Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 29.04.2002

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2002

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ   Pörssitiedote 29.4.2002 klo 8.30  1(11)

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2002

Konsernin tulos ja tase

Jaakko Pöyry Group -konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 100,4
(edellisvuonna 2001 113,1) miljoonaa euroa. Lopetettujen ja myytyjen
toimintojen vaikutus liikevaihdon supistumiseen oli 7,4 miljoonaa
euroa. Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä oli 5,2 (6,9)
miljoonaa euroa. Tuloksessa on huomioitu 1,5 miljoonan euron
kuluvaraus koskien Energia-liiketoimintaryhmän toimintaa
Latinalaisessa Amerikassa.

Jaakko Pöyry Group -konsernin taserakenne on hyvä. Konsernin
omavaraisuusaste oli 46,2 (38,9) prosenttia ja velkaantumisaste 1,8
(2,4) prosenttia.

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,24 (0,33) euroa ja sijoitetun
pääoman tuotto 15,7 (21,6) prosenttia.

Liiketoimintaryhmät

Metsäteollisuus

Katsauskauden liikevaihto oli 39,6 (40,0) miljoonaa euroa.
Liikevoitto oli 5,6 (5,1) miljoonaa euroa. Tilauskanta oli 66,5
(vuoden 2001 lopussa 74,2) miljoonaa euroa.

Metsäteollisuuden konsultointi

Katsauskauden liikevaihto oli 10,1 (12,1) miljoonaa euroa.
Liikevoitto oli 0,4 (0,2) miljoonaa euroa. Liiketoimintaryhmän
tilauskanta oli 11,7 (18,5) miljoonaa euroa.

Jaakko Pöyry Consulting Oy on vuoden 2002 alussa myynyt 75,0
prosenttia 90,0-prosenttisesti omistamastaan JP Development Oy:stä.
JP Development Oy:n liikevaihto vuonna 2001 oli 7,0 miljoonaa euroa.

Energia

Katsauskauden liikevaihto oli 24,1 (34,1) miljoonaa euroa.
Lopetettujen toimintojen vaikutus liikevaihdon pienentymiseen oli
5,2 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli -1,4 (-4,4) miljoonaa euroa.
Tilauskanta oli 113,2 (123,5) miljoonaa euroa.

Katsauskauden tuloksessa on huomioitu 1,5 miljoonan euron kuluvaraus
koskien toimintaa Latinalaisessa Amerikassa ja erityisesti
projekteja Argentiinassa.

Infrastruktuuri & ympäristö

Katsauskauden liikevaihto oli 27,0 (26,9) miljoonaa euroa.
Liikevoitto oli 1,8 (2,1) miljoonaa euroa. Tilauskanta oli 96,9
(103,7) miljoonaa euroa.

                                2(11)

Konsernirakenne

Konsernirakenteen ja liiketoiminnan kehittämistä on jatkettu
katsauskaudella.

Metsäteollisuuden konsultointi -liiketoimintaryhmä on myynyt 75,0
prosenttia 90,0-prosenttisesti omistamastaan JP Development Oy:stä.
Metsäteollisuuden konsultointi -liiketoimintaryhmä keskittyy
tulevaisuudessa liikkeenjohdon konsultointi-, tuotannontehostamis-
ja investointipankkipalveluihin.

Energia-liiketoimintaryhmä on ostanut Stora Enso Oyj:ltä Imatran
Tutkimuskeskuksen Ilmalaboratorion. Yhtiön erikoisosaamisalueena on
sellu- ja paperiteollisuuden ja niiden voimalaitosten
ilmapäästömittaukset ja prosessianalyysit. Lisäksi Energia-
liiketoimintaryhmä on solminut yhteistyösopimuksen GreenStream
Network Oy:n kanssa ja ostanut 13,3 prosentin osuuden yhtiöstä.
GreenStream Network Oy on ensimmäinen päästöyksiköiden ja vihreiden
sertifikaattien välitykseen keskittyvä yhtiö Pohjoismaissa.

Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmä on ostanut
saksalaiselta Heusch/Boesefeldt GmbH:lta sen liikennejärjestelmien
konsultointiin erikoistuneen liiketoiminnan. Ostettujen yksiköiden
palveluksessa on 55 henkilöä ja niiden liikevaihto on noin 3,4
miljoonaa euroa.

Konsernirakenteen ja liiketoiminnan kehittämistä jatketaan vuoden
2002 aikana. Metsäteollisuuden globalisoitumisprosessin vuoksi
Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän paikallisverkoston kattavuutta
on tarkoitus lisätä Pohjois-Amerikassa ja Keski-Euroopassa. Myös
Energia- ja Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmien
toimintaa on tarkoitus laajentaa.

Tilauskanta

Konsernin tilauskanta on katsauskaudella säilynyt hyvänä.
Tilauskanta oli maaliskuun lopussa 288,3 (vuoden 2001 maaliskuun
lopussa 302,1) miljoonaa euroa. Lopetettujen ja myytyjen toimintojen
vaikutus tilauskannan pienentymiseen oli 15,9 miljoonaa euroa.
Vuoden 2001 lopussa tilauskanta oli 319,9 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 2,2 (2,1) miljoonaa
euroa. Investoinnit muodostuivat pääasiassa tietokoneohjelmistoista
ja -laitteista sekä tietojärjestelmistä.

Osakepääoma ja osakkeet

Varsinainen yhtiökokous 6.3.2002 hyväksyi hallituksen ehdotuksen
mitätöidä yhtiön hallussa olleet 309 300 omaa osaketta ja alentaa
yhtiön osakepääomaa 13 932 861 eurosta 13 623 561 euroon. Osakkeiden
lukumäärä oli mitätöinnin jälkeen 13 623 561. Katsauskauden jälkeen,
huhtikuussa, on vuoden 1998 optiolainaan liittyvillä
                                3(11)

optiotodistuksilla merkitty 35 750 uutta osaketta. Merkintöjen
jälkeen osakkeiden lukumäärä on 13 659 311.

Jaakko Pöyry Group -konsernin henkilöstölle ja emoyhtiön hallituksen
jäsenille vuonna 1998 suunnattuun optiolainaan liittyvät
optiotodistukset oikeuttavat merkitsemään enintään 1,3 miljoonaa
yhtiön osaketta. Merkintäaika alkoi osittain 1.4.2000 (390 000
osaketta), 1.4.2001 (390 000 osaketta) ja 1.4.2002 (520 000
osaketta). Merkintäaika päättyy kaikilla optiotodistuksilla
30.4.2005. Optiotodistuksilla on merkitty yhteensä 298 325 osaketta.

Varsinainen yhtiökokous 6.3.2002 valtuutti yhtiön hallituksen
päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta niin, että uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja
optiotodistusten perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä
enintään 1,0 miljoonalla eurolla antamalla merkittäväksi enintään
1,0 miljoonaa uutta osaketta. Valtuutus on voimassa 6.3.2003 saakka.

Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutukset päättää
omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Valtuutusten
kohteena on enintään 5,0 prosenttia yhtiön osakepääomasta. Yhtiön
hallitus on 6.3.2002 päättänyt käyttää valtuutuksia. Valtuutukset
ovat voimassa 6.3.2003 asti.

Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä. Osakkeen
keskikurssi oli katsauskaudella 16,70 euroa; ylin kurssi oli 18,80
euroa ja alin kurssi 16,00 euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin 9,7
miljoonalla eurolla yhteensä 0,6 miljoonaa kappaletta eli 4,2
prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön hallituksen esityksen
osingonjaosta vuodelta 2001 eli 0,60 (vuodelta 2000 0,60) euroa
osakkeelta, yhteensä 8,2 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin
18.3.2002.

Tulevaisuuden näkymät

Maailmantalouden näkymät vuodelle 2002 ovat epäselvät. Yleisesti
ottaen talouskasvun arvioidaan vauhdittuvan vuoden 2002 loppua
kohden. Toisaalta kasvun uskotaan olevan epävarmalla pohjalla mikäli
kuluttajien luottamus talouskasvuun hiipuu.

Metsäteollisuuden suhdannenäkymä vuodelle 2002 noudattaa yleistä
talouden kehityssuuntaa. Metsäteollisuusyritysten usko talouden
toipumiseen on parantunut ja siksi esitutkimus- ja
esisuunnitteluprojektien määrä on lisääntynyt.
Investointiaktiviteetti säilynee vuoden 2001 tasolla.
Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän alkuvuoden tulos ja tilauskanta
ovat hyvät. Liiketoimintaryhmän tulos vuodelta 2002 jäänee hieman
viime vuotta huonommaksi. Metsäteollisuuden konsultointi
-liiketoimintaryhmän markkinanäkymä on parantunut vuoteen 2001
verrattuna. Metsäteollisuuden keskittyminen ja rakennemuutos
tarjoavat mahdollisuuksia sekä liikkeenjohdon konsultointi- että
                                4(11)

investointipankkitoiminnalle. Liiketoimintaryhmän tulos on
alkuvuonna parantunut vuoteen 2001 verrattuna ja koko vuoden osalta
tavoitteena on parantaa tulosta selkeästi viime vuodesta. Energia-
toimialan markkinanäkymä on edelleen epävarma. Talouskehityksen
epävarmuus, sähköntuotannon ylikapasiteetti ja alan yhtiöiden
vaikeudet pitkittävät uusien investointien aloittamista. Toisaalta
kysyntä on lisääntynyt koskien uusiutuvia energialähteitä, laitosten
modernisointeja, toiminnan tehostamista ja konsultointia. Energia-
liiketoimintaryhmän alkuvuoden tulos oli epätyydyttävä. Alan
markkinatilanne huomioiden myös loppuvuodesta tulee haastava.
Tavoitteena on tästä huolimatta parantaa Energia-liiketoimintaryhmän
tulosta selkeästi vuodesta 2001, jolloin tulosta rasitti 6,0
miljoonan euron kertaluonteiset kulut. Infrastruktuuri & ympäristö
-liiketoimintaryhmän tilauskanta on hyvä ja tuloksen arvioidaan
säilyvän vakaana vuonna 2002.

Jaakko Pöyry Group -konsernin markkina-asema ja tilauskanta ovat
hyvät. Olettaen, että talous toipuu ennakoidusti vuoden 2002 aikana,
konsernin tuloksen arvioidaan olevan vuoden 2001 tasolla ja
sijoitetun pääoman tuoton saavuttavan sille asetetun strategisen
tavoitteen.

Vantaalla 26. huhtikuuta 2002

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ
Hallitus


JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ


Erkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen
Toimitusjohtaja           Toimitusjohtajan sijainen

Lisätietoja antavat:

Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja, Jaakko Pöyry Group Oyj,
puh. (09) 8947 2999, 0400 468 084
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen, Jaakko Pöyry Group Oyj,
puh. (09) 8947 2872, 0400 420 285
Satu Lyytinen, sijoittajasuhteet, Jaakko Pöyry Group Oyj,
puh. (09) 8947 3002, 040 526 3388

www.poyry.com

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineetJAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI                  5(11)Tuloslaskelma             1-3/2002  1-3/2001 1-12/2001
(M euro)

LIIKEVAIHTO               100,4   113,1   431,8

Liiketoiminnan muut tuotot         0,7    0,5    2,0

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista    -0,1    -0,2    0,2

Liiketoiminnan kulut           -92,4   -102,8   -392,8

Poistot konserniliikearvosta       -1,0    -1,0    -4,0
Muut poistot               -2,2    -2,1    -9,2

LIIKEVOITTO                5,4    7,5    28,0
% liikevaihdosta              5,4    6,6    6,5

Rahoitustuotot ja -kulut         -0,2    -0,6    -1,7

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ       5,2    6,9    26,3
% liikevaihdosta              5,2    6,1    6,1

Satunnaiset erät              0,0    0,0    0,0

VOITTO ENNEN VEROJA
JA VÄHEMMISTÖN OSUUTTA           5,2    6,9    26,3

Välittömät verot             -1,8    -2,1    -7,3

Vähemmistön osuus             -0,1    -0,3    -1,0

KONSERNIN VOITTO              3,3    4,5    18,0JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI                  6(11)

