -1,0

KONSERNIN VOITTO             6,2    8,9    18,0

                                7(12)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Tase                 30.6.2002 30.6.2001 31.12.2001
(M euro)

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Konserniliikearvo            29,8    33,8    31,9
Aineettomat ja aineelliset        33,5    38,8    37,5
hyödykkeet
Sijoitukset               13,0    17,8    13,2

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset                159,1   187,4   152,4
Rahoitusarvopaperit ja rahat       20,9    33,7    32,5

                     256,3   311,5   267,5

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA               100,9    99,6   104,7

VÄHEMMISTÖN OSUUS             5,0    5,0    5,1

VIERAS PÄÄOMA *)

Pitkäaikainen vieras pääoma       20,1    17,7    20,3
Lyhytaikainen vieras pääoma       130,3   189,2   137,4

                     256,3   311,5   267,5

*) Korollinen vieras pääoma        31,1    37,1    29,2
  Koroton vieras pääoma         119,3   169,8   128,5

                                8(12)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Vastuusitoumukset          30.6.2002 30.6.2001 31.12.2001
(M euro)

Annetut pantit ja kiinnitykset
omasta velasta
  Pantatut arvopaperit          0,0    0,0    0,0
  Kiinteistökiinnitykset         0,0    1,1    0,0
  Yrityskiinnitykset           0,2    2,6    0,4

Muusta omasta sitoumuksesta
  Pantatut arvopaperit          2,3    2,5    2,4
  Kiinteistökiinnitykset         0,0    1,4    1,4
  Vuokra- ja leasingvastuut       49,2    61,5    52,8
  Eläkevastuut              0,0    0,4    0,0
  Muut vastuut              35,8    33,4    31,9

Muiden puolesta
  Pantatut arvopaperit          0,0    1,7    0,2
  Kiinteistökiinnitykset         3,8    3,8    3,8


Johdannaissopimukset

  Valuuttatermiinisopimukset,      12,0    21,8    12,5
 nimellisarvot
  Valuuttaoptiot, ostetut         0,0    5,0    0,0
  Valuuttaoptiot, myydyt         0,0    5,0    0,0
                                9(12)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Avainluvut              1-6/2002  1-6/2001 1-12/2001


Tulos/osake, euro            0,45    0,64    1,30
  Laimennusvaikutuksella korjattu    0,43    0,60    1,24

Oma pääoma/osake, euro          7,39    7,18    7,69

Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a.    14,7    19,8    21,2

Oman pääoman tuotto, % p.a.       11,7    18,1    17,8

Omavaraisuusaste, %           46,3    43,6    48,9

Velkaantumisaste, %            9,7    3,3    -3,0

Konsultointi ja suunnittelu, M euro   266,8   272,6   298,1
Kokonaistoimitukset, M euro       14,1    20,0    21,8
Tilauskanta yhteensä, M euro      280,9   292,6   319,9

Investoinnit, operatiiviset, M euro    3,9    3,6    7,9
Investoinnit osakkeisiin M euro      0,0    0,1    0,1

Henkilöstö konserniyhtiöissä,      4 625   4 581   4 584
keskimäärin
Henkilöstö konserniyhtiöissä kauden   4 639   4 603   4 584
lopussa
Henkilöstö osakkuusyhtiöissä kauden    195    207    197
lopussaOsavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.


                           10(12)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Liiketoimintaryhmät         1-6/2002  1-6/2001 1-12/2001
(M euro)

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus             74,2    78,9   150,2
Metsäteollisuuden konsultointi      20,3    23,8    46,4
Energia                 51,9    67,1   127,0
Infrastruktuuri & ympäristö       57,9    53,2   107,5
Muut                   -0,4    0,0    0,7

Yhteensä                203,9   223,0   431,8

LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ
Metsäteollisuus              8,5    9,8    17,8
Metsäteollisuuden konsultointi      1,0    0,6    1,3
Energia                 -1,9    -3,8    -0,6
Infrastruktuuri & ympäristö        3,6    3,5    7,9
Muut                   -1,1    3,9    1,6

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ           10,1    14,0    28,0

