Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ   Pörssitiedote 29.7.2004 klo 8.30  1(14)

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004

Jaakko Pöyry Group -konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 234,3
(edellisvuonna 2003 206,3) miljoonaa euroa. Konsernin voitto ennen
satunnaisia eriä oli 12,0 (21,6) miljoonaa euroa. Vuoden 2003 tulokseen
sisältyi Jaakko Pöyry Group Oyj:n pääkonttorikiinteistökaupasta saatu
11,0 miljoonan euron voitto.

Jaakko Pöyry Groupin taserakenne on hyvä. Konsernin omavaraisuusaste oli
46,2 (50,7) prosenttia ja velkaantumisaste -29,0 (-20,5) prosenttia.

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,50 (1,03) euroa ja sijoitetun
pääoman tuotto 18,7 (34,5) prosenttia.

Konsernin tilauskanta oli 391,0 miljoonaa euroa ja se on katsauskaudella
kasvanut 55,3 miljoonalla eurolla.

Konsernin liikevaihto kasvaa selkeästi vuonna 2004. Konsernin tuloksen
ennen satunnaisia eriä arvioidaan paranevan vuonna 2004, kun
pääkonttorikiinteistöstä vuonna 2003 saatua 11 miljoonan euron voittoa
ei huomioida vertailussa.

Liiketoimintaryhmät

Metsäteollisuus

Katsauskauden liikevaihto oli 95,5 (88,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 7,9 (7,5) miljoonaa euroa. Katsauskauden tuloksessa on huomioitu 0,7
miljoonan euron luottotappiovaraus koskien saatavaa kanadalaiselta
Papier Gaspesia Inc:lta.

Investointiaktiviteetti on metsäteollisuudessa pysynyt alhaisena ja myös
konsultointipalveluiden kysyntä on ollut laimeaa. Liiketoimintaryhmän
tilauskanta on markkinatilanne huomioiden säilynyt hyvänä. Tilauskanta
oli 90,4 (vuoden 2003 lopussa 90,8) miljoonaa euroa. Merkittävimmät
uudet projektit olivat Mondi Ltd:n Merebankin paperikoneen
uusintaprojekti Etelä-Afrikassa, Holmen Paper AB:n paperikoneprojekti
Espanjassa, Korsnäs AB:n paperikoneen uusintaprojekti Ruotsissa, S.A.
Industrias Celulosa Aragonesan kartonkitehdasprojekti Espanjassa ja
Norske Skogin paperikoneen uusintaprojekti Australiassa.

Energia

Katsauskauden liikevaihto oli 62,6 (48,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 3,5 (1,5) miljoonaa euroa. Liikevoiton parannus johtuu
liiketoimintaryhmän markkina-aseman vahvistumisesta ja energia-alan
kysynnän osittaisesta paranemisesta.

Tilauskanta oli 168,9 (129,2) miljoonaa euroa. Tilauskannan kasvu johtuu
sekä saaduista uusista projekteista että vuonna 2004 ostetun Verbundplan
GmbH:n energiatoiminnan tilauskannasta. Merkittävimmät uudet projektit
olivat Petro Vietnamin kaasuturbiinivoimalaitosprojekti Vietnamissa ja
United Pulp & Paper Corporationin voimalaitosprojekti Filippiineillä
sekä useat jätteenpolttolaitosprojektit Euroopassa.
                                2(14)

Infrastruktuuri & ympäristö

Katsauskauden liikevaihto oli 76,3 (69,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 3,3 (4,1) miljoonaa euroa. Keski-Euroopan ja erityisesti Saksan
liikennejärjestelmien investoinnit ovat pienentyneet voimakkaasti. Tästä
syystä toimintaa on sopeutettu vastaamaan alentunutta kysyntää.
Sopeuttamisesta aiheutuneet kertaluontoiset kulut olivat katsauskaudella
0,8 miljoonaa euroa.


Tilauskanta oli 131,7 (115,7) miljoonaa euroa. Tilauskanta säilyi
hyvänä. Kasvu koostui ostettujen Verbundplan GmbH:n infrastruktuuri- ja
ympäristötoiminnan, Verbundplan Prüf- und Messtechnik GmbH:n ja AQUATIS
a.s.:n tilauskannoista.

