Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 02.12.2009

Pöyry julkistaa uuden visionsa ja muuttaa liiketoimintarakennettaan

PÖYRY OYJ          Pörssitiedote 2.12.2009 klo 8.30
 
Pöyryn visiona on olla "globaali suunnannäyttäjä ja suunnitella tasapainoisia  kestävän kehityksen ratkaisuja yhä monimuotoisemmassa maailmassa" ("the global thought leader in engineering balanced sustainability for a complex world"). Yhtiön tavoitteena on olla edelläkävijä ja luoda suuntaviivoja omilla toimialoillaan.
 
Pöyry muuttaa liiketoimintarakennettaan ja -johtoaan vastaamaan paremmin uutta visiota. Pöyryn uusi rakenne ja uuden johtoryhmän nimitykset tulevat voimaan 1.1.2010.
 
Uusi visio perustuu Pöyryn asiakastoimialoilla tapahtuviin merkittäviin muutoksiin. Kaupungistumisella ja väestönkasvulla, talouden maantieteellisen painopisteen siirtymisellä, ympäristön pilaantumisella sekä teknologisten innovaatioiden uudelleensuuntautumisella on merkittäviä vaikutuksia globaaliin kysyntään ja Pöyryn asiakkaiden liiketoimintaan. Pöyry näkee tässä kehityksessä omalta osaltaan huomattavan kasvupotentiaalin ja sovittaa palvelutarjontaansa ja rakennettaan vastaavasti. Pöyryn tavoitteena on vauhdittaa kannattavaa kasvua sekä orgaanisesti että yritysostoilla jotka tukevat vision toteuttamista.
 
Pöyryn uudet liiketoimintaryhmät ja johto
 
Richard Pinnock, Energia-liiketoimintaryhmän nykyinen johtaja, on nimitetty konsernin strategisesta kasvusta (Group Strategic Growth) vastaavaksi johtajaksi. Hänen vastuualueenaan on kehitystyö, jolla tavoitellaan laajempaa osuutta entistä suuremmissa projekteissa, joissa Pöyry näkee merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Richard Pinnock vastaa myös liiketoiminnan strategisesta kehittämisestä, mukaan lukien yrityskaupat.
 
Energia-liiketoimintaryhmä: Energia-liiketoimintaryhmän tarjontaan kuuluvat monipuoliset energia-alan suunnitteluprojektit, projektin johto ja tekniset neuvonantopalvelut. Liiketoimintaryhmän painopistealueita ovat vesivoima, uusiutuva energia, lämpövoima, öljy ja kaasu, ydinvoima sekä energian siirto ja jakelu. Tulevaisuudessa liiketoimintaryhmä on yhä enenevässä määrin mukana energiatehokkuutta lisäävissä ja ympäristöhaittojen vähentämiseen tähtäävissä projekteissa ja teknologioissa. Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmän nykyinen johtaja Ari Asikainen on nimitetty Energia-liiketoimintaryhmän johtajaksi.
 
Teollisuus-liiketoimintaryhmä: Nykyisen Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän nimi muutetaan Teollisuus-liiketoimintaryhmäksi. Metsäteollisuus säilyy ryhmän keskeisenä painopistealueena, ja Pöyryn tavoitteena on säilyttää asemansa alan maailmanlaajuisena markkinajohtajana. Liiketoimintaryhmä jatkaa edelleen laajentumistaan myös muihin teollisuuslaitoksiin ja -prosesseihin, kuten kemianteollisuuteen. Pöyry investoi ja kehittää toimintaansa ja palvelutarjontaansa kattamaan laajat projektikokonaisuudet erityisesti koskien biomassaa, biopolttoaineita ja biomassapohjaisia kemikaaleja. Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän nykyinen johtaja Martin Kuzaj on nimitetty Teollisuus-liiketoimintaryhmän johtajaksi.
          
Kaupunki ja liikenne -liiketoimintaryhmä: Nykyiset Liikennejärjestelmät ja Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmät yhdistetään Kaupunki ja liikenne -liiketoimintaryhmäksi. Tämä vahvistaa Pöyryn mahdollisuuksia vastata väestönkasvun ja kaupungistumisen lisäämiin kokonaisvaltaisiin suunnitteluhaasteisiin. Liiketoimintaryhmän palveluvalikoimassa ovat mm. kiinteistönkehitys, rakennuttamispalvelut, raideliikenne, joukkoliikennejärjestelmät sekä moottoritiet. Ryhmä tarjoaa asiakkailleen toimialansa johtavaa kestävän kehityksen huomioonottavaa suunnittelua ja projektien toteutusta. Kaupunkiympäristön kehittämisen, rakennuttamistoiminnan ja arkkitehtisuunnittelun sisältävät synergiat otetaan käyttöön hyödyntämällä uuden yhdistetyn liiketoimintaryhmän maailmanlaajuista verkostoa, osaamista ja kapasiteettia. Andy Goodwin, Liikennejärjestelmät-liiketoimintaryhmän nykyinen johtaja, on nimitetty Kaupunki ja liikenne -liiketoimintaryhmän johtajaksi. 
 
Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmä: Liiketoimintaryhmällä on avainasema Pöyryn visiossa kehittyä johtavaksi palveluntarjoajaksi veden kiertokulun eri vaiheissa ja suunnannäyttäjäksi ympäristön tuhoutumisen vähentämisessä. Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmä keskittyy veden jakeluun ja sanitaatioon, vesivarojen hallintaan, geotieteeseen sekä ympäristöpalveluihin. Bernd Kordes jatkaa liiketoimintaryhmän johtajana.
 
Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmä: Pöyry muodostaa Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmän yhdistämällä Metsäteollisuus- ja Energia-liiketoimintaryhmien nykyiset liikkeenjohdon konsultointitoiminnot. Näiden palveluksessa on yhteensä noin 450 konsulttia. Tavoitteena on liiketoiminnan kaksinkertaistaminen noin viidessä vuodessa ja konsultointipalvelujen laajentaminen kaikille niille alueille, joilla voidaan saavuttaa synergioita Pöyry-konsernin sisällä. Liiketoimintaryhmän johtaja ilmoitetaan myöhemmin. Bernd Kordes toimii toistaiseksi liiketoimintaryhmän johtajana muiden tehtäviensä ohella.
 
Anne Viitala on nimitetty konsernin lakiasioista ja kaupallisista transaktioista vastaavaksi johtajaksi. Anne Viitala on edelleen vastuussa myös konsernin lakiasioista ja riskienhallinnasta, mutta hänen vastuulleen tulee lisäksi konsernitason kaupallisten transaktioiden hallinta.
 
Uudet liiketoimintaryhmät ja johtajanimitykset tulevat voimaan 1.1.2010. Pöyryn raportointi vuoden 2010 ensimmäiseltä neljännekseltä laaditaan ja esitetään yhtiön uuden liiketoimintaryhmärakenteen mukaisena. Pro forma -luvut aiemmilta vuosilta ovat saatavilla maaliskuun 2010 loppuun mennessä.
 
Nimitysten jälkeen Pöyryn johtoryhmän jäsenet 1.1.2010 alkaen ovat:
 
- Heikki Malinen, toimitusjohtaja
- Ari Asikainen, Energia-liiketoimintaryhmän johtaja
- Martin Kuzaj, Teollisuus-liiketoimintaryhmän johtaja
- Andy Goodwin, Kaupunki ja liikenne -liiketoimintaryhmän johtaja
- Bernd Kordes, Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmän johtaja (myös Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmän johtaja o.t.o.)
- Esa Ikäheimonen, talousjohtaja
- Richard Pinnock, johtaja, konsernin strateginen kasvu
- Camilla Grönholm, henkilöstöjohtaja
- Anne Viitala, johtaja, lakiasiat ja kaupalliset transaktiot
 
Uuden vision vaikutukset Pöyryn palvelutarjontaan ja maantieteelliseen fokukseen
 
Pöyryn uusi visio ohjaa yhtiön palvelutarjontaa ja painopistealueet kohdistuvat entistä suurempiin projekteihin, liikkeenjohdon konsultointiin, kustannustehokkuuteen detaljisuunnittelussa sekä keskeisiin maantieteellisiin markkinoihin.
 
Laajat projektit: Pöyry on viime vuosina toteuttanut menestyksekkäästi suuria EPCM-projekteja (engineering, procurement, construction management - suunnittelu, hankinta, rakennuttaminen) pääasiassa sellu- ja paperiteollisuudessa sekä tietyillä energia-aloilla. Keskikokoisten energia-alan EPC-projektien (engineering, procurement, construction - suunnittelu, hankinta, rakentaminen) toteuttaminen on myös edennyt suotuisasti. Pöyry näkee merkittäviä kasvumahdollisuuksia projektitoiminnan osuuden lisäämisessä ja osallistumisessa 1-2 miljardin euron tai suurempiinkin investointeihin. Painopiste tulee ensisijaisesti olemaan EPCM-projekteissa, mutta asteittain Pöyry laajentaa toimintaansa myös valikoituihin EPC-projekteihin, joissa asiakkaille voidaan tarjota lisäarvoa ja joissa riskit ovat tehokkaasti hallittavissa yhtiön taloudellisten ja muiden voimavarojen puitteissa. Yhtiö aikoo erikoistua tarjoamalla "paketoituja" kokonaisratkaisuja, joissa yhdistyvät projektinjohto, rakennuttamisen valvonta ja hankintapalvelut sekä kestävän kehityksen huomioonottavat ja kustannuksiltaan kilpailukykyiset suunnittelupalvelut. Mahdollistaakseen tämän strategisen kasvun Pöyry investoi suurissa projekteissa tarvittavaan osaamiseen ja työkalujen jatkokehittämiseen. Valikoiduilla yrityskaupoilla voidaan myös tehostaa tämän osaamisen lisäämistä.
 
Liikkeenjohdon konsultointipalvelut: Pöyryllä on vahva asema liikkeenjohdon konsultointipalvelujen toimittajana energia- ja metsäteollisuussektorien asiakkaille. Liiketoiminnan monitahoisten ja toisilleen ristiriitaistenkin näkökohtien arviointi luo asiakkaille lisähaasteita, ja tämä lisää erityisesti strategiaan, yhteiskuntapolitiikkaan, kestävään kehitykseen, tuotteiden markkinoihin, yrityskauppoihin ja toiminnan tehostamiseen liittyvien neuvonantopalveluiden kysyntää. Liikkeenjohdon konsultointitoimintojen yhdistäminen samaan liiketoimintaryhmään vahvistaa Pöyryn brändin arvoa konsultoinnissa, luo kriittistä massaa ja houkuttelee lisää osaamista tähän kasvavaan liiketoimintaan.
 
Maantieteelliset painopistealueet: Pöyry tarkistaa myös maantieteelliset painopistealueensa. Tavoitteena on tarjota yhtiön koko palveluvalikoima pitkäaikaisen johtoaseman luomiseksi niissä maissa, joissa on parhaat edellytykset kasvulle. Näitä keskeisiä markkinoita ovat tietyt kehittyvät markkinat, erityisesti Brasilia, Venäjä ja Aasia. Pöyry jatkaa asemansa konsolidointia ja vahvistamista perinteisillä markkinoillaan kuten Keski- ja Etelä-Euroopassa optimoiden kannattavuus- ja kasvunäkökohdat. Jatkossa Pöyry lisää sellaisia uusia maita keskeisiksi markkinoiksi, joissa on mahdollisuus lisätä Pöyryn palvelutarjontaa ja kasvaa kannattavasti.   
 
Tehostettu kasvu ja kannattavuus
 
Pöyryn pitkän aikavälin keskimääräinen vuosittainen liikevaihdon kasvutavoite on 15 prosenttia. Konserni toistaa aiemman liiketoimintaryhmäkohtaisen voittomarginaalitavoitteensa, joka on vähintään 8 prosenttia keskipitkällä aikavälillä ja 10 prosenttia pitkällä aikavälillä. Tavoitteet saavutetaan olettaen, että maailmantalous toipuu nykyisestä taantumasta suhteellisen nopeasti. Kannattavuuden parantamisen keskeisiä osatekijöitä ovat toiminnan painopisteen siirtäminen korkeamman lisäarvon palveluihin, kuten projektinjohtotoimeksiantoihin ja liikkeenjohdon konsultointiin, sekä lisääntynyt tehokkuus, joka alentaa kiinteitä kustannuksia vastaavasti.
 
"Aikomuksenamme on vuoteen 2020 mennessä kehittyä yhdeksi maailman johtavista konsultointi- ja suunnitteluyhtiöistä. Valitut liiketoimintasektorit, vahvempi fokusointi, liikkeenjohdon konsultointi, suuremmat projektit ja laadultaan erinomainen suunnittelu ja toteutus ovat kasvu- ja kannattavuustavoitteidemme saavuttamisen johtoajatuksia. Suunnannäyttäjänä ja investoimalla osaamisemme kehittämiseen pystymme tarjoamaan ammatillisesti erittäin mielenkiintoisia työtilaisuuksia sekä nykyiselle että tulevalle henkilöstöllemme. Tämä visio luo meille erinomaisen aseman muuttuvilla markkinoilla ja vastaa myös asiakkaiden lisääntyviin kestävän kehityksen tarpeisiin" kommentoi Pöyry Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Malinen.
 
Pöyry on maailmanlaajuinen konsultoinnin ja suunnittelun asiantuntija, joka tarjoaa perusteellista toimialaosaamista ja innovatiivisia ratkaisuja asiakasyritystensä elinkaaren kaikkiin vaiheisiin. Toimimme seuraavilla aloilla: vesivoima, öljy ja kaasu, sähkö ja lämpö, uusiutuva energia, sellu- ja paperiteollisuus, kemian prosessiteollisuus, liikennejärjestelmät, vesi ja ympäristö sekä rakentamisen palvelut. Palveluksessamme on 7000 asiantuntijaa 49 maassa.
 
PÖYRY OYJ
 
Heikki Malinen
toimitusjohtaja
 
Teuvo Salminen
toimitusjohtajan sijainen
 
Lisätietoja antavat:
Heikki Malinen, toimitusjohtaja, Pöyry Oyj
puh. 010 33 21307
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen, Pöyry Oyj
puh. 010 33 22872
 
 
Lehdistötilaisuus
Pöyry järjestää tänään keskiviikkona 2.12.2009 klo 12.00 lehdistötilaisuuden Hotel Klaus K:n Ahjo-tilassa (osoitteessa Bulevardi 2/4, Helsinki). Tilaisuudessa toimitusjohtaja Heikki Malinen käy läpi Pöyryn uutta visiota sekä tulevaa liiketoimintarakennetta.
 
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet