Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 02.02.2010

Pöyry Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2009

PÖYRY OYJ          Tilinpäätöstiedote 2.2.2010 klo 8.30

 

VAIKEA MARKKINAYMPÄRISTÖ HEIJASTUI TULOKSEEN; VUODEN 2010 NÄKYMÄT MYÖNTEISEMMÄT

 

KESKEISET TUNNUSLUVUT

 

Pöyry-konserni

10-12/

2009

10-12/

2008

2009

2008

Muutos, %

2009/2008

 

 

 

 

 

 

Tilauskanta tilikauden

lopussa, milj. euroa

485,7

539,1

485,7

539,1

-9,9

Liikevaihto yhteensä, milj.

euroa

161,5

213,6

673,5

821,7

-18,0

Liikevoitto ennen uudelleen-

järjestelykuluja, milj. euroa

1,7

26,7

22,5

100,6

-77,6

Liikevoittoprosentti ennen

uudelleenjärjestelykuluja, %

1,1

12,5

3,3

12,2

 

Liikevoitto, milj. euroa

0,7

26,7

11,6

100,6

-88,5

Liikevoittoprosentti, %

0,4

12,5

1,7

12,2

 

Tulos ennen veroja, milj.

euroa

1,2

26,9

12,4

103,2

-88,0

Osakekohtainen tulos,

laimentamaton, euroa

0,02

0,34

0,11

1,21

-90,9

Osakekohtainen tulos,

laimennettu, euroa

0,02

0,34

0,11

1,19

-90,8

Nettovelkaantumisaste, %

 

 

-10,5

-38,5

 

Sijoitetun pääoman tuotto, %

 

 

5,3

45,4

 

Osingot, euroa (*hallituksen

esitys)

 

 

0,10*

0,65

 

Henkilöstön määrä keskimäärin

tilikauden aikana laskettuna

kokopäiväisinä työntekijöinä

-

-

7052

7702

-8,4

 

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

 

NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN PÄÄKOHDAT

- Markkinaympäristö jatkui vaikeana. Ensimmäisiä merkkejä joidenkin asiakassektoreiden asteittaisesta esiselvitystoiminnan kasvusta alkoi näkyä.

- Liikevaihto 161,5 miljoonaa euroa oli selvästi alhaisempi kuin vertailuvuonna (213,6), mutta parani vuoden 2009 kolmannen neljänneksen 150,2 miljoonasta eurosta.

- Kannattavuus oli edelleen erittäin alhaisella tasolla. Liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja oli 1,7 miljoonaa euroa (26,7) eli 1,1 prosenttia (12,5) liikevaihdosta.

- Neljännelle neljännekselle kirjatut uudelleenjärjestelykulut olivat yhteensä 1,0 miljoonaa euroa.

- Rahavirta investointien jälkeen oli hyvä, 24,7 miljoonaa euroa.

 

KOKO VUODEN 2009 PÄÄKOHDAT

- Vuotta 2009 leimasi erittäin haastava markkinaympäristö.

- Konsernin tilauskanta laski, mutta säilyi kohtuullisen hyvällä tasolla.

- Asiakkaiden alentunut investointiaktiviteetti vaikutti liikevaihtoon, joka laski 18,0 prosenttia ja oli 673,5 miljoonaa euroa (821,7).

- Kannattavuutta alensivat suurien projektien puute ja alhainen kapasiteetin käyttöaste. Lisäksi vuoden 2009 liikevoittoon on kirjattu yhteensä 6,5 miljoonan euron luottotappiovaraus. Liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja laski 22,5 miljoonaan euroon (100,6) ja liikevoittoprosentti 3,3 prosenttiin (12,2).

- Tulos ennen veroja oli 12,4 miljoonaa euroa.

- Kustannustensäästöohjelma eteni suunnitellusti. Vuoden 2009 aikana kirjatut uudelleenjärjestelykulut olivat yhteensä 10,9 miljoonaa euroa.

- Rahavirta investointien jälkeen parani merkittävästi vuoden loppua kohden mutta oli silti negatiivinen, -25,6 miljoonaa euroa.

- Taserakenne on edelleen vahva.

 

VOITONJAKOESITYS

- Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle 11.3.2010, että osinkoa maksetaan 0,10 (0,65) euroa osakkeelta.

 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

- Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34:n mukaisesti noudattaen samoja laatimisperiaatteita kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Konserni on vuoden 2009 alusta ottanut käyttöön uudistetun standardin IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen sekä standardin IFRS 8 Toimintasegmentti. Nämä standardit eivät vaikuta merkittävästi osavuosikatsauksen esittämiseen. Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt vuositason luvut ovat tilintarkastettuja. Tilintarkastuskertomus on annettu 1.2.2010.

- Vuosikertomus, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.poyry.com viikolla 6.

 

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Konsernin vuoden 2010 liikevaihdon odotetaan kasvavan. Konsernin liikevoiton odotetaan paranevan vuoteen 2009 verrattuna. Arviossa on otettu huomioon vision toimeenpanoon liittyvän liiketoiminnan kehittämisen aiheuttamat lisäkustannukset.

 

Toimitusjohtaja Heikki Malinen:

"Mennyt vuosi oli Pöyrylle monessa mielessä vaativa. Konsernin liikevaihto laski 18 prosenttia 673,5 miljoonaan euroon. Edelliseen vuoteen verrattuna Metsäteollisuus- ja Energia-liiketoimintaryhmiemme tulokset olivat meille pettymys. Myös Rakentamisen palveluissa heikentynyt kysyntä näkyi alentuneena volyymina, mutta haastavan markkinatilanteen huomioon ottaen liiketoimintaryhmän kannattavuus säilyi hyvänä. Liikennejärjestelmät-liiketoimintaryhmässämme palvelujen kysyntä kasvoi ja Pöyryn asema vahvistui edelleen sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmässä toisen vuosipuoliskon saadut tilaukset olivat odotettua alhaisemmat, mutta erityisesti vesisektorin palvelujen kysyntä säilyi vakaana. Suurten projektien vähyys sekä alhainen kapasiteetin käyttöaste heikensivät kannattavuuttamme ja liikevoittoprosentti ennen uudelleenjärjestelykuluja laski 3,3 prosenttiin.

 

Säilyttääksemme kilpailukykymme käynnistimme vuoden 2008 lopulla toimenpideohjelman, jolla tehostamme toimintoja ja toimintatapoja sekä sopeutamme kapasiteettia vallitsevaan markkinatilanteeseen. Vuoden 2009 loppuun mennessä olimme leikanneet kapasiteettiamme 18 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna ja kiinteissä kuluissa oli saavutettu noin 15 miljoonan euron säästöt ennen kertaluontoisia kuluja. Toimenpideohjelmamme on edennyt suunnitelmien mukaan ja uskomme vuoden 2010 aikana saavuttavamme täysimääräisesti tavoittelemamme 30 miljoonan euron vertailukelpoiset säästöt samalla kun lisäämme investointejamme liiketoiminnan kehitykseen ja kasvuun.

 

Julkistimme joulukuussa 2009 uuden visiomme: Pöyryn visiona on olla globaali suunnannäyttäjä ja suunnitella tasapainoisia kestävän kehityksen ratkaisuja yhä monimuotoisemmassa maailmassa. Haluamme luoda suuntaviivoja omilla toimialoillamme ja kehittyä yhdeksi maailman johtavista konsultointi- ja suunnitteluyhtiöistä vuoteen 2020 mennessä. Uskomme tarjoamillamme suunnittelu- ja konsultointipalveluilla olevan huomattavaa kasvupotentiaalia. Olemme asettaneet tavoitteeksemme pitkällä aikavälillä keskimäärin 15 prosentin vuosittaisen liikevaihdon kasvun ja liiketoimintaryhmäkohtaisen keskipitkän aikavälin vähintään 8 prosentin ja pitkän aikavälin vähintään 10 prosentin liikevoittoprosentin. Tavoitteenamme on vauhdittaa kasvua sekä orgaanisesti että yritysostoilla. Taseemme antaa meille hyvät edellytykset selvitä pitkittyneestäkin taantumasta ja investoida toimintamme kehittämiseen. Vuoden 2010 alusta voimaan tullut liiketoimintarakenteemme tukee uuden visiomme toteuttamista lisäämällä mahdollisuuksiamme liiketoimintaryhmien välisten synergioiden hyödyntämiseen.

 

Vuosi 2010 on lähtenyt käyntiin hieman myönteisemmissä merkeissä kuin vertailuvuosi. Olemme huomanneet, että asiakaskunnassamme on jälleen valmiutta alkaa suunnitella uusia projekteja. Suunnitelmien kehittyminen projekteiksi ottaa kuitenkin aikansa ja arvioimme, että nyt aloitettavia esisuunnittelutöitä päästään toteuttamaan vuoden 2010 lopulla ja vuoden 2011 aikana. Vuonna 2010 implementoimme uuden toimialarakenteemme, tehostamme edelleen myyntityötä, lisäämme valmiuksia toteuttaa laajoja projekteja, vahvistamme liikkeenjohdon konsultointia sekä pysymme hyvin aktiivisina yritysostorintamalla."

 

PÖYRY OYJ

 

Lisätietoja antavat:

Heikki Malinen, toimitusjohtaja

puh. 010 33 21307

Esa Ikäheimonen, talousjohtaja

puh. 010 33 21586

Sanna Päiväniemi, sijoittajasuhdejohtaja

puh. 010 33 23002

 

LIITTEET

Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2009

Konsernin tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma, oman pääoman muutokset, lähipiiritapahtumat, tunnusluvut ja yrityshankinnat

 

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUKSIIN TÄNÄÄN 2.2.2010

 

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille klo 12:00 Ravintola Savoyssa, Eteläesplanadi 14, Helsinki. Tilaisuus on suomenkielinen.

 

Kansainvälinen puhelinkonferenssi ja webcast-lähetys klo 15:30 Suomen aikaa (EET). Tilaisuus on englanninkielinen.

 

8.30 US EDT (New York)

13.30 GMT (Lontoo)

14.30 CET (Pariisi)

15.30 EET (Helsinki)

 

Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.poyry.com. Tilaisuuden tallenne löytyy samasta osoitteesta myöhemmin samana päivänä.

 

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon

 

USA: +1 334 420 4950

Muut maat: +358 (0)9 2313 9202

Koodi: 855853

 

Pöyry on maailmanlaajuisesti toimiva konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, joka keskittyy tasapainoisen kestävän kehityksen ratkaisuihin. Tarjoamme asiakkaillemme integroitua johdon konsultointia, monimuotoisten projektien kokonaisratkaisuja sekä alan parasta suunnittelua ja projektinvalvontaa. Meillä on syvällistä toimialaosaamista energia-, teollisuus-, kaupunki- ja liikenne- sekä vesi- ja ympäristösuunnittelun aloilla. Sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti toimivat 7000 asiantuntijaamme palvelevat asiakkaita noin 50 maasta käsin. Vuonna 2009 Pöyryn liikevaihto oli 674 miljoonaa euroa. Pöyry osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä (Pöyry PLC: POY1V).

 

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.poyry.com

 

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2009

 

MARKKINAKATSAUS

 

Vuoden 2008 lopulla tapahtuneen nopean romahduksen jälkeen teollisuuden aktiviteetti jatkui vaisuna maailmanlaajuisesti koko vuoden 2009. Ensimmäisiä merkkejä mahdollisesta elpymisestä alkoi näkyä vuoden jälkipuoliskolla. Nämä positiiviset merkit eivät kuitenkaan vaikuttaneet välittömästi konsultointi- ja suunnittelupalveluihin. Asiakkaiden investointipäätösten pitkittyminen näkyi myös Pöyryn tärkeimmillä toimialoilla, varsinkin metsäteollisuudessa, vaikkakin eräillä alueilla markkinaympäristö oli edelleen suhteellisen hyvä.

 

Energiasektorin aktiviteetti oli Euroopassa varsin vakaata vuoden alkupuoliskolla mutta heikkeni vuoden loppua kohden. Muilla alueilla kysyntä oli vähäistä koko vuoden. Maailmanlaajuinen taantuma heijastui raaka-aineiden, erityisesti öljyn hintaan, joka heilui voimakkaasti, mutta pysyi yleisesti ottaen matalalla tasolla. Lisäksi luottolama aiheutti rahoitusmahdollisuuksien kiristymistä. Nämä tekijät näkyivät energia-alan investointiaktiviteetin laskuna ja päätöksenteon pitkittymisenä.

 

Sellu- ja paperiteollisuuden suuret investoinnit ovat olleet maailmanlaajuisesti vähäisiä jo jonkin aikaa, ja toiminta pysyi vaisuna myös vuonna 2009. Sellu- ja paperiyhtiöiden kannattavuushaasteet ovat vaikuttaneet myös konsultointipalvelujen kysynnän heikkenemiseen. Myös kemianteollisuudessa investointiaktiviteetti oli erittäin alhainen.

 

Liikennejärjestelmäsektorilla investointitoiminta pysyi vilkkaana, erityisesti suurissa toimilupatyyppisissä projekteissa, ja tie- ja raideliikennejärjestelmien kysyntä oli erityisen vahvaa.

 

Vesi- ja ympäristöinfrastruktuuripalvelujen kysyntä pysyi vuoden aikana suhteellisen vakaana. Suomessa kuitenkin julkisen sektorin projektit vähenivät selvästi. Vaikka uusia tilauksia oli vähän, alkoivat teollisuusyritykset vuoden loppua kohden osoittaa lisääntyvää kiinnostusta ympäristöpalveluja kohtaan kun ne taas aloittivat uusien projektien valmistelua. Vesi-infrastruktuuriin liittyvä kysyntä kasvoi kehittyvillä markkinoilla.

 

Heikko taloudellinen tilanne on vaikuttanut selvästi liike- ja toimistorakentamiseen, jonka osalta kysyntä oli erittäin vähäistä Pöyryn keskeisillä markkinoilla Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä. Toisaalta infrastruktuuri- ja energiasektoreilla toiminta sekä konsultoinnin ja pienten suunnitteluprojektien kysyntä pysyivät suhteellisen hyvänä.

 

Huomautus: Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

 

TILAUSKANTA

 

Tilauskanta, milj. euroa

2009

2008

Muutos, %

 

 

 

 

Konsultointi ja suunnittelu

483,6

538,6

-10,2 %

Kokonaistoimitukset

2,1

0,5

na

Yhteensä

485,7

539,1

-9,9 %

 

Konsernin tilauskanta oli vuoden 2009 lopussa 485,7 miljoonaa euroa (539,1). Tilauskanta supistui 9,9 prosenttia. Merkittävintä lasku oli Metsäteollisuus- liiketoimintaryhmässä, jonka tilauskanta lähes puolittui vuoden 2008 lopusta. Tilauskanta laski myös Energia-, Rakentamisen palvelut ja Vesi & ympäristö ‑liiketoimintaryhmissä. Liikennejärjestelmät-liiketoimintaryhmässä hyvä kysyntä jatkui ja liiketoimintaryhmän tilauskanta kasvoi 21,0 prosenttia vuodentakaisesta. Tilauskannan laatu on hyvä. Tilauskanta laski 5,5 prosenttia vuoden 2009 kolmannen vuosineljänneksen 513,9 miljoonasta eurosta.

 

KONSERNIN LIIKEVAIHTO

 

Liikevaihto liike-

toimintaryhmittäin, milj. euroa

10-12/2009

10-12/2008

pro

forma)

2009

2008

(pro forma)

Osuus konsernin

liikevaihdosta

vuonna 2009, %

 

 

 

 

 

 

Energia

54,5

64,3

215,6

241,3

32

Metsäteollisuus

38,1

72,5

175,8

294,5

26

Liikennejärjestelmät

30,2

29,0

118,5

105,5

17

Vesi & ympäristö

22,9

25,4

86,5

87,6

13

Rakentamisen palvelut

19,3

23,9

79,0

92,8

12

Kohdistamaton

-3,5

-1,5

-1,9

0,0

-

Yhteensä

161,5

213,6

673,5

821,7

100

 

Liikevaihto markkina-

alueittain, milj.

euroa

10-12/2009

10-12/2008

2009

2008

Osuus konsernin

liikevaihdosta

vuonna 2009, %

 

 

 

 

 

 

Pohjoismaat

50,3

58,9

194,4

234,3

29

Muu Eurooppa

74,5

98,0

323,7

363,1

48

Aasia

14,7

19,5

54,7

72,6

8

Pohjois-Amerikka

4,8

6,0

20,0

27,7

3

Etelä-Amerikka

9,8

20,5

50,3

89,5

7

Muut

7,4

10,7

30,4

34,5

5

Yhteensä

161,5

213,6

673,5

821,7

100

 

Konsernin liikevaihto vuonna 2009 laski 18,0 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 673,5 miljoonaa euroa (821,7). Lasku oli voimakkainta Metsäteollisuus- liiketoimintaryhmässä, jossa asiakkaiden investointiaktiviteetti oli erittäin alhainen. Liikevaihto laski myös Energia- ja Rakentamisen palvelut ‑liiketoimintaryhmissä, ja oli suhteellisen vakaa Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmässä. Aktiviteetti jatkui hyvänä liikennejärjestelmäsektorilla ja Liikennejärjestelmät-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi selvästi vuonna 2009.

 

Alueellisesti haastavin markkinatilanne oli Etelä- ja Pohjois-Amerikassa, missä metsäteollisuuden merkittävä osuus liiketoiminnasta näkyi liikevaihdon selvänä laskuna. Aasiassa vuoden 2008 vertailuluku oli korkea johtuen suurista projekteista. Tämän lisäksi osa uudelleenjärjestelytoimenpiteistä toteutettiin Aasian alueella. Muilla alueilla liikevaihto oli vakaampaa hajautetumman liiketoimintaportfolion ansiosta.

 

Vuoden 2009 viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 161,5 miljoonaa euroa (213,6), mikä on 24,0 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Liikennejärjestelmät-liiketoimintaryhmän liikevaihto nousi hieman verrattuna vuoden 2008 neljänteen vuosineljännekseen. Muissa liiketoimintaryhmissä liikevaihto laski. Liikevaihto laski myös kaikilla maantieteellisillä alueilla verrattuna edellisen vuoden neljänteen vuosineljännekseen. Liikevaihto kuitenkin kasvoi 7,5 prosentilla vuoden 2009 kolmannen neljänneksen 150,2 miljoonasta eurosta, mihin vaikutti kaikkien liiketoimintaryhmien toiminta. Alueellisesti liikevaihto kasvoi selvimmin Pohjoismaissa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa verrattuna vuoden 2009 kolmanteen neljännekseen.

 

Liiketoimintaryhmät (Toimintasegmentit)

Liiketoimintaryhmäjako perustuu 1.1.-31.12.2009 voimassa olleeseen rakenteeseen. Kaikki edellisten vuosien luvut on esitetty vastaavasti (pro forma) uudelleen. kaikki henkilöstön määrää käsittelevät luvut vastaavat kokopäiväisiä työntekijöitä.

 

Energia

 

 

10-12/

2009

10-12/

2008

Muutos,

%

2009

2008

Muutos,

%

 

 

 

 

 

 

 

Tilauskanta, milj. euroa

181,9

196,4

-7,4

181,9

196,4

-7,4

Liikevaihto, milj. euroa

54,5

64,3

-15,2

215,6

241,3

-10,7

Liikevoitto ennen uudelleen-

järjestelykuluja, milj. euroa

 

2,3

 

11,8

 

-80,5

 

11,2

 

32,0

 

-65,0

Liikevoittoprosentti ennen

uudelleenjärjestelykuluja, %

 

4,2

 

18,3

 

 

5,2

 

13,2

 

Liikevoitto, milj. euroa

1,9

11,8

-83,9

9,1

32,0

-71,6

Liikevoittoprosentti, %

3,5

18,3

 

4,2

13,2

 

Henkilöstö tilikauden lopussa

1621

1870

-13,3

1621

1870

-13,3

 

Koko vuosi 2009

Tilauskanta oli vuoden lopussa 181,9 miljoonaa euroa (196,4), mikä oli 7,4 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Tilauskannan supistuminen heijastaa investointiprojekteihin liittyvän päätöksenteon hidastumista. Vuoden 2009 liikevaihto laski 10,7 prosenttia ja oli 215,6 miljoonaa euroa (241,3). Liikevoitto ennen 2,1 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli 11,2 miljoonaa euroa (32,0) ja liikevoittoprosentti 5,2 prosenttia liikevaihdosta (13,2). Liikevoittoa heikensivät suurten tilausten puuttuminen sekä edellistä vuotta alhaisempi kapasiteetin käyttöaste. Vertailuluku sisältää myös Polartest Oy:n myynnistä saadun 6 miljoonan euron myyntivoiton vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä. Vuonna 2009 Energia-liiketoimintaryhmä kirjasi lisäksi 4,7 miljoonan euron luottotappiovarauksen. Kapasiteetin sopeuttamistoimet alkoivat tuottaa positiivisia tuloksia vuoden loppua kohti, mutta ne eivät pystyneet kompensoimaan liiketoimintaryhmän alhaista käyttöastetta. Sopeuttamistoimet pidettiin Energia-liiketoimintaryhmässä sellaisella tasolla, ettei taantuman jälkeiselle kasvulle ole merkittäviä esteitä. Vuoden aikana henkilöstön määrä väheni 249 kokopäiväistä työntekijää vastaavalla määrällä eli 13,3 prosenttia. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli 9,1 miljoonaa euroa eli 4,2 prosenttia liikevaihdosta.

 

Q4/2009

Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 54,5 miljoonaa euroa (64,3), missä oli hieman kasvua vuoden 2009 kolmannen neljänneksen 48,7 miljoonasta eurosta. Liikevoitto ennen 0,4 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli 2,3 miljoonaa euroa (11,8) ja liikevoittoprosentti 4,2 prosenttia liikevaihdosta (18,4 sisältäen Polartest Oy:n myynnistä saadun 6 miljoonan euron myyntivoiton). Kustannussäästöohjelman myötä liiketoimintaryhmän kannattavuus parani verrattuna kolmanteen neljännekseen, mutta oli siitä huolimatta epätyydyttävällä tasolla. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli neljännellä neljänneksellä 1,9 miljoonaa euroa eli 3,5 prosenttia liikevaihdosta.

 

Metsäteollisuus

 

 

10-12/

2009

10-12/

2008

Muutos,

%

2009

2008

(pro

forma)

Muutos,

%

 

 

 

 

 

 

 

Tilauskanta, milj. euroa

45,3

86,3

-47,5

45,3

86,3

-47,5

Liikevaihto, milj. euroa

38,1

72,5

-47,4

175,8

294,5

-40,3

Liikevoitto ennen uudelleen-

järjestelykuluja, milj. euroa

 

-5,3

 

9,5

 

-155,8

 

-7,0

 

50,8

 

-113,9

Liikevoittoprosentti ennen

uudelleenjärjestelykuluja, %

 

-13,9

 

13,1

 

 

-4,0

 

17,2

 

Liikevoitto, milj. euroa

-5,7

9,5

-160,0

-14,7

50,8

-128,9

Liikevoittoprosentti, %

-15,0

13,1

 

-8,4

17,2

 

Henkilöstö tilikauden lopussa

1887

2917

-35,3

1887

2917

-35,3

 

Koko vuosi 2009

Talouden taantuma vaikutti eniten Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmään. uusien suurten projektien suunnittelu lähes pysähtyi, ja olemassa olevaa tuotantokapasiteettia ajettiin laajalti alas. Yleisesti ottaen kysyntä laski jyrkemmin kuin kertaakaan aikaisemmin 1990-luvun alun laman jälkeen. Tämän seurauksena liiketoimintaryhmän tilauskanta laski 47,5 prosenttia 45,3 miljoonaan euroon edellisen vuoden 86,3 miljoonasta eurosta. Vuoden 2009 liikevaihto laski 40,3 prosenttia ja oli 175,8 miljoonaa euroa (294,5). Liikevoitto ennen 7,7 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli -7,0 miljoonaa euroa (50,8) ja liikevoittoprosentti -4,0 prosenttia liikevaihdosta (17,2). Kannattavuuden laskuun vaikutti voimakkaasti pudonnut kapasiteetin käyttöaste. Lisäksi Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmä kirjasi 1,1 miljoonan euron luottotappiovarauksen. Vuoden aikana henkilöstön määrä väheni 1030 kokopäiväistä työntekijää vastaavalla määrällä eli 35,3 prosenttia jotta kapasiteetti ja kustannusrakenne saataisiin vastaamaan kysyntää. Kapasiteetin vähennyksellä ei kuitenkaan haluttu vaarantaa mahdollisuuksia tulevaisuuden kasvuun. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli -14,7 miljoonaa euroa eli ‑8,4 prosenttia liikevaihdosta.

 

Q4/2009

Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 38,1 miljoonaa euroa (72,5) missä oli hieman kasvua kolmannen neljänneksen 35,2 miljoonasta eurosta. Liikevoitto ennen -0,4 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli -5,3 miljoonaa euroa (9,5) ja liikevoittoprosentti -13,9 prosenttia liikevaihdosta (13,1). Kannattavuus laski edelleen käyttöasteen pysyessä alhaisena. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli -5,7 miljoonaa euroa eli -15,0 prosenttia liikevaihdosta.

 

Liikennejärjestelmät

 

 

10-12/

2009

10-12/

2008

Muutos,

%

2009

2008

(pro

forma)

Muutos,

%

 

 

 

 

 

 

 

Tilauskanta, milj. euroa

158,4

130,9

21,0

158,4

130,9

21,0

Liikevaihto, milj. euroa

30,2

29,0

4,1

118,5

105,5

12,3

Liikevoitto ennen uudelleen-

järjestelykuluja, milj. euroa

 

2,3

 

3,3

 

-30,3

 

9,4

 

9,2

 

2,2

Liikevoittoprosentti ennen

uudelleenjärjestelykuluja, %

 

7,6

 

11,3

 

 

7,9

 

8,7

 

Liikevoitto, milj. euroa

2,3

3,3

-30,3

9,4

9,2

2,2

Liikevoittoprosentti, %

7,6

11,3

 

7,9

8,7

 

Henkilöstö tilikauden lopussa

1162

1073

8,3

1162

1073

8,3

 

Koko vuosi 2009

Liikennejärjestelmäsektorin palvelujen kysyntä kasvoi tasaisesti vuoden 2009 aikana, ja erityisesti tie- ja raideliikennejärjestelmien kysyntä oli vahvaa. Kysyntä perustui pääasiassa julkisen sektorin toimiin. Myös suuret toimilupatyyppiset urakoitsijoiden toteuttamat projektit lisääntyivät. Hyvän markkinatilanteen ansiosta tilauskanta kasvoi 21,0 prosenttia 158,4 miljoonaan euroon edellisen vuoden 130,9 miljoonasta eurosta. Koko vuoden liikevaihto kasvoi 12,3 prosenttia ja oli 118,5 miljoonaa euroa (105,5). Liikevoitto oli 9,4 miljoonaa euroa (9,2), ja liikevoittoprosentti 7,9 prosenttia liikevaihdosta (8,7). Lisääntyvän kysynnän vuoksi henkilöstön lukumäärää lisättiin 89 kokopäiväistä työntekijää vastaavalla määrällä eli 8,3 prosenttia vuonna 2009.

 

Q4/2009

Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 30,2 miljoonaa euroa (29,0). Liikevoitto oli hyvällä tasolla, 2,3 miljoonaa euroa (3,3), ja liikevoittoprosentti 7,6 prosenttia liikevaihdosta (11,3).

