Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 02.02.2007

PÖYRY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006

PÖYRY OYJ         Pörssitiedote 2.2.2007 klo 8.30

PÖYRY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006

Tilikauden osakekohtainen tulos oli 0,58 euroa. Sijoitetun pääoman
tuotto ylitti sille asetetun strategisen tavoitteen ja oli 31,1
prosenttia. Konsernin taserakenne on hyvä; konsernin velkaantumisaste
oli -37,6 prosenttia. Tilauskanta kasvoi ja oli tilikauden lopussa 507,6
miljoonaa euroa. Hallitus esittää osingoksi 0,50 euroa osakkeelta.

Konsernin tulos ja tase

Maailmantalouden kehitys jatkui suotuisana vuonna 2006. Talousnäkymät
vuodelle 2007 ovat myös pääosin suotuisat. Hyvä talouskehitys on
lisännyt investointiaktiviteettia miltei kaikkialla maailmassa.

Parantuneen kysynnän, Pöyry-konsernin vahvan markkina-aseman ja
toiminnan tehostamisen seurauksena konsernin liikevaihto kasvoi 623,3
(edellisvuonna 523,6) miljoonaan euroon ja tulos ennen veroja parani
tilikaudella selvästi. Konsernin tilikauden voitto ennen veroja oli 50,2
(38,6) miljoonaa euroa. Konsernin voitto tilikaudella oli 34,8 (26,3)
miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,58 (0,45) euroa ja se parani
tilikaudella 28,9 prosenttia.

Konsernin sijoitetun pääoman tuottotavoite on 20 prosenttia. Vuoden 2006
toteutunut sijoitetun pääoman tuotto oli 31,1 (25,8) prosenttia.

Konsernin taserakenne on hyvä. Omavaraisuusaste on 49,2(49,8)
prosenttia. Konsernin maksuvalmius on hyvä. Velkaantumisaste oli -37,6 (-
36,1) prosenttia.

Konsernin tilauskanta kasvoi tilikaudella ja oli vuoden 2006 lopussa
507,6 (452,1) miljoonaa euroa.

Tulevaisuuden näkymät

Konsernin markkina-asema on kaikilla toiminta-alueilla vahva.
Tilauskanta on vuoden 2006 aikana kasvanut selvästi ja taseasema
säilynyt hyvänä. Konsernin liikevaihto kasvaa vuonna 2007. Konsernin
tuloksen ennen veroja arvioidaan paranevan vuonna 2007.

Tilintarkastuskertomus on annettu 1.2.2007.

Osinko

Pöyry Oyj:n hallitus esittää maaliskuun 5. päivänä 2007 kokoontuvalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa vuodelta 2006 jaetaan 0,50
(vuodelta 2005 0,325) euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 15.3.2007.

Varsinainen yhtiökokous

Pöyry Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 5.3.2007 Pöyry-talossa
Vantaalla. Yhtiökokouskutsu julkaistaan kokonaisuudessaan erillisellä
tiedotteella 2.2.2007 klo 9.00.

Liitteet
Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2006
Konsernin tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma, oman pääoman muutokset
ja vastuut
Konsernin tunnusluvut

PÖYRY OYJErkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen
toimitusjohtaja           toimitusjohtajan sijainen

Lisätietoja antavat:
Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja, Pöyry Oyj
puh. 010 33 22999, 0400 468 084
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen, Pöyry Oyj
puh. 010 33 22872, 0400 420 285
Satu Perälampi, sijoittajasuhdepäällikkö, Pöyry Oyj
puh. 010 33 23002, 040 526 3388

www.poyry.com

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

PÖYRY-KONSERNI

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2006

Konsernin tulos ja tase

Maailmantalouden kehitys jatkui suotuisana vuonna 2006. Talousnäkymät
vuodelle 2007 ovat myös pääosin suotuisat. Hyvä talouskehitys on
lisännyt investointiaktiviteettia miltei kaikkialla maailmassa.

Parantuneen kysynnän, Pöyry-konsernin vahvan markkina-aseman ja
toiminnan tehostamisen seurauksena konsernin liikevaihto kasvoi 623,3
miljoonaan euroon ja tulos ennen veroja parani tilikaudella selvästi.
Konsernin voitto ennen veroja oli 50,2 (edellisvuonna 38,6) miljoonaa
euroa eli 8,1 prosenttia liikevaihdosta. Konsernin tilikauden voitto oli
34,8 (26,3) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,58 (0,45) euroa
ja se parani tilikaudella 28,9 prosenttia. Konsernin taloudellisena
tavoitteena on kasvattaa osakekohtaista tulosta keskimäärin 15
prosenttia per vuosi.

Konsernin sijoitetun pääoman tuottotavoite on 20 prosenttia. Vuoden 2006
toteutunut sijoitetun pääoman tuotto oli 31,1 (25,8) prosenttia.

Konsernin taserakenne on hyvä. Omavaraisuusaste on 49,2 (49,8)
prosenttia. Konsernin maksuvalmius on hyvä. Vuoden lopussa rahavarat
olivat 74,9 (64,5) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 13,6 (10,7)
miljoonaa euroa. Velkaantumisaste oli -37,6 (-36,1) prosenttia.

Vuoden 2006 alussa Pöyry-konserni arvioi kuluneen vuoden tuloksen ennen
veroja paranevan vuoteen 2005 verrattuna. Kolmannen vuosineljänneksen
tuloksen julkistamisen yhteydessä tulosarviota nostettiin siten, että
tuloksen arvioitiin paranevan selvästi. Tuloksen paraneminen johtui
pääosin parantuneesta kysynnästä, vuosien 2005-2006 toteutettujen
yrityskauppojen onnistuneesta integroinnista ja tuloskehityksestä sekä
konsernin sisäisen tehokkuuden lisäämisestä lähinnä resurssien käytössä
ja projektitoiminnassa.

Konsernin tunnusluvut,        2006    2005    2004
milj. euroa

Liikevaihto             623,3    523,6   473,9
Voitto ennen veroja          50,2    38,6    30,9
Tilikauden voitto, josta       34,8    26,3    20,9
emoyhtiön omistajien osuus      33,6    25,9    19,7
Tulos/osake, euroa          0,58    0,45    0,36
Sijoitetun pääoman tuotto, %     31,1    25,8    21,4
Omavaraisuusaste           49,2    49,8    51,2
Rahavarat               74,9    64,5    62,2
Korolliset velat           13,6    10,7    12,2
Velkaantumisaste, %         -37,6    -36,1   -37,4


Konserni siirtyi Pöyry-brändiin

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 28.3.2006 muuttaa yhtiön toiminimeksi
Pöyry Oyj, englanniksi Pöyry Plc. Muutos merkittiin kaupparekisteriin
3.4.2006.

Vuoden 2006 aikana Pöyry-konserni siirtyi kaikessa liiketoiminnassaan
Pöyry-brändin käyttöön. Yhden brändin käyttöönoton myötä kaikki
konserniin kuuluvat yhtiöt nimettiin yhtenäisesti Pöyry-alkuisiksi ja ne
käyttävät yhteistä brändiä kaikilla markkinoilla.

Muutoksen tavoitteena oli yhdistää konsernin laajan toimistoverkoston
voimavarat ja keskittää yhtiön kaikki viestintä selkeästi ja tehokkaasti
yhden liikenimen alle. Uudistus tukee yhtiön kasvutavoitteita, vahvistaa
Global Network Company -toimintatapaa ja lisää yhtiön kansainvälistä
tunnettuutta.

Liiketoimintaryhmät

Pöyry-konsernin emoyhtiö on Pöyry Oyj. Emoyhtiö vastaa muun muassa
konsernin strategian kehittämisestä ja sen toteutuksen valvonnasta,
rahoituksesta, konsernin synergiaetujen toteutumisesta ja toiminnan
yleisestä koordinoinnista. Emoyhtiö on veloittanut liiketoimintaryhmiltä
konsernin yleiset hallinnointikulut ja emoyhtiön kulut. Veloitettu
suhteellinen osuus perustuu liiketoimintaryhmien
henkilöstökustannuksiin.

Pöyry-konsernin liiketoiminnasta vastaa kolme liiketoimintaryhmää:
Energia, Metsäteollisuus sekä Infrastruktuuri & ympäristö.
Liiketoimintaryhmät vastaavat globaalisti omasta liiketoiminnastaan.
Kaikki kolme liiketoimintaryhmää tarjoavat palveluitaan asiakkaiden
liiketoiminnan koko elinkaaren eri vaiheisiin konsultoinnissa,
investointien suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kunnossapidon
suunnittelussa ja tuotannon tehostamisessa.

Energia

Toiminta maailman energiamarkkinoilla jatkui vilkkaana vuonna 2006.
Raakaöljyn kohonnut hinta ja ympäristönäkökohdat lisäsivät kiinnostusta
uusiin energialähteisiin ja sen seurauksen energiantuottajat ovat
alkaneet harkita vaihtoehtoisia energialähteitä. Toimialan
kansainvälistyminen ja energiamarkkinoiden vapautuminen jatkuivat.
Markkinoiden avautuessa kilpailu kiristyy, mikä lisää energiayhtiöiden
tuottovaatimuksia. Toimialan rakennemuutos jatkui ja öljy- ja
kaasuyhtiöt laajenivat voimantuotannon alueella. Euroopassa
energiamarkkinoiden vapautuminen ja energiahuollon monipuolistuminen
lisäsivät energia-alan liikkeenjohdon konsultointipalvelujen kysyntää.
Kuluneena vuonna Energia-liiketoimintaryhmä vahvisti globaalia markkina-
asemaansa ja paikallista läsnäoloaan edelleen.

Energia-liiketoimintaryhmän liikevaihto vuonna 2006 oli 197,4 miljoonaa
euroa. Liikevoitto vuonna 2006 parani selvästi ja oli 14,6 miljoonaa
euroa. Liikevoitto kasvoi kaikkien liiketoiminta-alueiden palvelujen
parantuneen kysynnän johdosta. Lisäksi yritysostot kasvattivat
liiketoimintaryhmän liikevoittoa ja suhteellista kannattavuutta.
Liiketoimintaryhmä tehosti edelleen liiketoiminta-aluepohjaista
organisaatiotaan, mikä paransi kapasiteetin käyttöä.

Tilauskanta säilyi vahvana ja oli vuoden lopussa 204,9 (195,2) miljoonaa
euroa. Tärkeimmät toimeksiannot olivat Verbund Austrian Hydro Powerin
vesivoimalaprojekti Itävallassa (13 miljoonaa euroa), EGL Groupin
voimalaitossuunnittelusopimus Italiassa (7,3 miljoonaa euroa), SouthEast
Asia Energy Limitedin vesivoimalaprojekti Laosissa (8,9 miljoonaa
euroa), Hochtief Glendoe Joint Venturen vesivoimalaprojekti Isossa-
Britanniassa (5 miljoonaa euroa) ja Qatar Petroleumin
merivesijäähdytysjärjestelmäprojekti Qatarissa (17 miljoonaa euroa).

Energia, milj. euroa         2006    2005    2004

Liikevaihto             197,4    160,0   146,5
Liikevoitto              14,6     9,1    7,0
Liikevoitto, %             7,4     5,7    4,8
Tilauskanta             204,9    195,2   171,8
Henkilöstö vuoden lopussa       1692    1463    1485

Metsäteollisuus

Vuosi 2006 jatkui haastavana varsinkin Euroopan ja Pohjois-Amerikan
metsäteollisuudessa. Toimintojen tehostaminen jatkui ja useita
paperikoneita, sellulinjoja ja kokonaisia tehtaitakin suljettiin. Uusia
investointeja ja merkittäviä modernisointeja käynnistyi vain muutama.
Parantuneesta kysynnästä ja jonkin verran kohonneista hinnoista
huolimatta teollisuuden tulokset kärsivät nousevista energiahinnoista,
korkeammista raaka-ainekustannuksista ja kertaluonteisista
rationalisointikuluista. Investoinnit jatkuivat vilkkaana Aasiassa ja
Etelä-Amerikassa.

Haastavista markkinaolosuhteista huolimatta Metsäteollisuus-
liiketoimintaryhmä onnistui säilyttämään asemansa markkinoilla ja
kasvattamaan liikevaihtoaan ja liikevoittoaan. Liikevaihto vuonna 2006
oli 224,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 22,9 miljoonaa euroa.
Myönteiseen tuloskehitykseen myötävaikuttivat yhtiön resurssien globaali
verkostoituminen, paikallinen läsnäolo tärkeimmillä kehittyvillä
markkinoilla, hyvin toteutetut projektit ja liikkeenjohdon
konsultointipalvelujen kasvanut kysyntä. Kemian teollisuuden
investoinnit, paikallispalvelujen tarve myös muussa
prosessiteollisuudessa sekä uudet biopolttoainehankkeet erityisesti
Pohjois-Amerikassa vaikuttivat omalta osaltaan myönteiseen kehitykseen.

Tilauskanta kasvoi ja oli vuoden 2006 lopussa 111,4 (97,3) miljoonaa
euroa. Suurimmat uudet toimeksiannot olivat Solvay S.A.:n
vetyperoksiditehtaan suunnittelupalvelut Belgiassa sekä Aracruz Celulose
S/A:n sellutehtaan laajennus ja Klabin S/A:n uuden kartonkitehtaan
suunnittelu- ja projektinjohtopalvelut Brasiliassa (20 miljoonaa euroa),
Kemira Oyj:n uuden kemikaalilaitoksen suunnittelu- ja työmaapalvelut
Uruguayssa ja UPM-Kymmene Oy:n uuden soodakattilan suunnittelu Suomessa.
Tehostamis- ja uusintaprojekteista tärkeimpiä olivat Norske

Skogindustrier AS:n Unionin TMP-laitoksen siirto Norjassa ja USG
Corporationin kartonkikoneen uusinta Yhdysvalloissa.

Metsäteollisuus, milj. euroa     2006    2005    2004

Liikevaihto             224,9    199,3   186,3
Liikevoitto              22,9    19,7    17,2
Liikevoitto, %            10,2     9,9    9,2
Tilauskanta             111,4    97,3    82,5
Henkilöstö vuoden lopussa       2418    2123    2077

Infrastruktuuri & ympäristö

Infrastruktuuri- ja ympäristöpalvelujen kysyntä vahvistui vuonna 2006.
Paikallisen läsnäolon merkitys hankkeiden kehittelyssä korostui kaikilla
markkina-alueilla. Konsultointi- ja suunnittelupalvelujen kysyntä
julkisen sektorin raideliikennehankkeissa jatkoi kasvuaan erityisesti
Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Vesi- ja ympäristöalan toiminta
lisääntyi Latinalaisessa Amerikassa ja säilyi vakaana muilla
markkinoilla. Säätilahäiriöiden yleistyminen lisäsi muun muassa
tulvasuojelun merkitystä monilla alueilla maailmassa. Rakentamisen
palvelujen kysynnässä kasvu oli kaikkein voimakkainta Venäjällä ja
Baltiassa. Toisaalta kysynnän ylikuumentuminen johti eräiden hankkeiden
lykkäämiseen. Liiketoimintaryhmän markkina-asema vahvistui edelleen
paikallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.

Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmän palvelujen lisääntyneen
kysynnän ja toiminnan tehostamisen seurauksena liikevaihto ja
liikevoitto kasvoivat. Vuoden 2006 liikevaihto oli 201,8 miljoonaa euroa
ja liikevoitto 13,0 miljoonaa euroa. Liikevoitto parani selkeästi
erityisesti Latinalaisen Amerikan raideliikennemarkkinoiden useiden
uusien toimeksiantojen ja niistä seuranneen hyvän kuormitusasteen
ansiosta. Myös rakentamisen palvelujen vahva kysyntä tuki hyvää
tuloskehitystä.

Tilauskanta kasvoi tilikaudella 191,0 (159,5) miljoonaan euroon.
Merkittävimmät uudet projektit olivat Metro de Maracaibo C.A.:n
kevytraideliikennehanke Venezuelassa (13,1 ja 8,0 miljoonaa euroa),
Zhengzhou-Xian Passenger Dedicated Line Company Ltd:n luotijunahankkeen
rakennusvalvonta Kiinassa (2,6 miljoonaa euroa) sekä Valencian kaupungin
metrolinjan nro 1 toteutushankkeen jatkopalvelut C.A. Metro de
Valencialle Venezuelassa (12,6 miljoonaa euroa).

Infrastruktuuri & ympäristö,     2006    2005    2004
milj. euroa

Liikevaihto             201,8    164,9   142,1
Liikevoitto              13,0     9,2    7,0
Liikevoitto, %             6,4     5,6    4,9
Tilauskanta             191,0    159,5   118,8
Henkilöstö vuoden lopussa       2207    1979    1715


Konsernirakenteen kehittäminen

Pöyry-konsernin asiakaskunta kansainvälistyy ja keskittyy. Kattavan
maailmanlaajuisen verkostonsa kautta konserni pystyy palvelemaan
asiakkaitaan neuvonantajana ja projektien toteuttajana sekä globaalisti
että paikallisesti. Pöyry-konsernin toimistoverkosto tarjoaa asiakkaille
hyvän vaihtoehdon heidän ulkoistaessaan omia suunnittelu- ja
toteutuspalvelujaan. Konserni pyrkii edelleen aktiivisesti laajentamaan
toimistoverkostoaan. Myös teknologiaosaamista pyritään lisäämään
hankkimalla ydintoiminta-alueiden teknologiajohtajia, joiden osaamista
voidaan myydä tehokkaasti konsernin maailmanlaajuisen verkoston kautta.

Suuntaamalla toiminta enenevässä määrin konsultointiin ja suunnitteluun
halutaan parantaa konsernin suhteellista kannattavuutta.
Kokonaisurakointitoimintaa on supistettu ja lisäksi sille on asetettu
korkeammat tuottovaatimukset yksittäisissä projekteissa.
Kokonaisurakointia harjoitetaan ainoastaan Energia-liiketoimintaryhmässä
ja tavoitteena on, että toiminnan volyymi olisi korkeintaan noin 30
prosenttia liikevaihdosta. Tämä vastaa noin 10-15 prosentin osuutta koko
konsernin liikevaihdosta.

Yritysostot

Energia

Energia-liiketoimintaryhmä laajensi toimintaansa maailman öljy- ja
kaasualan suunnittelu- ja konsultointisektorilla ostamalla toukokuussa
Aberdeenissa, Skotlannissa toimivan IGL Consultants Ltd:n. Yhtiön
toimipaikat sijaitsevat Aberdeenissa Isossa-Britanniassa, Stavangerissa
Norjassa, Perthissä Australiassa ja Kuala Lumpurissa Malesiassa, ja sen
palveluksessa oli ostohetkellä 117 henkilöä. Yhtiö on erikoistunut
suunnitteluun, toiminnan tukipalveluihin ja asiantuntijakonsultointiin
ja sen laaja asiakaskunta käsittää kansainvälisiä, kansallisia ja
itsenäisiä öljy-yhtiöitä. IGL:n liikevaihto vuonna 2006 oli 15 miljoonaa
euroa. IGL Consultants on konsolidoitu Pöyry-konserniin toukokuusta 2006
lähtien.

Liiketoimintaryhmä laajensi lokakuussa liikkeenjohdon
konsultointipalvelutoimintaansa ostamalla sveitsiläisen Convergence
Utility Consultants Ltd:n. Yhdistyminen oli strategisesti merkittävä ja
vahvisti Pöyryn asemaa Euroopan suurimpana energiakonsulttina.
Convergencellä on toimistot Düsseldorfissa, Milanossa, Pariisissa,
Varsovassa ja Zürichissä ja sen palveluksessa on 70 henkilöä. Yhtiön
erikoisalana on liiketoiminta-, strategia- ja talouskonsultointi
sähkölaitoksille, valvontaelimille ja energia-alan toimielimille.
Palvelutarjonta kattaa laajasti sähköntuottajien, verkonhaltijoiden,
vähittäismyyjien ja toimittajien tarpeet. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006
oli 10 miljoonaa euroa. Convergence Utility Consultants on konsolidoitu
Pöyry-konserniin lokakuusta 2006 lähtien.

Liiketoimintaryhmän tavoitteena on laajentaa paikallisverkostoaan
Euroopassa ja Aasiassa. Lisäksi tavoitteena on lisätä
liiketoimintaryhmän teknologiaosaamista erityisesti uusiutuvan energian,
liikkeenjohdon konsultoinnin, öljy- ja kaasuvarojen sekä
ympäristönsuojelun alueilla.

Metsäteollisuus

Pöyry Civil Oy osti helmikuussa espoolaisen Salminen & Sorasalmi Oy:n
koko osakekannan. Yhtiön vuotuinen liikevaihto on 0,7 miljoonaa euroa.
Salminen & Sorasalmi vahvistaa Pöyry Civil Oy:n
rakennesuunnittelutoimintaa ja lisää liiketoimintaryhmän Venäjän ja
Baltian toimintaa. Salminen & Sorasalmi Oy sulautui 30.9.2006 Pöyry
Civil Oy:öön. Lisäksi Pöyry Civil Oy osti kesäkuussa espoolaisen
rakennesuunnitteluyhtiön, TH Consulting Oy:n koko osakekannan. Yhtiön
liikevaihto on 0,4 miljoonaa euroa.

Pöyryn Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmä perusti maaliskuussa Shandong
Light Industry Design Instituten kanssa toteuttavaan suunnitteluun
erikoistuneen yhteisyrityksen. Pöyry Shandong Engineering Consulting Co.
Ltd -nimisestä yhteisyrityksestä Pöyry omistaa 70 prosenttia. Yhtiö
toimii Jinanissa, Shandongin maakunnassa Itä-Kiinassa, ja sen
palveluksessa on noin sata henkilöä. Yhteisyritys on Pöyrylle merkittävä
askel paikallisten detaljisuunnitteluresurssien vahvistamiseksi
Kiinassa. Yhtiön toimintaa tukevat Pöyryn toimistot Shanghaissa ja
Beijingissä.

Liiketoimintaryhmän toimistoverkostoa laajennetaan lähivuosina siinä
määrin kuin markkinoiden kehittyminen antaa aihetta. Laajentumisen
uskotaan tapahtuvan pääosin kehittyvillä markkinoilla, missä
investointiaktiviteetin odotetaan kasvavan, ja osittain Euroopassa ja
Pohjois-Amerikassa, missä tehtaiden uusintaprojektien ja
kunnossapitosuunnittelun lähipalveluille on kysyntää.

Infrastruktuuri & ympäristö

Pöyry Environment Oy osti helmikuussa kuopiolaisen Savon Tekmi Oy:n koko
osakekannan. Savon Tekmi Oy:n liikevaihto on 0,9 miljoonaa euroa. Kauppa
vahvistaa Pöyryn aluetoimintaa Itä-Suomessa. Savon Tekmi Oy on
erikoistunut geotekniikan, pohjarakennuksen, kunnallistekniikan,
mittaustekniikan ja likaantuneiden maiden suunnittelu- ja
tutkimuspalveluihin. Savon Tekmi Oy sulautui Pöyry Environment Oy:öön
30.9.2006.

Liiketoimintaryhmä lisäsi elokuussa omistusosuuttaan virolaisessa Entec
A.S:ssä. Pöyry Environment Oy omisti aiemmin 42 prosenttia Entecin
osakkeista ja nyt osuus on 67 prosenttia. Kaupan myötä Pöyryn asema
Viron suunnittelupalvelumarkkinoilla vahvistui. Entec A.S. on
erikoistunut vesihuollon, yhdyskuntasuunnittelun, kunnallistekniikan,
jätehuollon, ympäristökonsultoinnin ja likaantuneiden maiden
suunnittelupalveluihin. Yrityksellä on johtava asema omalla
toimialallaan Virossa. Entecin liikevaihto on noin miljoona euroa ja sen
palveluksessa on 30 henkilöä.

Liiketoimintaryhmän tavoitteena on laajentaa paikallisverkostoaan
Euroopassa ja Aasiassa.

Tilauskanta

Konsernin tilauskanta on tilikaudella kasvanut. Tilauskanta oli vuoden
2006 lopussa 507,6 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2005 lopussa oli 452,1
miljoonaa euroa. Konsultointi- ja suunnitteluliiketoimintojen
tilauskanta kasvoi tilikaudella 72,7 miljoonaa euroa.

Konsultoinnin sekä käyttö- ja kunnossapitotoimeksiantojen osuus
konsernin tilauskannasta on kasvanut. Nämä toimeksiannot ovat
lyhytkestoisia ja tuloutuvat osittain liikevaihtoon ilman kirjautumista
tilauskantaan.

Pöyryn Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmä solmi joulukuussa 2006
Chamflora - Três Lagoas Agroflorestal Ltda.:n kanssa sopimuksen koskien
Mato Grosso do Suliin Brasiliaan rakennettavan uuden valkaistua sellua
tuottavan tehtaan toteuttamista. Solmitussa sopimuksessa Pöyry on
nimetty hankkeen projektinjohtopalveluiden sekä suunnittelu-, hankinta-
ja rakennusvalvontapalveluiden toimittajaksi. Palvelujen lopullinen
hinta määräytyy niiden laajuuden mukaan, mutta on arviolta vähintään 50
miljoonaa US dollaria. Palvelusopimuksen solmimisesta ja toimeksiannon
kirjautumisesta tilauskantaan tiedotetaan erikseen.

Tilauskanta, milj. euroa       2006    2005    2004

Konsultointi ja suunnittelu     500,8    428,1   359,3
Kokonaistoimitukset          6,8    24,0    13,9
Tilauskanta yhteensä         507,6    452,1   373,2

Henkilöstö

Henkilöstön rakenne

Konsernin henkilöstön määrä kasvoi vuonna 2006. Konsernin palveluksessa
oli vuoden aikana keskimäärin 6038 henkilöä, mikä vastaa 11,3 prosentin
kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstömäärä kasvoi etenkin
läntisen Euroopan ulkopuolella. Yrityskauppojen myötä asiantuntijoiden
määrä lisääntyi 220 henkilöllä. Henkilökunnasta 5514 toimi
operatiivisissa projektitehtävissä.

Henkilöstö keskimäärin        2006    2005    2004

Operatiivinen henkilöstö       5514    4936    4778
Hallinnollinen henkilöstö       524     487    441
Henkilöstö yhteensä          6038    5423    5219

Palkat ja palkkiot

Pöyry-konsernissa palkan määräytymisen perusteina ovat paikalliset
kollektiiviset ja yksilölliset sopimukset, tehtävässä suoriutuminen sekä
tehtävän vaativuus. Konsernissa on käytössä peruspalkkaa täydentävä

tulospalkkiojärjestelmä, joka on suunnattu ensisijaisesti yhtiöiden
johdolle. Lisäksi tietyissä projekteissa oli käytössä erikseen sovittu
projektibonusohjelma. Vuonna 2006 maksettujen palkkojen kokonaissumma
oli 273,4 miljoonaa euroa, josta 11,1 miljoonaa euroa maksettiin
tulospalkkioina.

Palkat ja palkkiot, milj.       2006    2005    2004
euroa

Palkat ja palkkiot          262,3    223,6   210,5
Tulospalkkiot             11,1     9,3    7,8
Palkat ja palkkiot yhteensä     273,4    232,9   218,3

Henkilöstöjohtaminen

Vuoden 2006 aikana saatettiin päätökseen henkilöstötoimintojen kartoitus
ja sen pohjalta määriteltiin tuleva kehityssuunta. Kartoituksen pohjalta
päätettiin vahvistaa Pöyryn HR-toimintoa sekä globaalisti että
paikallisesti. Syksyllä 2006 konsernin johtoryhmän jäseneksi nimitettiin
henkilöstöjohtaja, jonka toimesta kehityssuunnitelmaa jalostetaan ja
viedään käytäntöön. Myös liiketoimintaryhmien johtoryhmiä päätettiin
täydentää henkilöstöjohtajilla.

Yhtenäisiä toimintaperiaatteita edistetään vuonna 2007 lisäämällä
konsernin HR-verkoston yhteistyötä ja kehittämällä yhteisiä
toimintamalleja. Tavoitteena on luoda entistä ammattitaitoisempi,
tiiviissä yhteistyössä liiketoimintalähtöisesti toimiva HR-
palveluorganisaatio. Osaamisen kehittämisen suuntaviivat määritellään
osana strategiaprosessia. Näin varmistetaan, että konsernin henkilöstön
osaaminen jatkossakin kehittyy liiketoiminnan muuttuvia tarpeita
vastaavasti.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Pöyry-konsernin tutkimus- ja kehitysyhteistyöryhmä koostuu
liiketoimintaryhmien, IT-asiantuntijoiden ja yhtiön johdon edustajista.
Ryhmän päätavoitteena on edistää sisäistä tutkimus- ja
kehitysyhteistyötä, auttaa lisärahoituksen hankinnassa ja asiakkaiden
kytkemisessä kehitysprosesseihin sekä varmistaa yhteys strategisiin
tavoitteisiin.

Pöyry-konsernissa on vuosittain meneillään satoja tutkimus- ja
kehitysprojekteja, jotka perustuvat henkilöstön osaamiseen, kokemukseen
ja innovatiivisuuteen. Eri yhteistyökumppaneiden kanssa tutkitaan ja
kehitetään ideoita hyödyntämällä konsernin poikkitieteellistä tekniikka-
ja teknologiaosaamista. Kehitystoiminnan tavoitteena on parantaa omaa ja
asiakkaiden kilpailukykyä.

Tutkimus- ja kehitystoiminnasta aiheutuneet tuotot ja kulut ovat pääosin
osa asiakastyötä ja siten niiden rahallista arvoa ei voi määrittää.
Tuotot ja kulut on kirjattu tilikaudella tulosvaikutteisesti.

Investoinnit ja poistot

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 37,7 miljoonaa euroa.
Investoinneista 9,8 miljoonaa euroa oli tietokoneohjelmistoja ja
-laitteita sekä tietojärjestelmiä. Yritysostoihin kohdistuneet
investoinnit olivat 27,9 miljoonaa euroa.

Investoinnit ja poistot, milj.    2006    2005    2004
euroa

Investoinnit, operatiiviset      9,8     8,0    7,3
Investoinnit, osakkeet        27,9    17,8    11,4
Investoinnit yhteensä         37,7    25,8    18,7
Poistot                7,8     7,9    9,1

Rahoitus

Konsernin maksuvalmius säilyi tilikaudella hyvänä. Vuoden lopussa
rahavarat olivat 74,9 (64,5) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat
13,6 (10,7) miljoonaa euroa. Velkaantumisaste oli -37,6 (-36,1)
prosenttia, mikä alitti selkeästi tavoitteen pitää velkaantumisaste alle
30 prosentin.

Rahoitus, milj. euroa         2006    2005    2004

Rahavarat               74,9    64,5    62,2
Korolliset velat           13,6    10,7    12,2
Käyttämättömät luottolimiitit     25,3    31,1    30,7
Velkaantumisaste, %         -37,6    -36,1   -37,4
Rahavirta ennen rahoitusta      26,4    18,6    20,0

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Pöyry-konsernissa riskejä hallitaan konsernin riskienhallintapolitiikan
ja -ohjeiden mukaisesti. Liiketoimintaan liittyviä erilaisia riskejä
seurataan ulkoisiin ja sisäisiin jaettavan riskiluokittelun mukaan.
Sisäisiin riskeihin kuuluvat strategiset ja toiminnalliset riskit sekä
rahoitusriskit. Toteutuessaan tunnistetuilla riskeillä saattaisi olla
merkittävä haitallinen vaikutus Pöyryn liiketoimintaan, tulokseen,
taloudelliseen asemaan tai maineeseen. Kaikki tunnistetut merkittävimmät
riskit on arvotettu ja niiden hallitsemiseksi määritelty tarvittavat
toimenpiteet. Konsernissa seurataan riskienhallintatoimenpiteiden
toteuttamista säännöllisesti. Vuoden 2006 konserninlaajuisessa
riskienhallintaprosessissa tunnistetut Pöyryn merkittävimmät riskit on
kuvattu seuraavassa.

Ulkoiset riskit

Lukuun ottamatta yleiseen talouskehitykseen liittyvää riskiä, vuoden
2006 riskienhallintaprosessissa ei tunnistettu muita merkittäviä
ulkoisia riskejä.

Strategiset riskit

Pöyryn merkittävimmät strategiset riskit liittyvät liiketoiminnan
kehittämiseen ja yhden brändin alla toimimiseen.

Liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät merkittävimmät riskit ovat
yrityskauppoihin sekä uusille markkina-alueille etabloitumiseen
liittyviä riskejä. Yrityskauppoihin liittyviä riskejä pyritään
hallitsemaan noudattamalla Pöyryn yritysostopolitiikkaa ja sen
perusteella laadittuja menettelytapoja ja malleja. Uusille markkina-
alueille etabloitumiseen liittyvien riskien hallitsemiseksi keskeisille
uusille markkina-alueille on laadittu markkinakohtainen strategia.

Konserni siirtyi vuonna 2006 yhden brändin käyttöön. Yhden yhtenäisen
brändin maineeseen ja näkyvyyteen liittyviä riskejä pyritään
hallitsemaan valmisteilla olevilla brändinhallintaan liittyvillä
menettelytapaohjeilla sekä huolellisilla konsernin toimintaohjeita
noudattavilla toimintatavoilla.

Toiminnalliset riskit

Pöyryn merkittävimmät toiminnalliset riskit liittyvät toimeksiantoihin
ja henkilöstöön.

Pöyryn toimeksiantoihin sisältyy riski siitä, että palveluissa tai
suorituksissa on ammatillinen virhe, laiminlyönti tai muu tuottamus,
joka aiheuttaa merkittävän taloudellisen tai muun vahingon. Näiden
riskien hallitsemiseksi sovelletaan seuraavia toimintatapoja:
- laatujärjestelmien, menettelytapaohjeiden sekä hyväksyttämis-
menettelyjen noudattaminen
- projektin ulkopuolisen valvontaelimen nimeäminen merkittäviin
projekteihin
- projektipäälliköiden ja -henkilöstön koulutus projektinjohto- ja
projektinhallintatehtäviin
- tarjousten- ja sopimustenhallintaa koskevien ohjeiden noudattaminen
erityisesti sopimusvastuun rajaamisessa. Sopimusvastuun rajoittamista
koskevia ohjeita ei kuitenkaan voida aina noudattaa julkisen sektorin
asiakkaiden kanssa tehtävissä sopimuksissa
- projekteihin liittyvien vastuuriskien kattamiseksi Pöyryllä on
konserninlaajuinen vastuuvakuutusohjelma. Vakuutukset eivät kuitenkaan
kata kaikkea vastuuriskiä

Pöyryn liiketoiminta perustuu ammattitaitoiseen henkilöstöön. Toiminta
edellyttää tarvittavan avainhenkilöstön pitämistä konsernin
palveluksessa ja tarvittaessa uuden osaamisen rekrytoimista. Myös
globaali verkosto-organisaatio edellyttää yhtenäistä johtamisen
kulttuuria ja yhtenäisten käytäntöjen kehittämistä. Näiden osa-alueiden
johtoon ja hallintaan liittyy riskejä, joiden hallitsemiseksi Pöyry-
konsernissa on tehty henkilöstötoimintoon liittyvä kartoitus
ulkopuolisen konsultin avulla. Henkilöstöjohtajan johdolla ryhdyttiin
konserninlaajuisten henkilöstöprosessien suunnitteluun ja toteutukseen
sekä tarvittaviin henkilöstöhallinnon rekrytointeihin.

Rahoitusriskit

Tiettyihin Pöyryn toiminta-alueisiin kuuluviin poliittisen riskin maihin
liittyy tulojen ja pääoman menettämisen riski. Näitä riskejä pyritään
hallitsemaan etupainotteisilla maksuehdoilla sekä tehokkaalla saatavien
perinnällä ja varojen kotiutuksella. Projekteihin liittyviä valuutta- ja
veroriskejä hallitaan erinäisillä menettelytapaohjeilla ja niiden
noudattamisen tarkastuksilla.

Riskien toteutuminen, oikeudenkäynnit

Vuonna 2006 Pöyry-konsernissa ei toteutunut sellaisia riskejä eikä ollut
vireillä sellaisia oikeudenkäyntejä tai muita oikeudellisia tai
viranomaistoimenpiteitä, joilla olisi ollut olennainen merkitys
konsernille.

Osakepääoma ja osakkeet

Osakkeiden määrä oli vuoden 2005 lopussa 14 545 036 osaketta.
Varsinainen yhtiökokous 7.3.2006 päätti lisätä yhtiön osakkeiden
lukumäärää osakkeenomistajien omistusten suhteessa osakepääomaa
korottamatta ("osakesplit"). Osakesplit toteutettiin siten, että
jokainen yhtiön kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1,00 euron osake
jaettiin siten, että kutakin osaketta vastaan sai neljä uutta
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,25 euron osaketta. Osakesplit
merkittiin kaupparekisteriin 13.3.2006. Merkintöjen seurauksena yhtiön
osakkeiden lukumäärä nelinkertaistui 14 545 036 osakkeesta 58 180 144
osakkeeseen. Osakepääoma säilyi ennallaan 14 545 036 euron suuruisena.
Osakesplitin seurauksena muodostuneet uudet osakkeet otettiin julkisen
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 14.3.2006.

Omat osakkeet

Varsinainen yhtiökokous 7.3.2006 antoi hallitukselle valtuutukset
päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Valtuutusten
kohteena on enintään 1 400 000 osaketta (enintään 5 600 000 osakesplitin
jälkeen). Valtuutuksia ei ole käytetty. Valtuutukset ovat voimassa
7.3.2007 asti.

Osakkeita voidaan hankkia voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla.
Osakkeita hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä
käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa ja vastikkeena silloin, kun
yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta.

Osakeantivaltuutus

Varsinainen yhtiökokous 7.3.2006 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään
osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
niin, että uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja optiotodistusten
perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 2,8
miljoonalla eurolla antamalla merkittäväksi enintään 2,8 (osakesplitin
jälkeen enintään 11,2) miljoonaa uutta osaketta. Valtuutus on voimassa
enintään 7.3.2007 asti.

Optiotodistukset ja optio-oikeudet

Pöyry Oyj on vuonna 2004 antanut optio-oikeuksia Pöyry-konsernin
johdolle ja Pöyry Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle.
Alkuperäisten ehtojen mukaisesti optio-oikeuksien määrä on 550 000 ja
kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Pöyry Oyj:n osakkeen.

Osakesplitin toteuttamisen vuoksi yhtiökokous päätti 7.3.2006 muuttaa
yhtiön vuoden 2004 optio-oikeuksien ehdot vastaavasti, jolloin kukin
yhtiön optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään neljä (4) yhtiön
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,25 euron osaketta yhteenlasketun
merkintähinnan säilyessä ennallaan.

Osakkeiden merkintäajat ovat 1.3.2007 - 31.3.2010 (osakesplitin jälkeen)
660 000 osaketta, 1.3.2008 - 31.3.2011 (osakesplitin jälkeen) 660 000
osaketta ja 1.3.2009 - 31.3.2012 (osakesplitin jälkeen) 880 000
osaketta. Kaikki optio-oikeudet on annettu ja hyväksytty
vastaanotetuiksi.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Pöyry Oyj:n hallitus esittää maaliskuun 5. päivänä 2007 kokoontuvalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa vuodelta 2006 jaetaan 0,50
(0,325) euroa osakkeelta eli yhteensä 29,1 miljoonaa euroa. Tämä vastaa
86,2 (72,2) prosenttia tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta. Osinko
maksetaan 15.3.2007.

Hallitus ja toimitusjohtaja

Pöyry Oyj:n hallitukseen valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa Henrik
Ehrnrooth (puheenjohtaja), Heikki Lehtonen (varapuheenjohtaja), Pekka
Ala-Pietilä, Matti Lehti, Harri Piehl, Karen de Segundo ja Franz
Steinegger.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii DI Erkki Pehu-Lehtonen ja
toimitusjohtajan sijaisena KTM Teuvo Salminen.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab,
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman.

Tulevaisuuden näkymät

Maailmantalouden suhdannekehitys vuonna 2006 oli hyvä. Näkymät vuodelle
2007 ovat myös pääosin positiiviset ja talouskasvun uskotaan jatkuvan.

Pöyry-konsernin markkina-asema on viime vuosien aikana vahvistunut.
Konsernin tilauskanta on tilikaudella kasvanut 55,5 miljoonalla eurolla
ja on 507,6 miljoonaa euroa. Tilauskanta on hintatasoltaan ja
riskiprofiililtaan normaali. Myös konsernin taseasema ja likviditeetti
ovat hyvät.

Energia

Kaukoidän, Latinalaisen Amerikan ja Euroopan talouksien parantuminen
sekä EU:n laajentuminen luovat hyvät edellytykset energiapalvelujen
kysynnän kasvulle. Lisääntyvä energiaa koskeva EU-lainsäädäntö lisää
energiatoimialaan erikoistuneiden liikkeenjohdon konsultointipalvelujen
kysyntää. Ympäristölainsäädäntö kasvattaa myös uusiutuvaan energiaan ja
voimalamodernisointeihin liittyvien palvelujen kysyntää. Öljyn korkean
hinnan ei odoteta laskevan merkittävästi, mikä tarjoaa jatkossakin uusia
liiketoimintamahdollisuuksia öljy- ja kaasusektoreilla. Energiansaannin
turvaamiseksi energiayhtiöt keskittyvät jatkossakin energiahuollon
monipuolistamiseen. Energia-liiketoimintaryhmän markkina-asema on
vahvistunut ja tilauskanta on hyvä. Liiketoimintaryhmän liikevoitto
paranee vuonna 2007.

Metsäteollisuus

Suunnittelupalvelujen kysynnän ei odoteta muuttuvan merkittävästi vuoden
2007 aikana. Sellutehtaiden investoinnit jatkuvat Etelä-Amerikassa ja
Aasiassa. Paperikoneinvestoinnit suuntautuvat Aasian kehittyville
markkinoille ja siirtymätalousmaihin kuten Venäjälle ja Itä-Eurooppaan.
Joitakin korvausinvestointeja on kehitteillä myös kehittyneissä
teollisuusmaissa. Suunnittelu- ja lähipalvelujen kysyntää lisäävät uudet
investoinnit biopolttoaineisiin sekä kemian teollisuuteen. Kohoavat
tuotantokustannukset vaativat edelleen tuotannon tehostamista ja
tuottavuuden parantamista kypsillä markkinoilla. Teollisuuden
rakennemuutokset kasvattavat konsultointi- ja
investointipankkipalvelujen kysyntää. Metsäteollisuus-
liiketoimintaryhmän liikevoitto pysyy vakaana vuonna 2007, edellyttäen
että suhdannetilanne maailman sellu- ja paperiteollisuudessa ei
merkittävästi muutu.

Infrastruktuuri & ympäristö

Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmän vuoden 2007
kysyntänäkymät ovat vakaat. Läntisen Euroopan talouskasvun arvioidaan
pysyvän vakaana. Liiketoiminnan kehittämisen panostukset kohdistuvat
myös jatkossa itäiseen Eurooppaan ja muille kehittyville markkinoille.
Kansainväliset rahoitusinstituutiot lisäävät ympäristöhankkeiden
rahoitusta etenkin Aasiassa ja Afrikassa. Liiketoimintaryhmän
vahvistunut asema Latinalaisessa Amerikassa luo uusia
liiketoimintamahdollisuuksia kyseisillä markkinoilla. Fokusoimalla tuote-
ja palvelutarjontaansa liiketoimintaryhmä pyrkii vastaamaan lisääntyvään
hintakilpailuun sekä paikallisesti että kansainvälisesti.
Liiketoimintaryhmän tilauskanta on kasvanut ja markkina-asema on hyvä.
Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee
vuonna 2007.

Konserni

Konsernin markkina-asema on kaikilla toiminta-alueilla vahva.
Tilauskanta on vuoden 2006 aikana kasvanut selvästi ja taseasema
säilynyt hyvänä. Konsernin liikevaihto kasvaa vuonna 2007. Konsernin
tuloksen ennen veroja arvioidaan paranevan vuonna 2007.