Konsernirakenne

Huhtikuussa 2004 Jaakko Pöyry Group Oyj ja itävaltalainen Verbund AG
allekirjoittivat sopimuksen, jolla Verbund-konsernin omistamien
tytäryhtiöiden omistusosuus ja äänivalta siirtyi Jaakko Pöyry Group
Oyj:n omistukseen seuraavasti:

- 74,9 prosenttia Itävallassa toimivasta Verbundplan GmbH:sta
- 97,25 prosenttia Itävallassa toimivasta Verbundplan Prüf- und
Messtechnik GmbH:sta
- 95,19 prosenttia Tsekin Tasavallassa toimivasta AQUATIS a.s.:sta

Ostetut yhtiöt on konsolidoitu Jaakko Pöyry Group -konserniin vuoden
2004 alusta. Ostettujen yhtiöiden vaikutus konsernin ensimmäisen ja
toisen vuosineljänneksen liikevaihtoon, liikevoittoon ja tilauskantaan
on huomioitu tämän osavuosikatsauksen liiketoimintaryhmäkohtaisissa
tiedoissa.

Yhtiöistä maksettu kauppahinta oli 6,1 miljoonaa euroa. Kaupan
osapuolilla on Verbund AG:n tytäryhtiön omistukseen jäävään Verbundplan
GmbH:n 25,1 prosentin osuuteen osto/myyntioptio, joka voidaan käyttää
vuonna 2008. Osapuolilla on velvollisuus ostaa/myydä tämä osuus toisen
osapuolen niin vaatiessa.

Verbundplan-yhtiöiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 21,5 miljoonaa
euroa ja liikevoitto 0,35 miljoonaa euroa. Yhtiöillä ei ole korollista
velkaa. Liikevaihdosta 47 prosenttia kohdistuu energiasektorille, jossa
päätuotealueina ovat vesivoima, uusiutuva energia, siirtoverkot ja
johdon konsultointi. Liikevaihdosta 53 prosenttia kohdistuu
infrastruktuuri- & ympäristösektorille, jossa tuotealueina ovat
tunnelit, vesi ja ympäristötoiminta. Yhtiöiden palveluksessa on
keskimäärin ollut 435 henkilöä.

Tilauskanta

Konsernin tilauskanta on hyvä ja se on kasvanut katsauskaudella 55,3
miljoonalla eurolla. Tilauskanta oli kesäkuun lopussa 391,0 (vuoden 2003
kesäkuun lopussa 320,8) miljoonaa euroa. Vuoden 2003 lopussa tilauskanta
oli 335,7 miljoonaa euroa.

                                3(14)

Verbundplan GmbH:n, Verbundplan Prüf- und Messtechnik GmbH:n ja AQUATIS
a.s.:n tilauskanta 31.12.2003 oli 30,1 miljoonaa euroa. Tilauskanta
30.6.2004 oli 44,7 miljoonaa euroa. Merkittävin uusi toimeksianto
katsauskaudella oli Natsionalna Elektricheska Kompania plc:n
vesivoimalaprojekti Bulgariassa.

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 9,8 (10,5) miljoonaa
euroa. Investoinneista 3,4 (4,7) miljoonaa euroa oli
tietokoneohjelmistoja ja -laitteita sekä tietojärjestelmiä.
Yritysostoihin kohdistuneet investoinnit olivat 6,4 (5,8) miljoonaa
euroa.

Osakepääoma ja osakkeet

Osakkeiden määrä oli vuoden 2003 lopussa 13 970 601. Varsinainen
yhtiökokous 3.3.2004 päätti mitätöidä yhtiön hallussa olleet 162 700
omaa osaketta ja alentaa yhtiön osakepääoman 13 807 901 euroon.
Osakkeiden määrä oli mitätöinnin 25.3.2004 jälkeen 13 807 901.
Katsauskauden aikana on vuoden 1998 optiolainaan liittyvillä
optiotodistuksilla merkitty yhteensä 50 700 uutta osaketta. Merkintöjen
jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä on 13 858 601.

