Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 04.05.2000

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2000

JAAKKO PÖYRY GROUPIN LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA KASVOIVAT, TULOS PARANI

Liikevaihto ja tulos

Jaakko Pöyry Group -konsernin liikevaihto tammi - maaliskuussa 2000 oli 114,7 (edellisvuoden vastaavana ajanjaksona 94,3) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 7,1 (5,7) miljoonaa euroa ja voitto rahoituserien jälkeen 6,4 (5,3) miljoonaa euroa. Konsernin voitto katsauskaudelta oli 3,7 (2,9) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,27 (0,22) euroa.

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat kaikissa liiketoimintaryhmissä.

Tilauskanta

Konsernin tilauskanta oli maaliskuun lopussa 357,6 miljoonaa euroa kun se vuoden 1999 lopussa oli 348,9 miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi Metsäteollisuuden liiketoimintaryhmässä 6,2 miljoonalla eurolla. Muiden liiketoimintaryhmien tilauskanta säilyi vuoden 1999 lopun tasolla.

Rahoitus

Konsernin maksuvalmius säilyi katsauskauden aikana hyvänä. Maaliskuun lopussa konsernin kassavarat olivat 32,9 miljoonaa euroa ja korolliset velat 49,3 miljoonaa euroa, eli korolliset nettovelat olivat 16,4 miljoonaa euroa. Vuoden 1999 lopussa konsernin korolliset nettovelat olivat 11,7 miljoonaa euroa. Konsernin velkaantumisaste nousi vuoden 1999 lopun 13,5 prosentista 19,3 prosenttiin.

Vuoden 1999 lopussa tehty sopimus Jaakko Pöyry -yhtiöiden eläkesäätiön vastuun vakuuttamisesta ulkopuolisessa vakuutusyhtiössä on toteutettu vuoden 2000 alusta. Jaakko Pöyry Group -konsernin lainat eläkesäätiöltä, 4,3 miljoonaa euroa, on kokonaisuudessaan maksettu pois maaliskuun 2000 lopussa.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 3,6 (6,5) miljoonaa euroa. Investoinnit olivat pääasiassa ohjelmistoja sekä tietojärjestelmiä ja -laitteita.

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Konsernirakenne

Vuoden 2000 alussa voimaan astuneella organisaatiomuutoksella Prosessiteollisuus-liiketoimintaryhmä on sulautettu osaksi Energia-liiketoimintaryhmää.

Joulukuussa hankittujen ranskalaisten insinööritoimistojen Beture-Environnement S.A.:n ja Beture-Cerec S.A.:n toiminnot on integroitu osaksi Energia- ja Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmiä. Yhtiöiden palveluksessa on noin 150 henkilöä.

Konsernin rakenteen ja toiminnan kehittämistä jatketaan vuoden 2000 aikana. Metsäteollisuuden globalisoitumisprosessin vuoksi Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän paikallisverkoston kattavuutta on tarkoitus lisätä Pohjois-Amerikassa ja Keski-Euroopassa. Myös Energia- ja Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmien toimintaa on tarkoitus laajentaa.

Osakepääoma ja osakkeet

Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8.3.2000 hyväksyi hallituksen ehdotuksen mitätöidä yhtiön hallussa olleet 597 200 omaa osaketta ja alentaa yhtiön osakepääomaa 12,0 miljoonasta eurosta 11,5 miljoonaan euroon. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen muuttaa osakepääoma euromääräiseksi ja korottaa osakepääomaa rahastoannilla 13 670 286 euroon siirtämällä korotusta vastaava määrä, 2,2 miljoonaa euroa, vararahastosta osakepääomaan. Kunkin osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on korotuksen jälkeen yksi(1) euro. Osakkeiden määrä on 13 670 286 kappaletta.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön hallituksen esityksen osingonjaosta vuodelta 1999, 0,45 (0,34 vuodelta 1998) euroa osakkeelle, yhteensä 6,2 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 20.3.2000.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä sekä vaihtovelkakirja- ja/tai optiolainojen ottamisesta niin, että uusmerkinnässä sekä vaihtovelkakirjojen että optiotodistusten perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 1,0 miljoonalla eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1,0 miljoonaa uutta osaketta. Valtuutus on voimassa 8.3.2001 saakka.

Jaakko Pöyry Group -konsernin henkilöstölle vuonna 1998 suunnattu 2,2 miljoonan euron suuruinen optiolaina on merkitty täysimääräisenä. Optiolainaan liittyvät optiotodistukset oikeuttavat merkitsemään enintään 1,3 miljoonaa yhtiön osaketta, joiden merkintäaika alkoi osittain (390 000 osaketta) 1.4.2000 ja päättyy kaikilla optiotodistuksilla 30.4.2005.

Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Valtuutusten kohteena on enintään 5,0 prosenttia yhtiön osakepääomasta. Yhtiön hallitus on 3.5.2000 päättänyt käyttää valtuutuksia. Valtuutukset ovat voimassa 8.3.2001 asti.

Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä. Osakkeen keskikurssi oli katsauskaudella Helsingin arvopaperipörssissä 19,58 euroa, ylin kurssi oli 24,00 euroa ja alin kurssi 15,00 euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin 18,9 miljoonalla eurolla yhteensä 1,0 miljoona kappaletta eli 7,1 prosenttia kokonaismäärästä. Tukholman arvopaperipörssissä katsauskauden keskikurssi oli 145,82 Ruotsin kruunua ja vaihto oli 20 910 kappaletta. Yhtiön hallitus on 10.2.2000 päättänyt, että osake poistetaan Tukholman arvopaperipörssin pörssilistalta ja että viimeinen kaupankäyntipäivä on 31.5.2000.

Näkymät

Metsäteollisuuden yleinen suhdannenäkymä on positiivinen. Alan yhtiöiden tuloskehitys on hyvä ja se lisää alan investointihalukkuutta sekä kapasiteettia lisäämällä että yritysostoin. Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän tilauskanta on kasvanut. Mikäli eräät esisuunnitteluvaiheessa olevat projektit etenevät suunnitellusti, liiketoimintaryhmän tulos paranee viime vuodesta. Metsäteollisuuden konsultointi -liiketoimintaryhmä hyötyy alan yleisestä kehityksestä. Liiketoimintaryhmällä on edellytykset parantaa tulostaan selkeästi viime vuodesta. Energia-alan investointitoiminnan uskotaan elpyvän Aasiassa, Itä-Euroopassa ja Lähi-idässä. Länsi-Euroopan investointiaktiviteetti sen sijaan säilyy alhaisena johtuen energian ylikapasiteetista. Energia-liiketoimintaryhmän tilauskanta ja asema luovat hyvän pohjan liiketoimintaryhmän vakaalle kehitykselle. Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmän tilauskanta ja markkina-asema ovat säilyneet hyvinä. Liiketoimintaryhmän tulos säilynee viime vuoden tasolla.

Jaakko Pöyry Group -konsernin tavoitteena on saavuttaa vähintään 20 prosentin sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ja parantaa osakekohtaista tulosta keskimäärin 15 prosenttia per vuosi. Konsernin tilauskanta, markkina-asema ja edellä esitetyt näkymät huomioon ottaen konsernin edellytykset yltää ko. tavoitteisiin ovat hyvät.

Vantaalla 3. toukokuuta 2000

Jaakko Pöyry Group Oyj

Hallitus

Jaakko Pöyry Group Oyj

Erkki Pehu-Lehtonen

Teuvo Salminen

Lisätietoja:

Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja,

puhelin (09) 8947 2999, 0400 468 084

Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen,

puhelin (09) 8947 2872, 0400 420 285

Edvard Krogius, sijoittajasuhteet,

puhelin (09) 8947 3002, 040 551 3388

Jakelu:

Hex Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet


Tuloslaskelma1-3/20001-3/19991-12/1999
(M euro)   
LIIKEVAIHTO114,794,3395,4
Liiketoiminnan muut tuotot0,80,55,1
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista0,10,00,7
Liiketoiminnan kulut-105,3-86,3-360,8
Poistot ja arvonalentumiset-3,2-2,8-13,2
LIIKEVOITTO7,15,727,2
% liikevaihdosta6,26,06,9
Rahoitustuotot ja -kulut-0,7-0,4-1,9
VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN6,45,325,3
% liikevaihdosta5,65,66,4
Satunnaiset erät0,00,00,0
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA,   
VEROJA JA VÄHEMMISTÖN OSUUTTA6,45,325,3
Välittömät verot -2,4-1,7-8,9
Vähemmistön osuus-0,3-0,7-1,4
KONSERNIN VOITTO3,72,915,0


Tase31.3.200031.3.1999   31.12.1999
(M euro)   
VASTAAVAA   
PYSYVÄT VASTAAVAT   
Konserniliikearvo39,137,240,0
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet39,533,338,6
Sijoitukset17,722,717,6
VAIHTUVAT VASTAAVAT   
Saamiset178,9147,3171,6
Omat osakkeet0,05,55,5
Rahoitusarvopaperit ja rahat32,936,130,7
    308,1282,1304,0
VASTATTAVAA   
OMA PÄÄOMA79,669,987,6
VÄHEMMISTÖN OSUUS5,29,74,9
VIERAS PÄÄOMA *)    
Pitkäaikainen vieras pääoma32,641,532,6
Lyhytaikainen vieras pääoma190,7161,0178,9
    308,1282,1304,0
*) Korollinen vieras pääoma49,348,542,4
   Koroton vieras pääoma174,0154,0169,1
Vastuusitoumukset31.3.200031.3.1999   31.12.1999
(M euro)   
Annetut pantit ja kiinnitykset omasta velasta   
   Pantatut arvopaperit2,32,32,3
   Kiinteistökiinnitykset1,21,11,2
   Yrityskiinnitykset6,16,16,3
    
Muusta omasta sitoumuksesta   
   Pantatut arvopaperit2,53,82,6
   Kiinteistökiinnitykset2,22,12,2
   Vuokra- ja leasingvastuut58,657,561,7
   Eläkevastuut0,40,40,4
   Muut vastuut 42,429,935,8
    
Muiden puolesta   
   Pantatut arvopaperit2,53,43,4
   Kiinteistökiinnitykset3,83,73,8
    
Johdannaissopimukset   
   Valuuttatermiinisopimukset, nimellisarvot17,451,218,2


Avainluvut1-3/20001-3/19991-12/1999
Tulos/osake, euro0,270,221,11
Oma pääoma/osake, euro5,824,916,00
Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a.22,019,122,6
Oman pääoman tuotto, % p.a.18,620,120,7
Omavaraisuusaste, % 33,632,936,5
Velkaantumisaste, %19,316,813,5
Tilauskanta, M euro357,6346,1348,9
Investoinnit, operatiiviset, M euro3,52,611,1
Investoinnit osakkeisiin M euro0,13,916,3
Henkilöstö konserniyhtiöissä, keskimäärin4 4624 1554 222
Henkilöstö konserniyhtiöissä kauden lopussa4 4664 1934 472
Henkilöstö osakkuusyhtiöissä kauden lopussa1541 305146


Liiketoimintaryhmät1-3/001-3/991-12/99
(M euro)   
LIIKEVAIHTO    
Metsäteollisuus36,230,6119,6
Metsäteollisuuden konsultointi11,89,639,2
Energia40,430,9139,7
Infrastruktuuri & ympäristö25,922,897,3
Muut0,40,4-0,4
Yhteensä114,794,3395,4
    
LIIKEVOITTO    
Metsäteollisuus3,73,613,5
Metsäteollisuuden konsultointi0,50,21,5
Energia2,41,39,2
Infrastruktuuri & ympäristö2,11,67,6
Osakkuusyhtiöt0,00,00,0
Muut-1,6-1,0-4,6
Yhteensä7,15,727,2
    
TILAUSKANTA    
Metsäteollisuus76,755,370,5
Metsäteollisuuden konsultointi23,223,121,2
Energia167,8173,5165,4
Infrastruktuuri & ympäristö89,994,291,8
Yhteensä357,6346,1348,9
    
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN   
Pohjoismaat34,320,692,8
Muu Eurooppa44,746,8178,9
Aasia21,110,069,7
Pohjois-Amerikka7,75,322,8
Muut6,911,631,2
Yhteensä114,794,3395,4Liiketoimintaryhmät1-3/984-6/987-9/9810-12/98
(M euro)    
LIIKEVAIHTO     
Metsäteollisuus31,129,425,333,1
Metsäteollisuuden konsultointi9,49,37,910,0
Energia11,214,313,522,6
Infrastruktuuri & ympäristö10,011,410,012,5
Muut0,0-0,70,0-0,6
Yhteensä61,763,756,777,6
     
LIIKEVOITTO     
Metsäteollisuus3,43,94,54,6
Metsäteollisuuden konsultointi0,10,30,20,3
Energia0,10,40,51,7
Infrastruktuuri & ympäristö0,71,30,81,0
Osakkuusyhtiöt0,60,4-0,20,3
Muut-0,8-1,5-0,3-0,2
Yhteensä4,14,85,57,7
     
TILAUSKANTA     
Metsäteollisuus62,662,552,041,3
Metsäteollisuuden konsultointi21,622,027,225,8
Energia54,448,277,973,7
Infrastruktuuri & ympäristö20,524,825,826,3
Yhteensä159,1157,5182,9167,1


Liiketoimintaryhmät1-3/994-6/997-9/9910-12/99
(M euro)    
     
LIIKEVAIHTO     
Metsäteollisuus30,630,024,934,1
Metsäteollisuuden konsultointi9,610,09,310,3
Energia30,933,729,745,4
Infrastruktuuri & ympäristö22,823,622,428,5
Muut0,4-0,1-0,1-0,6
Yhteensä94,397,286,2117,7
     
LIIKEVOITTO     
Metsäteollisuus3,63,12,93,9
Metsäteollisuuden konsultointi0,20,00,31,0
Energia1,32,11,54,3
Infrastruktuuri & ympäristö1,62,12,11,8
Osakkuusyhtiöt0,00,00,00,0
Muut-1,0-0,8-0,6-2,2
Yhteensä5,76,56,28,8
     
TILAUSKANTA     
Metsäteollisuus55,354,276,470,5
Metsäteollisuuden konsultointi23,122,419,821,2
Energia173,5178,6176,1165,4
Infrastruktuuri & ympäristö94,295,191,991,8
Yhteensä346,1350,3364,2348,9