Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 26.04.2007

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007

Pöyry-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 167,0 (edellisvuonna 2006 144,0) miljoonaa euroa. Voitto ennen veroja oli 16,5 (10,5) miljoonaa euroa.
 
Pöyry-konsernin taserakenne on hyvä. Omavaraisuusaste oli 46,0 (48,4) prosenttia ja velkaantumisaste -33,2 (-27,9) prosenttia.
 
Osakekohtainen tulos oli 0,19 (0,12) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 39,5 (28,3) prosenttia.
 
Tilauskanta oli 567,6 miljoonaa euroa ja se on katsauskaudella kasvanut 60,0 miljoonalla eurolla. Konsernin henkilöstön määrä kasvoi ja oli katsauskauden päättyessä 6483 henkilöä (6389 vuoden 2006 lopussa).
 
Konsernin liikevaihto kasvaa vuonna 2007. Konsernin voiton ennen veroja arvioidaan paranevan selvästi vuonna 2007.
 
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 -standardin vaatimuksia. Vuoden 2007 tilinpäätöksessä konserni soveltaa uutta standardia IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot, sekä IAS 1 -standardin muutosta IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen.
 
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
 
Liiketoimintaryhmät
 
Energia
 
Katsauskauden liikevaihto oli 51,4 (42,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 5,3 (3,2) miljoonaa euroa.
 
Energia-alan palvelujen kysyntä on erityisesti Euroopassa säilynyt hyvänä ja liiketoimintaryhmän globaali markkina-asema on edelleen vahvistunut. Vuonna 2006 toteutettujen konsultointi- sekä öljy- ja kaasualan yritysostojen onnistuneella integroinnilla on ollut positiivinen vaikutus katsauskauden tulokseen.
 
Tilauskanta on hyvällä tasolla ja oli katsauskauden lopussa 214,8 (vuoden 2006 lopussa 204,9) miljoonaa euroa. Merkittävimmät uudet projektit olivat San Carlos Bioenergy Inc.:in bioetanolilaitoksen toteutushanke Filippiineillä (10 miljoonaa euroa), Puttalamin hiilivoimalahanke Sri Lankassa (7 miljoonaa euroa), Propower GmbH:n sähkön ja lämmön yhteistuotantovoimalaitoshanke Saksassa (6,2 miljoonaa euroa), Isolux Ingenierían kanssa Meksikoon rakennettava kaasuturbiinikombivoimalaitos (3,1 miljoonaa euroa) ja OGK-3:n hiilivoimala Venäjällä (2 miljoonaa euroa).
 
Metsäteollisuus
 
Katsauskauden liikevaihto oli 64,6 (52,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 7,8 (4,4) miljoonaa euroa.
 
Metsäteollisuuden uudet investoinnit ovat kohdistuneet pääosin kehittyville markkinoille. Lukuisat biopolttoaineprojektit erityisesti Pohjois-Amerikassa ovat parantaneet kapasiteetin käyttöastetta. Paikallispalveluiden ja tuotannon tehostamispalveluiden kysyntä on säilynyt vakaana, samoin kuin konsultointipalveluiden kysyntä.
 
Liiketoimintaryhmän tilauskanta on kasvanut ja se on hyvällä tasolla. Tilauskanta oli 154,1 (vuoden 2006 lopussa 111,4) miljoonaa euroa. Merkittävimmät katsauskaudella saadut uudet projektit olivat VCP - MS Celulose Sul Mato-Grossense Ltda:n (Chamflora - Três Lagoas Agroflorestal Ltda -yhtiön uusi nimi) Mato Grosso do Suliin Brasiliaan rakennettavan, valkaistua sellua tuottavan uuden tehtaan toteutushanke (54 miljoonaa euroa), Stora Enson Wisconsin Rapidsin tehtaan paperikoneen uusintahanke USA:ssa, Billerud AB:n kahden paperikoneen uusintahanke Ruotsissa ja Holmen Paper AB:n TMP-laitoksen uusintahanke Bravikenin tehtailla Ruotsissa (2 miljoonaa euroa).
 
Infrastruktuuri & ympäristö
 
Katsauskauden liikevaihto oli 50,8 (48,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 3,7 (3,3) miljoonaa euroa.
 
Kysyntä infrastruktuuri- ja ympäristömarkkinoilla on pysynyt vakaana. Liiketoimintaryhmä on jatkanut asemansa vahvistamista paikallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.
 