Tase                 31.3.2002 31.3.2001 31.12.2001
(M euro)

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Konserniliikearvo             30,9    34,8    31,9
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet   37,8    39,2    37,5
Sijoitukset                13,5    17,5    13,2

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset                 143,2   182,7   152,4
Rahoitusarvopaperit ja rahat       31,7    41,1    32,5

                     257,1   315,3   267,5

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA                99,8    93,9   104,7

VÄHEMMISTÖN OSUUS             5,2    5,5    5,1

VIERAS PÄÄOMA*)

Pitkäaikainen vieras pääoma        20,1    17,7    20,3
Lyhytaikainen vieras pääoma       132,0   198,2   137,4

                     257,1   315,3   267,5

*) Korollinen vieras pääoma        33,6    43,5    29,2
  Koroton vieras pääoma         118,5   172,4   128,5
JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI                  7(11)

Vastuusitoumukset           31.3.2002 31.3.2001 31.12.2001
(M euro)

Annetut pantit ja kiinnitykset omasta
velasta
  Pantatut arvopaperit           0,0    2,3    0,0
  Kiinteistökiinnitykset          0,0    1,1    0,0
  Yrityskiinnitykset            0,2    6,1    0,4

Muusta omasta sitoumuksesta
  Pantatut arvopaperit           2,3    2,5    2,4
  Kiinteistökiinnitykset          0,0    1,4    1,4
  Vuokra- ja leasingvastuut        51,7    60,5    52,8
  Eläkevastuut               0,0    0,4    0,0
  Muut vastuut              31,9    29,8    31,9

Muiden puolesta
  Pantatut arvopaperit           0,0    1,7    0,2
  Kiinteistökiinnitykset          3,8    3,8    3,8

Johdannaissopimukset
  Valuuttatermiinisopimukset,       12,9    13,2    12,5
 nimellisarvot
  Valuuttaoptiot, ostetut         0,0    5,0    0,0
  Valuuttaoptiot, myydyt          0,0    10,0    0,0
JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI                  8(11)

Avainluvut              1-3/2002  1-3/2001 1-12/2001


Tulos/osake, euro             0,24    0,33    1,30
  Laimennusvaikutuksella korjattu     0,23    0,30    1,24

Oma pääoma/osake, euro          7,33    6,83    7,69

Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a.     15,7    21,6    21,2

Oman pääoman tuotto, % p.a.        12,6    19,0    17,8

Omavaraisuusaste, %            46,2    38,9    48,9

Velkaantumisaste, %            1,8    2,4    -3,0

Konsultointi ja suunnittelu, M euro   270,5   278,6   298,1
Kokonaistoimitukset, M euro        17,8    23,5    21,8
Tilauskanta yhteensä, M euro      288,3   302,1   319,9

Investoinnit, operatiiviset, M euro    2,2    2,1    7,9
Investoinnit osakkeisiin M euro      0,0    0,0    0,1

Henkilöstö konserniyhtiöissä,      4 590   4 584   4 584
keskimäärin
Henkilöstö konserniyhtiöissä kauden   4 648   4 638   4 584
lopussa
Henkilöstö osakkuusyhtiöissä kauden    194    197    197
lopussa
JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI                  9(11)

Liiketoimintaryhmät          1-3/2002  1-3/2001 1-12/2001
(M euro)

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus              39,6    40,0   150,2
Metsäteollisuuden konsultointi      10,1    12,1    46,4
Energia                  24,1    34,1   127,0
Infrastruktuuri & ympäristö        27,0    26,9   107,5
Muut                   -0,4    0,0    0,7
Yhteensä                 100,4   113,1   431,8

LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ
Metsäteollisuus              5,6    5,1    17,8
Metsäteollisuuden konsultointi       0,4    0,2    1,3
Energia                  -1,4    -4,4    -0,6
Infrastruktuuri & ympäristö        1,8    2,1    7,9
Muut                   -1,0    4,5    1,6
LIIKEVOITTO YHTEENSÄ            5,4    7,5    28,0