 

Vesi & ympäristö

 

 

10-12/

2009

10-12/

2008

Muutos,

%

2009

2008

(pro

forma)

Muutos,

%

 

 

 

 

 

 

 

Tilauskanta, milj. euroa

62,3

76,8

-18,9

62,3

76,8

-18,9

Liikevaihto, milj. euroa

22,9

25,4

-9,8

86,5

87,6

-1,3

Liikevoitto ennen uudelleen-

järjestelykuluja, milj. euroa

 

1,5

 

1,8

 

-16,7

 

5,1

 

4,2

 

21,4

Liikevoittoprosentti ennen

uudelleenjärjestelykuluja, %

 

6,6

 

7,3

 

 

5,9

 

4,8

 

Liikevoitto, milj. euroa

1,5

1,8

-16,7

4,9

4,2

16,7

Liikevoittoprosentti, %

6,6

7,3

 

5,7

4,8

 

Henkilöstö tilikauden lopussa

908

976

-7,0

908

976

-7,0

 

Koko vuosi 2009

Ympäristöinfrastruktuurisektorin, varsinkin vesisektorin, suunnittelupalvelujen kysyntä pysyi vuoden aikana suhteellisen vakaana. Erityisesti vuoden jälkipuoliskolla saatujen tilausten määrä oli kuitenkin vähäinen, mikä vähensi tilauskantaa. Tilauskanta laski 18,9 prosenttia 62,3 miljoonaan euroon edellisen vuoden 76,8 miljoonasta eurosta. Vuoden 2009 liikevaihto oli melko vakaa ja oli 86,5 miljoonaa euroa (87,6). Liikevoitto ennen 0,2 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja parani 21,4 prosenttia 5,1 miljoonaan euroon (4,2). Liikevoittoprosentti oli 6,0 prosenttia liikevaihdosta (4,8). Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli 4,9 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 5,7 prosenttia liikevaihdosta. Vuoden aikana henkilöstön määrä väheni 68 kokopäiväistä työntekijää vastaavalla määrällä eli 7,0 prosenttia.

 

Q4/2009

Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 22,9 miljoonaa euroa (25,4) eli 11,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2009 kolmannen neljänneksen 20,6 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 1,5 miljoonaa euroa eli 6,6 prosenttia liikevaihdosta.

 

Rakentamisen palvelut

 

 

10-12/

2009

10-12/

2008

Muutos,

%

2009

2008

(pro

forma)

Muutos,

%

 

 

 

 

 

 

 

Tilauskanta, milj. euroa

37,5

48,3

-22,4

37,5

48,3

-22,4

Liikevaihto, milj. euroa

19,3

23,9

-19,2

79,0

92,8

-14,9

Liikevoitto ennen uudelleen-

järjestelykuluja, milj. euroa

 

2,0

 

1,9

 

5,3

 

7,3

 

9,9

 

-26,3

Liikevoittoprosentti ennen

uudelleenjärjestelykuluja, %

 

10,4

 

8,1

 

 

9,2

 

10,7

 

Liikevoitto, milj. euroa

1,8

1,9

-5,3

6,5

9,9

-34,3

Liikevoittoprosentti, %

9,3

8,1

 

8,3

10,7

 

Henkilöstö tilikauden lopussa

831

971

-14,4

831

971

-14,4

 

Koko vuosi 2009

Investoinnit erityisesti liike- ja toimistotilarakennussektoreilla pysyivät vuoden aikana erittäin vähäisinä. Tilauskanta laski 22,4 prosenttia 37,5 miljoonaan euroon edellisen vuoden 48,3 miljoonasta eurosta. Vuoden 2009 liikevaihto oli 79,0 miljoonaa euroa (92,8). Liikevoitto ennen 0,5 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli 7,0 miljoonaa euroa (9,9) ja liikevoittoprosentti 8,9 prosenttia liikevaihdosta (10,7). Ottaen huomioon erittäin vaikean markkinatilanteen Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmä pystyi kuitenkin säilyttämään kannattavuutensa ja kapasiteetin käyttöasteensa hyvällä tasolla, vaikka hintakilpailu kiristyikin eikä suuria projekteja saatu. Vuoden aikana työntekijöiden määrää vähennettiin 140 kokopäiväistä työntekijää vastaavalla määrällä eli 14,4 prosenttia. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli 6,5 miljoonaa euroa eli 8,3 prosenttia liikevaihdosta.

 

Q4/2009

Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,3 miljoonaa euroa (23,9). Liikevaihto kasvoi 14,9 prosenttia verrattuna vuoden 2009 kolmannen neljänneksen 16,8 miljoonaan euroon. Liikevoitto ennen 0,2 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli 2,0 miljoonaa euroa (1,9) ja liikevoittoprosentti 10,4 prosenttia liikevaihdosta (8,1). Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli 1,8 miljoonaa euroa eli 9,3 prosenttia liikevaihdosta.

 

Konsernin yleiskustannukset

 

Konsernin vuoden 2009 kohdistamattomat yleiskulut olivat 3,6 miljoonaa euroa (5,5), mikä on 0,5 prosenttia liikevaihdosta (0,7).

 

KONSERNIN TALOUDELLINEN TULOS

 

Konsernin koko vuoden 2009 liikevoitto oli 11,6 miljoonaa euroa (100,6, mukaan lukien 6 miljoonan euron myyntivoitto). Liikevoitto väheni 89 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Lasku johtui pääasiassa Energia- ja Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmien kannattavuushaasteista. Liikennejärjestelmät-, Vesi & ympäristö sekä Rakentamisen palvelut ‑liiketoimintaryhmien hyvä tulos ei pystynyt kompensoimaan Energia- ja Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmien heikentynyttä kannattavuutta. Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmän kannattavuus laski vuoteen 2008 verrattuna mutta liiketoimintaryhmä pystyi kuitenkin säilyttämään hyvän kannattavuustason alan vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta. Konsernin liikevoittoon sisältyy 10,9 miljoonaa euroa vuoden 2008 lopulla aloitetusta kustannussäästöohjelmasta johtuvia uudelleenjärjestelykuluja. Liikevoittoon sisältyy myös 6,5 miljoonan euron luottotappiovaraus. Konsernin liikevoittoprosentti uudelleenjärjestelykulujen jälkeen laski 1,7 prosenttiin (12,2).

 

Konsernin neljännen vuosineljänneksen liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (26,7), mikä on 0,4 prosenttia liikevaihdosta (12,5). Kannattavuus laski kaikissa liiketoimintaryhmissä. Kapasiteetin käyttöasteet olivat alhaiset erityisesti Metsäteollisuus- ja Energia-liiketoimintaryhmissä, mitä sopeuttamistoimenpiteet eivät riittäneet kompensoimaan. Viimeisen neljänneksen liikevoittoon sisältyy 1,0 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja.

 

Koko vuoden nettorahoitustuotot olivat 0,8 miljoonaa euroa (2,6).

 

Voitto ennen veroja oli 12,4 miljoonaa euroa (103,2).

 

Tuloverot olivat 4,4 miljoonaa euroa (30,6). Vuoden 2009 todellinen verokanta oli 35,5 prosenttia, mikä on korkea johtuen korkeamman verokannan maissa tehdyistä voitoista ja tappioista sellaisissa yhtiöissä joissa laskennallisia verosaatavia ei ole kirjattu.

 

Nettotulos oli 8,0 miljoonaa euroa (72,6) josta emoyhtiön omistajille kuuluva osuus on 6,5 miljoonaa euroa ja vähemmistön osuus 1,5 miljoonaa euroa.

 

Osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (1,21; laimennusvaikutuksella oikaistu 1,19).

 

TASE

 

Konsernin taserakenne on vahva. Konsernin tase oli vuoden lopussa 515,4 miljoonaa euroa. Tase oli 64,9 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2008 lopussa ja 3,4 miljoonaa euroa pienempi kuin syyskuun 2009 lopussa. Oma pääoma oli tilikauden lopussa yhteensä 184,0 miljoonaa euroa (211,1). Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli vuoden 2009 lopussa yhteensä 176,0 miljoonaa euroa (203,4) eli 2,98 euroa osaketta kohden (3,45).

 

Oman pääoman tuotto (ROE) oli 4,1 prosenttia (38,7). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 5,3 prosenttia (45,4).

 

RAHAVIRTA JA RAHOITUS

 

Liiketoiminnan nettorahavirta koko vuodelta 2009 oli -10,4 miljoonaa euroa (56,6), mikä oli -0,18 euroa osaketta kohden (0,95) laimennusvaikutus huomioon ottaen. Nettorahavirta ennen rahoitusta oli -25,6 miljoonaa euroa (45,7). Viimeisellä vuosineljänneksellä nettorahavirta ennen rahoitusta oli 24,7 miljoonaa euroa (32,4).

 

Nettorahavarat olivat vuoden lopussa 19,3 miljoonaa euroa (81,2), mikä oli 15,7 miljoonaa euroa enemmän kuin syyskuun 2009 lopussa. Velkaantumisaste oli -10,5 prosenttia (-38,5). Omavaraisuusaste oli 40,9 prosenttia (41,7).

 

Konsernin maksuvalmius on hyvä. Vuoden lopussa konsernin rahavarat ja muut likvidit varat olivat 142,0 miljoonaa euroa (203,7). Näiden lisäksi konsernilla oli käyttämättömiä pitkäaikaisia luottolimiittejä 92,6 miljoonaa euroa.

 

Pöyry maksoi osakkeenomistajilleen maaliskuussa 2009 osinkoina 38,0 miljoonaa euroa eli 0,65 euroa osakkeelta.

 

Tunnuslukujen laskentakaavat esitetään tilinpäätöksen tunnuslukusivulla.

 

INVESTOINNIT JA YRITYSOSTOT

 

Konsernin investoinnit olivat yhteensä 9,8 miljoonaa euroa, josta 4,8 miljoonaa euroa muodostui pääasiassa IT-ohjelmistoista, ‑järjestelmistä ja ‑laitteista ja 5,0 miljoonaa euroa aiheutui yritysostoista.

 

Investoinnit, milj. euroa

2009

2008

 

 

 

Investoinnit, operatiiviset

4,8

10,7

Investoinnit, osakkeet

5,0

8,9

Investoinnit yhteensä

9,8

19,6

 

HENKILÖSTÖ

 

Henkilöstö (kokopäiväisiä)

2009

2008, pro forma

 

 

 

Energia

1621

1870

Metsäteollisuus

1887

2917

Liikennejärjestelmät

1162

1073

Vesi & ympäristö

908

976

Rakentamisen palvelut

831

971

Emoyhtiö ja jaetut resurssit

121

117

Henkilöstö tilikauden lopussa

6530

7924

Henkilöstö keskimäärin

7052

7702

 

Henkilöstörakenne

Kapasiteetin sopeuttamistoimenpiteiden seurauksena konsernin henkilöstön kokonaismäärä väheni vuonna 2009. Konsernin palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 7052 (7702) kokopäiväistä työntekijää vastaava määrä, mikä on 8,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008. Henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 6530 henkeä (7924). Vuoden 2009 loppuun mennessä 25 prosenttia kapasiteettivähennyksestä oli toteutettu lomautuksilla. Yhteensä 265 (391) henkilöllä oli määräaikainen työsopimus.

 

Henkilöstökulut

 

Henkilöstökulut, milj. euroa

2009

2008

 

 

 

Palkat

319,9

337,6

Tulospalkkiot

6,9

18,4

Osakepohjaisten kannustinjärjestelmien kulut

2,2

1,8

Sosiaalikulut

72,5

76,0

Henkilöstökulut yhteensä

401,5

433,8

 

Pöyry-konsernissa palkat ja tulospalkkiot määräytyvät paikallisten yleisten ja yksilöllisten sopimusten sekä yksittäisten työntekijöiden työsuoritusten ja tehtävien vaativuuden perusteella. Konsernissa on käytössä peruspalkkaa täydentäviä tulospalkkiojärjestelmiä, jotka on suunnattu ensisijaisesti yhtiöiden linjajohdolle mutta joita suunnataan yhä enemmän myös esimerkiksi projektityössä toimiviin yksittäisiin asiantuntijoihin.

 

Osakepalkkiojärjestelmä 2008-2010

Joulukuussa 2007 Pöyry Oyj:n hallitus hyväksyi avainhenkilöstölle osakepohjaisen kannustinjärjestelmän. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Palkkio maksetaan osittain (50 prosenttia) yhtiön osakkeina ja osittain (50 prosenttia) rahana vuosina 2009, 2010 ja 2011. Vuosina 2008 ja 2009 palkkioiden maksuperusteena oli konsernin osakekohtainen tulos ja liikevaihto.

 

Ansaintajaksolla 2008 palkkion suhdeluku oli 180,89 prosenttia, joka vastaa 433 454 osakkeen arvoa. Maksut suoritettiin huhtikuussa 2009, ja yhteensä 215 641 osaketta siirrettiin järjestelmän piiriin kuuluville henkilöille. Siirrettyjen osakkeiden määrä oli 26.1.2010 yhteensä 206 957 mukaan lukien palautetut osakkeet. Ansaintajaksolla 2008 osakepalkkiojärjestelmä käsitti noin 300 henkilöä.

 

Helmikuussa 2009 Pöyry Oyj:n hallitus päätti, että järjestelmä ansaintajaksolla 2009 vastaa 400 000 osakkeen arvoa, mikäli hallituksen asettama tulostavoite saavutetaan. Konsernin tuloksen merkittävästä heikkenemisestä johtuen palkkiota ei makseta vuodelta 2009.

 

Henkilöstöjohtaminen

Vuotta 2009 varjosti taantuma. Hyödyntääkseen parhaalla mahdollisella tavalla olemassa olevat resurssinsa projektityössä ja pitääkseen toiminta-asteen korkeana, yhtiö tehosti resurssien jakamista sekä liiketoimintayksiköiden että maantieteellisten alueiden kesken. Näistä toimenpiteistä huolimatta lomautukset olivat välttämättömiä ja merkittävää kapasiteetin vähentämistä toteutettiin erityisesti Suomessa, Brasiliassa, Venäjällä, Ruotsissa ja Pohjois-Amerikassa.