Varsinainen yhtiökokous päätti maksaa osinkoa vuodelta 2003 1,00
(vuodelta 2002 0,60) euroa osakkeelta, yhteensä 13,8 miljoonaa euroa.
Osinko maksettiin 15.3.2004. Yhtiökokous päätti myös maksaa lisäosinkoa
0,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 6,9 miljoonaa euroa. Lisäosingon
täsmäytyspäivä on 23.11.2004 ja maksupäivä 30.11.2004.

Jaakko Pöyry Group -konsernin henkilöstölle ja emoyhtiön hallituksen
jäsenille vuonna 1998 suunnattuun optiolainaan liittyvät
optiotodistukset oikeuttavat merkitsemään enintään 1,3 miljoonaa yhtiön
osaketta. Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optiotodistuksilla
30.4.2005. Optiotodistuksilla on merkitty yhteensä 660 315 osaketta.
Jaakko Pöyry Group Oyj:n vuoden 1998 optiolainan ehtojen mukaan
optiotodistuksilla merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon tilikaudelta,
jonka kuluessa osakkeet on merkitty. Vuonna 2004 merkityillä uusilla
osakkeilla on optiolainaehtojen mukaan oikeus osinkoon ensimmäisen
kerran tilikaudelta 2004. Muut osakasoikeudet alkavat
rekisteröintipäivästä kaupparekisteriin.

Jaakko Pöyry Group Oyj maksaa tilikaudelta 2003 lisäosinkoa 0,50 euroa
osakkeelta. Optiotodistuksilla vuonna 2004 merkityt uudet osakkeet eivät
oikeuta tilikauden 2003 lisäosinkoon. Siten niitä ei voida yhdistää
yhtiön osakkeeseen JPG1V ennen kuin sanotun lisäosingon täsmäytyspäivän
jälkeen. Optiotodistuksilla merkityt uudet osakkeet rekisteröidään
Suomen Arvopaperikeskuksessa erilliseksi arvo-osuuslajiksi. Yhtiö pyrkii
hakemaan uudet osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin
päälistalle omalla kaupankäyntitunnuksella mikäli merkintöjä tehdään
riittävä määrä. Asiasta tiedotetaan erikseen. Uudet osakkeet otetaan
kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden JPG1V kanssa
lisäosingon täsmäytyspäivän jälkeen arviolta 24.11.2004.

                                4(14)

Varsinainen yhtiökokous 3.3.2004 päätti antaa optio-oikeuksia Jaakko
Pöyry Group -konsernin johdolle ja Jaakko Pöyry Group Oyj:n kokonaan
omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien määrä on 550 000 kappaletta.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Jaakko Pöyry Group Oyj:n
osakkeen. Osakkeiden merkintäajat ovat 1.3.2007 - 31.3.2010 (165 000
osaketta), 1.3.2008 - 31.3.2011 (165 000 osaketta) ja 1.3.2009 -
31.3.2012 (220 000 osaketta). Kaikki optio-oikeudet on annettu ja
hyväksytty vastaanotetuiksi.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään
osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
niin, että uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja optiotodistusten
perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 1,0
miljoonalla eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1,0 miljoonaa uutta
osaketta. Valtuutus on voimassa 3.3.2005 saakka.

Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutukset päättää omien
osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Valtuutusten kohteena on
enintään 660 000 osaketta, kuitenkin vähemmän kuin 5 prosenttia yhtiön
osakepääomasta. Valtuutukset ovat voimassa 3.3.2005 asti.

Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä. Osakkeen keskikurssi
oli katsauskaudella 21,56 euroa; ylin kurssi oli 23,10 euroa ja alin
kurssi 19,75 euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin 63,5 miljoonalla
eurolla yhteensä 2,9 miljoonaa kappaletta eli 21,3 prosenttia osakkeiden
kokonaismäärästä.