Rahoituserät               -0,2    -0,6    -1,7

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ       5,2    6,9    26,3

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus              66,5    93,5    74,2
Metsäteollisuuden konsultointi      11,7    22,8    18,5
Energia                 113,2    90,3   123,5
Infrastruktuuri & ympäristö        96,9    95,5   103,7
Yhteensä                 288,3   302,1   319,9

Konsultointi ja suunnittelu       270,5   278,6   298,1
Kokonaistoimitukset            17,8    23,5    21,8

Yhteensä                 288,3   302,1   319,9

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
Pohjoismaat                30,6    39,1   138,3
Muu Eurooppa               42,4    40,2   159,9
Aasia                   13,9    17,4    66,4
Pohjois-Amerikka              5,2    7,4    29,5
Etelä-Amerikka               5,9    5,2    25,4
Muut                    2,4    3,8    12,3
Yhteensä                 100,4   113,1   431,8

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI                   10(11)

Liiketoimintaryhmät           1-3/00 4-6/00 7-9/00 10-12/00
(M euro)

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus              36,2  37,2  35,7   31,7
Metsäteollisuuden konsultointi      11,8  15,3  12,6   13,3
Energia                  40,4  48,3  45,2   47,0
Infrastruktuuri & ympäristö        25,9  23,0  24,9   28,9
Muut                    0,4  0,4   0,2   -3,9
Yhteensä                 114,7 124,2  118,6   117,0

LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ
Metsäteollisuus              3,7  1,9   2,9    4,2
Metsäteollisuuden konsultointi       0,5  2,9   1,2    0,2
Energia                  2,4  2,3   1,0    2,4
Infrastruktuuri & ympäristö        2,1  1,0   2,8    2,7
Muut                   -1,6  -0,5   0,4   -0,7
LIIKEVOITTO YHTEENSÄ            7,1  7,6   8,3    8,8

Rahoituserät               -0,7  -0,7  -0,3    0,0

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ       6,4  6,9   8,0    8,8

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus              76,7  70,7  66,0   71,8
Metsäteollisuuden konsultointi      23,2  22,2  25,1   25,6
Energia                 167,8 163,7  137,0   111,6
Infrastruktuuri & ympäristö        89,9  94,2  97,8   96,5
Yhteensä                 357,6 350,8  325,9   305,5

Konsultointi ja suunnittelu       295,7 284,6  283,9   278,7
Kokonaistoimitukset            61,9  66,2  42,0   26,8

Yhteensä                 357,6 350,8  325,9   305,5


JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI                  11(11)

Liiketoimintaryhmät          1-3/01 4-6/01 7-9/01 10-12/01
(M euro)

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus             40,0  38,9  33,3   38,0
Metsäteollisuuden konsultointi      12,1  11,7  11,2   11,4
Energia                 34,1  33,0  28,0   31,9
Infrastruktuuri & ympäristö       26,9  26,3  24,6   29,7
Muut                   0,0  0,0   1,0   -0,3
Yhteensä                113,1 109,9  98,1   110,7

LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ
Metsäteollisuus              5,1  4,7   4,3    3,7
Metsäteollisuuden konsultointi      0,2  0,4  -0,1    0,8
Energia                 -4,4  0,6   1,5    1,7
Infrastruktuuri & ympäristö        2,1  1,4   1,0    3,4
Muut                   4,5  -0,6  -1,0   -1,3
LIIKEVOITTO YHTEENSÄ           7,5  6,5   5,7    8,3

Rahoituserät               -0,6  -0,4  -0,5   -0,2

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ       6,9  6,1   5,2    8,1

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus             93,5  82,2  76,7   74,2
Metsäteollisuuden konsultointi      22,8  23,0  20,4   18,5
Energia                 90,3  91,2  93,4   123,5
Infrastruktuuri & ympäristö       95,5  96,2  96,6   103,7
Yhteensä                302,1 292,6  287,1   319,9

Konsultointi ja suunnittelu       278,6 272,6  265,9   298,1
Kokonaistoimitukset           23,5  20,0  21,2   21,8

Yhteensä                302,1 292,6  287,1   319,9