 

Jotta Pöyry-konsernin osaaminen kehittyisi liiketoiminnan muuttuvia tarpeita vastaavasti, siihen liittyvät periaatteet ja toimenpiteet osaamisen kehittämiseksi määritellään osana konsernin vuotuista strategiaprosessia. Johtamistaitojen kehittäminen ja kannustaminen työkiertoon organisaation sisällä olivat keskeisiä alueita edellisvuoden tapaan. Kustannussäästöohjelma kuitenkin vaikutti luonnollisesti myös kehitystoimintaan ja koulutustilaisuuksia jouduttiin vähentämään.

 

Pöyryn uusi visio synnyttää mielenkiintoisia ammatillisia mahdollisuuksia ja on henkilöstölle tervetullut innostaja raskaan vuoden jälkeen. Työkierron lisääntymistä suositaan, sillä se on tärkeä askel kehitettäessä yhä monipuolisempaa ja monitaitoisempaa esimiesreserviä. Uusi visio tukee myös vahvan yhteisön muodostumista jolla on yhteiset päämäärät ja yhdenmukainen Pöyry-identiteetti.

 

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

 

Pöyryn liiketoiminnan kulmakivenä on kyky tarjota asiakkaille kattava valikoima innovatiivisia ja lisäarvoa tuottavia konsultointi- ja suunnittelupalveluja jotka kattavat asiakkaan investointihankkeen koko elinkaaren.

 

Voidakseen avustaa asiakkaita näiden liiketoiminnan kehittämisessä Pöyryllä on jatkuvasti meneillään lukuisia tutkimus- ja kehitysprojekteja. Projektit toteutetaan sekä Pöyryn omasta aloitteesta että yhteistyössä asiakkaiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Vuonna 2009 Pöyry osallistui lukuisiin tutkimu- ja kehitysprojekteihin liittyen ilmastonmuutokseen, uusien tuotteiden kehittämiseen sekä palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseen ja metodologiaan ja IT-sovelluksiin. T&K-kulut sisältyvät pääosin asiakasprojekteihin, joten niitä ei kirjata erikseen.

 

Vuonna 2009 kehitettiin Knowledge Management eli Tietämyksen hallinta -työkalu, joka otettiin käyttöön vuoden 2010 alussa. Tämän työkalun avulla voidaan paremmin hyödyntää konsernin osaamispääomaa. Pöyryn organisaatiossa on runsaasti asiantuntemusta ja taitoa, ja työkalun avulla kaikki tieto saadaan koko maailmanlaajuisen toimistoverkon käyttöön. Työkalu tarjoaa foorumin jossa voi keskustella ja vaihtaa tietoja asiantuntijoiden kanssa, ja jota voidaan käyttää organisaation eri osissa tarjolla olevan erikoisosaamisen ja tietojen yhdistämiseen, järjestelyyn ja analysointiin. Pitemmällä aikavälillä Knowledge Management -kehitysohjelman tavoitteena on käynnistää uusia projekteja, jotka voivat liittyä hyvinkin erilaisiin kohdealueisiin.

 

HALLINTO

 

Varsinainen yhtiökokous

Pöyry Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.3.2009. Varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksyttiin tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konsernitase ja myönnettiin hallituksen jäsenille, yhtiön toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2008.

 

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen, jonka mukaan hallitukseen kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsi seuraavat henkilöt uudelleen hallituksen jäseniksi: Henrik Ehrnrooth, Pekka Ala-Pietilä, Alexis Fries, Heikki Lehtonen, Harri Piehl ja Karen de Segundo. Lisäksi varsinainen yhtiökokous valitsi tekniikan tohtori Michael Obermayerin hallituksen uudeksi jäseneksi. Franz Steinegger ilmoitti, ettei hän ole käytettävissä uudelleen valintaa varten.

 

Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Henrik Ehrnroothin ja varapuheenjohtajakseen Heikki Lehtosen. Heikki Lehtonen, Harri Piehl ja Alexis Fries valittiin tarkastusvaliokunnan jäseniksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Henrik Ehrnrooth, Heikki Lehtonen, Karen de Segundo ja Pekka Ala-Pietilä sekä ulkopuolisena jäsenenä Georg Ehrnrooth.

 

Pöyry Oyj:n tilintarkastajana jatkaa varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2002 päätöksen perusteella KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Sixten Nyman.

 

Muutokset yrityksen johdossa

Maaliskuussa Esa Ikäheimonen nimitettiin konsernin talousjohtajaksi (CF0) ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Konsernin talousasioiden lisäksi talousjohtajan vastuualuetta laajennettiin kattamaan myös konsernin IT-kehityksen ja ‑toiminnot, kiinteistöhallinnon ja sijoittajasuhteet. Samassa yhteydessä Lars Rautamo siirtyi talousjohtajan tehtävästään konsernin sisäisen tarkastuksen johtajaksi, ja hänen jäsenyytensä konsernin johtoryhmässä päättyi.

 

Huhtikuussa Pöyry Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Malinen otti Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän johtajan tehtävän hoitaakseen oman toimensa ohella. Samalla Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän johtaja John Lindahl nimitettiin Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän avainasiakkuuksien hallinnasta vastaavaksi johtajaksi, ja hänen jäsenyytensä konsernin johtoryhmässä päättyi.

 

Syyskuussa Martin Kuzaj nimitettiin Pöyry Oyj:n Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän johtajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi. Kuzaj aloitti tehtävässään lokakuussa 2009.

 

Syyskuussa Pöyry Oyj:n toimitusjohtajan sijainen Teuvo Salminen ilmoitti jättävänsä nykyiset tehtävänsä omasta pyynnöstään vuoden 2010 alusta. Hänen jäsenyytensä konsernin johtoryhmässä päättyi 31.12.2009.

 

Joulukuussa Pöyry julkisti uuden liiketoimintarakenteensa ja nimitykset johdossa. Muutokset tulivat voimaan 1.1.2010. Uudet liiketoimintaryhmät ovat Energia, Teollisuus, Kaupunki & liikenne, Vesi & ympäristö sekä Liikkeenjohdon konsultointi. Lisäksi perustettiin konsernin strategisesta kasvusta vastaava toiminto, ja konsernin kaupalliset transaktiot yhdistettiin konsernin lakiasiain ja riskienhallinnan toimintoon. Konsernin johtoryhmään tehtiin seuraavat nimitykset:

 

- Heikki Malinen, toimitusjohtaja

- Ari Asikainen, Energia-liiketoimintaryhmän johtaja

- Martin Kuzaj, Teollisuus-liiketoimintaryhmän johtaja

- Andy Goodwin, Kaupunki & liikenne ‑liiketoimintaryhmän johtaja

- Bernd Kordes, Vesi & ympäristö ‑liiketoimintaryhmän johtaja (myös Liikkeenjohdon konsultointi ‑liiketoimintaryhmän johtaja oman toimen ohella)

- Esa Ikäheimonen, talousjohtaja

- Richard Pinnock, johtaja, konsernin strateginen kasvu

- Camilla Grönholm, henkilöstöjohtaja

- Anne Viitala, johtaja, lakiasiat ja kaupalliset transaktiot

 

Bernd Kordes ilmoitti 12.1.2010 siirtyvänsä toisen työnantajan palvelukseen ja hänen jäsenyytensä konsernin johtoryhmässä päättyi samana päivänä. Pöyry ilmoitti 1.2.2010 kahdesta nimityksestä konsernin johtoryhmään: Dr. Norbert Gorny, 46, nimitettiin Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmän johtajaksi (Executive Vice President). Martin Bachmann, 42, nimitettiin Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmän johtajaksi (Executive Vice President).

 

Pöyry julkistaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä vuosikertomuksensa yhteydessä.

 

VALTUUTUKSET

 

Varsinainen yhtiökokous 10.3.2009 valtuutti hallituksen päättämään enintään 5 800 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutuksen sisältö on selostettu tarkemmin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä koskevassa tiedotteessa, joka on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.poyry.com.

 

Maaliskuussa 2009 Pöyryn hallitus päätti käyttää varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen perusteella ajanjaksolla 18.3.-14.5. hankittiin 64 818 osaketta keskimääräiseen hintaan 8,88 euroa osakkeelta. Vuoden 2009 lopussa Pöyryllä oli hallussaan 377 157 yhtiön omaa osaketta, mikä on 0,6 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.

 

Varsinainen yhtiökokous 10.3.2008 valtuutti hallituksen päättämään enintään 11 600 000 uuden osakkeen antamisesta ja enintään 5 800 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useassa erässä. Valtuutus on voimassa kolme vuotta vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä eli vuoteen 2011 asti. Valtuutuksen sisältö on selostettu tarkemmin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä koskevassa tiedotteessa, joka on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.poyry.com.

 

Maaliskuussa 2009 Pöyryn hallitus päätti suunnatusta osakeannista vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella. Suunnattu osakeanti on osa yhtiön avainhenkilöstölle tarkoitettua osakepohjaista kannustinjärjestelmää 2008-2010. Lisätietoja kannustinjärjestelmästä on yhtiön 11.12.2007 julkaisemassa pörssitiedotteessa.

 

Kannustinjärjestelmän ansaintajakson 2008 kohderyhmälle luovutettiin vastikkeetta yhteensä 216 727 omaa osaketta kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti. Lisäksi hallitus päätti suunnatusta osakeannista ja luovutti vastikkeetta yhteensä 10 000 omaa osaketta eräille työntekijöille näiden kannustinjärjestelmien ehtojen mukaisesti. Suunnattu osakeanti ei vaikuta yhtiön osakepääomaan eikä yhtiön osakkeiden yhteismäärään. Suunnatun osakeannin jälkeen luovutettavissa on enintään 5 573 273 osaketta.

 

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

 

Pöyry Oyj:n osakepääoma oli vuoden 2009 lopussa 14 588 478 euroa. Osakkeiden määrä omat osakkeet mukaan lukien oli vuoden 2009 lopussa 58 971 398.

 

Maalis- toukokuussa 2009 Pöyry hankki 64 818 omaa osaketta vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen sekä Pöyry Oyj:n hallituksen vuonna 2009 tekemän päätöksen perusteella. Vuoden 2009 alussa Pöyry hankki 139 000 omaa osaketta vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Lisäksi Pöyry Oyj on ostanut tytäryhtiöltään sen omistamat 8914 Pöyry Oyj:n osaketta. Omien osakkeiden ostamiseen käytettiin vuonna 2009 yhteensä 1,9 miljoonaa euroa.

 

Pöyryllä oli hallussaan 31.12.2009 yhteensä 377 157 omaa osaketta, mikä on 0,6 prosenttia osakkeiden yhteismäärästä. Niiden markkina-arvo kyseisenä päivänä oli 4,2 miljoonaa euroa.

 

OPTIO-OHJELMAN MUKAAN MERKITYT OSAKKEET

 

Pöyryn optio-ohjelman mukaisesti vuonna 2009 merkittiin ja rekisteröitiin kaupparekisteriin 92 796 uutta osaketta, joista 72 688 vuoden viimeisellä neljänneksellä. Näiden merkintöjen seurauksena Pöyryn osakkeiden yhteismäärä omat osakkeet mukaan lukien kasvoi 58 971 398 osakkeeseen.

 

Pöyry Oyj:n voimassa olevan optio-ohjelman mukaisesti liikkeeseen lasketut osakeoptiot oikeuttavat omistajansa merkitsemään yhteensä 1 707 448 osaketta, mikä nostaisi Pöyryn osakkeiden yhteismäärän omat osakkeet mukaan lukien 60 678 846 osakkeeseen. Optio-ohjelman piiriin kuuluu noin 40 avainhenkilöä.

 

Kaikkiin osakkeisiin liittyy yksi ääni osaketta kohden ja samat oikeudet osinkoihin. Optio-ohjelman ehdot ovat nähtävissä Pöyryn verkkosivuilla osoitteessa www.poyry.com.

 

OSAKKEEN MARKKINAHINNAT JA KAUPANKÄYNTI

 

Pöyryn osakkeiden päätöskurssi 31.12.2009 oli 11,17 euroa. Osakkeiden painotettu keskihinta tammikuun ja joulukuun välisenä aikana oli 9,78 euroa. Korkein noteeraus oli 13,17 euroa ja alin 7,55 euroa. Osakkeen hinta nousi 43 prosenttia vuoden 2008 lopusta. Tammi-joulukuussa NASDAQ OMX Helsingin pörssissä käytiin kauppaa noin 20,6 miljoonalla Pöyryn osakkeella, mikä vastaa noin 201,1 miljoonan euron vaihtoa. Keskimääräinen päivittäinen osakevaihto oli noin 82 000 osaketta eli 0,8 miljoonaa euroa.

 

Pöyryn osakkeiden markkina-arvo oli 31.12.2009 yhteensä 654,5 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja 658,7 miljoonaa euroa omat osakkeet mukaan lukien.

 

OMISTUSRAKENNE

 

Vuoden 2009 aikana rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä nousi vuoden 2008 lopun 4724:stä vuoden 2009 lopun 6933:een. Määrä kasvoi 47 prosenttia. Suomalaisten piensijoittajien määrä kasvoi yli 48 prosenttia.

 

Corbis S.A. pysyi suurimpana osakkeenomistajana 31,57 prosentin äänimäärällä 31.12.2009. Pöyryn hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth omistaa välillisesti veljiensä Georg Ehrnroothin ja Carl-Gustaf Ehrnroothin kanssa määräysvallan Corbis S.A.:ssa.

 

Hallintarekisteröidyillä osakkeenomistajilla oli vuoden 2009 lopussa yhteensä 18,86 prosenttia (24,26) äänimäärästä. Corbis S.A. mukaan lukien ulkomaisen omistuksen ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien yhteenlaskettu osuus äänimäärästä oli 51,5 prosenttia (56,5).

 

LIPUTUKSET

 

Pöyry Oyj:lle ilmoitettiin marraskuussa 2009, että Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistusosuus oli laskenut alle 1/20 Pöyry Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.

 

Ilmarisen omistusosuus oli 11. marraskuuta 3,43 prosenttia osakepääomasta, mikä oikeuttaa 3,46 prosenttiin äänistä Pöyry Oyj:ssä.

