Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 29.04.2004

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2004

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ   Pörssitiedote 29.4.2004 klo 8.30  1(14)

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2004

Jaakko Pöyry Group -konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 105,4
(edellisvuonna 2003 102,0) miljoonaa euroa. Konsernin voitto ennen
satunnaisia eriä oli 5,6 (16,4) miljoonaa euroa. Vuoden 2003 ensimmäisen
neljänneksen tulokseen sisältyi Jaakko Pöyry Group Oyj:n
pääkonttorikiinteistökaupasta saatu 11,0 miljoonan euron voitto.

Jaakko Pöyry Groupin taserakenne on hyvä. Konsernin omavaraisuusaste oli
46,9 (51,6) prosenttia ja velkaantumisaste -34,7 (-20,8) prosenttia.

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,81) euroa ja sijoitetun
pääoman tuotto 17,4 (51,3) prosenttia.

Konsernin tilauskanta oli 345,4 miljoonaa euroa ja se on katsauskaudella
kasvanut 9,7 miljoonalla eurolla.

Konsernin liikevaihto kasvaa selkeästi vuonna 2004. Konsernin tuloksen
ennen satunnaisia eriä arvioidaan paranevan vuonna 2004, kun
pääkonttorikiinteistöstä vuonna 2003 saatua 11 miljoonan euron voittoa
ei huomioida vertailussa.

Liiketoimintaryhmät

Metsäteollisuus

Katsauskauden liikevaihto oli 47,1 (43,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 3,5 (3,7) miljoonaa euroa. Katsauskauden tuloksessa on huomioitu 0,7
miljoonan euron luottotappiovaraus koskien saatavaa kanadalaiselta
Papier Gaspesia Inc:lta.

Investointiaktiviteetti on metsäteollisuudessa pysynyt alhaisena ja myös
konsultointipalveluiden kysyntä on ollut laimeaa. Liiketoimintaryhmän
tilauskanta on markkinatilanne huomioiden säilynyt hyvänä. Tilauskanta
oli 94,6 (vuoden 2003 lopussa 90,8) miljoonaa euroa. Merkittävimmät
uudet projektit olivat Mondi Ltd:n Merebankin paperikoneen
uusintaprojekti Etelä-Afrikassa, Holmen Paper AB:n paperikoneprojekti
Espanjassa ja Korsnäs AB:n paperikoneen uusintaprojekti Ruotsissa.

Energia

Katsauskauden liikevaihto oli 25,0 (24,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 1,9 (0,8) miljoonaa euroa. Liikevoiton parannus johtuu
liiketoimintaryhmän markkina-aseman vahvistumisesta ja energia-alan
kysynnän osittaisesta paranemisesta.

Tilauskanta oli 133,7 (129,2) miljoonaa euroa. Tilauskannan kasvu
koostui lukuisista pienistä ja keskisuurista projekteista Euroopassa ja
Aasiassa.

Infrastruktuuri & ympäristö

Katsauskauden liikevaihto oli 33,4 (34,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 1,5 (2,0) miljoonaa euroa. Keski-Euroopan ja erityisesti Saksan
                                2(14)

liikennejärjestelmien investoinnit ovat pienentyneet voimakkaasti. Tästä
syystä toimintaa on sopeutettu vastaamaan alentunutta kysyntää.
Sopeuttamisesta aiheutuneet kertaluontoiset kulut olivat katsauskaudella
0,6 miljoonaa euroa.

Tilauskanta oli 117,1 (115,7) miljoonaa euroa. Tilauskanta säilyi hyvänä
ja kasvu koostui pääosin lukuisista pienistä ja keskisuurista
projekteista Euroopassa.