Tilauskanta oli 198,4 (vuoden 2006 lopussa 191,0) miljoonaa euroa. Tilauskanta on hyvällä tasolla. Merkittävimmät uudet projektit olivat Saksan rautatieyhtiön DB ProjektBau GmbH:n rataverkon kehittämishanke Berliinissä (3 miljoonaa euroa), jätevesijärjestelmäprojektit Brnossa Tsekissä ja Pariisissa Ranskassa (2,5 miljoonaa euroa) sekä ASFINAG (Autobahnen- und Schnellstrassen- Finanzierungs- Aktiengesellschaft) Verkehrstelematik GmbH:n liikennevalvontajärjestelmä Linzissä Itävallassa (1,3 miljoonaa euroa).
 
Konsernirakenne
 
Energia
 
Pöyry on myynyt 100-prosenttisesti omistamansa ranskalaisen tytäryhtiön Pöyry Energy (Lyon) SAS:n. Yhtiö myytiin, koska sen profiili ja tuotevalikoima eivät vastanneet Energia-liiketoimintaryhmän nykyistä strategiaa. Yhtiön myynnistä syntyi 0,7 miljoonan euron myyntivoitto.
 
Metsäteollisuus
 
Katsauskauden jälkeen, huhtikuussa Pöyry laajentaa toimintaansa Venäjällä ostamalla, 70 prosenttia pietarilaisen ZAO Giprobum Engineeringin osakekannasta. Yhtiön liikevaihto on noin 5 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 260 henkilöä. Sopimukseen sisältyy optio ostaa loput 30 prosenttia osakkeista vuoden 2009 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kaupan toteutuminen edellyttää Venäjän kilpailuviranomaisten lupaa.
 
Giprobum Engineering on alansa johtava suunnitteluyhtiö Venäjällä. Ennen yksityistämistään vuonna 1990 Giprobum toimi Venäjän metsäteollisuuden johtavana valtiollisena suunnitteluinstituuttina vuosikymmenten ajan. Yhtiö on suunnitellut ja toteuttanut suurimman osan Venäjän metsäteollisuuden projekteista. Sen lisäksi yhtiö on kehittänyt ja suunnitellut myös energia- ja infrastruktuurisektorien hankkeita. Giprobum Engineeringin palveluihin kuuluvat investointiselvitykset, viranomais- ja lupakonsultointi, tehdassuunnittelun eri osa-alueet sekä rakennuttamispalvelut. Giprobum Engineeringillä on laaja asiakaskunta paitsi Venäjän myös Ukrainan, Valkovenäjän ja usean Itä-Euroopan maan mekaanisessa ja kemiallisessa metsäteollisuudessa.
 
Pöyryn ja Giprobumin erityisosaaminen ja pitkä kokemus muodostavat erinomaisen perustan Pöyryn toiminnalle Venäjän metsäteollisuudessa. Yrityskaupan myötä Pöyry saa entistä vahvemman jalansijan metsäteollisuuden lisäksi myös Venäjän muilla kasvualoilla, kuten energia- ja kemianteollisuudessa. Jatkossa Pöyry tarjoaa vahvaa Venäjän-osaamista ja kattavat palvelut maahan investointia kaavaileville ja toteuttaville yrityksille.
 
Tilauskanta
 
Konsernin tilauskanta on hyvä ja se on kasvanut katsauskaudella 60,0 miljoonalla eurolla. Tilauskanta oli maaliskuun lopussa 567,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2006 lopussa tilauskanta oli 507,6 miljoonaa euroa.
 
Henkilöstö
 
Konsernin henkilöstön määrä on kasvanut ja oli katsauskauden lopussa 6483 (vuoden 2006 lopussa 6389).
 
Tase- ja rahoitusasema
 
Konsernin taserakenne on hyvä. Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 46,0 (vuoden 2006 lopussa 49,2) prosenttia. Konsernin maksuvalmius on hyvä. Velkaantumisaste oli -33,2 (vuoden 2006 lopussa -37,6) prosenttia.
 
Investoinnit
 
 
Riskit ja epävarmuustekijät
 
Katsauskaudella ei ole tunnistettu sellaisia merkittäviä uusia riskejä tai epävarmuustekijöitä, joilla toteutuessaan arvioitaisiin olevan olennainen merkitys konsernille. Yksityiskohtainen selvitys konsernin riskeistä ja riskienhallinnasta on annettu vuoden 2006 tilinpäätöksessä.
 
Osakepääoma ja osakkeet
 
Osakkeiden määrä oli vuoden 2006 lopussa 58 180 144 osaketta. Katsauskauden aikana osakkeiden määrässä ei ole tapahtunut muutoksia.
 
Pöyry Oyj on vuonna 2004 antanut optio-oikeuksia Pöyry-konsernin johdolle ja Pöyry Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien määrä on 550 000 ja kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään neljä Pöyry Oyj:n osaketta, eli yhteensä 2 200 000 osaketta.
 