 

Muita osakeomistuksen muutosilmoituksia ei ole saatu tämän raportin julkaisuajankohtaan mennessä.

 

TÄRKEITÄ TAPAHTUMIA VUONNA 2009

 

Henkilöstövähennykset

Maailmanlaajuinen rahoituskriisi käänsi talouden laskusuhdanteeseen, joka vaikutti Pöyryn toimintaan. Tammikuussa 2009 Pöyry ilmiotti selvästi vähentyneestä kysynnästä ja kapasiteetin alhaisemman käyttöasteen arvioitiin vuonna 2009 merkittävästi laskevan konsernin tulosta ennen veroja vuoteen 2008 verrattuna, ja yhtiö ryhtyi sopeuttamaan kapasiteettia kysyntää vastaavaksi.

 

Vuoden 2009 aikana Pöyry toteutti merkittäviä sopeuttamistoimia Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän yksiköissä Suomessa. Kapasiteettia vähennettiin myös Brasiliassa samoin kuin muissa maissa joissa Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmä toimii. Osana näitä toimia yhtiö muutti myös Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän organisaatiota ja toimintamallia. Kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi päätettiin keskittää liiketoimintaryhmän detaljisuunnittelutoiminta Kouvolan, Brasilian Sao Paulon, Puolan Lodzin ja Kiinan Jinanin toimistoihin.

 

Kapasiteettia sopeutettiin myös muissa liiketoimintaryhmissä ja eri paikkakunnilla. Vuoden 2008 loppuun verrattuna kokopäiväisten työntekijöiden määräksi laskettuna henkilöstövähennys oli yhteensä 18 prosenttia.

 

Tärkeitä sopimuksia

Talouden laskusuhdanteesta huolimatta erityisesti Energia-, Liikennejärjestelmät- ja Vesi & ympäristö ‑liiketoimintaryhmien palvelujen kysyntä pysyi varsin vakaana, ja myös Metsäteollisuus- ja Rakentamisen palvelut ‑liiketoimintaryhmissä oli käynnissä tärkeitä projekteja. Vuoden aikana Pöyry sai useita tärkeitä sopimuksia.

 

Maaliskuussa Energia-liiketoimintaryhmä sai Itävallassa Styrian Utility Steweag/Stegiltä toimeksiannon Neudorf/Wendorfin 110 kV:n kytkinlaitoksen uusimista koskevasta kokonaistoimituksesta. Toimeksianto toteutetaan konsortiossa Siemens Austrian kanssa. Pöyryn osuus sopimuksen arvosta on noin 6,5 miljoonaa euroa. Projekti käynnistyi maaliskuussa 2009, ja sen on määrä valmistua vuoden 2011 puolivälissä.

 

Huhtikuussa Energia-liiketoimintaryhmä sai OMV Power International GmbH:lta omistajan edustajan suunnittelupalveluja koskevan toimeksiannon 800 MW:n kombivoimalaitoshankeessa Saksan Haimingissa. Hankkeen toteuttaa itävaltalaisen OMV Power International GmbH:n tytäryhtiö OMV Kraftwerk Haiming GmbH. Pöyry avustaa asiakasta lupaprosessissa sekä kokonaistoimituksen ja pitkäaikaisen huoltosopimuksen tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisessa. Toimeksiannon arvo on noin 6 miljoonaa euroa.

 

Kesäkuussa Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmä sai Investlespromilta venäläisen Segezhan sellutehtaan lupasuunnittelua koskevan toimeksiannon. Palvelusopimus käsittää koko sellutehtaan kaikki projektinhallinta- ja lupasuunnittelupalvelut. Tehtaan tuotantokapasiteetti on noin 850 000 tonnia vuodessa. Toimeksiannon kokonaisarvo on yli 6 miljoonaa euroa. Toimeksianto aloitettiin välittömästi, ja sen on määrä valmistua vuoden 2010 puolivälissä.

 

Syyskuussa Energia-liiketoimintaryhmä allekirjoitti kattavan EPCM-palvelusopimuksen (Engineering, Procurement and Construction Management) Vantaan Energia Oy:n kanssa Vantaalle rakennettavasta jätevoimalasta. Sopimus käsittää laajan kokonaisuuden projektipalveluita, kuten projektinjohto-, hankinta-, suunnittelu-, rakennuttamis-, työmaavalvonta- ja käyttöönottopalvelut. Uusi laitos käsittelee vuodessa 320 000 tonnia yhdyskuntajätettä ja tuottaa 67 MW sähköä ja 100 MW kaukolämpöä. Toimeksiannon arvo on noin 8 miljoonaa euroa. Laitoksen on määrä aloittaa toimintansa vuonna 2014.

 

Lokakuussa Liikennejärjestelmät-liiketoimintaryhmä solmi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A:n kanssa suunnittelusopimuksen uudesta lentokentän rautatieyhteydestä Puolan Katowicessa. Pöyry johtaa hankkeessa DB Internationalin kanssa muodostettua suunnittelukonsortiota. Hanke käsittää 38 kilometrin rataosuuden sekä yhteensä 28 siltaa tai muuta rakennetta. Pöyryn osuus toimeksiannosta on 7,5 miljoonaa euroa. Suunnitteluvaihe kestää lokakuusta 2009 toukokuuhun 2011, ja siihen sisältyy myös kattava ympäristövaikutusten arviointi ja tarvittavien ympäristölupien hankkiminen. Projektin rahoittajina toimivat EU:n koheesiorahasto ja Puolan valtio.

 

KUSTANNUSSÄÄSTÖOHJELMA

 

Pöyry käynnisti vuoden 2008 lopulla toimenpideohjelman, jonka tavoitteena on säilyttää yhtiön kannattavuus mahdollisimman hyvänä taantuman aikana. Ohjelma keskittyy liikevaihtoon, resursseihin, kustannusrakenteeseen ja investointeihin sekä lyhyen aikavälin kustannusleikkausten ja pitkän aikavälin kilpailukyvyn välisen tasapainon optimointiin.

 

Kiinteiden kulujen osalta vuosittaiseksi kustannussäästötavoitteeksi asetettiin noin 30 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2008 kustannuspohjaan ilman kertaluontoisia uudelleenjärjestelykuluja. Vuoden loppuun mennessä oli saavutettu noin 15 miljoonan euron kustannussäästöt suunnitelmien mukaisesti. Kapasiteetin vähennystoimenpiteillä ylitettiin 12 prosentin tavoite vuoden 2009 aikana. Vuoden loppuun mennessä koko konsernin kapasiteettia oli irtisanomisten ja lomautusten kautta vähennetty 18 prosenttia.

 

STRATEGIAN KEHITTÄMINEN JA TOTEUTTAMINEN

 

Pöyry julkisti vuoden 2008 lopulla uuden vision ja strategiaprosessin, jonka avulla valmisteltiin Pöyryn kasvua aidosti globaaliksi monikansalliseksi yhtiöksi seuraavan vuosikymmenen aikana. Joulukuussa 2009 julkistettiin uusi visio, jonka mukaan Pöyryn tavoitteena on "olla globaali suunnannäyttäjä ja suunnitella tasapainoisia kestävän kehityksen ratkaisuja yhä monimuotoisemmassa maailmassa".

 

Uusi visio perustuu Pöyryn asiakastoimialoilla tapahtuviin merkittäviin muutoksiin. Kaupungistuminen ja väestönkasvu, talouden maantieteellisen painopisteen siirtyminen, ympäristön pilaantuminen sekä teknologisten innovaatioiden uudelleensuuntautuminen vaikuttavat merkittävästi globaaliin kysyntään ja asiakkaiden liiketoimintaan.

 

Pöyry näkee tässä kehityksessä kasvumahdollisuuksia ja pyrkii toimimaan tässä suhteessa edelläkävijänä tarjoamiinsa palveluihin liittyvillä toimialoilla. Yhtiö keskittyy entistä vahvemmin suuriin projekteihin, liikkeenjohdon konsultointiin, detaljisuunnittelun kustannustehokkuuteen ja keskeisiin maantieteellisiin markkina-alueisiin.

 

Uuden vision yhteydessä Pöyry muutti liiketoimintarakennettaan siten, että se tukisi entistä paremmin vision toteuttamista. Uusi liiketoimintarakenne ja siihen liittyvät nimitykset konsernin johtoryhmässä tulivat voimaan 1.1.2010.

 

Pöyryn tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä kehittyä yhdeksi maailman johtavista konsultointi- ja suunnitteluyhtiöistä. Tavoitteen saavuttamiseksi konserni asetti vision julkistuksen yhteydessä uudeksi pitkän aikavälin kasvutavoitteeksi 15 prosentin keskimääräisen vuosikasvun. Konsernin muut taloudelliset tavoitteet pysyvät muuttumattomina:

 

- liiketoimintaryhmäkohtainen osalta liikevoittoprosenttitavoite vähintään 8 prosenttia keskipitkällä aikavälillä ja vähintään 10 prosenttia pitkällä aikavälillä

- sijoitetun pääoman tuotto vähintään 20 prosenttia

- osakekohtaisen tuloksen vuotuinen kasvu vähintään 15 prosenttia

- nettovelkaantumisaste alle 30 prosenttia

- osinkosuhde vähintään 50 prosenttia

 

TÄRKEITÄ RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

 

Tammikuussa Pöyryn johtoryhmän jäsen ja Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmän johtaja Bernd Kordes ilmoitti siirtyvänsä Pöyryltä toisen yhtiön palvelukseen. Kordes jatkaa Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmän johtajana ja Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmän väliaikaisena johtajan siirtymäkauden ajan, mutta hänen jäsenyytensä konsernin johtoryhmässä päättyi 12.1.2010.

 

Pöyry konsernin johtoryhmään nimitettiin 1.2.2010 kaksi uutta jäsentä. Dr. Norbert Gorny, 46, nimitettiin Pöyryn Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmän johtajaksi (Executive Vice President) ja Martin Bachmann, 42, nimitettiin Pöyryn Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmän johtajaksi (Executive Vice President). Molemmat raportoivat toimitusjohtaja Heikki Maliselle.

 

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

 

Merkittävimmät riskit liittyvät maailmantalouden nykyisen tilanteen mahdolliseen pitkittymiseen ja heikkenemiseen entisestään. Pöyryn palvelujen kysynnän väheneminen voi johtaa liikevaihdon pienenemiseen ja siten liikevoiton supistumiseen.

 

Talouden taantuman vaikutukset ovat näkyneet Pöyryn toiminnassa selvimmin Metsäteollisuus-, Energia ja Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmissä. Tällä hetkellä on vaikea ennakoida tarkasti, milloin näiden liiketoimintaryhmien kysyntä alkaa elpyä.

 

Vastatakseen näihin riskeihin Pöyry on käynnistänyt toimenpideohjelman, jolla pyritään säilyttämään konsernin kannattavuus mahdollisimman hyvänä. Ohjelma keskittyy liikevaihtoon, resursseihin, kustannusrakenteeseen, investointeihin ja rahoitukseen.

 

Pöyryn taloudellinen asema on vakaa, ja konsernin vahva tase auttaa maksukyvyn turvaamisessa. Hankkeiden rahoitusvaikeudet voivat aiheuttaa ongelmia Pöyryn asiakkaille, minkä vuoksi he saattavat lykätä hankkeita tai jopa peruuttaa tehtyjä tilauksia. Tällöin luottotappioriski kasvaa.

 

Rahoituskriisi on heikentänyt lainarahoituksen saatavuutta. Pöyry on suojautunut tältä riskiltä vahvistamalla merkittävästi jo ennestään vahvaa taloudellista asemaansa ja maksukykyään.

 

MARKKINANÄKYMÄT VUODELLE 2010

 

Markkinanäkymät on ryhmitelty Pöyry uuden liiketoimintarakenteen mukaisesti.

 

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen keskittyvä ympäristölainsäädäntö vahvistaa edelleen uusiutuviin energiamuotoihin ja energiatehokkuuteen liittyvien palvelujen kysyntää. Kehittyvillä markkinoilla myös energian kysyntä jatkaa kasvuaan. Lyhyellä aikavälillä asiakkaiden päätöksentekoprosessien pitkittyminen jatkunee, mikä johtaa liiketoiminnan hiljenemiseen ja kilpailun kiristymiseen lähitulevaisuuden energiahankkeissa.

 

Talouden laskusuhdanne on vaikuttanut haitallisesti teollisuusprojekteihin Pöyryn kahdella tärkeällä asiakassektorilla metsä- ja kemianteollisuudessa. Valtaosa metsäteollisuuden suunnitelluista hankkeista on keskeytetty, ja myös monet kemian teollisuuden hankkeet ovat lykkääntyneet. Investointiprojektien esisuunnittelutyöt sekä muu investointeja edeltävä aktiviteetti näyttää tietyillä alueilla, erityisesti Venäjällä, Kiinassa ja Brasiliassa, vahvistuvia toipumisen merkkejä. Uusien investointien aikatauluihin liittyvän epävarmuuden vuoksi investointiaktiviteetin ei odoteta toipuvan merkittävästi näillä alueilla lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä.

 

Kaupungistuminen, liikkumisen lisääntyminen ja kasvavat liikenneratkaisuja koskevat tarpeet tukevat edelleen tulevia investointeja. Lyhyellä aikavälillä liikennesektorin investointien odotetaan jatkuvan vilkkaana. Rakennusalalla investointitoiminnan odotetaan jatkuvan hiljaisena, erityisesti kaupallisella ja myös teollisuussektorilla, mutta tilanteen odotetaan paranevan vuoden jälkipuoliskolla. Energia- ja infrastruktuurisektorin projekteissa suunnittelupalvelujen kysynnän ennakoidaan jatkuvan suhteellisen vakaana tai paranevan hieman.  

 

Muun muassa vedenjakeluun, sanitaatioon, kiinteän jätteen käsittelyyn ja ilmastonmuutokseen mukautumiseen liittyvien palvelujen kysyntä on lupaavaa, ja maailmantalouden laskusuhdanteen vaikutukset tähän toimialaan ovat olleet suhteellisen vähäisiä, sillä hankkeilla on usein julkinen rahoitus. Nähtävissä on myös teollisuusasiakkaiden ympäristöpalvelujen kysynnän lisääntymistä.

 

Asiakkailla on yhä monimutkaisempia tarpeita mm. liiketoiminnan päätöksenteon, lainsäädännön muutosten, uusien ja laajempien kestävää kehitystä koskevien toimintamallien sekä liiketoiminnan tuloksen parantamiseen keskittymisen parissa, ja tämän odotetaan lisäävän liikkeenjohdon konsultointipalvelujen kysyntää.

 

KONSERNIN TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

 

Talousympäristön epävarmuus jatkuu, mutta pitkän aikavälin kasvutrendien odotetaan säilyvän Pöyryn asiakastoimialoilla. Lyhyen aikavälin kysynnän ennustaminen on kuitenkin edelleen vaikeaa.

 

Nykyisen tilauskannan ja uusia tilauksia koskevien näkymien perusteella konsernin liikevaihdon koko vuodelta 2010 arvioidaan kasvavan. Parhaat edellytykset liikevaihdon kasvuun on Liikkeenjohdon konsultointi-, Energia- sekä Kaupunki & liikenne ‑liiketoimintaryhmissä. Energia-liiketoimintaryhmässä päätöksenteon pitkittyminen ja hankkeiden lykkäytyminen voivat kuitenkin vaikuttaa kielteisesti liikevaihtoon. Metsä- ja kemianteollisuuden investointien ei odoteta merkittävästi elpyvän lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, ja tämä tuo paineita Teollisuus-liiketoimintaryhmän liikevaihdon kasvuun erityisesti vuonna 2010. Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmän liikevaihdon arvioidaan säilyvän vakaana.

 

Konsernin liikevoiton arvioidaan paranevan verrattuna vuoteen 2009. Arviossa on otettu huomioon vision mukaisen kasvuun liittyvän liiketoiminnan kehittämisen aiheuttamat lisäkustannukset. Energia-liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan paranevan. Teollisuus-liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan säilyvän vakaana poislukien kertaluontoiset kulut. Kaupunki & liikenne ‑liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan säilyvän vakaana. Vesi & ympäristö ‑liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan säilyvän vakaana. Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan paranevan.

 

Yritysostot ovat keskeinen osa Pöyryn strategiaa. Hankintoja tehdään silloin kun kohdeyritys tarjoaa strategisia etuja ja tukee Pöyryn tavoitteita.

 

HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOKSI

 

Pöyry-konsernin emoyhtiön Pöyry Oyj:n tulos vuodelta 2009 oli 68 740 331,90 euroa ja kertyneet voittovarat olivat 26 808 907,11 euroa. Jakokelpoiset varat olivat siis yhteensä 95 549 302,01 euroa. Pöyry Oyj:n hallitus ehdottaa 11.3.2010 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,10 euroa (0,65) osakkeelta. Osakkeiden ulkona olevien lukumäärä on 58 589 537 ja osinkojen kokonaismäärä siten 5 858 953,70 euroa. Ehdotettu osinko on 90,9 (53,7) prosenttia tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta. Hallitus ehdottaa, että osingot maksetaan 23.3.2010.

 

Tilintarkastuskertomus on annettu 1.2.2010.

 

Vantaalla 1.2.2010

PÖYRY OYJ

Hallitus

 

PÖYRY-KONSERNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAAJA TULOSLASKELMA

 

 

 

 

Milj. euroa

 10-12/

2009

 10-12/

2008

 1-12/

2009

 1-12/

2008

 

 

 

 

 

LIIKEVAIHTO

161,5

213,6

673,5

821,7

 

 

 

 

 

Liiketoiminnan muut tuotot

0,3

6,1

0,8

6,6

 

 

 

 

 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

-0,1

0,0

0,5

2,2

 

 

 

 

 

Materiaalit ja tarvikkeet

-2,2

-3,7

-7,0

-15,3

Ulkopuoliset palvelut, alikonsultointi

-26,8

-28,8

-90,6

-101,0

Henkilöstökulut

-93,3

-113,6

-401,5

-433,8

Poistot

-2,0

-2,6

-8,2

-9,0

Liiketoiminnan muut kulut

-36,7

-44,3

-155,9

-170,8

 

 

 

 

 

LIIKEVOITTO

0,7

26,7

11,6

100,6

% liikevaihdosta

0,4

12,5

1,7

12,2

 

 

 

 

 

Rahoitustuotot

0,8

2,3

5,0

6,3

Rahoituskulut

-1,3

-1,8

-5,6

-3,5

Kurssierot

1,0

-0,2

1,4

-0,1

Pitkäaikaisten sijoitusten arvonalentumiset

0,0

-0,1

0,0

-0,1

VOITTO ENNEN VEROJA

1,2

26,9

12,4

103,2

% liikevaihdosta

0,7

12,6

1,8

12,6

 

 

 

 

 

Tuloverot

0,2

-6,6

-4,4

-30,6

 

 

 

 

 

KONSERNIN VOITTO

1,4

20,3

8,0

72,6

 

 

 

 

 

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muuntoerät

2,2

-6,4

4,2

-8,5

 

 

 

 

 

LAAJA TULOS

3,6

13,9

12,2

64,1

 

 

 

 

 

Voiton jakautuminen:

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

1,0

19,8

6,5

70,8

Vähemmistölle

0,4

0,5

1,5

1,8

 

 

 

 

 

Laajan tuloksen jakautuminen

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

3,2

13,4

10,7

62,3

Vähemmistölle

0,4

0,5

1,5

1,8

 

 

 

 

 

Tulos/osake, emoyhtiön omistajille

 

 

 

 

kuuluva osuus, euroa

0,02

0,34

0,11

1,21

Laimennusvaikutuksella korjattu

0,02

0,34

0,11

1,19

 

TASE

 

 

 

 

 

 

 

Milj. euroa

 

31.12.2009

31.12.2008

 

 

 

 

VASTAAVAA

 

 

 

 

 

 

 

PITKÄAIKAISET VARAT

 

 

 

Liikearvo

 

101,3

95,9

Aineettomat hyödykkeet

 

5,4

6,2

Aineelliset hyödykkeet

 

16,6

18,8

Osakkeet, osakkuusyhtiöt

 

5,5

5,8

Osakkeet, muut

 

1,9

1,7

Lainasaamiset

 

1,5

0,1

Laskennalliset verosaamiset

 

9,5

6,2

Eläkesaatavat

 

0,3

0,3

Muut pitkäaikaiset saamiset

 

7,5

5,0

Yhteensä

 

149,5

140,0

 

 

 

 

LYHYTAIKAISET VARAT

 

 

 

Keskeneräiset työt

 

78,8

69,3

Myyntisaamiset

 

127,3

143,5

Lainasaamiset

 

0,1

0,8

Muut saamiset

 

7,5

10,3

Siirtosaamiset

 

10,2

12,7

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

 

 

 

kirjattavat rahoitusvarat

 

27,9

0,0

Rahavarat

 

114,1

203,7

Yhteensä

 

365,9

440,3

YHTEENSÄ

 

515,4

580,3

 

 

 

 

VASTATTAVAA

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

 

 

 

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

 

 

Osakepääoma

 

14,6

14,6

Ylikurssirahasto

 

0,0

32,4

Vararahasto

 

2,9

20,5

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 

56,6

5,8

Muuntoero

 

-18,2

-22,4

Kertyneet voittovarat

 

120,2

152,5

Yhteensä

 

176,0

203,4

Vähemmistön osuus

 

8,0

7,7

Oma pääoma yhteensä

 

184,0

211,1

 

 

 

 

VELAT

 

 

 

 

 

 

 

PITKÄAIKAISET VELAT

 

 

 

Korolliset pitkäaikaiset velat

 

101,3

100,8

Eläkevelvoitteet

 

7,4

6,7

Laskennallinen verovelka

 

1,7

4,7

Muut pitkäaikaiset velat

 

2,3

5,0

Yhteensä

 

112,7

117,2

 

 

 

 

LYHYTAIKAISET VELAT

 

 

 

Korollisten pitkäaikaisten velkojen lyhennykset

19,8

20,5

Lyhytaikaiset korolliset velat

 

1,7

1,2

Varaukset

 

8,3

5,8

Saadut projektiennakot

 

66,0

73,6

Ostovelat

 

21,5

21,8

Muut lyhytaikaiset velat

 

29,3

43,0

Kauden verotettavaan tulokseen

 

 

 

perustuvat verovelat

 

4,2

3,6

Siirtovelat

 

68,0

82,5

Yhteensä

 

218,8

252,0

 

 

 

 

YHTEENSÄ

 

515,4

580,3

 

RAHAVIRTALASKELMA

 

 

 

 

Milj. euroa

 10-12/

2009

 10-12/

2008

 1-12/

2009

 1-12/

2008

 

 

 

 

 

LIIKETOIMINTA

 

 

 

 

Tilikauden voitto

1,4

20,3

8,0

72,6

Osakepohjaisten kannustin-

järjestelmien kulukirjaus

0,2

0,4

1,2

1,2

Poistot ja arvonalentumiset

2,0

2,7

8,2

9,1

Käyttöomaisuuden myyntivoitot

0,0

-6,3

0,0

-6,3

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

0,8

0,6

0,2

-1,6

Rahoitustuotot ja -kulut

-0,5

-0,1

-0,8

-2,5

Tuloverot

-0,2

6,6

4,4

30,6

Keskeneräisten töiden muutos

7,7

12,3

-9,5

-4,8

Myynti- ja muiden saamisten muutos

8,3

3,9

18,3

1,9

Saatujen projektiennakoiden muutos

6,8

2,5

-7,6

-23,7

Osto- ja muiden velkojen muutos

-0,1

-5,9

-16,9

7,4

Saadut rahoitustuotot

1,8

2,2

5,0

6,2

Maksetut rahoituskulut

-2,7

-1,4

-5,7

-3,0

Maksetut tuloverot

0,8

-5,8

-15,2

-30,5

 

 

 

 

 

Liiketoiminnan nettorahavirta

26,3

32,0

-10,4

56,6

 

 

 

 

 

INVESTOINNIT

 

 

 

 

Investoinnit konserniyhtiöosakkeisiin vähennettynä hankintahetken rahavaroilla

-0,4

-3,4

-10,6

-8,7

Investoinnit muihin osakkeisiin

-0,2

0,0

-0,2

0,0

Investoinnit käyttöomaisuuteen

-0,9

-2,9

-4,7

-10,7

Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet

0,0

6,9

0,0

6,9

Myydyt muut osakkeet

0,0

-0,3

0,0

0,4

Käyttöomaisuuden myynti

-0,1

0,1

0,3

1,2

 

 

 

 

 

Investointien nettorahavirta

-1,6

0,4

-15,2

-10,9

 

 

 

 

 

Nettorahavirta ennen rahoitusta

24,7

32,4

-25,6

45,7

 

 

 

 

 

RAHOITUS

 

 

 

 

Uudet lainat

0,0

97,7

20,0

118,2

Lainojen lyhennykset

-9,4

-0,8

-20,5

-2,6

Lyhytaikaisen rahoituksen muutos

-0,5

-7,6

0,7

-3,7

Maksetut osingot

-0,3

0,0

-39,0

-39,1

Omien osakkeiden hankinta

0,0

0,0

-1,9

-5,9

Osakemerkintä

0,3

0,4

0,4

1,2

 

 

 

 

 

Rahoituksen nettorahavirta

-9,9

89,7

-40,3

68,1

 

 

 

 

 

Rahavarojen ja muiden likvidien

varojen muutos

14,8

122,1

-65,9

113,8

 

 

 

 

 

Rahavarat ja muut likvidit varat

kauden alussa

128,9

88,1

203,7

98,7

 

 

 

 

 

Rahoitusvarojen käyvän arvon muutos

-0,5

0,0

0,1

0,0

Valuuttakurssien muutosten vaikutus

-1,2

-6,5

4,1

-8,8

 

 

 

 

 

Rahavarat ja muut likvidit varat 31.12.

142,0

203,7

142,0

203,7

 

 

 

 

 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

27,9

0,0

27,9

0,0

Rahavarat

114,1

203,7

114,1

203,7

 

 

 

 

 

Rahavarat ja muut likvidit varat

142,0

203,7

142,0

203,7

 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 

 

 

 

 

 

 

Milj. euroa

 

Osa-

ke-

pää-

oma

Yli-

kurs-

si-

ra-

hasto

 

Vara-

ra-

hasto

Sijoi-

tetun

vapaan

oman

pääoman

rahasto

 

 

Muun-

to-

erot

 

 

Voit-

to-

varat

 

 

 

 

Yht.

 

 

Vähem-

mistön

osuus

 

 

Oma

pääoma

yht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma

1.10.2008

14,6

32,4

20,2

5,4

-16,0

132,5

189,1

7,4

196,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optioilla

merkityt

osakkeet

 

 

 

0,4

 

 

0,4

 

0,4

Osingonjako

 

 

 

 

 

 

0,0

 

0,0

Omien osak-

keiden hankinta

 

 

 

 

 

 

0,0

 

0,0

Siirto,

voittovarat

 

 

0,3

 

 

-0,3

0,0

 

0,0

Kannustin-

järjestelmien

kulukirjaus

 

 

 

 

 

0,4

0,4

 

0,4

Tilikauden

laaja tulos

 

 

 

 

-6,4

19,8

13,4

0,4

13,8

Muutokset

yhteensä

0,0

0,0

0,3

0,4

-6,4

19,9

14,2

0,4

14,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma

31.12.2008

14,6

32,4

20,5

5,8

-22,4

152,4

203,4

7,7

211,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma

1.1.2008

14,6

32,4

19,5

4,6

-13,9

125,4

182,6

6,9

189,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optioilla

merkityt

osakkeet

 

 

 

1,2

 

 

1,2

 

1,2

Osingonjako

 

 

 

 

 

-38,0

-38,0

-1,0

-39,0

Omien osak-

keiden hankinta

 

 

 

 

 

-5,9

-5,9

 

-5,9

Siirto,

voittovarat

 

 

1,0

 

 

-1,0

0,0

 

0,0

Kannustin-

järjestelmien

kulukirjaus

 

 

 

 

 

1,2

1,2

 

1,2

Vähemmistön

osuus

 

 

 

 

 

-0,1

-0,1

0,1

0,0

Tilikauden

laaja tulos

 

 

 

 

-8,5

70,8

62,3

1,7

64,1

Muutokset

yhteensä

0,0

0,0

1,0

1,2

-8,5

27,0

20,7

0,8

21,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma

31.12.2008

14,6

32,4

20,5

5,8

-22,4

152,5

203,4

7,7

211,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma

1.10.2009

14,6

0,0

2,9

56,3

-20,5

118,8

172,0

7,6

179,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optioilla

merkityt

osakkeet

 

 

 

0,3

 

 

0,3

 

0,3

Osingonjako

 

 

 

 

 

 

0,0

0,1

0,1

Omien osak-

keiden hankinta

 

 

 

 

 

 

0,0

 

0,0

Siirto sijoite-

tun vapaan

oman pääoman

rahastoon

 

 

 

 

 

 

0,0

 

0,0

Siirto,

voittovarat

 

 

 

 

 

 

0,0

 

0,0

Kannustin-

järjestelmien

kulukirjaus

 

 

 

 

 

0,2

0,2

 

0,2

Vähemmistön

osuus

 

 

 

 

 

0,1

0,1

 

0,1

Tilikauden

laaja tulos

 

 

 

 

2,2

1,0

3,2

0,4

3,6

Muutokset

yhteensä

0,0

0,0

0,0

0,3

2,2

1,3

3,8

0,5

4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma

31.12.2009

14,6

0,0

2,9

56,6

-18,2

120,2

176,0

8,0

184,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma

1.1.2009

14,6

32,4

20,5

5,8

-22,4

152,5

203,4

7,7

211,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optioilla

merkityt

osakkeet

 

 

 

0,4

 

 

0,4

 

0,4

Osingonjako

 

 

 

 

 

-37,9

-37,9

-1,1

-39,0

Omien osak-

keiden hankinta

 

 

 

 

 

-1,9

-1,9

 

-1,9

Siirto sijoite-

tun vapaan

oman pääoman

rahastoon

 

-32,4

-18,0

50,4

 

 

0,0

 

0,0

Siirto,

voittovarat

 

 

0,3

 

 

-0,3

0,0

 

0,0

Kannustin-

järjestelmien

kulukirjaus

 

 

 

 

 

1,2

1,2

 

1,2

Vähemmistön

osuus

 

 

 

 

 

0,1

0,1

-0,1

0,0

Tilikauden

laaja tulos

 

 

 

 

4,2

6,5

10,7

1,5

12,2

Muutokset

yhteensä

0,0

-32,4

-17,7

50,8

4,2

-32,3

-27,4

0,3

-27,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma

31.12.2009

14,6

0,0

2,9

56,6

-18,2

120,2

176,0

8,0

184,0

 

KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT

10-12/

2009

10-12/

2008

1-12/

2009

1-12/

2008

 

 

 

 

 

Sijoitetun pääoman tuotto, %

 

 

5,3

45,4

 

 

 

 

 

Oman pääoman tuotto, %

 

 

4,1

38,7

 

 

 

 

 

Omavaraisuusaste, %

 

 

40,9

41,7

 

 

 

 

 

Velkaantumisaste, %

 

 

-10,5

-38,5

 

 

 

 

 

Nettovelat, milj. euroa

 

 

-19,3

-81,2

 

 

 

 

 

Maksuvalmius

 

 

1,7

1,7

 

 

 

 

 

Konsultointi ja suunnittelu,

milj. euroa

 

 

483,6

538,6

Kokonaistoimitukset, milj. euroa

 

 

2,1

0,5

Tilauskanta yhteensä, milj. euroa

 

 

485,7

539,1

 

 

 

 

 

Bruttoinvestoinnit, operatiiviset,

milj. euroa

1,0

2,9

4,8

10,7

Osuus liikevaihdosta, %

0,6

1,4

0,7

1,3

 

 

 

 

 

Bruttoinvestoinnit osakkeisiin,

milj. euroa

0,8

3,6

5,0

8,9

Osuus liikevaihdosta, %

0,5

1,7

0,7

1,1

 

 

 

 

 

Henkilöstö konserniyhtiöissä

keskimäärin

 

 

7052

7702

Henkilöstö osakkuusyrityksissä

keskimäärin

 

 

142

267

 

 

 

 

 

Henkilöstö konserniyhtiöissä 31.12.

 

 

6530

7924

Henkilöstö osakkuusyrityksissä 31.12.

 

 

141

142

 

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

10-12/

2009

10-12/

2008

1-12/

2009

1-12/

2008

 

 

 

 

 

Tulos/osake, euroa

0,02

0,34

0,11

1,21

Laimennusvaikutuksella korjattu

0,02

0,34

0,11

1,19

Oma pääoma/osake, euroa

 

 

2,98

3,45

 

 

 

 

 

Osingonjako, milj. euroa

 

 

5.9 1) 

38,0

 

 

 

 

 

Osinko/osake, euroa

 

 

0,10 1) 

0,65

 

 

 

 

 

Osinko/tulos, %

 

 

90,9 1) 

53,7

 

 

 

 

 

Efektiivinen osinkotuotto, %

 

 

0,9 1) 

8,3

 

 

 

 

 

Hinta/voitto-suhde (P/E)

 

 

101,5

6,5

 

 

 

 

 

Osakkeiden osakeantioikaistu

kurssikehitys, euroa

 

 

 

 

Keskikurssi

 

 

9,78

13,86

Ylin kurssi

 

 

13,17

18,34

Alin kurssi

 

 

7,55

6,90

Vuoden lopun kurssi

 

 

11,17

7,82

 

 

 

 

 

Osakekannan markkina-arvo,

 

 

 

 

ulkona olevat osakkeet, milj. euroa

 

 

654,5

457,3

omat osakkeet, milj. euroa

 

 

4,2

3,1

 

 

 

 

 

Osakkeiden vaihto

 

 

 

 

Osakkeet, 1000 kpl

 

 

20 556

17 420

Vaihdon osuus kokonaismäärästä, %

 

 

35,1

29,8

 

 

 

 

 

Ulkona olevien osakkeiden osake-

antioikaistu lukumäärä, 1000 kpl

 

 

 

 

Keskimäärin vuoden aikana

 

 

58 509

58 540

Vuoden lopussa

 

 

58 971

58 879

 

 

 

 

 

1) Hallituksen ehdotus.

 

 

 

 

 

AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS

Milj. euroa

10-12/

2009

10-12/

2008

1-12/

2009

1-12/

2008

 

 

 

 

 

Kirjanpitoarvo kauden alussa

5,3

6,4

6,2

6,6

Hankitut yhtiöt

0,0

0,7

0,0

0,7

Investoinnit

0,5

-0,4

1,2

1,4

Vähennykset

0,0

0,0

0,0

0,0

Poistot

-0,5

-0,7

-2,2

-2,5

Muuntoero

0,1

0,2

0,2

0,0

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

5,4

6,2

5,4

6,2

 

 

 

 

 

Aineellisten hyödykkeiden muutos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjanpitoarvo kauden alussa

17,3

18,6

18,8

17,8

Hankitut yhtiöt

0,0

0,0

0,0

0,7

Investoinnit

0,3

3,3

3,4

9,3

Vähennykset

0,0

-1,1

-0,4

-2,2

Poistot

-1,5

-2,0

-6,0

-6,6

Muuntoero

0,5

0,0

0,8

-0,2

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

16,6

18,8

16,6

18,8

 

EHDOLLISET VELAT JA SITOUMUKSET

Milj. euroa

 

 

 

1-12/

2009

1-12/

2008

 

 

 

 

 

 

Muusta omasta sitoumuksesta

 

 

 

 

 

Pantatut arvopaperit

 

 

 

2,0

0,1

Projekti- ja muut takaukset

 

 

 

55,0

45,2

Riita-asiat ja oikeudenkäynnit

 

 

 

3,0

0,0

Yhteensä

 

 

 

60,0

45,3

 

 

 

 

 

 

Muiden puolesta

 

 

 

 

 

Pantatut arvopaperit

 

 

 

0,0

0,1

Muut vastuut

 

 

 

0,1

0,1

Yhteensä

 

 

 

0,1

0,2

 

 

 

 

 

 

Vuokra- ja leasingvastuut

 

 

 

111,0

118,2

 

 

Projektitakaukset ovat normaaleja projektitoimintaan liittyviä vastuusitoumuksia, jotka on annettu esimerkiksi tarjouksen tai sopimuksen mukaisen suorituksen vakuudeksi.

 

Riita-asiat ja oikeudenkäynnit: Pöyryn liiketoiminnan luonteen mukaisesti tytäryhtiöitä kohtaan esitetään aika ajoin eri perusteilla vaatimuksia, joista harvat etenevät oikeudenkäynteihin asti. Tämän hetkisiin vaatimuksiin liittyvää korvausriskiä ei voida pitää olennaisena konsernitasolla, kun otetaan huomioon Pöyryn liiketoiminnan laajuus, vaatimusten määrä ja perusteet, tapauksiin soveltuvat sopimusehdot, annetut asiantuntijalausunnot sekä konsernin vakuutusturva. Vastaavasti tytäryhtiöt joutuvat ajoittain esittämään vaatimuksia asiakkaitaan ja alihankkijoitaan kohtaan. Tilikauden aikana Pöyryn tytäryhtiötä kohtaan on esitetty yksi arvoltaan merkittävämpi verovaade, joka liittyy Pöyryn omistusta aikaisempiin tapahtumiin sanotussa tytäryhtiössä. Asiantuntijalausuntojen perusteella on arvioitu epätodennäköiseksi, että vaade johtaisi olennaisiin seuraamuksiin Pöyrylle konsernitasolla.

 

 

 

 

 

 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöyry-konsernin lähipiiriin kuuluvat tytär- ja osakkuusyhtiöt,

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen

ja johtoryhmän jäsenet. Lähipiiriin kuuluu lisäksi Corbis S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallituksen, toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja

johtoryhmän henkilöstöetuudet 

 

 

Palkat, tulospalkkiot ja muut lyhytaikaiset henkilöstöetuudet 

3,4

4,9

 

 

 

 

 

 

Lähipiirin osake- ja optio-oikeusomistukset, optio-ohjelma 2004

 

 

Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen

ja johtoryhmän jäsenet omistivat 31.12.2009 yhteensä 179 676

osaketta ja 108 227 optio-oikeutta (joulukuun 2008 lopussa

167 437 osaketta ja 150 679 vuoden 2004 optio-oikeutta). Optiot

oikeuttavat merkitsemään 432 908 osaketta, mikä vastaa

0,7 prosenttia yhtiön osakemäärästä ja äänimäärästä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakepalkkiojärjestelmä 2008-2010

 

 

 

 

 

Hallitus on joulukuussa 2007 hyväksynyt osakeomistukseen

perustuvan kannustinjärjestelmän Pöyry-konsernin

avainhenkilöstölle. Järjestelmä käsittää kolme ansaintajaksoa

jotka ovat kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

Optio-ohjelma 2004 ja osakepalkkiojärjestelmä 2008-2010 on

kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Omat osakkeet

 

 

 

 

 

Pöyry Oyj omisti vuoden 2009 lopussa 377 157 omaa osaketta, mikä vastaa 0,6 prosenttia yhtiön osakemäärästä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähipiiritapahtumat osakkuusyhtiöiden kanssa

 

 

 

 

Liiketapahtumat osakkuusyhtiöiden kanssa tapahtuvat käypään

markkinahintaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Myynti osakkuusyhtiöille

 

 

 

0,1

0,3

Lainat osakkuusyhtiöille

 

 

 

0,1

0,1

Myyntisaamiset osakkuusyhtiöiltä

 

 

 

0,0

0,0

 

TOIMINTASEGMENTIT

Milj. euroa

1-12/

2009

 

1-12/

2008

 

 

 

 

 

 

LIIKEVAIHTO

 

 

 

 

Energia

215,6

 

241,3

 

Metsäteollisuus

175,8

 

294,5

 

Liikennejärjestelmät

118,5

 

105,5

 

Vesi & ympäristö

86,5

 

87,6

 

Rakentamisen palvelut

79,0

 

92,8

 

Kohdistamaton

-1,9

 

0,0

 

Yhteensä

673,5

 

821,7

 

 

 

 

 

 

LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO

 

 

 

 

Milj. euroa/osuus liikevaihdosta %

 

%

 

%

 

 

 

 

 

Energia

9,1

4,2

32,0

13,2

Metsäteollisuus

-14,7

-8,4

50,8

17,2

Liikennejärjestelmät

9,4

7,9

9,2

8,7

Vesi & ympäristö

4,9

5,7

4,2

4,8

Rakentamisen palvelut

6,5

8,3

9,9

10,7

Kohdistamaton

-3,6

 

-5,5

 

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ

11,6

1,7

100,6

12,2

Rahoitustuotot ja -kulut

0,8

 

2,6

 

VOITTO ENNEN VEROJA

12,4

 

103,2

 

Tuloverot

-4,4

 

-30,6

 

KAUDEN VOITTO

8,0

 

72,6

 

Jakautuminen:

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

6,5

 

70,8

 

Vähemmistölle

1,5

 

1,8

 

 

 

 

 

 

TILAUSKANTA

 

 

 

 

Energia

181,9

 

196,4

 

Metsäteollisuus

45,3

 

86,3

 

Liikennejärjestelmät

158,4

 

130,9

 

Vesi & ympäristö

62,3

 

76,8

 

Rakentamisen palvelut

37,5

 

48,3

 

Kohdistamaton

0,3

 

0,4

 

Yhteensä

485,7

 

539,1

 

 

 

 

 

 

Konsultointi ja suunnittelu

483,6

 

538,6

 

Kokonaistoimitukset

2,1

 

0,5

 

Yhteensä

485,7

 

539,1

 

 

 

 

 

 

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

 

 

 

 

Pohjoismaat

194,4

 

234,3

 

Muu Eurooppa

323,7

 

363,1

 

Aasia

54,7

 

72,6

 

Pohjois-Amerikka

20,0

 

27,7

 

Etelä-Amerikka

50,3

 

89,5

 

Muut

30,4

 

34,5

 

Yhteensä

673,5

 

821,7

 

 

 

 

 

 

HENKILÖSTÖ

 

 

 

 

Energia

1 621

 

1 870

 

Metsäteollisuus

1 887

 

2 917

 

Liikennejärjestelmät

1 162

 

1 073

 

Vesi & ympäristö

908

 

976

 

Rakentamisen palvelut

831

 

971

 

Kohdistamaton

121

 

117

 

Yhteensä 31.12.

6 530

 

7 924

 

 

TOIMINTASEGMENTIT

Milj. euroa

1-3/09

4-6/09

7-9/09

10-12/09

 

 

 

 

 

LIIKEVAIHTO

 

 

 

 

Energia

59,5

52,9

48,7

54,5

Metsäteollisuus

53,8

48,7

35,2

38,1

Liikennejärjestelmät

30,8

29,0

28,5

30,2

Vesi & ympäristö

21,0

22,0

20,6

22,9

Rakentamisen palvelut

22,2

20,7

16,8

19,3

Kohdistamaton

0,5

0,7

0,4

-3,5

Yhteensä

187,8

174,0

150,2

161,5

 

 

 

 

 

LIIKEVOITTO

 

 

 

 

Energia

4,1

2,5

0,6

1,9

Metsäteollisuus

-2,8

-2,2

-4,0

-5,7

Liikennejärjestelmät

2,5

2,0

2,6

2,3

Vesi & ympäristö

0,8

1,5

1,1

1,5

Rakentamisen palvelut

1,7

1,6

1,4

1,8

Kohdistamaton

-1,1

-0,8

-0,6

-1,1

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ

5,2

4,6

1,1

0,7

Rahoitustuotot ja -kulut

1,1

-0,5

-0,3

0,5

VOITTO ENNEN VEROJA

6,3

4,1

0,8

1,2

Tuloverot

-2,0

-1,8

-0,8

0,2

KAUDEN VOITTO

4,3

2,3

0,0

1,4

Jakautuminen:

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

3,8

2,1

-0,4

1,0

Vähemmistölle

0,5

0,2

0,4

0,4

 

 

 

 

 

LIIKEVOITTO, %

 

 

 

 

Energia

6,9

4,7

1,2

3,5

Metsäteollisuus

-5,2

-4,5

-11,4

-15,0

Liikennejärjestelmät

8,0

6,9

9,1

7,6

Vesi & ympäristö

3,8

6,8

5,3

6,6

Rakentamisen palvelut

7,5

7,7

8,3

9,3

Konserni

2,8

2,6

0,7

0,4

 

 

 

 

 

TILAUSKANTA

 

 

 

 

Energia

195,2

190,9

186,3

181,9

Metsäteollisuus

71,7

63,4

54,4

45,3

Liikennejärjestelmät

151,8

157,0

163,1

158,4

Vesi & ympäristö

78,8

75,5

69,0

62,3

Rakentamisen palvelut

48,3

46,1

41,0

37,5

Kohdistamaton

0,6

1,2

0,1

0,3

Yhteensä

546,4

534,1

513,9

485,7

 

 

 

 

 

Konsultointi ja suunnittelu

539,8

530,7

510,8

483,6

Kokonaistoimitukset

6,6

3,4

3,1

2,1

Yhteensä

546,4

534,1

513,9

485,7

 

TOIMINTASEGMENTIT

Milj. euroa

1-3/08

4-6/08

7-9/08

10-12/08

 

 

 

 

 

LIIKEVAIHTO

 

 

 

 

Energia

58,1

62,1

56,8

64,3

Metsäteollisuus

70,8

81,9

69,3

72,5

Liikennejärjestelmät

23,7

26,5

26,3

29,0

Vesi & ympäristö

20,3

21,6

20,3

25,4

Rakentamisen palvelut

22,9

25,4

20,6

23,9

Kohdistamaton

0,4

0,5

0,6

-1,5

Yhteensä

196,2

218,0

193,9

213,6

 

 

 

 

 

LIIKEVOITTO

 

 

 

 

Energia

5,6

8,3

6,3

11,8

Metsäteollisuus

11,7

16,9

12,7

9,5

Liikennejärjestelmät

2,1

1,4

2,4

3,3

Vesi & ympäristö

0,7

1,4

0,3

1,8

Rakentamisen palvelut

2,7

3,4

1,9

1,9

Kohdistamaton

-0,8

-1,4

-1,7

-1,6

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ

22,0

30,0

21,9

26,7

Rahoitustuotot ja -kulut

0,6

0,5

1,3

0,2

VOITTO ENNEN VEROJA

22,6

30,5

23,2

26,9

Tuloverot

-7,1

-9,4

-7,5

-6,6

KAUDEN VOITTO

15,5

21,1

15,7

20,3

Jakautuminen:

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

15,1

20,5

15,4

19,8

Vähemmistölle

0,4

0,6

0,3

0,5

 

 

 

 

 

LIIKEVOITTO, %

 

 

 

 

Energia

9,6

13,4

11,1

18,4

Metsäteollisuus

16,5

20,6

18,3

13,1

Liikennejärjestelmät

8,9

5,3

9,1

11,3

Vesi & ympäristö

3,4

6,5

1,5

7,3

Rakentamisen palvelut

11,8

13,4

9,2

8,1

Yhteensä

11,2

13,8

11,3

12,5

 

 

 

 

 

TILAUSKANTA

 

 

 

 

Energia

205,8

195,8

216,1

196,4

Metsäteollisuus

133,0

123,3

116,3

86,3

Liikennejärjestelmät

113,1

114,5

130,3

130,9

Vesi & ympäristö

74,7

75,0

78,3

76,8

Rakentamisen palvelut

47,3

46,7

53,1

48,3

Kohdistamaton

0,4

0,4

0,4

0,4

Yhteensä

574,3

555,7

594,5

539,1

 

 

 

 

 

Konsultointi ja suunnittelu

568,5

551,5

592,5

538,6

Kokonaistoimitukset

5,8

4,2

2,0

0,5

Yhteensä

574,3

555,7

594,5

539,1

 

HANKINNAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANKITUT LIIKETOIMINNOT 2009

Yritykset ja liiketoiminta

 

 

Hankinta-

ajankohta

Hankittu

prosenttiosuus

 

 

 

 

 

Aquarius International Consultants Pty Ltd

 

14.5.2009

100

 

 

 

 

 

Yhtiö on erikoistunut avomerihankkeisiin ja kuuluu

Australian johtaviin tämän alan riippumattomiin

suunnittelu- ja konsultointiyrityksiin. Yhtiöllä on

hyvä maine merialueilla toimivan öljy- ja

kaasuteollisuuden piirissä. Yhtiö sijaitsee

Perthissä, Australiassa ja työllistää kymmenen

henkilöä.

Yhtiö on konsolidoitu Pöyryyn 1.5.2009 lähtien.

 

 

 

 

 

 

 

HANKITUT LIIKETOIMINNOT 2008

Yritykset ja liiketoiminta

Hankinta-

ajankohta

Hankittu

prosenttiosuus

 

 

 

 

 

Arket Oy

 

 

7.5.2008

100

 

 

 

 

 

Yhtiö on erikoistunut sairaala-, liike-, toimisto-

ja tuotantorakennusten arkkitehtisuunnittelu-

palveluihin. Yhtiö sijaitsee Espoossa ja työllistää

yhdeksän henkilöä.

Yhtiö on fuusioitu Pöyry Architects Oy:hyn. 

 

 

 

 

 

 

 

Geopale Oy

 

 

12.5.2008

100

 

 

 

 

 

Yhtiö on erikoistunut kallioperän näytekairauksiin.

Yhtiö sijaitsee Jyväskylässä ja työllistää 14

henkilöä. Yhtiö on fuusioitu Pöyry Environment

Oy:hyn, joka on fuusioitu Pöyry Finland Oy:hyn. 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier Construct S.R.L.

 

 

27.5.2008

100

 

 

 

 

 

Yhtiö on erikoistunut liikennejärjestelmiin,

erityisesti tie- ja rautatiesektoreiden hankkeissa.

Yhtiö sijaitsee Bukarestissa Romaniassa ja

työllistää 220 henkilöä.

 

 

 

 

 

 

 

ETT Proyectos S.L.

 

 

1.10.2008

100

 

 

 

 

 

Yhtiö tarjoaa sekä perinteisen raideliikenteen että

luotijunajärjestelmien suunnittelu- ja

konsultointipalveluja. Yhtiö sijaitsee Madridissa

Espanjassa ja työllistää 45 henkilöä.

 

 

 

 

 

 

 

Kündig & Partner AG

 

 

3.12.2008

100

 

 

 

 

 

Yhtiö on erikoistunut LVI-suunnitteluun, lisäksi

sairaala- ja laboratoriotilojen suunnitteluun

liittyvään alan erikoisosaamiseen. Yhtiö

sijaitsee Bernissä Sveitsissä ja työllistää 10

henkilöä.

Yhtiö on fuusioitu Pöyry Infra AG:hen.

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai Kang Dao Construction Company Ltd

 

2008

100

 

 

 

1.3.2009

 

Yhtiön toiminta käsittää ensisijaisesti

projektinjohtopalveluja teollisuuden sekä toimisto-

ja liikerakentamisen kiinteistökehitys- ja

rakennushankkeissa. Yhtiö sijaitsee Shanghaissa,

Kiinassa ja työllistää 27 henkilöä. Kauppa astui

voimaan maaliskuussa 2009 ja sisältyy

Pöyry-konserniin maaliskuun alusta 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

Hankittujen yhtiöiden vaikutus Pöyry-konserniin

 

 

 

 

 

 

 

Hankittujen liiketoimintojen yhteenlasketut tiedot

Milj. euroa 

2009

2008

 

 

 

 

 

Hankintameno

 

 

 

 

Kiinteä hinta, maksettu

 

 

4,2

8,8

Arvio tuloskehityksen perusteella

 

 

0,0

0,2

Arvio saaduista tilauksista

 

 

0,0

0,0

Juridiset ja tilintarkastuspalkkiot

 

 

0,0

0,1

Yhteensä

 

 

4,2

9,1

Hankintamenon allokointi

 

 

 

 

Nettovarat

 

 

0,2

4,7

Käyvän arvon oikaisut:

 

 

 

 

Asiakassuhteet

 

 

0,0

0,0

Tilauskanta

 

 

0,0

0,0

Yhteensä

 

 

0,2

4,7

Liikearvo (erotus)

 

 

4,0

4,4

 

 

 

 

 

Markkinajohtajuus, kokenut yritysjohto ja henkilöstö, sekä hankitun liiketoiminnan hyvä kannattavuus ovat vaikuttaneet liikearvon syntymiseen. 

 

Vaikutus Pöyry-konsernin tuloslaskelmaan

Milj. euroa

 2009

 2008

 

 

 

Liikevoiton määrä joka sisältyy hankinta-

ajankohdasta tilinpäätöspäivään

 

0,0

 

1,8

Liikevaihdon volyymi 12 kuukauden

kalenterivuositasolla

 

3,0

 

17,4

Liikevoiton määrä 12 kuukauden

kalenterivuositasolla

 

0,7

 

2,4

 

 

 

Vaikutus Pöyry-konsernin henkilömäärään

37

328

 

Vaikutus Pöyry-konsernin varoihin ja velkoihin

Milj. euroa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

2008

 

 

 

Kirjan-

 

Yhdistä-

Kirjan-

 

Yhdistä-

 

pitoarvot

Käyvän

misessä

pitoarvot

Käyvän

misessä

 

ennen

arvon

kirjatut

ennen

arvon

kirjatut

 

yhdis-

oi-

käyvät

yhdis-

oi-

käyvät

Tase

tämistä

kaisut

arvot

tämistä

kaisut

arvot

 

 

 

 

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet

0,0

 

0,0

0,1

 

0,1

Aineelliset hyödykkeet

0,0

 

0,0

0,8

0,1

0,9

Keskeneräiset työt

0,0

 

0,0

0,9

0,6

1,5

Myyntisaamiset

0,2

 

0,2

4,6

 

4,6

Muut saamiset

0,0

 

0,0

1,6

-0,2

1,4

Rahavarat

0,2

 

0,2

2,5

 

2,5

Vastaavaa yhteensä

0,4

0,0

0,4

10,5

0,5

11,0

 

 

 

 

 

 

 

Korolliset velat

0,0

 

0,0

0,5

 

0,5

Saadut projektiennakot

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

Ostovelat

0,0

 

0,0

1,7

 

1,7

Muut lyhytaikaiset velat

0,2

 

0,2

3,4

0,7

4,1

Vastattavaa yhteensä

0,2

0,0

0,2

5,6

0,7

6,3

 

 

 

 

 

 

 

Identifioitavissa

olevien erien nettovarat

0,2

0,0

0,2

4,9

-0,2

4,7

 

 

 

 

 

 

 

Hankittujen liike-

toimintojen hankintameno

 

 

4,2

 

 

9,1

 

 

 

 

 

 

 

Liikearvo

 

 

4,0

 

 

4,4

 

 

 

 

 

 

 

Rahana maksettu

kauppahinta

 

 

4,2

 

 

8,8

Hankittujen liike-

toimintojen rahavarat

 

 

0,2

 

 

2,5

Rahavirtavaikutus

 

 

4,0

 

 

6,3

 

Kauppakirjaehtoihin perustuen katsauskauden aikana hankitut yhtiöt konsolidoidaan 100-prosenttisesti Pöyry-konserniin hankintakuukauden viimeisestä päivästä alkaen.