IAS/IFRS-standardien käyttöönotto

Jaakko Pöyry Group siirtyy International Financial Reporting Standardsin
(IAS/IFRS) mukaiseen raportointiin vuoden 2005 alusta lukien. Konsernin
raportointijärjestelmät on sopeutettu vastaamaan uusia vaatimuksia ja
konsernin laskentaperiaatteet ovat jo tällä hetkellä pääosin IAS/IFRS-
standardien mukaisia. Tämä koskee muun muassa projektien
tuloutuskäytäntöä ja kiinteistöjen vuokrasopimuksia. Merkittävin avoinna
oleva asia on eläkevastuu, jonka osalta eläkestandardien tulkinta on
vielä avoin. IAS/IFRS-standardien käyttöönotolla ei ole negatiivista
vaikutusta konsernin omaan pääomaan.

Tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2003 loppupuolella ja vuoden 2004 alussa maailmantalous on
osoittanut toipumisen merkkejä, etenkin Pohjois-Amerikassa. Talouskasvun
jatkuminen edellyttää, että uusia merkittäviä poliittisia tai muita
epävarmuustekijöitä ei ilmaannu.

Jaakko Pöyry Groupin markkina-asema on viime vuosien aikana vahvistunut.
Konsernin tilauskanta on tilikaudella kasvanut 55,3 miljoonalla eurolla
ja on 391,0 miljoonaa euroa. Myös konsernin taseasema ja likviditeetti
ovat hyvät.

Metsäteollisuuden investointiaktiviteetti on pysynyt alhaisena. Myös
metsäteollisuuden konsultointipalveluiden kysyntä on ollut vaisua.
                                5(14)

Mikäli talouskasvu etenee ennakoidusti vuoden 2004 aikana, investointien
valmistelu- ja toteutusaktiviteetin voidaan uskoa lisääntyvän.
Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän tuloskehitys on markkinatilanne
huomioiden ollut katsauskaudella hyvä ja tilauskanta on vakaa.
Liiketoimintaryhmän liikevoitto kasvaa vuonna 2004 jonkin verran vuoteen
2003 verrattuna.

Talouden toipuminen Kaukoidässä, Kiinassa ja osittain myös Euroopassa,
yhdistettynä EU:n laajentumiseen, luo hyvät edellytykset
energiapalvelujen kysynnän kasvulle. Tämä koskee erityisesti uusiutuvaa
energiaa, laitosten modernisointeja ja liikkeenjohdon konsultoinnin
palveluja. Liiketoimintaryhmän tuloskehitys on ollut hyvä ja tilauskanta
on kasvanut. Liiketoimintaryhmä parantaa vuonna 2004 liikevoittoaan
selkeästi vuoteen 2003 verrattuna.

Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmän kysyntänäkymät ovat
epäyhtenäiset. Liikennejärjestelmäosaamisen kysyntä säilyy hyvänä
Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa. Keski-Euroopan ja erityisesti
Saksan liikennejärjestelmien investoinnit ovat laskussa ja vaikuttavat
negatiivisesti liiketoimintaryhmän toimintaan. Markkinatilanteen
heikentyminen saattaa johtaa toiminnan lisäsopeuttamiseen. Vesi- ja
ympäristöpuolen kysynnän odotetaan säilyvän ennallaan. Rakentamisen
palveluiden kysyntä painottuu edelleen korjausrakentamiseen.
Liiketoimintaryhmän tilauskanta on hyvä. Liiketoimintaryhmän tulos
vuonna 2004 heikkenee verrattuna vuoteen 2003.

Yleinen markkinatilanne ja talouskehitys ovat toipumassa. Talouskasvun
uskotaan vahvistuvan vuoden 2004 kuluessa. Jaakko Pöyry Groupin
tilauskanta, taserakenne ja markkina-asema ovat hyvät. Konsernin
liikevaihto kasvaa selkeästi vuonna 2004. Konsernin tuloksen ennen
satunnaisia eriä arvioidaan paranevan vuonna 2004, kun
pääkonttorikiinteistöstä vuonna 2003 saatua 11 miljoonan euron voittoa
ei huomioida vertailussa.

Vantaalla 28. heinäkuuta 2004

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ
Hallitus

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJErkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen
Toimitusjohtaja           Toimitusjohtajan sijainen

Lisätietoja antavat:
Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 2999, 0400 468 084
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 2872, 0400 420 285

www.poyry.com

                                6(14)

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet                                7(14)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI


Tuloslaskelma           1-6/2004 1-6/2003 1-12/2003
Milj. euroa

LIIKEVAIHTO             234,3  206,3   411,6

Liiketoiminnan muut tuotot       0,3   12,0    12,9
Osuus osakkuusyhtiöiden        0,2   0,0    0,2
tuloksista

Materiaalit ja palvelut       -27,2  -23,5   -47,1
Henkilöstökulut           -136,5  -119,6   -235,4
Poistot konserniliikearvosta     -2,7   -2,5    -5,0
Muut poistot             -4,5   -4,4    -9,2
Liiketoiminnan muut kulut      -52,2  -46,5   -92,6

LIIKEVOITTO              11,7   21,8    35,4
% liikevaihdosta            5,0   10,6    8,6

Rahoitustuotot             0,5   0,2    1,3
Rahoituskulut             -0,2   -0,3    -0,8
Kurssierot               0,0   -0,1    -0,1

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ     12,0   21,6    35,8
% liikevaihdosta            5,1   10,5    8,7

Satunnaiset erät            0,0   0,0    0,0

VOITTO ENNEN VEROJA
JA VÄHEMMISTÖN OSUUTTA        12,0   21,6    35,8

Välittömät verot           -4,5   -7,3   -10,8

Vähemmistön osuus           -0,5   -0,2    -0,3

KONSERNIN VOITTO            7,0   14,1    24,7
                                8(14)
JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Tase               30.6.2004 30.6.2003 31.12.2003

Milj. euroa

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Konserniliikearvo           32,2   34,4    34,3
Aineettomat hyödykkeet         5,0   4,9    4,7
Aineelliset hyödykkeet        16,8   23,8    16,2
Sijoitukset              10,0   9,9    9,4
                   64,0   73,0    64,6

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset        10,7   5,9    9,7
Keskeneräiset työt          54,2   40,4    35,4
Myyntisaamiset            93,0   76,9    87,0
Muut saamiset             15,6   19,1    11,1
Rahoitusarvopaperit ja rahat     44,8   36,8    63,1
                   218,3  179,1   206,3

YHTEENSÄ               282,3  252,1   270,9

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma              13,9   13,8    14,0
Ylikurssirahasto           26,8   24,9    26,3
Vararahasto              18,2   18,2    18,2
Kertyneet voittovarat         38,7   34,1    34,7
Katsauskauden voitto          7,0   14,1    24,7
                   104,6  105,1   117,9

VÄHEMMISTÖN OSUUS           6,9   4,1    4,2

VIERAS PÄÄOMA *)

Pitkäaikaiset lainat         10,4   12,8    11,2
rahoituslaitoksilta
Muu pitkäaikainen vieras pääoma    7,7   8,7    7,7

Lyhytaikaiset lainat          2,1   1,6    2,2
rahoituslaitoksilta
Saadut projektiennakot        41,3   36,6    37,5
Ostovelat               11,8   12,0    10,6
Muu lyhytaikainen vieras pääoma    97,5   71,2    79,6
                   170,8  142,9   148,8

YHTEENSÄ               282,3  252,1   270,9

*) Korollinen vieras pääoma      12,5   14,4    13,4
  Koroton vieras pääoma       158,3  128,5   135,4
                                 9(14)
JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI


Rahoituslaskelma         1-6/2004 1-6/2003 1-12/2003
Milj. euroa

LIIKETOIMINTA
  Liikevoitto            11,7   21,8    35,4
  Poistot ja arvonalentumiset     7,2   6,9    14,2
  Käyttöomaisuuden          0,0  -11,0   -11,3
  myyntivoitot
  Osuus osakkuusyhtiöiden      -0,2   0,0    -0,2
  tuloksista
  Nettokäyttöpääoman muutos     -8,4   5,1    16,0
  Rahoitustuotot ja -kulut      0,5   0,1    0,6
  Verot               -6,3   -2,8    -2,8

Liiketoiminnan rahavirta        4,5   20,1    51,9

INVESTOINNIT
  Investoinnit            -6,4   -5,8    -5,8
  konserniyhtiöosakkeisiin
  Investoinnit muihin         0,0   0,0    -0,6
  osakkeisiin
  Investoinnit            -3,4   -4,7    -9,0
  käyttöomaisuuteen
  Myydyt osakkeet ja         0,0   2,5    2,5
  arvopaperit
  Myydyt muut arvopaperit       0,0   10,3    10,4
  Käyttöomaisuuden myynti       0,3   6,0    8,4

Investointien rahavirta        -9,5   8,3    5,9

Rahavirta ennen rahoitusta      -5,0   28,4    57,8

RAHOITUS
  Uudet lainat            0,0   0,0    0,0
  Lainojen lyhennykset        -0,8   -0,8    -1,7
  Lyhytaikaisen rahoituksen     -0,1   -4,7    -4,8
  muutos
  Pitkäaikaisten sijoitusten     0,0   0,0    -0,6
  muutos
  Maksetut osingot         -13,8   -8,3    -8,4
  Omien osakkeiden hankinta      0,0   -2,2    -2,2
  Osakemerkintä            0,4   0,1    1,6
  Muuntoero              1,0   -1,7    -4,6

Rahoituksen rahavirta        -13,3  -17,6   -20,7

Likvidien varojen muutos       -18,3   10,8    37,1

Likvidit varat 1.1.          63,1   26,0    26,0

Likvidit varat kauden lopussa     44,8   36,8    63,1
                                10(14)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Vastuusitoumukset        30.6.2004 30.6.2003 31.12.2003

Milj. euroa

Annetut pantit ja kiinnitykset
omasta velasta
  Yrityskiinnitykset         0,0   0,0    0,0

Muusta omasta sitoumuksesta
  Pantatut arvopaperit        0,2   0,2    0,3
  Vuokra- ja leasingvastuut     106,9  102,9   110,2
  Eläkevastuut            0,0   0,0    0,0
  Muut vastuut            44,7   23,8    31,7

Muiden puolesta
  Pantatut arvopaperit        0,1   0,0    0,1
  Kiinteistökiinnitykset       0,0   0,0    0,0
  Muut vastuut            0,0   0,1    0,0

Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinisopimukset
  Nimellisarvot           18,6   14,6    21,7
  Käypä arvo             -0,2   0,1    -0,2

Jaakko Pöyry Group Oyj on tehnyt
koronvaihtosopimukset
12,5 miljoonan euron
pitkäaikaisille lainoille.                                11(14)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI


Avainluvut             1-6/2004 1-6/2003 1-12/2003

Tulos/osake, euroa           0,50   1,03    1,80
  Laimennusvaikutuksella       0,49   1,01    1,76

  korjattu

Oma pääoma/osake, euroa        7,55   7,71    8,54

Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a.   18,7   34,5    27,7

Oman pääoman tuotto, % p.a.      12,8   26,1    21,7

Omavaraisuusaste, %          46,2   50,7    52,3

Velkaantumisaste, %          -29,0   -20,5   -40,7

Konsultointi ja suunnittelu,     371,3   317,0   319,3
milj. euroa
Kokonaistoimitukset, milj. euroa    19,7    3,8    16,4
Tilauskanta yhteensä, milj.     391,0   320,8   335,7
euroa

Investoinnit, operatiiviset,      3,4    4,7    9,0
milj. euroa
Investoinnit osakkeisiin, milj.     6,4    5,8    6,4
euroa

Henkilöstö konserniyhtiöissä,     5193   4640    4697
keskimäärin
Henkilöstö konserniyhtiöissä      5208   4727    4766
kauden lopussa
Henkilöstö osakkuusyhtiöissä      217    203    191
kauden lopussa