Konsernirakenne

Katsauskauden aikana konsernirakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia.
Katsauskauden jälkeen, 14.4.2004, Jaakko Pöyry Group Oyj ja
itävaltalainen Verbund AG ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jolla
Verbund-konsernin omistamien tytäryhtiöiden omistusosuus ja äänivalta
siirtyy Jaakko Pöyry Group Oyj:n omistukseen seuraavasti:

- 74,9 prosenttia Itävallassa toimivasta Verbundplan GmbH:sta
- 97,25 prosenttia Itävallassa toimivasta Verbundplan Prüf- und
Messtechnik GmbH:sta
- 95,19 prosenttia Tsekin Tasavallassa toimivasta AQUATIS a.s.:sta

Yhtiöistä nyt maksettava kauppahinta on 6,1 miljoonaa euroa. Kaupan
osapuolilla on Verbund AG:n tytäryhtiön omistukseen jäävään Verbundplan
GmbH:n 25,1 prosentin osuuteen osto/myyntioptio, joka voidaan käyttää
vuonna 2008. Osapuolilla on velvollisuus ostaa/myydä tämä osuus toisen
osapuolen niin vaatiessa.

Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2003 noin 45 miljoonaa
euroa ja niiden palveluksessa on 470 henkilöä. Yhtiöiden tulos oli
vuonna 2003 lievästi positiivinen. Yhtiöillä ei ole korollista velkaa.
Kaupan vaikutuksen Jaakko Pöyry Groupin tulokseen vuonna 2004 arvioidaan
olevan neutraali ja vuonna 2005 positiivinen.

Jaakko Pöyry Group Oyj:n hallitus on hyväksynyt kaupan kokouksessaan
8.4.2004. Kaupan toteutuminen edellyttää Verbundin päättävien elinten ja
Itävallan ja Tsekin Tasavallan kilpailuviranomaisten hyväksyntää sekä
määräysvallan siirtoon liittyvien yksityiskohtien toteuttamista.
Tarvittavat päätökset arvioidaan saatavan 30.6.2004 mennessä.

Jaakko Pöyry Group konsolidoi ostetut yhtiöt ajalta 1.1.-30.6.2004
konserniin toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa.

Verbundplanin liikevaihdosta noin 50 prosenttia kohdistuu
energiasektorille, jossa päätuotealueina ovat vesivoima, uusiutuva
energia, siirtoverkot ja johdon konsultointi. Liikevaihdosta 20
prosenttia kohdistuu liikenne- ja infrastruktuurijärjestelmiin,
erikoisalueena muun muassa tunnelit, ja 30 prosenttia vesi- ja
ympäristötoimintaan. AQUATISin toiminta kohdistuu vesi- ja
ympäristösektorille. Verbundplanin liikevaihdosta noin puolet tulee
Itävallasta. Kansainvälisen toiminnan päämarkkina-alueina ovat Itä-
Eurooppa ja ne maat, joissa energian tuotannosta vesivoimalla on
huomattava osuus.

                                3(14)

Verbundplan täydentää Jaakko Pöyry Groupin maantieteellistä kattavuutta
energia- sekä infrastruktuuri- ja ympäristösektoreilla ja laajentaa
konsernin osaamisalueita muun muassa siirtoverkkojen osalta. Verbundplan
laajentaa myös konsernin resurssipohjaa muun muassa vesivoiman ja
tunnelirakentamisen alueilla. Lisäksi Verbundplan avaa konsernille uusia
mahdollisuuksia EU:n laajentuessa Itä-Euroopassa. Yhtiö voi kaupan
jälkeen hyödyntää Jaakko Pöyry Groupin kansainvälistä verkostoa
toimintansa kansainvälistämiseksi edelleen.

Tilauskanta

Konsernin tilauskanta on hyvä ja se on kasvanut katsauskaudella 9,7
miljoonalla eurolla. Tilauskanta oli maaliskuun lopussa 345,4 (vuoden
2003 maaliskuun lopussa 341,9) miljoonaa euroa. Vuoden 2003 lopussa
tilauskanta oli 335,7 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 2,2 (3,3) miljoonaa
euroa. Investoinneista 2,2 (2,2) miljoonaa euroa oli
tietokoneohjelmistoja ja -laitteita sekä tietojärjestelmiä.
Yritysostoihin kohdistuneet investoinnit olivat 0,0 (1,1) miljoonaa
euroa.

