Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 28.07.2005

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2005

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ   Pörssitiedote 28.7.2005 klo 8.30  1(17)

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2005

Jaakko Pöyry Group -konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 253,2
(edellisvuonna 2004 234,3) miljoonaa euroa. Voitto ennen veroja oli 16,5
(13,6) miljoonaa euroa.

Jaakko Pöyry Groupin taserakenne on hyvä. Omavaraisuusaste oli 47,9
(47,9) prosenttia ja velkaantumisaste -28,9 (-25,3) prosenttia.

Osakekohtainen tulos oli 0,75 (0,61) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto
23,3 (19,4) prosenttia.

Tilauskanta oli 404,3 miljoonaa euroa ja se on katsauskaudella kasvanut
31,1 miljoonalla eurolla.

Konsernin liikevaihto kasvaa vuonna 2005. Konsernin voitto ennen veroja
paranee vuonna 2005.

IFRS-standardien käyttöönotto

Jaakko Pöyry Group siirtyi International Financial Reporting Standardsin
(IFRS) mukaiseen raportointiin vuoden 2005 alusta. Myös kaikki tässä
osavuosikatsauksessa esitetyt vertailuluvut vuodelta 2004 ovat IFRS:n
mukaiset. Merkittävimmät muutokset konsernin tulokseen ja taseeseen
aiheutuvat eläkejärjestelyjen kirjaamisesta, laskennallisista
verosaamisista ja liikearvon käsittelystä. Koska konsernin raportointi-
ja laskentaperiaatteet olivat jo aiemmin olleet pääosin IFRS-standardien
mukaisia, IFRS:ään siirtymisen vaikutukset konsernin tulokseen,
taseeseen ja omaan pääomaan eivät ole muilta osin merkittäviä.

Jaakko Pöyry Group tiedotti IFRS:ään siirtymisen vaikutuksista
erillisellä tiedotteella 3.2.2005. Asiakokonaisuus on myös esitetty
vuoden 2004 vuosikertomuksen tilinpäätösosiossa.

Liiketoimintaryhmät

Metsäteollisuus

Katsauskauden liikevaihto oli 101,5 (95,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 8,8 (7,8) miljoonaa euroa.

Investointiaktiviteetti on metsäteollisuudessa pysynyt alhaisena.
Kysyntä on kohdistunut uusinta- ja kunnossapitoinvestointeihin.
Konsultointipalveluiden kysyntä on katsauskaudella hieman lisääntynyt.

Liiketoimintaryhmän tilauskanta on markkinatilanne huomioiden säilynyt
hyvänä. Saadut uudet tilaukset ovat pääosin kohdistuneet uusinta- ja
kunnossapitoinvestointeihin sekä konsultointipalveluihin. Tilauskanta
oli 79,6 (vuoden 2004 lopussa 82,5) miljoonaa euroa.

Energia

Katsauskauden liikevaihto oli 77,1 (68,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 4,1 (3,1) miljoonaa euroa.

Energia-alan palvelujen kysyntä on säilynyt hyvänä ja
liiketoimintaryhmän markkina-asema on vahvistunut. Vuonna 2004 ostetun
itävaltalaisen Verbundplan GmbH:n integraatio on saatettu loppuun
suunnitellusti.


                                2(17)

Tilauskanta on säilynyt hyvänä ja kasvanut 203,4 (171,8) miljoonaan
euroon. Merkittävimmät uudet projektit olivat Amata Power Ltd:n
maakaasukäyttöinen voimalaitos Thaimaassa (32 miljoonaa euroa) ja Brunei
Shell Petroleumin suunnittelu- ja palvelusopimus Bruneissa (10 miljoonaa
euroa). Lisäksi tilauskantaan on kirjautunut lukuisia pieniä ja
keskisuuria projekteja Euroopassa ja Aasiassa.

Infrastruktuuri & ympäristö

Katsauskauden liikevaihto oli 74,9 (70,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 3,9 (2,8) miljoonaa euroa.