Osakkeiden merkintäajat ovat 1.3.2007 - 31.3.2010 (660 000 osaketta), 1.3.2008 - 31.3.2011 (660 000 osaketta) ja 1.3.2009 - 31.3.2012 (880 000 osaketta). Kaikki optio-oikeudet on annettu ja hyväksytty vastaanotetuiksi. Katsauskauden aikana osakemerkintöjä ei ole tehty.
 
Osakeantivaltuutus
 
Varsinainen yhtiökokous 5.3.2007 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan.
 
Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 11 600 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 5 800 000 kappaletta.
 
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
 
Yhtiökokouksen päätös on kokonaisuudessaan julkaistu 5.3.2007 päivätyllä pörssitiedotteella.
 
Katsauskauden aikana valtuutusta ei ole käytetty.
 
Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus
 
Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla alla määritellyin ehdoin. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
 
Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 5 800 000 kappaletta. Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti, joko julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.
 
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
 
Yhtiökokouksen päätös on kokonaisuudessaan julkaistu 5.3.2007 päivätyllä pörssitiedotteella.
 
Pöyry Oyj:llä ei ole hallussaan omia osakkeita.
 
Varsinainen yhtiökokous päätti maksaa osinkoa vuodelta 2006 0,50 (vuodelta 2005 0,325) euroa osakkeelta, yhteensä 29,1 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 15.3.2007.
 
Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä. Osakkeen keskikurssi oli katsauskaudella 12,92 euroa; ylin kurssi oli 14,80 euroa ja alin 11,37 euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin 47,1 miljoonalla eurolla eli yhteensä 3,6 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 6,3 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.
 
Tulevaisuuden näkymät
 
Energia
 
Suotuisa talouskehitys Kaukoidässä, Latinalaisessa Amerikassa ja Euroopassa sekä EU:n laajentuminen luovat hyvät edellytykset energiapalvelujen kysynnän kasvulle. EU:n lisääntyvä energialainsäädäntö kasvattaa liikkeenjohdon konsultointipalvelujen kysyntää energiateollisuudessa. Ympäristölainsäädäntö edistää uusiutuvaan energiaan ja voimalaitosuusintoihin kohdistuvien palvelujen kysyntää. Raakaöljyn korkea hinta luo uusia mahdollisuuksia öljy- ja kaasusektoreilla. Lämpövoimasektorilla asiakkaiden toimenpiteet keskittyvät energiahuollon rakenteen monipuolistamiseen. Energia-liiketoimintaryhmän markkina-asema on edelleen vahvistunut ja tilauskanta on hyvä. Liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee selvästi vuonna 2007.
 
Metsäteollisuus
 
Metsäteollisuuden investointiaktiviteetti säilyy suhteellisen hyvänä kehittyvillä markkinoilla. Kohoavat tuotantokustannukset vaativat tuotannon tehostamista ja tuottavuuden parantamista kypsillä markkinoilla. Teollisuuden rakennemuutokset kasvattavat konsultointi- ja investointipankkipalvelujen kysyntää. Biopolttoaine- ja kemianprojektien kysyntä säilyy vahvana. Liiketoimintaryhmän tilauskanta on hyvä. Liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee vuonna 2007.
 
Infrastruktuuri & ympäristö
 
Infrastruktuuri- ja ympäristömarkkinat ovat parantuneet vuoden 2006 kuluessa. Kysyntänäkymät ovat parantuneet erityisesti Keski-Euroopassa, jossa kansantalouksien toipuminen on lisännyt julkisia investointeja. Paikallisen läsnäolon merkitys kasvaa kehittyvillä markkinoilla. Liiketoimintaryhmän tilauskanta on säilynyt hyvällä tasolla. Liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee vuonna 2007.
 
Konserni
 
Konsernin markkina-asema on kaikilla sen liiketoiminta-alueilla vahva. Tilauskanta on hyvä ja se on katsauskaudella kasvanut 60,0 miljoonalla eurolla. Konsernin liikevaihto kasvaa vuonna 2007. Konsernin voitto ennen veroja arvioidaan paranevan selvästi vuonna 2007.
 
 
Vantaalla 25. huhtikuuta 2007
 
PÖYRY OYJ
Hallitus
 
PÖYRY OYJ
 
Erkki Pehu-Lehtonen
toimitusjohtaja
 
Teuvo Salminen
toimitusjohtajan sijainen
 
Lisätietoja antavat:
Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja, Pöyry Oyj
puh. 010 33 22999, 0400 468 084
Satu Perälampi, sijoittajasuhdepäällikkö, Pöyry Oyj
puh. 010 33 23002, 040 526 3388
 
 
JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet