Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 27.04.2005

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2005

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ   Pörssitiedote 27.4.2005 klo 8.30  1(13)

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2005

Jaakko Pöyry Group -konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 123,3
(edellisvuonna 2004 115,5) miljoonaa euroa. Voitto ennen veroja oli 7,5
(6,6) miljoonaa euroa.

Jaakko Pöyry Groupin taserakenne on hyvä. Omavaraisuusaste oli 48,9
(48,7) prosenttia ja velkaantumisaste -28,3 (-30,1) prosenttia.

Osakekohtainen tulos oli 0,33 (0,30) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto
21,3 (19,2) prosenttia.

Tilauskanta oli 376,9 miljoonaa euroa ja se on katsauskaudella kasvanut
3,7 miljoonalla eurolla.

Konsernin liikevaihto kasvaa vuonna 2005. Konsernin voiton ennen veroja
arvioidaan paranevan vuonna 2005.

IFRS-standardien käyttöönotto

Jaakko Pöyry Group siirtyi International Financial Reporting Standardsin
(IFRS) mukaiseen raportointiin vuoden 2005 alusta. Myös kaikki tässä
osavuosikatsauksessa esitetyt vertailuluvut vuodelta 2004 ovat IFRS:n
mukaiset. Merkittävimmät muutokset konsernin tulokseen ja taseeseen
aiheutuvat eläkejärjestelyjen kirjaamisesta, laskennallisista
verosaamisista ja liikearvon käsittelystä. Koska konsernin raportointi-
ja laskentaperiaatteet olivat jo aiemmin olleet pääosin IFRS-standardien
mukaisia, IFRS:ään siirtymisen vaikutukset konsernin tulokseen,
taseeseen ja omaan pääomaan eivät ole muilta osin merkittäviä.

Jaakko Pöyry Group tiedotti IFRS:ään siirtymisen vaikutuksista
erillisellä tiedotteella 3.2.2005. Asiakokonaisuus on myös esitetty
vuoden 2004 vuosikertomuksen tilinpäätösosiossa.

Liiketoimintaryhmät

Metsäteollisuus

Katsauskauden liikevaihto oli 50,0 (47,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 4,1 (3,5) miljoonaa euroa.

Investointiaktiviteetti on metsäteollisuudessa pysynyt alhaisena.
Kysyntä on kohdistunut uusinta- ja kunnossapitoinvestointeihin.
Konsultointipalveluiden kysyntä on katsauskaudella hieman lisääntynyt.

Liiketoimintaryhmän tilauskanta on markkinatilanne huomioiden säilynyt
hyvänä. Saadut uudet tilaukset ovat kohdistuneet uusinta- ja
kunnossapitoinvestointeihin sekä konsultointipalveluihin. Tilauskanta on
vuodenvaihteen tasolla ja oli 82,5 (vuoden 2004 lopussa 82,5) miljoonaa
euroa.

Energia

Katsauskauden liikevaihto oli 37,8 (33,0) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 2,0 (1,8) miljoonaa euroa.

Energia-alan palvelujen kysyntä on säilynyt hyvänä ja
liiketoimintaryhmän markkina-asema on vahvistunut. Vuonna 2004 ostetun
itävaltalaisen Verbundplan GmbH:n integraatio on sujunut suunnitellusti
ja integraatioprosessi on saatettu loppuun.

                                2(13)

Tilauskanta on säilynyt hyvänä ollen 167,1 (171,8) miljoonaa euroa.
Tilauskantaan kirjautuneet uudet projektit koostuivat lukuisista
pienistä ja keskisuurista projekteista Euroopassa ja Aasiassa.

Infrastruktuuri & ympäristö

Katsauskauden liikevaihto oli 35,7 (35,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 1,3 (1,3) miljoonaa euroa.

Liiketoimintaryhmän kysyntä on pysynyt pääosin vakaana. Keski-Euroopan
ja erityisesti Saksan liikennejärjestelmien investoinnit ovat pysyneet
alhaisina. Itä-Euroopan, ml. Venäjä, kysyntä ja investoinnit ovat
kasvussa.

Tilauskanta oli 127,0 (118,8) miljoonaa euroa. Tilauskanta säilyi hyvänä
ja kasvu koostui pääosin lukuisista pienistä ja keskisuurista
projekteista kaikilla liiketoimintaryhmän alueilla Euroopassa ja
Aasiassa.

Konsernirakenne

Katsauskauden aikana konsernirakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia.

Tilauskanta

Konsernin tilauskanta on hyvä ja se on kasvanut katsauskaudella 3,7
miljoonalla eurolla. Tilauskanta oli maaliskuun lopussa 376,9 miljoonaa
euroa. Vuoden 2004 lopussa tilauskanta oli 373,2 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 3,1 (2,2) miljoonaa
euroa. Investoinneista 1,9 (2,2) miljoonaa euroa oli
tietokoneohjelmistoja ja -laitteita sekä tietojärjestelmiä. Osakkeisiin
kohdistuneet investoinnit olivat 1,2 (0,0) miljoonaa euroa.

Osakepääoma ja osakkeet

Osakkeiden määrä oli vuoden 2004 lopussa 14 109 851 osaketta.
Katsauskauden aikana on vuoden 1998 optiolainaan liittyvillä
optiotodistuksilla merkitty yhteensä 183 650 uutta osaketta ja
katsauskauden jälkeen 176 850 uutta osaketta. Osakemerkintöjen
rekisteröinnin jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä on 14 470 351.

Vuonna 1998 suunnattuun optiolainaan liittyvät optiotodistukset
oikeuttavat merkitsemään enintään 1,3 miljoonaa yhtiön osaketta.
Osakkeiden merkintäaika päättyy 30.4.2005. Optiotodistuksilla on
merkitty yhteensä 1 272 065 osaketta.

Jaakko Pöyry Group Oyj on vuonna 2004 antanut optio-oikeuksia Jaakko
Pöyry Group -konsernin johdolle ja Jaakko Pöyry Group Oyj:n kokonaan
omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien määrä on 550 000. Kukin
optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Jaakko Pöyry Group Oyj:n
osakkeen. Osakkeiden merkintäajat ovat 1.3.2007 - 31.3.2010 (165 000
osaketta), 1.3.2008 - 31.3.2011 (165 000 osaketta) ja 1.3.2009 -
31.3.2012 (220 000 osaketta). Kaikki optio-oikeudet on annettu ja
hyväksytty vastaanotetuiksi.

Varsinainen yhtiökokous 3.3.2005 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään
osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai

                                3(13)

vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
niin, että uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja optiotodistusten
perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 1,0
miljoonalla eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1,0 miljoonaa uutta
osaketta. Valtuutus on voimassa 3.3.2006 saakka.

Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutukset päättää omien
osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Valtuutusten kohteena on
enintään 700 000 osaketta, kuitenkin vähemmän kuin 5 prosenttia yhtiön
osakepääomasta. Valtuutukset ovat voimassa 3.3.2006 asti.

Varsinainen yhtiökokous päätti maksaa osinkoa vuodelta 2004 1,20
(vuodelta 2003 1,00 ja lisäosinko 0,50) euroa osakkeelta, yhteensä 16,9
miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 15.3.2005.

Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä. Osakkeen keskikurssi
oli katsauskaudella 25,18 euroa; ylin kurssi oli 26,99 euroa ja alin
22,20 euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin 27,8 miljoonalla eurolla
yhteensä 1,1 miljoonaa osaketta eli 7,8 prosenttia niiden
kokonaismäärästä.

Tulevaisuuden näkymät

Metsäteollisuuden suhdannenäkymät ovat viime aikoina jonkin verran
parantuneet. Uusien investointien arvioidaan vuonna 2005 kuitenkin
pysyvän alhaisella tasolla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja
investointien keskittyvän lähinnä modernisointeihin. Sen sijaan uskotaan
uusien suurten investointien käynnistyvän tämän ja ensi vuoden aikana
erityisesti Etelä-Amerikassa. Konsultti- ja investointipankkipalvelujen
kysyntä kasvaa sekä teollisuusmaissa että kehittyvillä markkinoilla.
Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee jonkin verran
vuonna 2005.

Energiamarkkinoiden toipuminen Kaukoidässä, Kiinassa ja osittain myös
Euroopassa sekä EU:n laajentuminen luovat hyvät edellytykset
energiapalvelujen kysynnän kasvulle. Tämä koskee erityisesti uusiutuvaa
energiaa, laitosten modernisointeja ja liikkeenjohdon konsultoinnin
palveluja. Energia-liiketoimintaryhmän markkina-asema on parantunut ja
tilauskanta on hyvä. Liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee vuonna
2005.

Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmän liikennejärjestelmien
kysyntä on säilynyt hyvänä kehittyvillä markkinoilla. Keski-Euroopan
liikennejärjestelmien kysyntä pysyy laimeana. Vesi- ja ympäristöpuolen
kysynnän arvioidaan säilyvän ennallaan. Rakentamisen palveluiden kysyntä
on vilkastunut kaikilla kyseisen toiminnan maantieteellisillä alueilla
eli Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä. Liiketoimintaryhmän tilauskanta on
hyvä ja se on kasvanut katsauskaudella 8,2 miljoonalla eurolla.
Liikevoitto säilyy vakaana vuonna 2005.

Konsernin markkina-asema on kaikissa sen liiketoimintaryhmissä hyvä.
Tilauskanta on katsauskaudella kasvanut. Konsernin taseasema ja
likviditeetti ovat hyvät. Konsernin liikevaihto kasvaa vuonna 2005.
Konsernin voiton ennen veroja arvioidaan paranevan vuonna 2005.

Vantaalla 26. huhtikuuta 2005

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ
Hallitus


                                4(13)

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJErkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen
Toimitusjohtaja           Toimitusjohtajan sijainen

Lisätietoja antavat:
Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 2999, 0400 468 084
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 2872, 0400 420 285
Satu Perälampi, sijoittajasuhdepäällikkö, Jaakko Pöyry Group Oyj,
puh. (09) 8947 3002, 040 526 3388

www.poyry.com

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


                                5(13)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI


Tuloslaskelma             1-3/2005 1-3/2004 1-12/2004
Milj. euroa

LIIKEVAIHTO                123,3   115,5   473,9

Liiketoiminnan muut tuotot         0,1    0,3    2,1
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista     0,1    0,1    0,5

Materiaalit ja palvelut          -13,9   -10,0   -64,9
Henkilöstökulut              -71,2   -68,7   -266,4
Muut poistot                -2,0   -2,2    -9,1
Liiketoiminnan muut kulut         -29,2   -28,5   -106,2

LIIKEVOITTO                 7,2    6,5    29,9
% liikevaihdosta              5,8    5,6    6,3

Rahoitustuotot               0,4    0,2    1,6
Rahoituskulut               -0,1   -0,1    -0,8
Kurssierot                 0,0    0,0    0,2

VOITTO ENNEN VEROJA             7,5    6,6    30,9
% liikevaihdosta              6,1    5,7    6,5

Välittömät verot              -2,5   -2,2   -10,0

KONSERNIN VOITTO              5,0    4,4    20,9

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille            4,7    4,3    19,7
Vähemmistölle                0,3    0,1    1,2

Tulos/osake, emoyhtiön omistajille     0,33   0,30    1,42
kuuluva osuus, euroa
 Laimennusvaikutuksella korjattu     0,33   0,29    1,38


Konsernin voitto, emoyhtiön              3,6    18,0
omistajien osuus, FAS

 Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen         -0,5    -2,0
 eläkekulut
 Optio-ohjelmien kulut                0,0    -0,7
 Poistot konserniliikearvosta             1,3    4,9
 Laskennallisten verosaamisten            -0,1    -0,5
 muutos
Muutokset yhteensä                   0,7    1,7

Konsernin voitto, emoyhtiön              4,3    19,7
omistajien osuus, IFRS


                                6(13)

Tase                 31.3.2005 31.3.2004 31.12.2004

Milj. euroa

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Liikearvo                 33,7   33,1    33,6
Aineettomat hyödykkeet           4,6    4,8    4,4
Aineelliset hyödykkeet           15,7   17,6    15,8
Sijoitukset                12,0    9,7    10,4
Laskennalliset verosaamiset         5,9    5,8    6,2
Muut                    5,2    6,4    5,5
                      77,1   77,4    75,9

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Keskeneräiset työt             65,2   46,1    46,6
Myyntisaamiset               96,1   81,4   105,4
Muut saamiset               24,1   21,3    22,5
Rahoitusarvopaperit ja rahat        46,8   49,7    62,2
                     232,2   198,5   236,7

YHTEENSÄ                 309,3   275,9   312,6

VASTATTAVAA

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
Osakepääoma                14,3   13,9    14,1
Ylikurssirahasto              29,4   26,8    28,4
Vararahasto                18,2   18,2    18,2
Kertyneet voittovarat           49,2   48,4    46,2
Katsauskauden voitto            4,7    4,3    19,7
                     115,8   111,6   126,6
Vähemmistön osuus              7,4    4,2    7,1
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ            123,2   115,8   133,7

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikaiset lainat            8,6   11,2    8,6
rahoituslaitoksilta
Muu pitkäaikainen korollinen vieras     0,7    1,0    0,7
pääoma
Muut pitkäaikaiset velat          14,1   12,3    14,0
                      23,4   24,5    23,3
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikaiset lainat            2,3    2,1    2,6
rahoituslaitoksilta
Lyhytaikaiset korolliset velat       0,3    0,5    0,3
Saadut projektiennakot           57,4   38,3    51,6
Ostovelat                 16,5   11,3    13,9
Muu lyhytaikainen vieras pääoma      86,2   83,4    87,2
                     162,7   135,6   155,6

YHTEENSÄ                 309,3   275,9   312,6

                                7(13)

                   31.3.2005 31.3.2004 31.12.2004

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma          100,6   117,5
pääoma, FAS

 Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen          6,0    4,6
 nettovarat
 Laskennalliset verosaamiset             5,3    4,9
 Rahoitusvarojen arvonalennus            -0,1    -0,2
 Muut                        -0,2    -0,2
IFRS muutokset yhteensä                11,0    9,1

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma          111,6   126,6
pääoma, IFRS

                                8(13)

Rahoituslaskelma            1-3/2005 1-3/2004 1-12/2004
Milj. euroa

LIIKETOIMINTA
 Liikevoitto                7,2    6,5    29,9
 Poistot ja arvonalentumiset        2,0    2,2    9,1
 Käyttöomaisuuden myyntivoitot       0,0    0,0    -0,4
 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista    -0,1   -0,1    -0,5
 Nettokäyttöpääoman muutos        -3,4   -7,1    13,3
 Rahoitustuotot ja -kulut         0,2    0,3    1,0
 Verot                  -2,6   -1,0   -15,0

Liiketoiminnan rahavirta          3,3    0,8    37,4

INVESTOINNIT
 Investoinnit               0,0    0,0   -11,3
 konserniyhtiöosakkeisiin
 Investoinnit muihin osakkeisiin     -1,2    0,0    -0,1
 Investoinnit käyttöomaisuuteen      -1,9   -2,2    -7,3
 Myydyt osakkeet ja arvopaperit      0,0    0,0    0,0
 Myydyt muut arvopaperit          0,0    0,0    0,1
 Käyttöomaisuuden myynti          0,0    0,4    1,5

Investointien rahavirta          -3,1   -1,8   -17,1

Rahavirta ennen rahoitusta         0,2   -1,0    20,3

RAHOITUS
 Uudet lainat               0,0    0,0    0,0
 Lainojen lyhennykset           -0,5    0,0    -2,1
 Lyhytaikaisen rahoituksen muutos     0,2   -0,1    -0,1
 Pitkäaikaisten sijoitusten muutos     0,0    0,0    -0,3
 Maksetut osingot            -16,5   -12,7   -20,7
 Osakemerkintä               1,2    0,0    2,3
 Muuntoero                 0,0    0,4    -0,3

Rahoituksen rahavirta           -15,6   -12,4   -21,2

Likvidien varojen muutos         -15,4   -13,4    -0,9

Likvidit varat 1.1.            62,2   63,1    63,1

Likvidit varat kauden lopussa       46,8   49,7    62,2

                                9(13)

Oman pääoman muutokset         1-3/2005 1-3/2004 1-12/2004
Milj. euroa

Osakepääoma 1.1.              14,1   14,0    14,0
 Omien osakkeiden mitätöinti        0,0   -0,1    -0,1
 Optioilla merkityt osakkeet        0,2    0,0    0,2
Osakepääoma kauden lopussa         14,3   13,9    14,1

Ylikurssirahasto 1.1.           28,4   26,3    26,3
 Omien osakkeiden mitätöinti        0,0    0,1    0,1
 Optioilla merkityt osakkeet        1,0    0,4    2,0
Ylikurssirahasto kauden lopussa      29,4   26,8    28,4

Vararahasto 1.1. / kauden lopussa     18,2   18,2    18,2

Omat osakkeet 1.1. / kauden lopussa    -12,8   -12,8   -12,8

Muuntoero 1.1.              -10,7   -10,8   -10,8
 Kauden muutos               0,0    0,0    0,1
Muuntoero kauden lopussa         -10,7   -10,8   -10,7

Voittovarat 1.1.              89,4   94,5    94,5
 Osingonjako               -16,9   -20,7   -20,7
 Muut muutokset              0,2   -1,7    -4,0
 Muuntoerot                0,0   -0,1    -0,1
 Tilikauden tulos             4,7    4,3    19,7
Voittovarat kauden lopussa         77,4   76,3    89,4

Vähemmistön osuus 1.1.           7,1    4,2    4,2
 Lisäys                  0,0   -0,1    1,7
 Tilikauden tulos             0,3    0,1    1,2
Vähemmistön osuus kauden lopussa      7,4    4,2    7,1

Oma pääoma yhteensä 1.1.         133,7   133,6   133,6
 Osingonjako               -16,9   -20,7   -20,7
 Optioilla merkityt osakkeet        1,2    0,4    2,2
 Muut muutokset              0,2   -1,7    -4,0
 Vähemmistön lisäys            0,0   -0,1    1,7
 Muuntoerot                0,0   -0,1    0,0
 Tilikauden tulos             5,0    4,4    20,9
Oma pääoma yhteensä kauden lopussa    123,2   115,8   133,7

                                10(13)

Vastuusitoumukset           31.3.2005 31.3.2004 31.12.2004

Milj. euroa

Annetut pantit ja kiinnitykset
omasta velasta
 Yrityskiinnitykset            0,0    0,0    0,0

Muusta omasta sitoumuksesta
 Pantatut arvopaperit           0,3    0,2    0,3
 Vuokra- ja leasingvastuut        107,2   107,5   108,2
 Eläkevastuut               0,0    0,0    0,0
 Muut vastuut               40,2   36,6    40,3

Muiden puolesta
 Pantatut arvopaperit           0,1    0,0    0,1
 Kiinteistökiinnitykset          0,0    0,0    0,0
 Muut vastuut               0,0    0,0    0,0

Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinisopimukset
 Nimellisarvot              14,5   20,1    16,6
 Käypä arvo                -0,2   -0,4    0,3

 Koronvaihtosopimusten käypä arvo     -0,1    0,0    -0,1

Jaakko Pöyry Group Oyj on tehnyt
koronvaihtosopimukset 10,8 miljoonan
euron pitkäaikaisille lainoille.                                11(13)

Avainluvut               1-3/2005 1-3/2004 1-12/2004

Tulos/osake, euroa             0,33   0,30   1,42
 Laimennusvaikutuksella korjattu     0,33   0,29   1,38

Oma pääoma/osake, euroa          8,10   8,08   9,09

Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a.     21,3   19,2   21,4

Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a.
liiketoimintaryhmittäin
 Metsäteollisuus             25,2
 Energia                 14,9
 Infrastruktuuri & ympäristö       10,4

Oman pääoman tuotto, % p.a.        15,6   14,1   15,6

Omavaraisuusaste, %            48,9   48,7   51,2

Velkaantumisaste, %            -28,3   -30,1   -37,4

Nettovelat, milj. euroa          -34,9   -34,9   -50,0

Konsultointi ja suunnittelu, milj.    366,7   368,0   359,3
euroa
Kokonaistoimitukset, milj. euroa      10,2   14,8   13,9
Tilauskanta yhteensä, milj. euroa    376,9   382,8   373,2

Investoinnit, operatiiviset, milj.     1,9    2,2    7,3
euroa
Investoinnit osakkeisiin, milj.       1,2    0,0   11,4
euroa

Henkilöstö konserniyhtiöissä,       5331   5191   5219
keskimäärin
Henkilöstö konserniyhtiöissä kauden    5314   5193   5309
lopussa
Henkilöstö osakkuusyhtiöissä kauden     244    194    240
lopussa                                12(13)

Liiketoimintaryhmät          1-3/2005 1-3/2004 1-12/2004
Milj. euroa

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus              50,0   47,1   186,3
Energia                  37,8   33,0   146,5
Infrastruktuuri & ympäristö        35,7   35,5   142,1
Muut                    -0,2   -0,1   -1,0
Yhteensä                 123,3   115,5   473,9

LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO
Metsäteollisuus               4,1    3,5   17,2
Energia                   2,0    1,8    7,0
Infrastruktuuri & ympäristö         1,3    1,3    7,0
Muut                    -0,2   -0,1   -1,3
Liikevoitto yhteensä            7,2    6,5   29,9

Rahoituserät                0,3    0,1    1,0
Voitto ennen veroja             7,5    6,6   30,9

Välittömät verot              -2,5   -2,2   -10,0
Kauden voitto                5,0    4,4   20,9
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille            4,7    4,3   19,7
Vähemmistölle                0,3    0,1    1,2

LIIKEVOITTO %
Metsäteollisuus               8,2    7,4    9,2
Energia                   5,3    5,5    4,8
Infrastruktuuri & ympäristö         3,6    3,7    4,9
Yhteensä                  5,8    5,6    6,3

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus              82,5   94,6   82,5
Energia                  167,1   166,7   171,8
Infrastruktuuri & ympäristö        127,0   121,5   118,8
Muut                    0,3    0,0    0,1
Yhteensä                 376,9   382,8   373,2

Konsultointi ja suunnittelu        366,7   368,0   359,3
Kokonaistoimitukset            10,2   14,8   13,9
Yhteensä                 376,9   382,8   373,2

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
Pohjoismaat                33,6   28,3   125,2
Eurooppa                  55,4   54,2   211,4
Aasia                   16,3   15,4   70,6
Pohjois-Amerikka              4,3    5,4   18,2
Etelä-Amerikka               7,6    5,1   23,2
Muut                    6,1    7,1   25,3
Yhteensä                 123,3   115,5   473,9                                13(13)

Liiketoimintaryhmät         1-3/04 4-6/04  7-9/04 10-12/04
Milj. euroa

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus            47,1  48,4   40,7   50,1
Energia                33,0  35,7   35,5   42,3
Infrastruktuuri & ympäristö      35,5  34,7   34,6   37,3
Muut                 -0,1   0,0   -0,4   -0,5
Yhteensä               115,5  118,8  110,4   129,2

LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO
Metsäteollisuus            3,5   4,3   4,1    5,3
Energia                1,8   1,3   1,4    2,5
Infrastruktuuri & ympäristö      1,3   1,5   2,1    2,1
Muut                 -0,1  -0,3   -0,2   -0,7
Liikevoitto yhteensä          6,5   6,8   7,4    9,2

Rahoituserät              0,1   0,2   0,2    0,5
Voitto ennen veroja          6,6   7,0   7,6    9,7

Välittömät verot           -2,2  -2,5   -1,4   -3,9
Kauden voitto             4,4   4,5   6,2    5,8
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille         4,3   4,1   6,1    5,2
Vähemmistölle             0,1   0,4   0,1    0,6


LIIKEVOITTO %
Metsäteollisuus            7,4   8,9   10,1   10,6
Energia                5,5   3,6   3,9    5,9
Infrastruktuuri & ympäristö      3,7   4,3   6,1    5,6
                    5,6   5,7   6,7    7,1
TILAUSKANTA
Metsäteollisuus            94,6  90,4   83,0   82,5
Energia               166,7  181,8  184,6   171,8
Infrastruktuuri & ympäristö     121,5  118,8  117,1   118,8
Muut                  0,0   0,0   0,1    0,1
Yhteensä               382,8  391,0  384,8   373,2

Konsultointi ja suunnittelu     368,0  371,3  367,1   359,3
Kokonaistoimitukset          14,8  19,7   17,7   13,9
Yhteensä               382,8  391,0  384,8   373,2


Osavuosikatsauksen tiedot ovat
tilintarkastamattomia.        382,8  391,0  384,8   373,2


Osavuosikatsauksen tiedot ovat
tilintarkastamattomia.