Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 03.05.2001

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2001

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ       Pörssitiedote 3.5.2001
                  klo 8.30     1 (12)
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2001

Jaakko Pöyry Group -konsernin tuloskehitys oli katsauskaudella hyvä.

- Liikevaihto oli 113,1 (edellisvuonna 114,7) miljoonaa euroa.
- Liikevoitto oli 7,5 (7,1) miljoonaa euroa.
- Voitto rahoituserien jälkeen oli 6,9 (6,4) miljoonaa euroa.
- Konsernin voitto tilikaudelta oli 4,5 (3,7) miljoonaa euroa.
- Osakekohtainen tulos oli 0,33 (0,27) euroa.
- Sijoitetun pääoman tuotto oli 21,6 (22,0) prosenttia.

Liikevaihto kasvoi Metsäteollisuus-, Metsäteollisuuden konsultointi-
ja Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmissä. Liikevoitto
kasvoi Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmässä.

Konsernin osakekohtainen tulos parani katsauskaudella 22,2
prosenttia. Viime vuoden vertailuluvussa ei ole huomioitu
konserniverokeskuksen 23.11.2000 antamaa päätöstä, jonka mukaisesti
konsernin verot pienenevät vuosina 2000-2002 noin 1,5 miljoonalla
eurolla vuodessa. Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos vuoden 2000
ensimmäiseltä neljännekseltä on 0,29 euroa ja näin ollen
vertailukelpoinen osakekohtainen tulos on parantunut katsauskaudella
13,8 prosenttia.

Konsernin maksuvalmius säilyi katsauskauden aikana hyvänä.
Maaliskuun lopussa konsernin kassavarat olivat 41,1 miljoonaa euroa
ja korolliset velat 43,5 miljoonaa euroa, eli korolliset nettovelat
olivat 2,4 miljoonaa euroa (vuoden 2000 lopussa kassavarat ylittivät
korolliset nettovelat 2,6 miljoonalla eurolla). Konsernin
velkaantumisaste oli 2,4 prosenttia.

Energia-liiketoimintaryhmään kuuluva alkoholilaitosten
kokonaisurakointiliiketoiminta on päätetty lopettaa.
Lopettamiskustannusten kattamiseksi Energia-liiketoimintaryhmä on
huomioinut tuloksessaan 6 miljoonan euron suuruisen kulukirjauksen.

Katsauskaudella on tuloutettu ruotsalaisten eläkesäätiöiden (SPP)
vuonna 2000 vahvistamat eläkemaksujen palautukset, joita ei
huomioitu vuoden 2000 tuloksessa, yhteensä 4,9 miljoonaa euroa.
Tuloutus on huomioitu liiketoimintaryhmät-erittelyssä rivillä
"muut".

Liiketoimintaryhmät

Metsäteollisuus

Katsauskauden liikevaihto oli 40,0 (36,2) miljoonaa euroa.
Liikevoitto oli 5,1 (3,7) miljoonaa euroa. Kannattavuus oli hyvä.
Tilauskanta oli 93,5 (71,8 vuoden 2000 lopussa) miljoonaa euroa.

Metsäteollisuuden konsultointi


                                2
Katsauskauden liikevaihto oli 12,1 (11,8) miljoonaa euroa.
Liikevoitto oli 0,2 (0,5) miljoonaa euroa. Liiketoimintaryhmän
tilauskanta oli 22,8 (25,6) miljoonaa euroa.

Pohjois-Amerikan heikentynyt talouskasvu on vähentänyt
konsultointitoiminnan kysyntää kyseisellä alueella. Tällä on ollut
vaikutusta liiketoimintaryhmän tulokseen. Katsauskaudella ei
tuloutunut merkittäviä kertapalkkioita yrityskauppajärjestelyissä.
Liiketoimintaryhmän tulos oli katsauskaudelle asetettuja tavoitteita
alhaisempi. Liiketoimintaryhmän toiminnan ja kannattavuuden
parantamiseksi tähtäävä toimenpideohjelma on käynnistetty vuoden
2001 alussa.

Energia

Katsauskauden liikevaihto oli 34,1 (40,4) miljoonaa euroa.
Liikevoitto oli -4,4 (2,4) miljoonaa euroa. Tilauskanta oli 90,3
(111,6) miljoonaa euroa.

Liikevaihdon supistuminen johtui pääosin kokonaistoimitusprojektien
volyymin pienenemisestä. Tappiollinen alkoholilaitosten
kokonaisurakointitoiminta on päätetty lopettaa. Tämän toiminnan
liikevaihto oli vuonna 2000 noin 31 miljoonaa euroa. Konsernin
tavoitteena on parantaa suhteellista kannattavuutta niin, että
konsernin liikevoitto on yli kahdeksan prosenttia. Liiketoiminnan
luonteesta johtuen kokonaistoimitusprojektien kannattavuus on
alhaisempi kuin konsultointi- ja engineering-liiketoimintojen.
Alkoholilaitosten kokonaisurakointiliiketoiminnan
lopettamiskustannusten kattamiseksi on tehty 6 miljoonan euron
suuruinen kulukirjaus. Kulukirjausta lukuun ottamatta
liiketoimintaryhmän tulos oli katsauskaudella tyydyttävä.

Infrastruktuuri & ympäristö

Katsauskauden liikevaihto oli 26,9 (25,9) miljoonaa euroa.
Liikevoitto oli 2,1 (2,1) miljoonaa euroa. Kannattavuus oli
asetettujen tavoitteiden mukainen. Tilauskanta oli 95,5 (96,5)
miljoonaa euroa.

Liiketoimintaryhmään kuuluvan telekommunikaatiotoiminnan
tavoitteeksi on asetettu sen volyymin kaksinkertaistaminen 20
miljoonaan euroon vuonna 2001. Telekommunikaatioalan investoinnit
ns. kolmannen sukupolven osalta ovat Euroopassa lykkääntyneet 6-12
kuukaudella. Tästä syystä asetettua volyymin kaksinkertaistamista ei
vuonna 2001 tulla saavuttamaan. Koska volyymin kasvutavoite perustuu
pääosin konsernin nykyisten toteutusresurssien
uudelleensuuntaamiseen ja koulutukseen, kasvutavoitteesta jääminen
ei heikennä liiketoimintaryhmän tulosta vuonna 2001.

Konsernirakenne

Konsernirakenteen ja liiketoiminnan kehittämistä jatketaan vuoden
2001 aikana. Metsäteollisuuden globalisoitumisprosessin vuoksi
Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän paikallisverkoston kattavuutta
on tarkoitus lisätä Pohjois-Amerikassa ja Keski-Euroopassa. Myös

                                3
Energia- ja Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmien
toimintaa on tarkoitus laajentaa.

Tilauskanta

Konsernin tilauskanta on säilynyt hyvänä. Kokonaistilauskanta oli
maaliskuun lopussa 302,1 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2000 lopussa
oli 305,5 miljoonaa euroa. Konsultointi- ja
engineering-liiketoimintojen tilauskanta on vuoden 2000 lopun
tasolla. Kokonaistoimitusprojektien tilauskanta laski
katsauskaudella 3,3 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 2,1 (3,6) miljoonaa
euroa. Investoinnit olivat pääasiassa ohjelmistoja sekä
tietojärjestelmiä ja -laitteita.

Osakepääoma ja osakkeet

Osakkeiden määrä oli vuoden 2000 lopussa 13 724 136. Katsauskauden
aikana on vuoden 1998 optiolainaan liittyvillä optiotodistuksilla
merkitty yhteensä 20 250 uutta osaketta. Tämän lisäksi on
huhtikuussa 2001 optiotodistuksilla merkitty 132 150 uutta osaketta.
Merkintöjen jälkeen osakkeiden lukumäärä on 13 876 536.


Jaakko Pöyry Group -konsernin henkilöstölle vuonna 1998 suunnattu
2,2 miljoonan euron suuruinen optiolaina on merkitty
täysimääräisenä. Optiolainaan liittyvät optiotodistukset oikeuttavat
merkitsemään enintään 1,3 miljoonaa yhtiön osaketta. Merkintäaika
alkoi osittain (390 000 osaketta) 1.4.2000 ja 1.4.2001 (390 000
osaketta) ja alkaa 1.4.2002 (520 000 osaketta). Merkintäaika päättyy
kaikilla optiotodistuksilla 30.4.2005. Optiotodistuksilla on
merkitty yhteensä 206 250 osaketta.