Liiketoimintaryhmän kysyntä on pysynyt pääosin vakaana. Keski-Euroopan
ja erityisesti Saksan liikennejärjestelmien investoinnit ovat pysyneet
alhaisina. Itä-Euroopan, mukaan lukien Venäjä, kysyntä ja investoinnit
ovat kasvussa. Tällä on ollut positiivinen vaikutus liiketoimintaryhmän
tulokseen katsauskaudella.

Tilauskanta oli 121,1 (118,8) miljoonaa euroa. Tilauskanta säilyi hyvänä
ja kasvu koostui pääosin lukuisista pienistä ja keskisuurista
projekteista kaikilla liiketoimintaryhmän alueilla Euroopassa ja
Aasiassa.

Konsernirakenne

Metsäteollisuus

Jaakko Pöyry AB, Ruotsi, on ostanut kesäkuun lopussa Scancontrol AB:n
koko osakekannan. Scancontrolin liikevaihto on noin 4 miljoonaa euroa ja
yhtiön palveluksessa on 55 henkilöä. Yhtiö konsolidoidaan konsernin
tilinpäätökseen 1.7.2005 lähtien.

Vuonna 1995 perustettu Scancontrol on teollisiin sovelluksiin
keskittynyt automaatio- ja sähkösuunnitteluyritys. Sillä on
päätoimipisteet Lundissa ja Helsingborgissa Etelä-Ruotsissa. Yhtiön
erityisosaaminen kattaa paperi-, pakkaus- ja konvertointisektorien
laiteautomaation ja sähkösuunnittelun.

Energia

Liiketoimintaryhmän rakenteessa ei ole katsauskaudella tapahtunut
muutoksia.

Infrastruktuuri ja ympäristö

Katsauskauden jälkeen on tehty seuraavat yritysostot.

JP-Transplan Oy on ostanut heinäkuun alussa konsulttitoimisto Inframan
Oy:n koko osakekannan. Inframan Oy:n liikevaihto on noin 0,7 miljoonaa
euroa ja yhtiön palveluksessa on seitsemän henkilöä. Kaupan myötä
vahvistettiin Jaakko Pöyry Infran elinkaariosaamista liikenneväylien
kehittämisessä ja väyläomaisuuden hallinnassa Suomessa ja Pohjois-
Euroopassa.

Heinäkuun lopussa Jaakko Pöyry Group -konserni on ostanut saksalaisen
GKW GmbH:n koko osakekannan. Kauppahinta on 6,3 miljoonaa euroa.
Yhtiöllä ei ole korollista velkaa. GKW:n liikevaihto on noin 30
miljoonaa euroa ja tulos vuodelta 2004 oli positiivinen. Yhtiön
palveluksessa on noin 270 henkilöä. Kauppa vaatii Saksan
kilpailuviranomaisten hyväksynnän, joka arvioidaan saatavan viimeistään

                                3(17)

syyskuun alkupuolella. GKW:n kaupasta on annettu erillinen pörssitiedote
28.7.2005.

GKW GmbH vahvistaa Jaakko Pöyry Infran toimintaa vesi- ja
ympäristösektorilla erityisesti Keski-Euroopassa ja kansainvälisillä
julkiseen tukeen perustuvilla markkinoilla. Saksassa GKW:llä on
toimintaa lukuisilla paikkakunnilla ja se on siellä alansa
markkinajohtaja.

Tilauskanta

Konsernin tilauskanta on hyvä ja se on kasvanut katsauskaudella 31,1
miljoonalla eurolla. Tilauskanta oli kesäkuun lopussa 404,3 miljoonaa
euroa. Vuoden 2004 lopussa tilauskanta oli 373,2 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 5,2 (9,8) miljoonaa
euroa. Investoinneista 3,9 (3,4) miljoonaa euroa oli
tietokoneohjelmistoja ja -laitteita sekä tietojärjestelmiä. Osakkeisiin
kohdistuneet investoinnit olivat 1,3 (6,4) miljoonaa euroa.

Osakepääoma ja osakkeet

Osakkeiden määrä oli vuoden 2004 lopussa 14 109 851 osaketta.
Katsauskauden aikana on vuoden 1998 optiolainaan liittyvillä
optiotodistuksilla merkitty yhteensä 387 450 uutta osaketta.
Osakemerkintöjen rekisteröinnin jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä on
14 497 301.