Osakepääoma ja osakkeet

Osakkeiden määrä oli vuoden 2003 lopussa 13 970 601. Varsinainen
yhtiökokous 3.3.2004 päätti mitätöidä yhtiön hallussa olleet 162 700
omaa osaketta ja alentaa yhtiön osakepääoman 13 807 901 euroon.
Osakkeiden määrä oli mitätöinnin 25.3.2004 jälkeen 13 807 901.
Katsauskauden jälkeen, huhtikuussa, on vuoden 1998 optiolainaan
liittyvillä optiotodistuksilla merkitty yhteensä 50 700 uutta osaketta.
Merkintöjen jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä on 13 858 601.

Varsinainen yhtiökokous päätti maksaa osinkoa vuodelta 2003 1,00
(vuodelta 2002 0,60) euroa osakkeelta, yhteensä 13,8 miljoonaa euroa.
Osinko maksettiin 15.3.2004. Yhtiökokous päätti myös maksaa lisäosinkoa
0,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 6,9 miljoonaa euroa. Lisäosingon
täsmäytyspäivä on 23.11.2004 ja maksupäivä 30.11.2004.

Jaakko Pöyry Group -konsernin henkilöstölle ja emoyhtiön hallituksen
jäsenille vuonna 1998 suunnattuun optiolainaan liittyvät
optiotodistukset oikeuttavat merkitsemään enintään 1,3 miljoonaa yhtiön
osaketta. Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optiotodistuksilla
30.4.2005. Optiotodistuksilla on merkitty yhteensä 660 315 osaketta.
Jaakko Pöyry Group Oyj:n vuoden 1998 optiolainan ehtojen mukaan
optiotodistuksilla merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon tilikaudelta,
jonka kuluessa osakkeet on merkitty. Vuonna 2004 merkityillä uusilla
osakkeilla on optiolainaehtojen mukaan oikeus osinkoon ensimmäisen
kerran tilikaudelta 2004. Muut osakasoikeudet alkavat
rekisteröintipäivästä kaupparekisteriin.

Jaakko Pöyry Group Oyj maksaa tilikaudelta 2003 lisäosinkoa 0,50 euroa
osakkeelta. Optiotodistuksilla vuonna 2004 merkityt uudet osakkeet eivät
                                4(14)

oikeuta tilikauden 2003 lisäosinkoon. Siten niitä ei voida yhdistää
yhtiön osakkeeseen JPG1V ennen kuin sanotun lisäosingon täsmäytyspäivän
jälkeen. Optiotodistuksilla merkityt uudet osakkeet rekisteröidään
Suomen Arvopaperikeskuksessa erilliseksi arvo-osuuslajiksi. Yhtiö pyrkii
hakemaan uudet osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin
päälistalle omalla kaupankäyntitunnuksella. Asiasta tiedotetaan
erikseen. Uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä
vanhojen osakkeiden JPG1V kanssa lisäosingon täsmäytyspäivän jälkeen
arviolta 24.11.2004.

Varsinainen yhtiökokous 3.3.2004 päätti antaa optio-oikeuksia Jaakko
Pöyry Group -konsernin johdolle ja Jaakko Pöyry Group Oyj:n kokonaan
omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien määrä on 550 000 kappaletta.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Jaakko Pöyry Group Oyj:n
osakkeen. Osakkeiden merkintäajat ovat 1.3.2007 - 31.3.2010 (165 000
osaketta), 1.3.2008 - 31.3.2011 (165 000 osaketta) ja 1.3.2009 -
31.3.2012 (220 000 osaketta). Kaikki optio-oikeudet on annettu ja
hyväksytty vastaanotetuiksi.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään
osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
niin, että uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja optiotodistusten
perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 1,0
miljoonalla eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1,0 miljoonaa uutta
osaketta. Valtuutus on voimassa 3.3.2005 saakka.

Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutukset päättää omien
osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Valtuutusten kohteena on
enintään 660 000 osaketta, kuitenkin vähemmän kuin 5 prosenttia yhtiön
osakepääomasta. Valtuutukset ovat voimassa 3.3.2005 asti.

Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä. Osakkeen keskikurssi
oli katsauskaudella 21,56 euroa; ylin kurssi oli 22,50 euroa ja alin
kurssi 20,65 euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin 50,5 miljoonalla
eurolla yhteensä 2,3 miljoonaa kappaletta eli 16,9 prosenttia osakkeiden
kokonaismäärästä.

IAS/IFRS-standardien käyttöönotto

Jaakko Pöyry Group siirtyy International Financial Reporting Standardsin
(IAS/IFRS) mukaiseen raportointiin vuoden 2005 alusta lukien. Konsernin
raportointijärjestelmät on sopeutettu vastaamaan uusia vaatimuksia ja
konsernin laskentaperiaatteet ovat jo tällä hetkellä pääosin IAS/IFRS-
standardien mukaisia. Tämä koskee muun muassa projektien
tuloutuskäytäntöä ja kiinteistöjen vuokrasopimuksia. Merkittävin avoinna
oleva asia on eläkevastuu, jonka osalta eläkestandardien tulkinta on
vielä avoin. IAS/IFRS-standardien käyttöönotolla ei ole negatiivista
vaikutusta konsernin omaan pääomaan.

Tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2003 loppupuolella ja vuoden 2004 alussa maailmantalous on
osoittanut toipumisen merkkejä, etenkin Pohjois-Amerikassa. Talouskasvun
							5(14)

jatkuminen edellyttää, että uusia merkittäviä poliittisia tai muita
epävarmuustekijöitä ei ilmaannu.

Jaakko Pöyry Groupin markkina-asema on viime vuosien aikana vahvistunut.
Konsernin tilauskanta on tilikaudella kasvanut 9,7 miljoonalla eurolla
ja on 345,4 miljoonaa euroa. Myös konsernin taseasema ja likviditeetti
ovat hyvät.

Metsäteollisuuden investointiaktiviteetti on pysynyt alhaisena. Myös
metsäteollisuuden konsultointipalveluiden kysyntä on ollut vaisua.
Mikäli talouskasvu etenee ennakoidusti vuoden 2004 aikana, investointien
valmistelu- ja toteutusaktiviteetin voidaan uskoa lisääntyvän.
Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän tuloskehitys on markkinatilanne
huomioiden ollut katsauskaudella hyvä ja tilauskanta on vakaa.
Liiketoimintaryhmän liikevoitto kasvaa vuonna 2004 jonkin verran vuoteen
2003 verrattuna.

Talouden toipuminen Kaukoidässä, Kiinassa ja osittain myös
Euroopassa, yhdistettynä EU:n laajentumiseen, luo hyvät edellytykset
energiapalvelujen kysynnän kasvulle. Tämä koskee erityisesti uusiutuvaa
energiaa, laitosten modernisointeja ja liikkeenjohdon konsultoinnin
palveluja. Liiketoimintaryhmän tuloskehitys on ollut hyvä ja tilauskanta
on kasvanut. Liiketoimintaryhmä parantaa vuonna 2004 liikevoittoaan
selkeästi vuoteen 2003 verrattuna.

Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmän kysyntänäkymät ovat
epäyhtenäiset. Liikennejärjestelmäosaamisen kysyntä säilyy hyvänä
Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa. Keski-Euroopan ja erityisesti
Saksan liikennejärjestelmien investoinnit ovat laskussa ja vaikuttavat
negatiivisesti liiketoimintaryhmän toimintaan. Markkinatilanteen
heikentyminen saattaa johtaa toiminnan lisäsopeuttamiseen. Vesi- ja
ympäristöpuolen kysynnän odotetaan säilyvän ennallaan. Rakentamisen
palveluiden kysyntä painottuu edelleen korjausrakentamiseen.
Liiketoimintaryhmän tilauskanta on hyvä. Liiketoimintaryhmän tulos
vuonna 2004 heikkenee verrattuna vuoteen 2003.

Yleinen markkinatilanne ja talouskehitys ovat toipumassa. Talouskasvun
uskotaan vahvistuvan vuoden 2004 kuluessa. Jaakko Pöyry Groupin
tilauskanta, taserakenne ja markkina-asema ovat hyvät. Konsernin
liikevaihto kasvaa selkeästi vuonna 2004. Konsernin tuloksen ennen
satunnaisia eriä arvioidaan paranevan vuonna 2004, kun
pääkonttorikiinteistöstä vuonna 2003 saatua 11 miljoonan euron voittoa
ei huomioida vertailussa.

Vantaalla 28. huhtikuuta 2004

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ
Hallitus

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ


Erkki Pehu-Lehtonen 			Teuvo Salminen
Toimitusjohtaja             Toimitusjohtajan sijainen

								6(14)

Lisätietoja antavat:
Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 2999, 0400 468 084
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 2872, 0400 420 285

www.poyry.com

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


                                7(14)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI


Tuloslaskelma         1-3/2004 1-3/2003 1-12/2003
Milj. euroa

LIIKEVAIHTO            105,4   102,0   411,6

Liiketoiminnan muut tuotot     0,3   11,5    12,9
Osuus osakkuusyhtiöiden       0,1   -0,1    0,2
tuloksista

Materiaalit ja palvelut      -9,7   -12,5   -47,1
Henkilöstökulut          -63,1   -58,9   -235,4
Poistot konserniliikearvosta    -1,3   -1,2    -5,0
Muut poistot            -2,1   -2,2    -9,2
Liiketoiminnan muut kulut     -24,1   -22,2   -92,6

LIIKEVOITTO             5,5   16,4    35,4
% liikevaihdosta          5,2   16,1    8,6

Rahoitustuotot           0,2    0,0    1,3
Rahoituskulut           -0,1    0,0    -0,8
Kurssierot             0,0    0,0    -0,1

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA      5,6   16,4    35,8
ERIÄ
% liikevaihdosta          5,3   16,1    8,7

Satunnaiset erät          0,0    0,0    0,0

VOITTO ENNEN VEROJA
JA VÄHEMMISTÖN OSUUTTA       5,6   16,4    35,8

Välittömät verot          -2,1   -5,3   -10,8

Vähemmistön osuus         -0,1    0,0    -0,3

KONSERNIN VOITTO          3,4   11,1    24,7

                                8(14)

Tase             31.3.2004 31.3.2003 31.12.2003
Milj. euroa

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Konserniliikearvo         33,1   34,4    34,3
Aineettomat hyödykkeet       4,7    5,0    4,7
Aineelliset hyödykkeet       16,1   23,6    16,2
Sijoitukset             9,8   10,1    9,4
                  63,7   73,1    64,6

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset       9,0    4,7    9,7
Keskeneräiset työt         46,1   42,6    35,4
Myyntisaamiset           81,4   75,8    87,0
Muut saamiset           11,8   18,9    11,1
Rahoitusarvopaperit ja rahat    49,8   38,2    63,1
                 198,1   180,2   206,3

YHTEENSÄ             261,8   253,3   270,9

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma            13,8   13,8    14,0
Ylikurssirahasto          26,5   24,8    26,3
Vararahasto            18,2   18,2    18,2
Kertyneet voittovarat       38,7   38,9    34,7
Katsauskauden voitto        3,4   11,1    24,7
                 100,6   106,8   117,9

VÄHEMMISTÖN OSUUS          4,2    4,8    4,2

VIERAS PÄÄOMA *)
Pitkäaikaiset lainat        11,2   12,8    11,2
rahoituslaitoksilta
Muu pitkäaikainen vieras      7,5   10,0    7,7
pääoma

Lyhytaikaiset lainat        2,1    2,3    2,2
rahoituslaitoksilta
Saadut projektiennakot       38,3   37,0    37,5
Ostovelat             11,3   14,3    10,6
Muu lyhytaikainen vieras      86,6   65,3    79,6
pääoma
                 157,0   141,7   148,8

YHTEENSÄ             261,8   253,3   270,9

*) Korollinen vieras pääoma    13,3   15,1    13,4
  Koroton vieras pääoma     143,7   126,6   135,4

                                9(14)

Rahoituslaskelma        1-3/2004 1-3/2003 1-12/2003
Milj. euroa

LIIKETOIMINTA
  Liikevoitto           5,5   16,4    35,4
  Poistot ja            3,4    3,4    14,2
  arvonalentumiset
  Käyttöomaisuuden         0,0   -11,0   -11,3
  myyntivoitot
  Osuus osakkuusyhtiöiden     -0,1    0,1    -0,2
  tuloksista
  Nettokäyttöpääoman muutos    -7,2    3,3    16,0
  Rahoitustuotot ja -kulut     0,3    0,1    0,6
  Verot              -1,0   -1,7    -2,8

Liiketoiminnan rahavirta      0,9   10,6    51,9

INVESTOINNIT
  Investoinnit           0,0   -1,1    -5,8
  konserniyhtiöosakkeisiin
  Investoinnit muihin       0,0    0,0    -0,6
  osakkeisiin
  Investoinnit          -2,2   -2,2    -9,0
  käyttöomaisuuteen
  Myydyt osakkeet ja        0,0    2,5    2,5
  arvopaperit
  Myydyt muut arvopaperit     0,0   10,3    10,4
  Käyttöomaisuuden myynti     0,4    6,0    8,4

Investointien rahavirta      -1,8   15,5    5,9

Rahavirta ennen rahoitusta     -0,9   26,1    57,8

RAHOITUS
  Uudet lainat           0,0    0,0    0,0
  Lainojen lyhennykset       0,0    0,0    -1,7
  Lyhytaikaisen rahoituksen    -0,1   -4,9    -4,8
  muutos
  Pitkäaikaisten          0,0    0,0    -0,6
  sijoitusten muutos
  Maksetut osingot        -12,7   -7,8    -8,4
  Omien osakkeiden hankinta    0,0   -0,3    -2,2
  Osakemerkintä          0,0    0,0    1,6
  Muuntoero            0,4   -0,9    -4,6

Rahoituksen rahavirta       -12,4   -13,9   -20,7

Likvidien varojen muutos     -13,3   12,2    37,1

Likvidit varat 1.1.        63,1   26,0    26,0

Likvidit varat kauden       49,8   38,2    63,1
lopussa

                                10(14)

Vastuusitoumukset       31.3.2004 31.3.2003 31.12.2003
Milj. euroa

Annetut pantit ja
kiinnitykset omasta velasta
  Yrityskiinnitykset        0,0    0,0    0,0

Muusta omasta sitoumuksesta
  Pantatut arvopaperit       0,2    0,3    0,3
  Vuokra- ja leasingvastuut   107,5   104,4   110,2
  Eläkevastuut           0,0    0,0    0,0
  Muut vastuut          36,6   22,6    31,7

Muiden puolesta
  Pantatut arvopaperit       0,0    0,0    0,1
  Kiinteistökiinnitykset      0,0    0,0    0,0
  Muut vastuut           0,0    0,1    0,0

Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinisopimukset
  Nimellisarvot          20,1    7,2    21,7
  Käypä arvo           -0,4    0,1    -0,2

Jaakko Pöyry Group Oyj on tehnyt
koronvaihtosopimukset
13,3 miljoonan euron
pitkäaikaisille lainoille.

                                11(14)

Avainluvut           1-3/2004 1-3/2003 1-12/2003

Tulos/osake, euroa         0,25   0,81    1,80
  Laimennusvaikutuksella     0,24   0,79    1,76
  korjattu

Oma pääoma/osake, euroa      7,29   7,77    8,54

Sijoitetun pääoman tuotto, %    17,4   51,3    27,7
p.a.

Oman pääoman tuotto, % p.a.    12,2   40,3    21,7

Omavaraisuusaste, %        46,9   51,6    52,3

Velkaantumisaste, %        -34,7   -20,8   -40,7

Konsultointi ja suunnittelu,   330,6   336,8   319,3
milj. euroa
Kokonaistoimitukset, milj.     14,8    5,1    16,4
euroa
Tilauskanta yhteensä,       345,4   341,9   335,7
milj. euroa

Investoinnit, operatiiviset,    2,2    2,2    9,0
milj. euroa
Investoinnit osakkeisiin,      0,0    1,1    6,4
milj. euroa

Henkilöstö konserni-       4 756   4 611   4 697
yhtiöissä, keskimäärin
Henkilöstö konserniyhtiöissä   4 758   4 628   4 766
kauden lopussa
Henkilöstö osakkuusyhtiöissä    194    198    191
kauden lopussa                                12(14)

Liiketoimintaryhmät      1-3/2004 1-3/2003 1-12/2003
Milj. euroa

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus          47,1   43,2   176,0
Energia              25,0   24,3    97,6
Infrastruktuuri & ympäristö    33,4   34,4   138,6
Muut                -0,1    0,1    -0,6

Yhteensä             105,4   102,0   411,6

LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ
Metsäteollisuus           3,5    3,7    16,1
Energia               1,9    0,8    4,5
Infrastruktuuri & ympäristö     1,5    2,0    9,0
Muut                -1,4    9,9    5,8

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ        5,5   16,4    35,4

Rahoituserät            0,1    0,0    0,4

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA      5,6   16,4    35,8
ERIÄ

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus          94,6   101,0    90,8
Energia              133,7   122,0   129,2
Infrastruktuuri & ympäristö    117,1   118,9   115,7

Yhteensä             345,4   341,9   335,7

Konsultointi ja suunnittelu    330,6   336,8   319,3
Kokonaistoimitukset        14,8    5,1    16,4

Yhteensä             345,4   341,9   335,7

LIIKEVAIHTO MARKKINA-
ALUEITTAIN
Pohjoismaat            28,3   31,6   112,9
Eurooppa              44,2   43,6   174,8
Aasia               15,4   11,8    56,7
Pohjois-Amerikka          5,4    6,4    26,1
Etelä-Amerikka           5,1    3,8    18,4
Muut                7,0    4,8    22,7

Yhteensä             105,4   102,0   411,6                                13(14)

Liiketoimintaryhmät       1-3/02  4-6/02   7-9/02 10-12/02
Milj. euroa

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus          49,7   44,8    37,6   41,6
Energia              24,1   27,8    30,9   28,4
Infrastruktuuri & ympäristö    27,0   30,9    28,0   36,8
Muut                -0,4    0,0    -0,4    0,2

Yhteensä             100,4   103,5    96,1   107,0

LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ
Metsäteollisuus           6,0    3,5    2,3    1,7
Energia              -1,4   -0,5    -0,3    1,5
Infrastruktuuri & ympäristö     1,8    1,8    2,3    2,6
Muut                -1,0   -0,1    -0,8   -1,0

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ        5,4    4,7    3,5    4,8

Rahoituserät            -0,2    0,3    -0,4    0,0

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA      5,2    5,0    3,1    4,8
ERIÄ

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus          78,2   67,5    79,1   85,2
Energia              113,2   119,6   125,4   123,8
Infrastruktuuri & ympäristö    96,9   93,8    97,3   99,4

Yhteensä             288,3   280,9   301,8   308,4

Konsultointi ja suunnittelu    270,5   266,8   292,6   301,6
Kokonaistoimitukset        17,8   14,1    9,2    6,8

Yhteensä             288,3   280,9   301,8   308,4


                                14(14)

Liiketoimintaryhmät       1-3/03  4-6/03   7-9/03 10-12/03
Milj. euroa

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus          43,2   45,3    40,8   46,7
Energia              24,3   23,8    24,2   25,3
Infrastruktuuri & ympäristö    34,4   35,4    31,2   37,6
Muut                0,1   -0,2    -0,5    0,0

Yhteensä             102,0   104,3    95,7   109,6

LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ
Metsäteollisuus           3,7    3,8    4,0    4,6
Energia               0,8    0,7    1,3    1,7
Infrastruktuuri & ympäristö     2,0    2,1    2,1    2,8
Muut                9,9   -1,2    -1,3   -1,6

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ        16,4    5,4    6,1    7,5

Rahoituserät            0,0   -0,2    0,1    0,5

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA      16,4    5,2    6,2    8,0
ERIÄ

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus          101,0   91,6    91,6   90,8
Energia              122,0   114,9   107,0   129,2
Infrastruktuuri & ympäristö    118,9   114,3   126,3   115,7

Yhteensä             341,9   320,8   324,9   335,7

Konsultointi ja suunnittelu    336,8   317,0   322,2   319,3
Kokonaistoimitukset         5,1    3,8    2,7   16,4

Yhteensä             341,9   320,8   324,9   335,7


Osavuosikatsauksen tiedot
ovat tilintarkastamattomia.