Varsinainen yhtiökokous 8.3.2001 valtuutti yhtiön hallituksen
päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnän, ja/tai
vaihtovelkakirjalainojen ja/tai optiooikeuksien antamisesta niin,
että uusmerkinnän vaihtovelkakirjojen ja optiotodistusten
perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 1,0
miljoonalla eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1,0 miljoonaa
uutta osaketta. Valtuutus on voimassa 8.3.2002 saakka.

Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutukset päättää
omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Valtuutusten
kohteena on enintään 5,0 prosenttia yhtiön osakepääomasta. Yhtiön
hallitus on 8.3.2001 päättänyt käyttää valtuutuksia. Valtuutukset
ovat voimassa 8.3.2002 asti.

Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä. Osakkeen
keskikurssi oli katsauskaudella Helsingin Pörssissä 19,81 euroa;
ylin kurssi oli 21,00 euroa ja alin kurssi 17,00 euroa. Yhtiön
osakkeita vaihdettiin 16,4 miljoonalla eurolla yhteensä 0,8


                                4
miljoonaa kappaletta eli 6,0 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.
Varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön hallituksen esityksen
osingonjaosta vuodelta 2000 eli 0,60 (0,45 vuodelta 1999) euroa
osakkeelta, yhteensä 8,2 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin
20.3.2001.

Tulevaisuuden näkymät

Jaakko Pöyry Group -konsernin tilauskanta on alkuvuonna säilynyt
hyvänä ja se luo hyvän pohjan konsernin toiminnalle loppuvuoden
osalta. Mikäli Pohjois-Amerikan heikentynyt suhdannekehitys
kuitenkin jatkuu ja leviää konsernin päämarkkina-alueelle
Eurooppaan, on sillä vaikutus konsernin toimintaan vuoden 2001
loppupuolella.

Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän alkuvuoden tulos ja tilauskanta
ovat hyvät. Liiketoimintaryhmän tulos paranee viime vuodesta.
Metsäteollisuuden konsultointi -liiketoimintaryhmän tuloskehitys
riippuu metsäteollisuuden suhdannekehityksestä ja aktiviteetista
vuoden 2001 aikana. Liiketoimintaryhmän tulokseen vaikuttavat myös
investointipankkitoiminnan palkkioiden määrä ja
tuloutumisajankohdat. Energia-liiketoimintaryhmän tulos loppuvuonna
riippuu eräiden tarjousvaiheessa olevien projektien toteutumisesta
ja toteutusajankohdasta. Infrastruktuuri & ympäristö
-liiketoimintaryhmän tilauskanta luo hyvän pohjan
liiketoimintaryhmän vakaalle tuloskehitykselle loppuvuoden aikana.

Jaakko Pöyry Group -konsernin keskeiset taloudelliset tavoitteet
ovat osakekohtaisen tuloksen parantaminen keskimäärin 15,0
prosenttia ja vähintään 20 prosentin tuoton saavuttaminen
sijoitetulle pääomalle (ROI). Konsernin alkuvuoden tulos,
tilauskanta, markkina-asema ja edellä esitetyt näkymät huomioon
ottaen konsernin edellytykset yltää näihin tavoitteisiin ovat
säilyneet hyvinä.

Vantaalla 2. toukokuuta 2001

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ

Hallitus


JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ


Erkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen

Lisätietoja antavat:

Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja, Jaakko Pöyry Group Oyj,
puh. (09) 8947 2999, 0400 468 084
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen, Jaakko Pöyry Group Oyj,
puh. (09) 8947 2872, 0400 420 285

                                5
Satu Lyytinen, sijoittajasuhteet, Jaakko Pöyry Group Oyj,
puh. (09) 8947 3002, 040 526 3388

www.poyry.com

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI                     6Tuloslaskelma              1-3/2001 1-3/2000 1-12/2000
(M euro)


LIIKEVAIHTO                 113,1   114,7   474,5

Liiketoiminnan muut tuotot          0,5    0,8    2,2

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista      -0,2    0,1    -0,1

Liiketoiminnan kulut            -102,8  -105,3   -431,7

Poistot ja arvonalentumiset         -3,1   -3,2   -13,1

LIIKEVOITTO                  7,5    7,1    31,8
% liikevaihdosta               6,6    6,2    6,7

Rahoitustuotot ja -kulut           -0,6   -0,7    -1,7

VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN         6,9    6,4    30,1
% liikevaihdosta               6,1    5,6    6,4

Satunnaiset erät               0,0    0,0    0,0

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA,
VEROJA JA VÄHEMMISTÖN OSUUTTA         6,9    6,4    30,1

Välittömät verot               -2,1   -2,4    -9,0

Vähemmistön osuus              -0,3   -0,3    -1,9

KONSERNIN VOITTO               4,5    3,7    19,2
                                    7
JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Tase                   31.3.2001 31.3.2000 31.12.2000
(M euro)

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Konserniliikearvo              34,8   39,1    35,8
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet    39,2   39,5    39,3
Sijoitukset                 17,5   17,7    13,4

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset                  182,7   178,9   184,3
Rahoitusarvopaperit ja rahat         41,1   32,9    37,5

                       315,3   308,1   310,3

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA                  93,9   79,6    97,4

VÄHEMMISTÖN OSUUS               5,5    5,2    5,2

VIERAS PÄÄOMA *)

Pitkäaikainen vieras pääoma         17,7   32,6    22,4
Lyhytaikainen vieras pääoma         198,2   190,7   185,3

                       315,3   308,1   310,3

*) Korollinen vieras pääoma         43,5   49,3    34,9
  Koroton vieras pääoma          172,4   174,0   172,8

                                    8
JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Vastuusitoumukset            31.3.2001 31.3.2000 31.12.2000
(M euro)

Annetut pantit ja kiinnitykset omasta
velasta
Pantatut arvopaperit             2,3    2,3    2,3
Kiinteistökiinnitykset            1,1    1,2    1,1
Yrityskiinnitykset              6,1    6,1    6,1

Muusta omasta sitoumuksesta
Pantatut arvopaperit             2,5    2,5    2,6
Kiinteistökiinnitykset            1,4    2,2    1,4
Vuokra- ja leasingvastuut          60,5   58,6    63,5
Eläkevastuut                 0,4    0,4    0,4
Muut vastuut                 29,8   42,4    28,7

Muiden puolesta
Pantatut arvopaperit             1,7    2,5    2,5
Kiinteistökiinnitykset            3,8    3,8    3,8


Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinisopimukset,         13,2   17,4    15,3
nimellisarvot
Valuuttaoptiot, ostetut            5,0         10,0
Valuuttaoptiot, myydyt            10,0         15,0


                                    9
JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Avainluvut                1-3/2001 1-3/2000 1-12/2000


Tulos/osake, euro              0,33   0,27    1,40
  Laimennusvaikutuksella korjattu      0,30   0,25    1,28

Oma pääoma/osake, euro            6,83   5,82    7,10

Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a.      21,6   22,0    25,1

Oman pääoman tuotto, % p.a.         19,0   18,6    22,3

Omavaraisuusaste, %             38,9   33,6    42,2

Velkaantumisaste, %              2,4   19,3    -2,5

Tilauskanta, M euro             302,1   357,6   305,5

Investoinnit, operatiiviset, M euro      2,1    3,5    9,9
Investoinnit osakkeisiin M euro        0,0    0,1    2,5

Henkilöstö konserniyhtiöissä,        4 584   4 462   4 558
keskimäärin
Henkilöstö konserniyhtiöissä kauden     4 638   4 466   4 572
lopussa
Henkilöstö osakkuusyhtiöissä kauden      197    154    174
lopussaJAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI                     10

Liiketoimintaryhmät           1-3/2001 1-3/2000 1-12/2000
(M euro)

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus               40,0   36,2   140,8
Metsäteollisuuden konsultointi        12,1   11,8    53,0
Energia                   34,1   40,4   180,9
Infrastruktuuri & ympäristö         26,9   25,9   102,7
Muut                     0,0    0,4    -2,9

Yhteensä                  113,1   114,7   474,5

LIIKEVOITTO
Metsäteollisuus                5,1    3,7    12,7
Metsäteollisuuden konsultointi        0,2    0,5    4,8
Energia                   -4,4    2,4    8,1
Infrastruktuuri & ympäristö          2,1    2,1    8,6
Muut                     4,5   -1,6    -2,4