Osakkeiden merkintäaika vuoden 1998 optiolainaan liittyvillä
optiotodistuksilla päättyi 30.4.2005. Optiotodistukset oikeuttivat
merkitsemään enintään 1 300 000 yhtiön osaketta, joista
merkittiin 1 299 015 osaketta.

Jaakko Pöyry Group Oyj on vuonna 2004 antanut optio-oikeuksia Jaakko
Pöyry Group -konsernin johdolle ja Jaakko Pöyry Group Oyj:n kokonaan
omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien määrä on 550 000. Kukin
optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Jaakko Pöyry Group Oyj:n
osakkeen. Osakkeiden merkintäajat ovat 1.3.2007 - 31.3.2010 (165 000
osaketta), 1.3.2008 - 31.3.2011 (165 000 osaketta) ja 1.3.2009 -
31.3.2012 (220 000 osaketta). Kaikki optio-oikeudet on annettu ja
hyväksytty vastaanotetuiksi.

Varsinainen yhtiökokous 3.3.2005 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään
osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
niin, että uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja optiotodistusten
perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 1,0
miljoonalla eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1,0 miljoonaa uutta
osaketta. Valtuutus on voimassa 3.3.2006 saakka.

Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutukset päättää omien
osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Valtuutusten kohteena on
enintään 700 000 osaketta, kuitenkin vähemmän kuin 5 prosenttia yhtiön
osakepääomasta. Valtuutukset ovat voimassa 3.3.2006 asti.

Varsinainen yhtiökokous päätti maksaa osinkoa vuodelta 2004 1,20
(vuodelta 2003 1,00 ja lisäosinko 0,50) euroa osakkeelta, yhteensä 16,9
miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 15.3.2005.

                                4(17)

Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä. Osakkeen keskikurssi
oli katsauskaudella 24,87 euroa; ylin kurssi oli 27,10 euroa ja alin
22,20 euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin 53,4 miljoonalla eurolla
yhteensä 2,1 miljoonaa osaketta eli 14,8 prosenttia niiden
kokonaismäärästä.

Tulevaisuuden näkymät

Metsäteollisuuden suunnittelupalveluiden kysynnässä ei ole odotettavissa
muutosta loppuvuoden aikana. Uusinvestointien arvioidaan pysyvän vuonna
2005 alhaisella tasolla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja siten
investoinnit keskittyvät lähinnä modernisointeihin. Sen sijaan uusien
suurten investointien uskotaan käynnistyvän tämän ja ensi vuoden aikana
erityisesti Etelä-Amerikassa. Konsultti- ja investointipankkipalvelujen
kysyntä kasvaa sekä teollisuusmaissa että kehittyvillä markkinoilla.
Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee jonkin verran
vuonna 2005 edellyttäen, että Suomen modernisointi- ja lähipalvelujen
kysyntä elpyy metsäteollisuuden työselkkausta edeltäneelle tasolle.

Energiamarkkinoiden toipuminen Kaukoidässä, Kiinassa ja osittain myös
Euroopassa sekä EU:n laajentuminen luovat hyvät edellytykset
energiapalvelujen kysynnän kasvulle. Tämä koskee erityisesti uusiutuvaa
energiaa, laitosten modernisointeja ja liikkeenjohdon konsultoinnin
palveluja. Energia-liiketoimintaryhmän markkina-asema on parantunut ja
tilauskanta on hyvä. Liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee vuonna
2005.

Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmän liikennejärjestelmien
kysyntä on säilynyt hyvänä kehittyvillä markkinoilla. Keski-Euroopan
liikennejärjestelmien kysyntä pysyy laimeana. Vesi- ja ympäristöpuolen
kysynnän arvioidaan säilyvän hyvänä. Rakentamisen palveluiden kysyntä on
vilkastunut kaikilla kyseisen toiminnan maantieteellisillä alueilla eli
Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä. Liiketoimintaryhmän tilauskanta on
hyvä. Liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee vuonna 2005.

Konsernin markkina-asema on kaikissa sen liiketoimintaryhmissä hyvä.
Tilauskanta on katsauskaudella kasvanut. Konsernin taseasema ja
likviditeetti ovat hyvät. Konsernin liikevaihto kasvaa vuonna 2005 ja
voitto ennen veroja paranee vuonna 2005.

Vantaalla 27. heinäkuuta 2005

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ
Hallitus

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJErkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen
toimitusjohtaja           toimitusjohtajan sijainen

Lisätietoja antavat:
Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 2999, 0400 468 084
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 2872, 0400 420 285
Satu Perälampi, sijoittajasuhdepäällikkö, Jaakko Pöyry Group Oyj,
puh. (09) 8947 3002, 040 526 3388

www.poyry.com
                                5(17)

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineetJAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI                 6(17)


Tuloslaskelma     4-6/2005 4-6/2004 1-6/2005 1-6/2004 1-12/2004
Milj. euroa

LIIKEVAIHTO       129,9   118,8   253,2   234,3   473,9

Liiketoiminnan muut
tuotot           0,1    0,0    0,2    0,3    2,1
Osuus osakkuus-
yhtiöiden tuloksista    0,3    0,1    0,4    0,2    0,5

Materiaalit ja
palvelut         -16,8   -17,2   -30,7   -27,2   -64,9
Henkilöstökulut     -71,4   -68,9  -142,6  -137,6  -266,4
Poistot          -2,0   -2,3   -4,0   -4,5   -9,1
Liiketoiminnan muut
kulut          -31,2   -23,7   -60,4   -52,2  -106,2

LIIKEVOITTO        8,9    6,8   16,1   13,3   29,9
% liikevaihdosta      6,9    5,7    6,4    5,7    6,3

Rahoitustuotot       0,2    0,3    0,6    0,5    1,6
Rahoituskulut       -0,1   -0,1   -0,2   -0,2   -0,8
Kurssierot         0,0    0,0    0,0    0,0    0,2

VOITTO ENNEN VEROJA    9,0    7,0   16,5   13,6   30,9
% liikevaihdosta      6,9    5,9    6,5    5,8    6,5

Välittömät verot     -2,8   -2,5   -5,3   -4,7   -10,0

KONSERNIN VOITTO      6,2    4,5   11,2    8,9   20,9

Jakautuminen:
Emoyhtiön
omistajille        6,1    4,1   10,8    8,4   19,7
Vähemmistölle       0,1    0,4    0,4    0,5    1,2

Tulos/osake, emo-
yhtiön omistajille
kuuluva osuus, euroa   0,42   0,31   0,75   0,61   1,42
 Laimennusvaiku-
 tuksella korjattu    0,42   0,30   0,75   0,59   1,38

Konsernin voitto,
emoyhtiön omistajien
osuus, FAS              3,4         7,0   18,0

 Etuuspohjaisten
 eläkejärjestelyjen
 eläkekulut             -0,5        -1,0   -2,0
 Optio-ohjelmien kulut       -0,2        -0,2   -0,7
 Poistot
 konserniliikearvosta        1,5         2,8    4,9
 Laskennallisten
 verosaamisten muutos        -0,1        -0,2   -0,5
Muutokset yhteensä          0,7         1,4    1,7

Konsernin voitto, emoyhtiön
omistajien osuus, IFRS        4,1         8,4   19,7

                                7(17)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Tase           30.6.2005 30.6.2004        31.12.2004
Milj. euroa

VASTAAVAA

PITKÄAIKAISET VARAT
Liikearvo           33,9   32,2           33,6
Aineettomat hyödykkeet     4,6    5,0           4,4
Aineelliset hyödykkeet     15,3   18,2           15,8
Sijoitukset          12,5    9,8           10,4
Laskennalliset
verosaamiset          5,9    5,9           6,2
Muut              4,9    6,1           5,5
                77,1   77,2           75,9

LYHYTAIKAISET VARAT
Keskeneräiset työt       59,4   54,2           46,6
Myyntisaamiset        104,8   93,1          105,4
Muut saamiset         28,9   26,6           22,5
Rahoitusarvopaperit ja
rahat             49,0   44,8           62,2
               242,1   218,7          236,7

