Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 22.04.2008

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2008

PÖYRY OYJ               Pörssitiedote 22.4.2008 klo 8.30   

 

Pöyry-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 196,2 (edellisvuonna 2007 167,0) miljoonaa euroa. Voitto ennen veroja oli 22,6 (16,5) miljoonaa euroa.
 
Pöyry-konsernin taserakenne on hyvä. Omavaraisuusaste oli 43,2 (46,0) prosenttia ja velkaantumisaste -29,6 (-33,2) prosenttia.
 
Osakekohtainen tulos oli 0,26 (0,19) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 46,8 (39,5) prosenttia.
 
Tilauskanta oli 574,3 miljoonaa euroa ja se on katsauskaudella kasvanut 11,5 miljoonalla eurolla. Konsernin henkilöstön määrä kasvoi ja oli katsauskauden päättyessä 7417 henkilöä (7269 vuoden 2007 lopussa).
 
Konsernin liikevaihto kasvaa vuonna 2008. Konsernin voitto ennen veroja paranee vuonna 2008.
 
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34:n mukaisesti noudattaen samoja laatimisperiaatteita kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Vuoden 2008 tilinpäätöksessä konserni soveltaa myös säännöstä "IFRIC 14 IAS 19 - Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys". Säännöksellä ei ole olennaista merkitystä Pöyry-konsernin kannalta.
 
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
 
Liiketoimintaryhmät
 
Energia
 
Katsauskauden liikevaihto oli 58,1 (51,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 5,6 (5,3) miljoonaa euroa.
 
Energia-alan palvelujen kysyntä on Euroopassa säilynyt hyvänä. Muiden maantieteellisten markkina-alueiden kysyntätilanne on vakaa. Energia-alan investoinnit ovat viime vuosina kasvaneet voimakkaasti ja alan toteutuskapasiteetti ei ole täysin kyennyt vastaamaan kysyntää. Se on ollut myös vaikuttamassa investointien kustannusten kasvuun. Nämä tekijät ovat osaltaan johtaneet eräiden projektien toteutuksen siirtymiseen.
 
Tilauskanta on hyvällä tasolla ja oli katsauskauden lopussa 205,8 (vuoden 2007 lopussa 212,7) miljoonaa euroa.
 
Metsäteollisuus
 
Katsauskauden liikevaihto oli 76,8 (64,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 12,8 (7,8) miljoonaa euroa. Katsauskauden suotuisa tuloskehitys johtuu kapasiteetin tehokkaasta käyttöasteesta, eräiden isojen projektien onnistuneesta loppuunsaattamisesta sekä Latinalaisen Amerikan hyvästä kysyntätilanteesta.
 
Metsäteollisuuden uudet investoinnit ovat kohdistuneet pääosin kehittyville markkinoille. Kemian teollisuuden ja paikallispalveluiden kysyntä on säilynyt vakaana, samoin kuin konsultointipalveluiden kysyntä.
 
Liiketoimintaryhmän tilauskanta on kasvanut ja se on hyvällä tasolla. Tilauskanta oli 135,6 (vuoden 2007 lopussa 123,8) miljoonaa euroa. Merkittävimmät katsauskaudella saadut uudet projektit olivat suunnittelusopimus Propapier GmbH:n kanssa uuteen sijoituspaikkaan Eisenhüttenstadtiin Saksaan rakennettavasta paperikoneesta (10 miljoonaa euroa) sekä Roal Oy:n kanssa solmittu EPCM-palvelusopimus (Engineering, Procurement, Construction Management) Rajamäen entsyymitehtaan jatkokehitysprojektissa (3 miljoonaa euroa).
 
Infrastruktuuri & ympäristö
 
Katsauskauden liikevaihto oli 60,9 (50,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 4,4 (3,7) miljoonaa euroa.
 
Kysyntä infrastruktuuri- ja ympäristömarkkinoilla on pysynyt vakaana. Liiketoimintaryhmä jatkoi asemansa vahvistamista paikallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.
 
Tilauskanta oli 232,5 (vuoden 2007 lopussa 226,3) miljoonaa euroa. Tilauskanta on hyvällä tasolla. Merkittävimmät uudet projektit olivat jatkosopimus konsultointipalveluista Metro de Maracaibo C.A.:n joukkoliikennehankkeessa Venezuelassa (5,5 miljoonaa euroa), konsultointitoimeksiannot kolmessa Maailmanpankin rahoittamassa vesihuoltohankkeessa Nigeriassa Länsi-Afrikassa (3 miljoonaa euroa), Maailmanpankin rahoittama vesihuoltohanke Vietnamissa (2,5 miljoonaa euroa) ja sopimus Bulgarian liikenneministeriön kanssa Sofian ja Plodivin välisen rautatien kunnostamisen suunnittelusta (1,3 miljoonaa euroa).
 
Konsernirakenne
 
Metsäteollisuus
 
Pöyry on katsauskauden aikana ostanut 30 prosenttia pietarilaisen ZAO "Giprobum-Pöyryn" (aiemmin ZAO Giprobum Engineering) osakekannasta. Pöyry omistaa nyt yhtiön osakekannan kokonaisuudessaan. Yhtiö konsolidoitiin vuonna 2007 100 %:sti Pöyryyn. Yhtiö on Venäjän johtava metsäteollisuuden insinööritoimisto, jonka palveluksessa on noin 250 asiantuntijaa.
 
Infrastruktuuri & ympäristö
 
Vuonna 2007 hankittu IDP Consult Incorporated Filippiineillä on konsolidoitu Pöyryyn vuoden 2008 alusta. Yhtiö työllistää 30 henkilöä, ja sen vuotuinen liikevaihto on noin 1,0 miljoonaa euroa.
 
Pöyry laajentaa liikennejärjestelmätoimintaansa ja infrastruktuurisektorin markkinoitaan ostamalla 100 prosenttia romanialaisen Consilier Construct Srl:n osakekannasta. Yrityskauppa on määrä saattaa päätökseen huhtikuun 2008 aikana kauppaan liittyvien ehtojen tultua täytetyiksi.
 
Vuonna 1995 perustettu Consilier Construct on johtava suunnittelu- ja konsultointiyritys, jonka palveluksessa on noin 220 asiantuntijaa. Yhtiön toiminnan painopiste on liikennejärjestelmissä, erityisesti tie- ja rautatiesektoreiden hankkeissa. Consilier Constructilla on vahva asema liikennejärjestelmämarkkinoilla, mutta se toimii aktiivisesti myös vesi- ja ympäristösektoreilla sekä rakentamisessa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2007 oli noin 10 miljoonaa euroa.
 
Yrityskauppa merkitsee Pöyryn liikennejärjestelmätoiminnalle tärkeää askelta kehitettäessä yhtiön asemaa Itä-Euroopan markkinoilla, joiden odotetaan hyötyvän huomattavasti Romanian ja muiden uusien EU-maiden integroinnista Euroopan Unioniin. Consilier Constructilla tulee olemaan aktiivinen rooli myös muiden Pöyry-konsernin toimintojen laajentuessa Itä-Eurooppaan. Consilier Construct konsolidoidaan Pöyryyn 1.5.2008 alkaen mikäli kauppa on saatettu päätökseen.
 
Tilauskanta
 
Konsernin tilauskanta on hyvä ja se on kasvanut katsauskaudella 11,5 miljoonalla eurolla. Tilauskanta oli maaliskuun lopussa 574,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2007 lopussa tilauskanta oli 562,8 miljoonaa euroa.
 
Henkilöstö
 
Konsernin henkilöstön määrä on kasvanut ja oli katsauskauden lopussa 7417 (vuoden 2007 lopussa 7269).
 
Tase- ja rahoitusasema
 
Konsernin taserakenne on hyvä. Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 43,2 (vuoden 2007 lopussa 50,7) prosenttia. Konsernin maksuvalmius on hyvä. Velkaantumisaste oli -29,6 (vuoden 2007 lopussa -47,4) prosenttia.
 
Investoinnit
 
 
Riskit ja epävarmuustekijät
 
Katsauskaudella ei ole tunnistettu sellaisia merkittäviä uusia riskejä tai epävarmuustekijöitä, joilla toteutuessaan arvioitaisiin olevan olennainen merkitys konsernille. Yksityiskohtainen selvitys konsernin riskeistä ja riskienhallinnasta on annettu vuoden 2007 tilinpäätöksessä.
 
Osakepääoma ja osakkeet
 
Osakkeiden määrä oli vuoden 2007 lopussa 58 652 614 osaketta. Katsauskauden aikana osakkeiden määrässä ei ole tapahtunut muutoksia.
 
Optio-ohjelma 2004
 
Pöyry Oyj on vuonna 2004 antanut optio-oikeuksia Pöyry-konsernin johdolle ja Pöyry Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien määrä on 550 000 ja kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään neljä Pöyry Oyj:n osaketta, eli yhteensä 2 200 000 osaketta.
 
Osakkeiden merkintäajat ovat optio-oikeuksilla 2004A 1.3.2007 - 31.3.2010 (660 000 osaketta), 2004B 1.3.2008 - 31.3.2011 (660 000 osaketta) ja 2004C 1.3.2009 - 31.3.2012 (880 000 osaketta). Kaikki optio-oikeudet on annettu ja hyväksytty vastaanotetuiksi.
 
Vuoden 2007 aikana merkittiin 43 442 optio-oikeudella 2004A yhteensä 173 768 uutta osaketta. Katsauskauden aikana osakemerkintöjä ei ole tehty. Katsauskauden jälkeen on 10 000 optio-oikeudella 2004A ja 7 400 optio-oikeudella 2004B merkitty yhteensä 69 600 uutta osaketta. Osakkeet merkitään kaupparekisteriin katsauskauden jälkeen. Osakkeiden lukumäärä nousee merkintöjen seurauksena 58 722 214 osakkeeseen.
 
Osakepalkkiojärjestelmä 2008-2010
 
Pöyry Oyj:n hallitus on joulukuussa 2007 hyväksynyt uuden, osakeomistukseen perustuvan kannustinjärjestelmän Pöyry-konsernin avainhenkilöstölle.
 
Järjestelmä käsittää kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuosina 2009, 2010 ja 2011.
 
Palkkiona saadut osakkeet voidaan luovuttaa aikaisintaan noin kahden vuoden kuluttua niiden saamisesta. Palkkiota ei makseta, mikäli työsuhde päättyy ennen ansaintajakson päättymistä. Maksettu palkkio on palautettava yhtiölle, mikäli työsuhde päättyy aikaisemmin kuin kahden vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä.
 
Palkkiojärjestelmän piiriin kuuluu ensimmäisenä ansaintajaksona 2008 noin 300 henkilöä. Järjestelmän arvo ansaintajaksona 2008 vastaa 270 000 osakkeen arvoa olettaen, että hallituksen asettama tulostavoite saavutetaan. Mikäli konsernin tulos ylittää tavoitteen ja saavuttaa hallituksen määrittelemän maksimituloksen, järjestelmä voi vastata enintään 540 000 osakkeen arvoa ansaintajaksona 2008. Järjestelmästä mahdollisesti maksettavan palkkion määrä ansaintajaksona 2008 on sidottu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja liikevaihdon kasvuun.
 
Katsauskauden aikana on myönnetty 35,7 prosenttia palkkio-oikeuksista ja katsauskauden jälkeen 55,1 prosenttia palkkio-oikeuksista, eli 21.4.2008 mennessä on myönnetty yhteensä 90,8 prosenttia ansaintajakson 2008 palkkio-oikeuksista. 
 
Järjestelmästä kirjataan kulua osakepalkkion käypään arvoon perustuen oikeuden syntymisajanjakson kuluessa kunnes osakkeet ovat vapaasti kohderyhmän käytettävissä. Osakkeen käypä arvo on osakkeen kurssi vähennettynä ansaintajakson aikana odotettavissa olevilla osingoilla. Käypä arvo määritellään päivänä, jona kohderyhmä on hyväksynyt järjestelyn ehdot. Rahana maksettavan palkkion käypä arvo määritellään kunakin raportointihetkenä osakkeen tarkasteluhetken pörssikurssin perusteella.
 
Osakeantivaltuutus
 
Varsinainen yhtiökokous 10.3.2008 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan.
 
Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 11 600 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 5 800 000 kappaletta.
 
Valtuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
Yhtiökokouksen päätös on kokonaisuudessaan julkaistu 10.3.2008 päivätyllä pörssitiedotteella.
 
Valtuutusta ei ole käytetty katsauskauden aikana.
 
Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus
 
Varsinainen yhtiökokous 10.3.2008 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla alla määritellyin ehdoin. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
 
Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 5 800 000 kappaletta. Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti, joko julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.
 
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
Yhtiökokouksen päätös on kokonaisuudessaan julkaistu 10.3.2008 päivätyllä pörssitiedotteella.
 
Varsinainen yhtiökokous 5.3.2007 antoi hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 5 800 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hallitus päätti 10.12.2007 ottaa valtuutuksen käyttöön edellä kuvatun osakepalkkiojärjestelmän 2008-2010 toteuttamiseksi. Valtuutuksen perusteella hankittiin 6.2.-7.3.2008 välisenä aikana 237 557 omaa osaketta. Hallitus päätti 10.3.2008 ottaa käyttöön vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta ja jatkaa omien osakkeiden ostoa edellä sanottuun tarkoitukseen. Tämän valtuutuksen perusteella on hankittu maaliskuun loppuun mennessä 43 529 omaa osaketta. Valtuutusten perusteella hankittujen omien osakkeiden hankintahinta on ollut keskimäärin 15,01 euroa. Lisäksi Pöyry Oyj:n tytäryhtiö omistaa 8 914 Pöyry Oyj:n osaketta. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä 31.3.2008 oli siten yhteensä 290 000 kappaletta, joka vastaa 0,5 prosenttia koko osakemäärästä ja 0,5 prosenttia äänimäärästä.
 
Osingonmaksu
 
Varsinainen yhtiökokous päätti maksaa osinkoa vuodelta 2007 0,65 (vuodelta 2006 0,50) euroa osakkeelta, yhteensä 38,0 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 20.3.2008.
 