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ             7,5    7,1    31,8

Rahoituserät                 -0,6   -0,7    -1,7

VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN         6,9    6,4    30,1

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus               93,5   76,7    71,8
Metsäteollisuuden konsultointi        22,8   23,2    25,6
Energia                   90,3   167,8   111,6
Infrastruktuuri & ympäristö         95,5   89,9    96,5

Yhteensä                  302,1   357,6   305,5

Konsultointi ja suunnittelu         278,6   295,7   278,7
Kokonaistoimitukset             23,5   61,9    26,8

Yhteensä                  302,1   357,6   305,5

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
Pohjoismaat                 39,1   34,3   149,0
Muu Eurooppa                 40,2   44,7   177,7
Aasia                    17,4   21,1    86,8
Pohjois-Amerikka               7,4    7,7    26,9
Etelä-Amerikka                5,2    4,8    20,0
Muut                     3,8    2,1    14,1

Yhteensä                  113,1   114,7   474,5


JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI                    11

Liiketoimintaryhmät         1-3/99 4-6/99 7-9/99 10-12/99
(M euro)

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus            30,6  30,0  24,9   34,1
Metsäteollisuuden konsultointi     9,6  10,0  9,3   10,3
Energia                30,9  33,7  29,7   45,4
Infrastruktuuri & ympäristö      22,8  23,6  22,4   28,5
Muut                  0,4  -0,1  -0,1   -0,6

Yhteensä                94,3  97,2  86,2  117,7

LIIKEVOITTO
Metsäteollisuus             3,6  3,1  2,9   3,9
Metsäteollisuuden konsultointi     0,2  0,0  0,3   1,0
Energia                 1,3  2,1  1,5   4,3
Infrastruktuuri & ympäristö       1,6  2,1  2,1   1,8
Muut                  -1,0  -0,8  -0,6   -2,2

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ          5,7  6,5  6,2   8,8

Rahoituserät              -0,4  -0,4  -0,3   -0,8

VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN      5,3  6,1  5,9   8,0

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus            55,3  54,2  76,4   70,5
Metsäteollisuuden konsultointi     23,1  22,4  19,8   21,2
Energia                173,5 178,6 176,1  165,4
Infrastruktuuri & ympäristö      94,2  95,1  91,9   91,8

Yhteensä               346,1 350,3 364,2  348,9

Konsultointi ja suunnittelu      289,5 291,4 297,4  292,3
Kokonaistoimitukset          56,6  58,9  66,8   56,6

Yhteensä               346,1 350,3 364,2  348,9


JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI                    12

Liiketoimintaryhmät         1-3/00 4-6/00 7-9/00 10-12/00
(M euro)

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus            36,2  37,2  35,7  31,7
Metsäteollisuuden konsultointi    11,8  15,3  12,6  13,3
Energia                40,4  48,3  45,2  47,0
Infrastruktuuri & ympäristö      25,9  23,0  24,9  28,9
Muut                  0,4   0,4   0,2  -3,9

Yhteensä               114,7  124,2  118,6  117,0

LIIKEVOITTO
Metsäteollisuus            3,7   1,9   2,9   4,2
Metsäteollisuuden konsultointi     0,5   2,9   1,2   0,2
Energia                2,4   2,3   1,0   2,4
Infrastruktuuri & ympäristö      2,1   1,0   2,8   2,7
Muut                 -1,6  -0,5   0,4  -0,7

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ          7,1   7,6   8,3   8,8

Rahoituserät             -0,7  -0,7  -0,3   0,0

VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN      6,4   6,9   8,0   8,8

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus            76,7  70,7  66,0  71,8
Metsäteollisuuden konsultointi    23,2  22,2  25,1  25,6
Energia               167,8  163,7  137,0  111,6
Infrastruktuuri & ympäristö      89,9  94,2  97,8  96,5

Yhteensä               357,6  350,8  325,9  305,5

Konsultointi ja suunnittelu     295,7  284,6  283,9  278,7
Kokonaistoimitukset          61,9  66,2  42,0  26,8

Yhteensä               357,6  350,8  325,9  305,5