PÖYRY-KONSERNI

TULOSLASKELMA
milj. euroa                   2006      2005


LIIKEVAIHTO                   623,3      523,6

Liiketoiminnan muut tuotot            0,3       0,8

Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista                  +  1,2    +   0,8

Materiaalit ja tarvikkeet          -  24,0    -  19,1
Ulkopuoliset palvelut, alikonsultointi    -  73,2    -  56,0
Henkilöstökulut               - 327,7    -  283,2
Poistot                   -  7,8    -   7,9
Liiketoiminnan muut kulut          - 142,2    -  121,8

LIIKEVOITTO                   49,9      37,2
% liikevaihdosta                 8,0       7,1

Osinkotuotot                 +  0,0    +   0,2
Rahoitustuotot                +  2,3    +   2,0
Rahoituskulut                -  1,2    -   0,6
Kurssierot                  -  0,8    +   0,3
Arvonalentumiset               -  0,0    -   0,5

VOITTO ENNEN VEROJA               50,2      38,6

Tuloverot                  -  15,4    -  12,3

TILIKAUDEN VOITTO                34,8      26,3

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille              33,6      25,9
Vähemmistölle                   1,2       0,4

Tulos/osake, emoyhtiön omistajille
kuuluva osuus, euroa               0,58      0,45
 Laimennusvaikutuksella korjattu        0,57      0,45TASE
milj. euroa                   2006      2005

VASTAAVAA

PITKÄAIKAISET VARAT
Liikearvo                    61,4      42,4
Aineettomat hyödykkeet              7,9       8,5
Aineelliset hyödykkeet              17,0      15,2
Osakkeet, osakkuusyhtiöt             5,0       4,3
Osakkeet, muut yhtiöt               6,7       7,3
Lainasaamiset                   0,6       1,1
Laskennalliset verosaamiset            5,8       6,5
Eläkesaatavat                   3,1       4,3
Muut pitkäaikaiset saamiset            9,0       9,4
Yhteensä                    116,5      99,0

LYHYTAIKAISET VARAT
Keskeneräiset työt                52,7      56,6
Myyntisaamiset                 134,2      108,1
Lainasaamiset                   0,6       0,4
Muut saamiset                  21,9      21,2
Rahavarat                    74,9      64,5
Yhteensä                    284,3      250,8

YHTEENSÄ                    400,8      349,8

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

EMOYHTIÖN OMAISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
Osakepääoma                   14,5      14,5
Ylikurssirahasto                 31,5      31,5
Vararahasto                   19,1      18,6
Muuntoero                  -  10,9    -   8,6
Kertyneet voittovarat              102,6      88,1
Yhteensä                    156,8      144,2
Vähemmistön osuus                 6,1       4,7
Oma pääoma yhteensä               162,9      148,9


VELAT

PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset pitkäaikaiset velat          4,2       6,8
Eläkevelvoitteet                 6,9       6,8
Laskennallinen verovelka             3,3       2,9
Muut pitkäaikaiset velat             3,4       7,7
Yhteensä                     17,8      24,2

LYHYTAIKAISET VELAT
Korollisten pitkäaikaisten velkojen        2,7       2,6
lyhennykset
Lyhytaikaiset korolliset velat          6,6       1,3
Varaukset                     3,7       3,4
Saadut projektiennakot              70,0      51,0
Ostovelat                    25,1      18,8
Muut lyhytaikaiset velat            112,0      99,6
Yhteensä                    220,1      176,7

YHTEENSÄ                    400,8      349,8

RAHAVIRTALASKELMA, milj. euroa          2006      2005

LIIKETOIMINTA
Tilikauden voitto                34,8      26,3
Poistot ja arvonalentumiset         +  7,8    +   8,4
Käyttöomaisuuden myyntivoitot        -  0,1    -   0,1
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista      -  1,2    -   0,8
Rahoitustuotot ja -kulut           -  0,3    -   1,9
Tuloverot                  +  15,4    +  12,3
Keskeneräisten töiden muutos         +  3,9    -   3,5
Myynti- ja muiden saamisten muutos      -  25,5    -   4,2
Saatujen projektiennakoiden muutos      +  18,9    -   3,3
Osto- ja muiden velkojen muutos       +  15,5    +  14,9
Saadut rahoitustuotot            +  1,9    +   1,8
Maksetut rahoituskulut            -  0,4    -   0,8
Maksetut verot                -  13,1    -  11,3
Liiketoiminnan nettorahavirta        +  57,6    +  37,8

INVESTOINNIT
Investoinnit konserniyhtiöosakkeisiin    -  22,4    -  10,4
Investoinnit muihin osakkeisiin       -  0,0    -   2,7
Investoinnit käyttöomaisuuteen        -  9,8    -   8,0
Myydyt muut osakkeet             +  0,5    +   1,1
Käyttöomaisuuden myynti           +  0,5    +   0,8


Investointien nettorahavirta         -  31,2    -  19,2

Nettorahavirta ennen rahoitusta       +  26,4    +  18,6

RAHOITUS
Lainojen lyhennykset             -  2,5    -   2,6
Lyhytaikaisen rahoituksen muutos       +  5,4    +   1,0
Pitkäaikaisten sijoitusten muutos      +  0,5    -   0,1
Maksetut osingot               -  19,4    -  17,1
Osakemerkintä                +  0,0    +   2,5

Rahoituksen nettorahavirta          -  16,0    -  16,3

Rahavarojen muutos              +  10,4    +   2,3

Rahavarat 1.1.                  64,5      62,2

Rahavarat 31.12.                 74,9      64,5

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, milj. euroa       2006      2005

Osakepääoma kauden alussa            14,5      14,1
Optioilla merkityt osakkeet            0,0       0,4
Osakepääoma kauden lopussa            14,5      14,5

Ylikurssirahasto kauden alussa          31,5      28,4
Optioilla merkityt osakkeet            0,0       2,1
Vähemmistön muutos                0,0       1,0
Ylikurssirahasto kauden lopussa         31,5      31,5

Vararahasto kauden alussa            18,6      18,2
Siirto, voittovarat                0,5       0,5
Vararahasto kauden lopussa            19,1      18,6

Muuntoero kauden alussa           -  8,6    -  10,6
Kauden muutos                -  2,3    +   2,1
Muuntoero kauden lopussa           -  10,9    -   8,6

Voittovarat kauden alussa            88,1      76,5
Osingonjako                 -  18,9    -  16,9
Vähemmistön muutos              -  0,2       1,8
Siirto, voittovarat             -  0,5    -   0,5
Muut                     +  0,8    +   0,8
Tulokseen sisältyvä muuntoero        -  0,2    +   0,5
Tilikauden tulos                 33,6      25,9
Voittovarat kauden lopussa           102,6      88,1


Vähemmistön osuus kauden alussa          4,7       7,1
Kauden muutos                +  0,2    -   2,8
Tilikauden tulos                 1,2       0,4
Vähemmistön osuus kauden lopussa         6,1       4,7

Oma pääoma yhteensä kauden alussa        148,9      133,7
Osingonjako                 -  18,9    -  16,9
Optioilla merkityt osakkeet            0,0       2,5
Muut muutokset                  0,8       0,8
Muuntoeron muutos              -  2,3       2,1
Tulokseen sisältyvä muuntoero        -  0,2       0,5
Tilikauden tulos                 34,8      26,3
Oma pääoma yhteensä kauden lopussa       162,9      148,9

KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT        2006      2005

Sijoitetun pääoman tuotto, %           31,1      25,8

Oman pääoman tuotto, %              22,3      18,6

Omavaraisuusaste, %               49,2      49,8

Velkaantumisaste, %               -37,6      -36,1

Nettovelat, milj. euroa             -61,3      -53,8

Maksuvalmius                   1,3       1,4

Konsultointi ja suunnittelu, milj. euroa    500,8      428,1
Kokonaistoimitukset, milj. euroa         6,8      24,0
Tilauskanta yhteensä, milj. euroa        507,6      452,1

Bruttoinvestoinnit, operatiiviset,        9,8       8,0
milj. euroa
Osuus liikevaihdosta, %              1,6       1,5

Bruttoinvestoinnit osakkeisiin, milj. euroa   27,9      17,8
Osuus liikevaihdosta, %              4,5       3,4

Henkilöstö konserniyhtiöissä keskimäärin     6038      5423
Henkilöstö osakkuusyrityksissä keskimäärin    251       249

Henkilöstö konserniyhtiöissä 31.12.       6389      5608
Henkilöstö osakkuusyrityksissä 31.12.       236       248


OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT            2006      2005

Tulos/osake, euroa                0,58      0,45

Oma pääoma/osake, euroa             2,70      2,48

Osingonjako, milj. euroa             29,1 1)     18,9

Osinko/osake, euroa               0,50 1)    0,325

Osinko/tulos, %                 86,2      72,2

Efektiivinen osinkotuotto, %           4,2       4,1

Hinta/voitto -suhde (P/E)            20,3      17,7

Osakkeiden osakeantioikaistu kurssikehitys, euroa
Keskikurssi                   9,15      6,71
Ylin kurssi                   12,61      8,50
Alin kurssi                   7,65      5,55
Vuoden lopun kurssi               11,80      7,97

Osakekannan markkina-arvo,
ulkona olevat osakkeet, milj. euroa       686,5      463,4

Osakkeiden vaihto
Osakkeet, 1000 kpl               23 581     20 340
Vaihdon osuus kokonaismäärästä, %        40,5      35,4

Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä, 1000 kpl
Keskimäärin vuoden aikana           58 180     57 468
Vuoden lopussa                 58 180     58 180

1) Hallituksen ehdotus.

VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa          2006      2005

Annetut vakuudet omasta velasta          0,0       0,0

Muusta omasta sitoumuksesta
Pantatut arvopaperit               0,5       0,4
Muut vastuut                   46,4      51,7
Yhteensä                     46,9      52,1

Osakkuusyhtiöiden puolesta            0,0       0,0

Muiden puolesta
Pantatut arvopaperit               0,1       0,0

Vuokra- ja leasingvastuut            107,0      108,7

LIIKETOIMINTASEGMENTIT, milj. euroa    2006      2005

LIIKEVAIHTO
Energia                 197,4     160,0
Metsäteollisuus             224,9     199,3
Infrastruktuuri & ympäristö       201,8     164,9
Kohdistamaton               -0,8      -0,6
Yhteensä                 623,3     523,6

LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO
milj. euroa/osuus liikevaihdosta %         %        %

Energia                  14,6  7,4   9,1   5,7
Metsäteollisuus              22,9  10,2  19,7   9,9
Infrastruktuuri & ympäristö        13,0  6,4   9,2   5,6
Kohdistamaton               -0,6      -0,8
LIIKEVOITTO YHTEENSÄ           49,9  8,0  37,2   7,1
Rahoituserät                0,3      1,4
VOITTO ENNEN VEROJA            50,2      38,6
Tuloverot                -15,4     -12,3
KAUDEN VOITTO               34,8      26,3
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille           33,6      25,9
Vähemmistölle               1,2      0,4

TILAUSKANTA
Energia                 204,9     195,2
Metsäteollisuus             111,4      97,3
Infrastruktuuri & ympäristö       191,0     159,5
Kohdistamaton               0,3      0,1
Yhteensä                 507,6     452,1

Konsultointi ja suunnittelu       500,8     428,1
Kokonaistoimitukset            6,8      24,0
Yhteensä                 507,6     452,1

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
Pohjoismaat               154,6     137,1
Eurooppa                 277,3     229,2
Aasia                   79,5      72,5
Pohjois-Amerikka             26,6      18,1

Etelä-Amerikka              63,9      43,7
Muut                   21,4      23,0
Yhteensä                 623,3     523,6

HENKILÖSTÖ
Energia                  1692      1463
Metsäteollisuus              2418      2123
Infrastruktuuri & ympäristö        2207      1979
Kohdistamaton                72       43
Yhteensä 31.12.              6389      5608

LIIKETOIMINTASEGMENTIT, milj. euroa
                    1-3/06 4-6/06 7-9/06 10-12/06
LIIKEVAIHTO
Energia                  42,8  45,6  49,1   59,9
Metsäteollisuus              52,8  57,0  54,8   60,3
Infrastruktuuri & ympäristö        48,3  50,7  48,7   54,1
Kohdistamaton               0,1  0,6   0,4   -1,9
Yhteensä                 144,0 153,9  153,0  172,4

LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO
Energia                  3,2  3,3   3,7   4,4
Metsäteollisuus              4,4  4,6   6,4   7,5
Infrastruktuuri & ympäristö        3,3  2,8   3,4   3,5
Kohdistamaton               -0,7  -0,4  -0,3   0,8
LIIKEVOITTO YHTEENSÄ           10,2  10,3  13,2   16,2
Rahoituserät                0,3  0,1   0,0   -0,1
VOITTO ENNEN VEROJA            10,5  10,4  13,2   16,1
Tuloverot                 -3,5  -3,2  -4,2   -4,5
KAUDEN VOITTO               7,0  7,2   9,0   11,6
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille           6,9  6,9   8,6   11,2
Vähemmistölle               0,1  0,3   0,4   0,4

LIIKEVOITTO, %
Energia                  7,5  7,2   7,5   7,3
Metsäteollisuus              8,3  8,1  11,7   12,4
Infrastruktuuri & ympäristö        6,8  5,5   7,0   6,5
Yhteensä                  7,1  6,7   8,6   9,4

TILAUSKANTA
Energia                 220,0 237,1  222,6  204,9
Metsäteollisuus             111,4 109,1  111,0  111,4
Infrastruktuuri & ympäristö       187,6 185,3  183,7  191,0
Kohdistamaton               0,1  0,0   0,0   0,3
Yhteensä                 519,1 531,5  517,3  507,6

Konsultointi ja suunnittelu       496,9 514,0  502,1  500,8
Kokonaistoimitukset            22,2  17,5  15,2   6,8
Yhteensä                 519,1 531,5  517,3  507,6

LIIKETOIMINTASEGMENTIT
milj. euroa               1-3/05 4-6/05 7-9/05 10-12/05

LIIKEVAIHTO
Energia                  37,8  39,3  37,4   45,5
Metsäteollisuus              50,0  51,5  47,4   50,4
Infrastruktuuri & ympäristö        35,7  39,2  39,7   50,3
Kohdistamaton               -0,2  -0,1   0,6   -0,9
Yhteensä                 123,3 129,9  125,1  145,3

LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO
Energia                  2,0  2,1   1,8   3,2
Metsäteollisuus              4,1  4,7   5,9   5,0
Infrastruktuuri & ympäristö        1,3  2,6   2,3   3,0
Kohdistamaton               -0,2  -0,5  -0,2   0,1
LIIKEVOITTO YHTEENSÄ            7,2  8,9   9,8   11,3
Rahoituserät                0,3  0,1   0,6   0,4
VOITTO ENNEN VEROJA            7,5  9,0  10,4   11,7
Tuloverot                 -2,5  -2,8  -3,2   -3,8
KAUDEN VOITTO               5,0  6,2   7,2   7,9
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille           4,7  6,1   7,4   7,7
Vähemmistölle               0,3  0,1  -0,2   0,2

LIIKEVOITTO, %
Energia                  5,3  5,3   4,8   7,0
Metsäteollisuus              8,2  9,1  12,4   9,9
Infrastruktuuri & ympäristö        3,6  6,6   5,8   6,0
Yhteensä                  5,8  6,9   7,8   7,8

TILAUSKANTA
Energia                 167,1 203,4  197,6  195,2
Metsäteollisuus              82,5  79,6  78,3   97,3
Infrastruktuuri & ympäristö       127,0 121,1  144,2  159,5
Kohdistamaton               0,3  0,2   0,2   0,1
Yhteensä                 376,9 404,3  420,3  452,1

Konsultointi ja suunnittelu       366,7 367,4  388,1  428,1
Kokonaistoimitukset            10,2  36,9  32,2   24,0
Yhteensä                 376,9 404,3  420,3  452,1