                                12(14)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI


Liiketoimintaryhmät        1-6/2004 1-6/2003 1-12/2003
Milj. euroa

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus            95,5   88,5   176,0
Energia                62,6   48,1    97,6
Infrastruktuuri & ympäristö      76,3   69,8   138,6
Muut                  -0,1   -0,1    -0,6

Yhteensä               234,3   206,3   411,6

LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ
Metsäteollisuus             7,9    7,5    16,1
Energia                 3,5    1,5    4,5
Infrastruktuuri & ympäristö       3,3    4,1    9,0
Muut                  -3,0    8,7    5,8

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ          11,7   21,8    35,4

Rahoituserät              0,3   -0,2    0,4

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ     12,0   21,6    35,8

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus            90,4   91,6    90,8
Energia                168,9   114,9   129,2
Infrastruktuuri & ympäristö      131,7   114,3   115,7

Yhteensä               391,0   320,8   335,7

Konsultointi ja suunnittelu      371,3   317,0   319,3
Kokonaistoimitukset          19,7    3,8    16,4

Yhteensä               391,0   320,8   335,7

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
Pohjoismaat              60,0   61,4   112,9
Eurooppa               106,4   88,2   174,8
Aasia                 33,1   24,7    56,7
Pohjois-Amerikka            10,1   12,7    26,1
Etelä-Amerikka             10,5    8,3    18,4
Muut                  14,2   11,0    22,7

Yhteensä               234,3   206,3   411,6


                                13(14)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI


Liiketoimintaryhmät         7-9/02 10-12/02  1-3/03 4-6/03
Milj. euroa

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus            37,6   41,6   43,2  45,3
Energia                30,9   28,4   24,3  23,8
Infrastruktuuri & ympäristö      28,0   36,8   34,4  35,4
Muut                  -0,4    0,2    0,1  -0,2

Yhteensä                96,1   107,0   102,0  104,3

LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ
Metsäteollisuus             2,3    1,7    3,7   3,8
Energia                -0,3    1,5    0,8   0,7
Infrastruktuuri & ympäristö       2,3    2,6    2,0   2,1
Muut                  -0,8   -1,0    9,9  -1,2

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ          3,5    4,8   16,4   5,4

Rahoituserät              -0,4    0,0    0,0  -0,2

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ      3,1    4,8   16,4   5,2

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus            79,1   85,2   101,0  91,6
Energia                125,4   123,8   122,0  114,9
Infrastruktuuri & ympäristö      97,3   99,4   118,9  114,3

Yhteensä               301,8   308,4   341,9  320,8

Konsultointi ja suunnittelu      292,6   301,6   336,8  317,0
Kokonaistoimitukset           9,2    6,8    5,1   3,8

Yhteensä               301,8   308,4   341,9  320,8
                                14(14)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI


Liiketoimintaryhmät         7-9/03 10-12/03  1-3/04 4-6/04
Milj. euroa

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus            40,8   46,7   47,1  48,4
Energia                24,2   25,3   30,2  32,4
Infrastruktuuri & ympäristö      31,2   37,6   38,3  38,0
Muut                  -0,5    0,0   -0,1   0,0

Yhteensä                95,7   109,6   115,5  118,8

LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ
Metsäteollisuus             4,0    4,6    3,5   4,4
Energia                 1,3    1,7    2,0   1,5
Infrastruktuuri & ympäristö       2,1    2,8    1,6   1,7
Muut                  -1,3   -1,6   -1,4  -1,6

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ          6,1    7,5    5,7   6,0

Rahoituserät              0,1    0,5    0,1   0,2

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ      6,2    8,0    5,8   6,2

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus            91,6   90,8   94,6  90,4
Energia                107,0   129,2   153,0  168,9
Infrastruktuuri & ympäristö      126,3   115,7   135,2  131,7

Yhteensä               324,9   335,7   382,8  391,0

Konsultointi ja suunnittelu      322,2   319,3   368,0  371,3
Kokonaistoimitukset           2,7   16,4   14,8  19,7

Yhteensä               324,9   335,7   382,8  391,0


Osavuosikatsauksen tiedot ovat
tilintarkastamattomia.