Rahoituserät               0,1    -1,0    -1,7

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ      10,2    13,0    26,3

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus             60,3    82,2    74,2
Metsäteollisuuden konsultointi      7,2    23,0    18,5
Energia                 119,6    91,2   123,5
Infrastruktuuri & ympäristö       93,8    96,2   103,7

Yhteensä                280,9   292,6   319,9

Konsultointi ja suunnittelu       266,8   272,6   298,1
Kokonaistoimitukset           14,1    20,0    21,8

Yhteensä                280,9   292,6   319,9

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
Pohjoismaat               62,0    75,3   138,3
Manner-Eurooppa             86,0    80,0   159,9
Aasia                  26,8    32,8    66,4
Pohjois-Amerikka             9,2    15,0    29,5
Etelä-Amerikka              12,6    12,5    25,4
Muut                   7,3    7,4    12,3

Yhteensä                203,9   223,0   431,8                           11(12)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Liiketoimintaryhmät          7-9/00 10-12/00 1-3/01 4-6/01
(M euro)

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus             35,7   31,7  40,0  38,9
Metsäteollisuuden konsultointi      12,6   13,3  12,1  11,7
Energia                 45,2   47,0  34,1  33,0
Infrastruktuuri & ympäristö       24,9   28,9  26,9  26,3
Muut                   0,2   -3,9   0,0   0,0

Yhteensä                118,6  117,0  113,1  109,9

LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ
Metsäteollisuus              2,9   4,2   5,1   4,7
Metsäteollisuuden konsultointi      1,2   0,2   0,2   0,4
Energia                  1,0   2,4  -4,4   0,6
Infrastruktuuri & ympäristö        2,8   2,7   2,1   1,4
Muut                   0,4   -0,7   4,5  -0,6

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ           8,3   8,8   7,5   6,5

Rahoituserät               -0,3   0,0  -0,6  -0,4

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ       8,0   8,8   6,9   6,1

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus             66,0   71,8  93,5  82,2
Metsäteollisuuden konsultointi      25,1   25,6  22,8  23,0
Energia                 137,0  111,6  90,3  91,2
Infrastruktuuri & ympäristö       97,8   96,5  95,5  96,2

Yhteensä                325,9  305,5  302,1  292,6

Konsultointi ja suunnittelu       283,9  278,7  278,6  272,6
Kokonaistoimitukset           42,0   26,8  23,5  20,0

Yhteensä                325,9  305,5  302,1  292,6

                           12(12)

 JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

 Liiketoimintaryhmät         7-9/01 10-12/01 1-3/02  4-6/02
 (M euro)

 LIIKEVAIHTO
 Metsäteollisuus            33,3   38,0  39,6   34,6
 Metsäteollisuuden konsultointi     11,2   11,4  10,1   10,2
 Energia                28,0   31,9  24,1   27,8
 Infrastruktuuri & ympäristö      24,6   29,7  27,0   30,9
 Muut                  1,0   -0,3  -0,4    0,0

 Yhteensä                98,1  110,7 100,4   103,5

 LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN
 SATUNNAISIA ERIÄ
 Metsäteollisuus             4,3   3,7  5,6    2,9
 Metsäteollisuuden konsultointi     -0,1   0,8  0,4    0,6
 Energia                 1,5   1,7  -1,4   -0,5
 Infrastruktuuri & ympäristö       1,0   3,4  1,8    1,8
 Muut                  -1,0   -1,3  -1,0   -0,1

 LIIKEVOITTO YHTEENSÄ          5,7   8,3  5,4    4,7

 Rahoituserät              -0,5   -0,2  -0,2    0,3

 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ      5,2   8,1  5,2    5,0

 TILAUSKANTA
 Metsäteollisuus            76,7   74,2  66,5   60,3
 Metsäteollisuuden konsultointi     20,4   18,5  11,7    7,2
 Energia                93,4  123,5 113,2   119,6
 Infrastruktuuri & ympäristö      96,6  103,7  96,9   93,8

 Yhteensä               287,1  319,9 288,3   280,9

 Konsultointi ja suunnittelu      265,9  298,1 270,5   266,8
 Kokonaistoimitukset          21,2   21,8  17,8   14,1

 Yhteensä               287,1  319,9 288,3   280,9