Osakkeiden kaupankäynti
 
Yhtiön osakkeet noteerataan OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä. Osakkeen keskikurssi oli katsauskaudella 14,55 euroa; ylin kurssi oli 17,44 euroa ja alin 11,79 euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin 95,7 miljoonalla eurolla eli yhteensä 6,6 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 11,3 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.
 
Tulevaisuuden näkymät
 
Energia
 
Talouskehitys Kiinassa, Venäjällä ja Latinalaisessa Amerikassa sekä EU:n laajentuminen luovat pohjan energiapalvelujen kysynnälle. EU:n lisääntyvä energialainsäädäntö kasvattaa liikkeenjohdon konsultointipalvelujen kysyntää energiateollisuudessa. Ympäristölainsäädäntö, kohdistuen erityisesti ilmastonmuutoksen torjumiseen, edistää uusiutuvaan energiaan ja voimalaitosuusintoihin kohdistuvien palvelujen kysyntää. Raakaöljyn hinnan ei odoteta laskevan merkittävästi, mikä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia öljy- ja kaasusektoreilla. Lämpövoimasektorilla asiakkaiden toimenpiteet keskittyvät energiahuollon rakenteen monipuolistamiseen energian saatavuuden turvaamiseksi. Ydinvoiman käyttö energiahuollon monipuolistamiseksi voimistuu. Energia-alan osin ylikuumentuneesta investointitilanteesta johtuen joidenkin projektien toteutusaikatauluissa voi olla siirtymää. Liiketoimintaryhmän markkina-asema on vahva ja tilauskanta on hyvä. Liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee vuonna 2008.
 
Metsäteollisuus
 
Suunnittelupalvelujen kokonaiskysynnän ei odoteta muuttuvan merkittävästi vuoden 2008 aikana. Sellutehtaiden investoinnit keskittyvät Etelä-Amerikan, Aasian ja Venäjän markkinoille. Paperikoneinvestoinnit suuntautuvat erityisesti Aasian kehittyville markkinoille ja joihinkin siirtymätalousmaihin. Tilanne Euroopan ja Pohjois-Amerikan metsäteollisuudessa jatkuu ylikapasiteetin ja kustannuspaineiden vuoksi haasteellisena. Toteutus- ja lähipalvelujen kysyntää lisäävät investoinnit biopolttoaineisiin sekä kemian teollisuuteen. Metsäteollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi tarvitaan uusia ratkaisuja ja toimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Mahdolliset metsäteollisuuden rakennemuutokset voivat myös kasvattaa konsultointi- ja investointipankkipalvelujen kysyntää. Liiketoimintaryhmän globaali markkina-asema on hyvä ja tilauskanta on kasvanut. Liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee vuonna 2008.
 
Infrastruktuuri & ympäristö
 
Investoinnit liikennejärjestelmiin lisääntyvät Itä-Euroopassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Investointien kasvua tukee myös eri rahoitusinstituutioiden panostukset näillä alueilla. Liikennejärjestelmien investoinnit läntisessä Euroopassa säilyvät vakaana. Ilmastonmuutos ja ympäristöongelmat luovat tarvetta vesi- ja ympäristöliiketoiminnan palveluille. Rakentamisen kasvu jatkuu voimakkaana Venäjällä. Suomen rakentamisen volyymikasvu tasaantuu vuonna 2008. Laajat palvelukokonaisuudet ja keskittyminen omiin erikoisosaamisalueisiin parantavat liiketoimintaryhmän kilpailukykyä. Liiketoimintaryhmän tilauskanta on kasvanut ja markkina-asema on hyvä. Liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee selvästi vuonna 2008.
 
Konserni
 
Konsernin markkina-asema on kaikilla liiketoiminta-alueilla vahva. Tilauskanta on hyvä ja se on katsauskaudella kasvanut 11,5 miljoonalla eurolla. Konsernin liikevaihto kasvaa vuonna 2008. Konsernin voitto ennen veroja paranee vuonna 2008. USA:n talouden epävarmuuden leviämisellä muihin kansantalouksiin voi olla negatiivinen vaikutus investointikysyntään vuoden 2008 aikana.
 
Vantaalla 21. huhtikuuta 2008
 
PÖYRY OYJ
Hallitus
 
PÖYRY OYJ
 
 
Erkki Pehu-Lehtonen    
toimitusjohtaja  
 
Teuvo Salminen
toimitusjohtajan sijainen
 
Lisätietoja antavat:
Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja, Pöyry Oyj
puh. 010 33 22999, 0400 468 084
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen, Pöyry Oyj
puh. 010 33 22872, 0400 420 285
 
 
JAKELU:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet