Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 29.10.2002

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ   Pörssitiedote 29.10.2002 klo 8.30  1(11)

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002

Konsernin tulos ja tase

Jaakko Pöyry Group -konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 300,0
(edellisvuonna 2001 321,1) miljoonaa euroa. Lopetettujen ja myytyjen
toimintojen vaikutus liikevaihdon supistumiseen oli 13,1 miljoonaa
euroa. Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä oli 13,3 (18,2) miljoonaa
euroa.

Jaakko Pöyry Group -konsernin taserakenne on hyvä. Konsernin
omavaraisuusaste oli 48,0 (46,8) prosenttia ja velkaantumisaste 7,9
(1,7) prosenttia.

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,59 (0,92) euroa ja sijoitetun
pääoman tuotto 13,1 (19,5) prosenttia.

Liiketoimintaryhmät

Metsäteollisuus

Katsauskauden liikevaihto oli 103,9 (112,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 10,8 (14,1) miljoonaa euroa. Liikevoiton supistuminen johtuu
metsäteollisuuden investointiaktiviteetin laskusta. Tilauskanta oli 72,2
(vuoden 2001 lopussa 74,2) miljoonaa euroa.

Metsäteollisuuden konsultointi


Katsauskauden liikevaihto oli 28,2 (35,0) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 1,0 (0,5) miljoonaa euroa. Katsauskaudella ei tuloutunut merkittäviä
yrityskauppajärjestelyistä saatuja tuottoja. Liiketoimintaryhmän
tilauskanta oli 6,9 (18,5) miljoonaa euroa.

Jaakko Pöyry Consulting Oy on vuoden 2002 alussa myynyt 75,0 prosenttia
90,0-prosenttisesti omistamastaan JP Development Oy:stä. JP Development
Oy:n liikevaihto vuonna 2001 oli 7,0 miljoonaa euroa ja tilauskanta oli
vuoden 2001 lopussa 5,7 miljoonaa euroa.

Energia

Katsauskauden liikevaihto oli 82,8 (95,1) miljoonaa euroa. Lopetettujen
toimintojen vaikutus liikevaihdon pienentymiseen oli 7,4 miljoonaa
euroa. Liikevoitto oli -2,2 (-2,3) miljoonaa euroa. Tilauskanta oli
125,4 (123,5) miljoonaa euroa.

Katsauskauden tuloksessa on huomioitu 1,5 miljoonan euron kuluvaraus
koskien toimintaa Latinalaisessa Amerikassa ja erityisesti projekteja
Argentiinassa.

Infrastruktuuri & ympäristö

Katsauskauden liikevaihto oli 85,9 (77,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 5,9 (4,5) miljoonaa euroa. Tilauskanta oli 97,3 (103,7) miljoonaa
euroa.
                                2(11)

Konsernirakenne

Konsernirakenteen ja liiketoiminnan kehittämistä on jatkettu
katsauskaudella.

Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmä on laajentanut toimintaansa Pohjois-
Amerikassa ostamalla kanadalaisen metsäteollisuuden suunnittelutoimisto
Ajami, Bédard, Gagnon, Sexton Inc.:n liiketoiminnan. Toimintaa jatke-
taan konsernin sataprosenttisesti omistaman Jaakko Pöyry ABGS Inc.:n
nimissä. Yhtiö on konsolidoitu Jaakko Pöyry Groupiin 1.7.2002 alkaen.
Ostetun yksikön palveluksessa työskentelee noin 100 metsäteollisuuden
asiantuntijaa ja sen liikevaihto vuonna 2001 oli 14 miljoonaa euroa.

Metsäteollisuuden konsultointi -liiketoimintaryhmä on myynyt 75,0
prosenttia 90,0-prosenttisesti omistamastaan JP Development Oy:stä.
Metsäteollisuuden konsultointi -liiketoimintaryhmä keskittyy
tulevaisuudessa liikkeenjohdon konsultointi-, tuotannontehostamis- ja
investointipankkipalveluihin.

Energia-liiketoimintaryhmä on ostanut Stora Enso Oyj:ltä Imatran
Tutkimuskeskuksen Ilmalaboratorion. Yhtiön erikoisosaamisalueena on
sellu- ja paperiteollisuuden ja niiden voimalaitosten ilmapäästö-
mittaukset ja prosessianalyysit. Lisäksi Energia-liiketoimintaryhmä on
solminut yhteistyösopimuksen GreenStream Network Oy:n kanssa ja ostanut
13,3 prosentin osuuden yhtiöstä. GreenStream Network on ensimmäinen
päästöyksiköiden ja vihreiden sertifikaattien välitykseen keskittyvä
yhtiö Pohjoismaissa.

Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmä on ostanut saksalaiselta
Heusch/Boesefeldt GmbH:lta sen liikennejärjestelmien konsultointiin
erikoistuneen liiketoiminnan. Ostettujen yksiköiden palveluksessa on 55
henkilöä ja niiden liikevaihto on 3,4 miljoonaa euroa.

Katsauskauden jälkeen konserni on myynyt Chilessä toimivan
Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmään kuuluvan yhtiönsä Jaakko Pöyry
Electrowatt (Chile) S.A:n yhtiön toimivalle johdolle. Yhtiön liikevaihto
vuonna 2001 oli 0,6 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on noin 20
henkilöä. Yhtiön toiminta on ollut tappiollista vuosina 2001 ja 2002.
Kaupalla ei ole vaikutusta konsernin tulokseen vuonna 2002.

Konsernirakenteen ja liiketoiminnan kehittämistä jatketaan.
Metsäteollisuuden globalisoitumisprosessin vuoksi Metsäteollisuus-
liiketoimintaryhmän paikallisverkoston kattavuutta on tarkoitus lisätä
erityisesti Keski-Euroopassa. Myös Energia- ja Infrastruktuuri &
ympäristö -liiketoimintaryhmien toimintaa on tarkoitus laajentaa.

Tilauskanta

Konsernin tilauskanta oli syyskuun lopussa 301,8 (vuoden 2001 syyskuun
lopussa 287,1) miljoonaa euroa. Lopetetut ja myydyt toiminnot vähensivät
tilauskantaa 9,2 miljoonalla eurolla. Vuoden 2001 lopussa tilauskanta
oli 319,9 miljoonaa euroa.


                                3(11)

Investoinnit

Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat katsauskaudella 9,0 (5,4)
miljoonaa euroa. Investoinneista 6,5 miljoonaa euroa oli

tietokoneohjelmistoja ja -laitteita sekä tietojärjestelmiä.

Osakepääoma ja osakkeet

Varsinainen yhtiökokous 6.3.2002 hyväksyi hallituksen ehdotuksen mitä-
töidä yhtiön hallussa olleet 309 300 omaa osaketta ja alentaa yhtiön
osakepääomaa 13 932 861 eurosta 13 623 561 euroon. Osakkeiden lukumäärä
oli mitätöinnin jälkeen 13 623 561. Katsauskauden aikana on vuoden 1998
optiolainaan liittyvillä optiotodistuksilla merkitty 153 040 uutta osa-
ketta ja katsauskauden jälkeen, lokakuussa, on lisäksi merkitty 15 000
uutta osaketta. Merkintöjen jälkeen osakkeiden lukumäärä on 13 791 601.

Jaakko Pöyry Group -konsernin henkilöstölle ja emoyhtiön hallituksen
jäsenille vuonna 1998 suunnattuun optiolainaan liittyvät optiotodis-
tukset oikeuttavat merkitsemään enintään 1,3 miljoonaa yhtiön osaketta.
Merkintäaika alkoi osittain 1.4.2000 (390 000 osaketta), 1.4.2001
(390 000 osaketta) ja 1.4.2002 (520 000 osaketta). Merkintäaika päättyy
kaikilla optiotodistuksilla 30.4.2005. Optiotodistuksilla on merkitty
yhteensä 430 615 osaketta.

Varsinainen yhtiökokous 6.3.2002 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään
osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirja-
lainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta niin, että
uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja optiotodistusten perusteella
osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 1,0 miljoonalla eurolla
antamalla merkittäväksi enintään 1,0 miljoonaa uutta osaketta. Valtuutus
on voimassa 6.3.2003 saakka.

Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutukset päättää omien
osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Valtuutusten kohteena on
enintään 5,0 prosenttia yhtiön osakepääomasta. Yhtiön hallitus on
6.3.2002 päättänyt käyttää valtuutuksia. Valtuutukset ovat voimassa
6.3.2003 asti. Yhtiö on hankkinut 30.9.-7.10.2002 10 000 omaa osaketta.
Osakkeiden keskimääräinen hankintahinta oli 12,88 euroa.

Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä. Osakkeen keskikurssi
oli katsauskaudella 16,97 euroa; ylin kurssi oli 19,00 euroa ja alin
13,00 euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin 23,9 miljoonalla eurolla
yhteensä 1,4 miljoonaa kappaletta eli 10,3 prosenttia osakkeiden
kokonaismäärästä.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön hallituksen esityksen
osingonjaosta vuodelta 2001 eli 0,60 (vuodelta 2000 0,60) euroa
osakkeelta, yhteensä 8,2 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 18.3.2002.

Tulevaisuuden näkymät

Vuosi 2002 muodostuu maailmantaloudessa hitaan kasvun vuodeksi. Heikko
talouskehitys on vähentänyt investointikysyntää ja lykännyt
investointipäätöksiä.
                                4(11)

Heikko suhdannekehitys on vähentänyt myös metsäteollisuuden
investointiaktiviteettia. Esitutkimus- ja esisuunnitteluprojektien
lukumäärä on säilynyt hyvänä, mutta toteutusprojektien aloitukset ovat
viivästyneet. Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän liikevoitto vuodelta
2002 on markkinatilanne huomioiden tyydyttävällä tasolla, mutta jää
viime vuotta huonommaksi. Metsäteollisuuden konsultointi
-liiketoimintaryhmän tulos on katsauskaudella parantunut vuoteen 2001
verrattuna. Koko vuoden liikevoitto paranee selkeästi viime vuodesta.
Liikevoittoparannuksen suuruus riippuu kuitenkin loppuvuonna
toteutuvista yrityskauppajärjestelyistä ja niistä saatavista
palkkioista. Energiatoimialan markkinanäkymä on edelleen epävarma.
Kysyntä on kuitenkin elpynyt koskien uusiutuvia energialähteitä,
laitosten modernisointeja ja konsultointia. Energia-liiketoimintaryhmän
tilauskanta on kasvanut, mutta sillä on merkittävä positiivinen vaikutus
vasta vuoden 2003 liikevoittoon. Energia-liiketoimintaryhmän liikevoitto
vuonna 2002 on vuoden 2001 tasolla. Infrastruktuuri & ympäristö
-liiketoimintaryhmän liikevoitto on katsauskaudella hyvä ja tilauskanta
on vakaa. Tilikauden 2002 liikevoitto on vuoden 2001 tasolla.

Huolimatta vaikeasta markkinatilanteesta Jaakko Pöyry Groupin
tilauskanta on kesän ja syksyn 2002 aikana kasvanut. Konsernin markkina-
asema on myös vahva. Edellä esitetyt liiketoimintaryhmien näkymät
huomioiden konsernin voiton ennen satunnaiseriä arvioidaan vuonna 2002
olevan 17-21 miljoonaa euroa.

Vantaalla 28. lokakuuta 2002

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ
Hallitus

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJErkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen
Toimitusjohtaja           Toimitusjohtajan sijainen

Lisätietoja antavat:
Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja, Jaakko Pöyry Group Oyj,
puh. (09) 8947 2999, 0400 468 084
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen, Jaakko Pöyry Group Oyj,
puh. (09) 8947 2872, 0400 420 285
Satu Perälampi, sijoittajasuhteet, Jaakko Pöyry Group Oyj,
puh. (09) 8947 3002, 040 526 3388

www.poyry.com

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
                                5(11)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNITuloslaskelma             1-9/2002  1-9/2001 1-12/2001
(M euro)

LIIKEVAIHTO               300,0   321,1   431,8

Liiketoiminnan muut tuotot         1,4    1,9    2,0

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista    -0,3    0,2    0,2

Liiketoiminnan kulut          -277,6   -293,7   -392,8

Poistot konserniliikearvosta       -3,2    -3,0    -4,0
Muut poistot               -6,7    -6,8    -9,2

LIIKEVOITTO                13,6    19,7    28,0
% liikevaihdosta              4,5    6,1    6,5

Rahoitustuotot ja -kulut         -0,3    -1,5    -1,7

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ       13,3    18,2    26,3
% liikevaihdosta              4,4    5,7    6,1

Satunnaiset erät              0,0    0,0    0,0

VOITTO ENNEN VEROJA
JA VÄHEMMISTÖN OSUUTTA          13,3    18,2    26,3

Välittömät verot             -5,0    -5,0    -7,3

Vähemmistön osuus             -0,2    -0,4    -1,0

KONSERNIN VOITTO              8,1    12,8    18,0

                                6(11)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Tase                 30.9.2002 30.9.2001 31.12.2001
(M euro)

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Konserniliikearvo             35,5    32,9    31,9
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet   33,3    37,4    37,5
Sijoitukset                13,0    13,5    13,2

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset                 152,0   170,9   152,4
Rahoitusarvopaperit ja rahat       22,3    33,0    32,5

                     256,1   287,7   267,5

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA                102,5   103,7   104,7

VÄHEMMISTÖN OSUUS             4,9    5,1    5,1

VIERAS PÄÄOMA *)

Pitkäaikainen vieras pääoma        20,2    28,3    20,3
Lyhytaikainen vieras pääoma       128,5   150,6   137,4

                     256,1   287,7   267,5

*) Korollinen vieras pääoma        30,8    34,8    29,2
  Koroton vieras pääoma         117,9   144,1   128,5


                                7(11)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Vastuusitoumukset           30.9.2002 30.9.2001 31.12.2001
(M euro)

Annetut pantit ja kiinnitykset omasta
velasta
  Pantatut arvopaperit           0,0    0,0    0,0
  Kiinteistökiinnitykset          0,0    0,0    0,0
  Yrityskiinnitykset            0,2    0,4    0,4

Muusta omasta sitoumuksesta
  Pantatut arvopaperit           2,3    2,6    2,4
  Kiinteistökiinnitykset          0,0    1,4    1,4
  Vuokra- ja leasingvastuut        47,9    55,9    52,8
  Eläkevastuut               0,0    0,4    0,0
  Muut vastuut              27,9    36,1    31,9

Muiden puolesta
  Pantatut arvopaperit           0,3    0,1    0,2
  Kiinteistökiinnitykset          3,8    3,8    3,8
  Muut vastuut               0,1    0,0    0,0


Johdannaissopimukset

  Valuuttatermiinisopimukset,       11,3    9,2    12,5
 nimellisarvot
  Valuuttaoptiot, ostetut         0,0    5,0    0,0
  Valuuttaoptiot, myydyt          0,0    10,0    0,0                                8(11)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Avainluvut              1-9/2002  1-9/2001 1-12/2001


Tulos/osake, euro             0,59    0,92    1,30
  Laimennusvaikutuksella korjattu    0,57    0,85    1,24

Oma pääoma/osake, euro          7,44    7,48    7,69

Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a.     13,1    19,5    21,2

Oman pääoman tuotto, % p.a.        10,2    16,7    17,8

Omavaraisuusaste, %            48,0    46,8    48,9

Velkaantumisaste, %            7,9    1,7    -3,0

Konsultointi ja suunnittelu, M euro   292,6   265,9   298,1
Kokonaistoimitukset, M euro        9,2    21,2    21,8
Tilauskanta yhteensä, M euro      301,8   287,1   319,9

Investoinnit, operatiiviset, M euro    6,5    5,3    7,9
Investoinnit osakkeisiin M euro      2,5    0,1    0,1

Henkilöstö konserniyhtiöissä,      4 628   4 583   4 584
keskimäärin
Henkilöstö konserniyhtiöissä       4 611   4 557   4 584
kauden lopussa
Henkilöstö osakkuusyhtiöissä        193    204    197
kauden lopussa


                                9(11)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Liiketoimintaryhmät          1-9/2002 1-9/2001  1-12/2001
(M euro)

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus              103,9  112,2    150,2
Metsäteollisuuden konsultointi       28,2   35,0    46,4
Energia                  82,8   95,1    127,0
Infrastruktuuri & ympäristö        85,9   77,8    107,5
Muut                    -0,8   1,0     0,7

Yhteensä                 300,0  321,1    431,8

LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ
Metsäteollisuus              10,8   14,1    17,8
Metsäteollisuuden konsultointi       1,0   0,5     1,3
Energia                  -2,2   -2,3    -0,6
Infrastruktuuri & ympäristö         5,9   4,5     7,9
Muut                    -1,9   2,9     1,6

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ            13,6   19,7    28,0

Rahoituserät                -0,3   -1,5    -1,7

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ       13,3   18,2    26,3

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus              72,2   76,7    74,2
Metsäteollisuuden konsultointi       6,9   20,4    18,5
Energia                  125,4   93,4    123,5
Infrastruktuuri & ympäristö        97,3   96,6    103,7

Yhteensä                 301,8  287,1    319,9

Konsultointi ja suunnittelu        292,6  265,9    298,1
Kokonaistoimitukset             9,2   21,2    21,8

Yhteensä                 301,8  287,1    319,9

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
Pohjoismaat                88,0  104,2    138,3
Manner-Eurooppa              123,6  115,1    159,9
Aasia                   46,5   49,1    66,4
Pohjois-Amerikka              16,0   21,8    29,5
Etelä-Amerikka               17,2   19,7    25,4
Muut                    8,7   11,2    12,3

Yhteensä                 300,0  321,1    431,8                                10(11)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Liiketoimintaryhmät          10-12/00 1-3/01 4-6/01 7-9/01
(M euro)

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus              31,7  40,0  38,9  33,3
Metsäteollisuuden konsultointi      13,3  12,1  11,7  11,2
Energia                  47,0  34,1  33,0  28,0
Infrastruktuuri & ympäristö        28,9  26,9  26,3  24,6
Muut                   -3,9  0,0   0,0  1,0

Yhteensä                 117,0 113,1  109,9  98,1

LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ
Metsäteollisuus              4,2  5,1   4,7  4,3
Metsäteollisuuden konsultointi       0,2  0,2   0,4  -0,1
Energia                  2,4  -4,4   0,6  1,5
Infrastruktuuri & ympäristö        2,7  2,1   1,4  1,0
Muut                   -0,7  4,5  -0,6  -1,0

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ            8,8  7,5   6,5  5,7

Rahoituserät                0,0  -0,6  -0,4  -0,5

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ       8,8  6,9   6,1  5,2

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus              71,8  93,5  82,2  76,7
Metsäteollisuuden konsultointi      25,6  22,8  23,0  20,4
Energia                 111,6  90,3  91,2  93,4
Infrastruktuuri & ympäristö        96,5  95,5  96,2  96,6

Yhteensä                 305,5 302,1  292,6 287,1

Konsultointi ja suunnittelu       278,7 278,6  272,6 265,9
Kokonaistoimitukset            26,8  23,5  20,0  21,2

Yhteensä                 305,5 302,1  292,6 287,1

                                11(11)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Liiketoimintaryhmät          10-12/01 1-3/02 4-6/02 7-9/02
(M euro)

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus              38,0  39,6 34,6  29,7
Metsäteollisuuden konsultointi       11,4  10,1 10,2  7,9
Energia                  31,9  24,1 27,8  30,9
Infrastruktuuri & ympäristö        29,7  27,0 30,9  28,0
Muut                    -0,3  -0,4  0,0  -0,4

Yhteensä                 110,7  100,4 103,5  96,1

LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ
Metsäteollisuus               3,7   5,6  2,9  2,3
Metsäteollisuuden konsultointi       0,8   0,4  0,6  0,0
Energia                   1,7  -1,4 -0,5  -0,3
Infrastruktuuri & ympäristö         3,4   1,8  1,8  2,3
Muut                    -1,3  -1,0 -0,1  -0,8

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ            8,3   5,4  4,7  3,5

Rahoituserät                -0,2  -0,2  0,3  -0,4

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ        8,1   5,2  5,0  3,1

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus              74,2  66,5 60,3  72,2
Metsäteollisuuden konsultointi       18,5  11,7  7,2  6,9
Energia                  123,5  113,2 119,6 125,4
Infrastruktuuri & ympäristö        103,7  96,9 93,8  97,3

Yhteensä                 319,9  288,3 280,9 301,8

Konsultointi ja suunnittelu        298,1  270,5 266,8 292,6
Kokonaistoimitukset            21,8  17,8 14,1  9,2

Yhteensä                 319,9  288,3 280,9 301,8Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.