YHTEENSÄ           319,2   295,9          312,6

VASTATTAVAA

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma          14,5   13,9           14,1
Ylikurssirahasto        30,5   26,8           28,4
Vararahasto          18,2   18,2           18,2
Kertyneet voittovarat     47,9   47,7           46,2
Katsauskauden voitto      10,8    8,4           19,7
               121,9   115,0          126,6
Vähemmistön osuus        7,5    6,9           7,1
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ      129,4   121,9          133,7

PITKÄAIKAISET VELAT
Pitkäaikaiset lainat
rahoituslaitoksilta       8,1   10,5           8,6
Muut pitkäaikaiset
korolliset velat        0,7    0,9           0,7
Muut pitkäaikaiset velat    14,2   13,6           14,0
                23,0   25,0           23,3

LYHYTAIKAISET VELAT
Lyhytaikaiset lainat
rahoituslaitoksilta       2,5    2,1           2,6
Lyhytaikaiset korolliset
velat              0,3    0,4           0,3
Saadut projektiennakot     49,2   41,2           51,6
Ostovelat           14,6   11,8           13,9
Muut lyhytaikaiset velat   100,2   93,5           87,2
               166,8   149,0          155,6

YHTEENSÄ           319,2   295,9          312,6

                                8(17)

                  30.6.2004        31.12.2004

Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma, FAS         104,6          117,5

 Etuuspohjaisten
 eläkejärjestelyjen
 nettovarat                5,5           4,6
 Laskennalliset
 verosaamiset               5,2           4,9
 Rahoitusvarojen
 arvonalennus              -0,1           -0,2
 Muut                  -0,2           -0,2
IFRS muutokset yhteensä         10,4           9,1

Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma, IFRS        115,0          126,6


                                9(17)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Rahavirtalaskelma   4-6/2005 4-6/2004 1-6/2005 1-6/2004 1-12/2004
Milj. euroa

LIIKETOIMINTA
 Liikevoitto        8,9    6,8   16,1   13,3   29,9
 Poistot ja
 arvonalentumiset      2,0    2,3    4,0    4,5    9,1
 Käyttöomaisuuden
 myyntivoitot        0,0    0,0    0,0    0,0   -0,4
 Osuus osakkuus-
 yhtiöiden
 tuloksista        -0,3   -0,1   -0,4   -0,2   -0,5
 Nettokäyttöpääoman
 muutos          -3,0   -0,2   -6,4   -7,3   13,3
 Rahoitustuotot ja
 -kulut           0,0    0,2    0,2    0,5    1,0
 Verot           -3,8   -5,3   -6,4   -6,3   -15,0

Liiketoiminnan
rahavirta          3,8    3,7    7,1    4,5   37,4

INVESTOINNIT
 Investoinnit
 konserniyhtiö-
 osakkeisiin        0,0   -6,4    0,0   -6,4   -11,3
 Investoinnit muihin
 osakkeisiin        -0,1    0,0   -1,3    0,0   -0,1
 Investoinnit
 käyttöomaisuuteen     -2,0   -1,3   -3,9   -3,4   -7,3
 Myydyt muut
 arvopaperit        0,0    0,0    0,0    0,0    0,1
 Käyttöomaisuuden
 myynti           0,2    0,0    0,2    0,3    1,5

Investointien
rahavirta         -1,9   -7,7   -5,0   -9,5   -17,1

Rahavirta ennen
rahoitusta         1,9   -4,0    2,1   -5,0   20,3

RAHOITUS
 Uudet lainat        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
 Lainojen
 lyhennykset        -0,8   -0,8   -1,3   -0,8   -2,1
 Lyhytaikaisen
 rahoituksen muutos     0,5    0,0    0,7   -0,1   -0,1
 Pitkäaikaisten
 sijoitusten muutos     0,0    0,0    0,0    0,0   -0,3
 Maksetut osingot     -0,7   -1,1   -17,2   -13,8   -20,7
 Osakemerkintä       1,3    0,4    2,5    0,4    2,3
 Muuntoero         0,0    0,6    0,0    1,0   -0,3

Rahoituksen rahavirta    0,3   -0,9   -15,3   -13,3   -21,2

                                10(17)

            4-6/2005 4-6/2004 1-6/2005 1-6/2004 1-12/2004

Likvidien varojen
muutos           2,2   -4,9   -13,2   -18,3   -0,9

Likvidit varat kauden
alussa           46,8   49,7   62,2   63,1   63,1

Likvidit varat kauden
lopussa          49,0   44,8   49,0   44,8   62,2                                11(17)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Oman pääoman
muutokset       4-6/2005 4-6/2004 1-6/2005 1-6/2004 1-12/2004
Milj. euroa

Osakepääoma kauden
alussa           14,3   13,9   14,1   14,0   14,0
 Omien osakkeiden
 mitätöinti         0,0    0,0    0,0   -0,1   -0,1
 Optioilla merkityt
 osakkeet          0,2    0,0    0,4    0,0    0,2
Osakepääoma kauden
lopussa          14,5   13,9   14,5   13,9   14,1

Ylikurssirahasto
kauden alussa       29,4   26,8   28,4   26,3   26,3
 Omien osakkeiden
 mitätöinti         0,0    0,0    0,0    0,1    0,1
 Optioilla merkityt
 osakkeet          1,1    0,0    2,1    0,4    2,0
Ylikurssirahasto
kauden lopussa       30,5   26,8   30,5   26,8   28,4

Vararahasto kauden
alussa / kauden
lopussa          18,2   18,2   18,2   18,2   18,2

Omat osakkeet kauden
alussa / kauden
lopussa          -12,8   -12,8   -12,8   -12,8   -12,8

Muuntoero kauden
alussa          -10,7   -10,8   -10,7   -10,8   -10,8
 Kauden muutos       -1,3    0,0   -1,3    0,0    0,1
Muuntoero kauden
lopussa          -12,0   -10,8   -12,0   -10,8   -10,7

Voittovarat kauden
alussa           77,4   76,3   89,4   94,5   94,5
 Osingonjako        0,0    0,0   -16,9   -20,7   -20,7
 Muut muutokset       0,0   -0,7    0,2   -2,4   -4,0
 Muuntoerot         0,0    0,0    0,0   -0,1   -0,1
 Tilikauden tulos      6,1    4,1   10,8    8,4   19,7
Voittovarat kauden
lopussa          83,5   79,7   83,5   79,7   89,4

Vähemmistön osuus
kauden alussa        7,4    4,2    7,1    4,2    4,2
 Lisäys           0,0    2,3    0,0    2,2    1,7
 Tilikauden tulos      0,1    0,4    0,4    0,5    1,2
Vähemmistön osuus
kauden lopussa       7,5    6,9    7,5    6,9    7,1

                                12(17)

            4-6/2005 4-6/2004 1-6/2005 1-6/2004 1-12/2004

Oma pääoma yhteensä
kauden alussa       123,2   115,8   133,7   133,6   133,6
 Osingonjako        0,0    0,0   -16,9   -20,7   -20,7
 Optioilla merkityt
 osakkeet          1,3    0,0    2,5    0,4    2,2
 Muut muutokset       0,0   -0,7    0,2   -2,4   -4,0
 Vähemmistön lisäys     0,0    2,3    0,0    2,2    1,7
 Muuntoerot        -1,3    0,0   -1,3   -0,1    0,0
 Tilikauden tulos      6,2    4,5   11,2    8,9   20,9
Oma pääoma yhteensä
kauden lopussa      129,4   121,9   129,4   121,9   133,7


                                13(17)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Vastuusitoumukset     30.6.2005 30.6.2004        31.12.2004
Milj. euroa

Annetut pantit ja
kiinnitykset omasta
velasta
 Yrityskiinnitykset       0,0    0,0           0,0

Muusta omasta
sitoumuksesta
 Pantatut arvopaperit      0,3    0,2           0,3
 Vuokra- ja
 leasingvastuut        106,1   106,9          108,2
 Eläkevastuut          0,0    0,0           0,0
 Muut vastuut          36,9   44,7           40,3

Muiden puolesta
 Pantatut arvopaperit      0,1    0,1           0,1
 Kiinteistökiinnitykset     0,0    0,0           0,0
 Muut vastuut          0,0    0,0           0,0

Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinisopimukset
 Nimellisarvot         28,6   18,6           16,6
 Käypä arvo           -1,3   -0,2           0,3

Valuuttaoptiot
 Nimellisarvot          7,4
 Käypä arvo           -0,2

 Koronvaihtosopimusten
 käypä arvo           -0,2                -0,1

Jaakko Pöyry Group Oyj on tehnyt
koronvaihtosopimukset
9,9 miljoonan euron
pitkäaikaisille lainoille.                                14(17)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI


Avainluvut       4-6/2005 4-6/2004 1-6/2005 1-6/2004 1-12/2004

Tulos/osake, euroa     0,42   0,31   0,75   0,61   1,42
 Laimennusvaiku-
 tuksella korjattu     0,42   0,30   0,75   0,59   1,38

Oma pääoma/osake, euroa            8,41   8,30   9,09

Sijoitetun pääoman
tuotto, % p.a.       26,9   21,3   23,3   19,4   21,4

Sijoitetun pääoman tuotto, %
p.a. liiketoimintaryhmittäin
 Metsäteollisuus      27,4        26,5
 Energia          15,5        15,2
 Infrastruktuuri &
 ympäristö         20,3        15,9

Oman pääoman tuotto,
% p.a.           19,6   15,1   17,0   13,9   15,6

Omavaraisuusaste, %              47,9   47,9   51,2

Velkaantumisaste, %              -28,9   -25,3   -37,4

Nettovelat, milj. euroa            -37,4   -30,9   -50,0

Konsultointi ja suunnittelu,
milj. euroa                  367,4   371,3   359,3
Kokonaistoimitukset,
milj. euroa                  36,9   19,7   13,9
Tilauskanta yhteensä,
milj. euroa                  404,3   391,0   373,2

Investoinnit, opera-
tiiviset, milj. euroa    2,0    1,2    3,9    3,4    7,3
Investoinnit osakkei-
siin, milj. euroa      0,1    6,4    1,3    6,4   11,4

Henkilöstö
konserniyhtiöissä,
keskimäärin        5337   5211   5334   5193   5219
Henkilöstö konserni-
yhtiöissä kauden lopussa            5346   5208   5309
Henkilöstö osakkuus-
yhtiöissä kauden lopussa            252    217    240


                                15(17)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Liiketoimintaryhmät  4-6/2005 4-6/2004 1-6/2005 1-6/2004 1-12/2004
Milj. euroa

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus      51,5   48,4   101,5   95,5   186,3
Energia          39,3   35,7   77,1   68,7   146,5
Infrastruktuuri &
ympäristö         39,2   34,7   74,9   70,2   142,1
Muut            -0,1    0,0   -0,3   -0,1   -1,0
Yhteensä         129,9   118,8   253,2   234,3   473,9

LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO
Metsäteollisuus       4,7    4,3    8,8    7,8   17,2
Energia           2,1    1,3    4,1    3,1    7,0
Infrastruktuuri &
ympäristö          2,6    1,5    3,9    2,8    7,0
Muut            -0,5   -0,3   -0,7   -0,4   -1,3
Liikevoitto yhteensä    8,9    6,8   16,1   13,3   29,9

Rahoituserät        0,1    0,2    0,4    0,3    1,0
Voitto ennen veroja     9,0    7,0   16,5   13,6   30,9

Välittömät verot      -2,8   -2,5   -5,3   -4,7   -10,0
Kauden voitto        6,2    4,5   11,2    8,9   20,9
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille    6,1    4,1   10,8    8,4   19,7
Vähemmistölle        0,1    0,4    0,4    0,5    1,2

LIIKEVOITTO %
Metsäteollisuus       9,1    8,9    8,7    8,2    9,2
Energia           5,3    3,6    5,3    4,5    4,8
Infrastruktuuri &
ympäristö          6,6    4,3    5,2    4,0    4,9
Yhteensä          6,9    5,7    6,4    5,7    6,3

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus      79,6   90,4   79,6   90,4   82,5
Energia          203,4   181,8   203,4   181,8   171,8
Infrastruktuuri &
ympäristö         121,1   118,8   121,1   118,8   118,8
Muut            0,2    0,0    0,2    0,0    0,1
Yhteensä         404,3   391,0   404,3   391,0   373,2

Konsultointi ja
suunnittelu        367,4   371,3   367,4   371,3   359,3
Kokonaistoimitukset    36,9   19,7   36,9   19,7   13,9
Yhteensä         404,3   391,0   404,3   391,0   373,2

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
Pohjoismaat        36,3   31,7   69,9   60,0   125,2
Eurooppa          55,1   52,2   110,5   106,4   211,4
Aasia           17,6   17,7   33,9   33,1   70,6
Pohjois-Amerikka      5,2    4,7    9,5   10,1   18,2
Etelä-Amerikka       8,9    5,4   16,5   10,5   23,2
Muut            6,8    7,1   12,9   14,2   25,3
Yhteensä         129,9   118,8   253,2   234,3   473,9

                                16(17)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Liiketoimintaryhmät    1-3/04  4-6/04  7-9/04 10-12/04
Milj. euroa

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus       47,1   48,4   40,7   50,1
Energia           33,0   35,7   35,5   42,3
Infrastruktuuri &
ympäristö          35,5   34,7   34,6   37,3
Muut            -0,1    0,0   -0,4   -0,5
Yhteensä          115,5   118,8   110,4   129,2

LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO
Metsäteollisuus       3,5    4,3    4,1    5,3
Energia           1,8    1,3    1,4    2,5
Infrastruktuuri &
ympäristö          1,3    1,5    2,1    2,1
Muut            -0,1   -0,3   -0,2   -0,7
Liikevoitto yhteensä     6,5    6,8    7,4    9,2

Rahoituserät         0,1    0,2    0,2    0,5
Voitto ennen veroja     6,6    7,0    7,6    9,7

Välittömät verot      -2,2   -2,5   -1,4   -3,9
Kauden voitto        4,4    4,5    6,2    5,8
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille    4,3    4,1    6,1    5,2
Vähemmistölle        0,1    0,4    0,1    0,6

LIIKEVOITTO %
Metsäteollisuus       7,4    8,9   10,1   10,6
Energia           5,5    3,6    3,9    5,9
Infrastruktuuri &
ympäristö          3,7    4,3    6,1    5,6
Yhteensä           5,6    5,7    6,7    7,1

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus       94,6   90,4   83,0   82,5
Energia          166,7   181,8   184,6   171,8
Infrastruktuuri &
ympäristö         121,5   118,8   117,1   118,8
Muut             0,0    0,0    0,1    0,1
Yhteensä          382,8   391,0   384,8   373,2

Konsultointi ja
suunnittelu        368,0   371,3   367,1   359,3
Kokonaistoimitukset     14,8   19,7   17,7   13,9
Yhteensä          382,8   391,0   384,8   373,2                                17(17)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Liiketoimintaryhmät    1-3/05  4-6/05
Milj. euroa

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus       50,0   51,5
Energia           37,8   39,3
Infrastruktuuri &
ympäristö          35,7   39,2
Muut            -0,2   -0,1
Yhteensä          123,3   129,9

LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO
Metsäteollisuus       4,1    4,7
Energia           2,0    2,1
Infrastruktuuri &
ympäristö          1,3    2,6
Muut            -0,2   -0,5
Liikevoitto yhteensä     7,2    8,9

Rahoituserät         0,3    0,1
Voitto ennen veroja     7,5    9,0

Välittömät verot      -2,5   -2,8
Kauden voitto        5,0    6,2
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille    4,7    6,1
Vähemmistölle        0,3    0,1

LIIKEVOITTO %
Metsäteollisuus       8,2    9,1
Energia           5,3    5,3
Infrastruktuuri &
ympäristö          3,6    6,6
Yhteensä           5,8    6,9

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus       82,5   79,6
Energia          167,1   203,4
Infrastruktuuri &
ympäristö         127,0   121,1
Muut             0,3    0,2
Yhteensä          376,9   404,3

Konsultointi ja      366,7   367,4
suunnittelu
Kokonaistoimitukset     10,2   36,9
Yhteensä          376,9   404,3

Osavuosikatsauksen tiedot ovat
tilintarkastamattomia.