Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 08.02.2011

Pöyry Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2010

 

 

PÖYRY Oyj          Tilinpäätöstiedote 8.2.2011 klo 8:30

 

ALHAISTEN ASIAKASINVESTOINTIEN JA UUDELLEENJÄRJESTELYJEN VUOSI - VUODEN 2011 NÄKYMÄT PARANEVAT

 

AVAINLUVUT

Pöyry-konserni 10-12/
2010
10-12/
2009
Muutos,
%
1-12/
2010
1-12/
2009
Muutos,
%
Tilauskanta kauden
lopussa, milj. euroa
526,2 485,7 8,3 526,2 485,7 8,3
Liikevaihto yhteensä,
milj. euroa
186,0 161,5 15,2 681,6 673,5 1,2
Liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja,
milj. euroa
13,5 1,8 n.a. 17,3 22,5 -23,1
Liikevoittoprosentti ennen
uudelleenjärjestelykuluja, %
7,3 1,1   2,5 3,3  
Liikevoitto, milj. euroa 6,1 0,7 n.a. 5,8 11,6 -50,0
Liikevoittoprosentti, % 3,3 0,4   0,9 1,7  
Tulos ennen veroja, milj.
euroa
6,4 1,2 n.a. 4,3 12,4 -65,3
Osakekohtainen tulos,
laimentamaton, euroa
0,08 0,02 n.a. 0,00 0,11 n.a.
Osakekohtainen tulos,
laimennettu, euroa
0,08 0,02 n.a. 0,00 0,11 n.a.
Nettovelkaantumisaste, %       3,5 -10,5  
Sijoitetun pääoman tuotto, % - -   2,6 5,3  
Osinko/osake (*hallituksen esitys) - -   0,10 0,10  
Osingonmaksusuhde, % (*hallituksen esitys) - -     90,9  
Henkilöstö keskimäärin raportointikaudella, kokopäiväisinä työntekijöinä - -   6,611 7,052 -6,3

 

TAMMI-JOULUKUUN 2010 PÄÄKOHDAT
Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

 

- Konsernin tilauskanta oli tilikauden lopussa yhteensä 526,2 miljoonaa euroa (485,7) eli 8,3 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tilauskanta kasvoi erityisesti Teollisuus-liiketoimintaryhmässä.
- Maailmantalouden asteittainen käänne parempaan vuonna 2010 ei näkynyt vielä Pöyryn  avainliiketoiminnoissa suurempina implementointiprojekteina, mikä heijastui konsernin liikevaihtoon. Konsernin liikevaihto pysyi vuonna 2010 jokseenkin vakaana edelliseen vuoteen nähden ja oli 681,6 miljoonaa euroa (673,5). Neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 15,2 prosenttia edellisestä vuodesta 186,0 miljoonaan euroon (161,5).
- Kannattavuutta rasittivat suurempien projektien puuttuminen ja alhaiset kapasiteetin käyttöasteet. Lisäksi tehokkuuden parantamistoimenpiteet heijastuivat merkittävinä uudelleenjärjestelykuluina.
- Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 17,3 miljoonaa euroa  (22,5). Liikevoittomarginaali oli 2,5 prosenttia (3,3) liikevoitosta. Neljännellä vuosineljänneksellä parantuneeseen liikevoittoon vaikutti pääosin Kaupunki ja liikenne -liiketoimintaryhmän suuresta pitkäkestoisesta projektista kirjattu liikevoitto, joka perustuu asiakkaan kirjalliseen todistukseen, jolla tämä vahvistaa hyväksyvänsä toimitetut palvelut ja niihin liittyvän saatavan.  
- Tilikaudelle kirjatut uudelleenjärjestelykulut olivat 11.5 miljoonaa euroa. Suurin osa, 7,4 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluista kirjattiin vuoden 2010 neljännelle vuosineljännekselle. Kulut liittyvät pääosin toiminnan tehostamisohjelman toimenpiteisiin konsernin Suomen toiminnoissa.
- Konsernin tilikauden liikevoitto mukaan lukien uudelleenjärjestelykulut oli 5,8 miljoonaa euroa (11,6). Konsernin liikevoittomarginaali laski 0,9 prosenttiin liikevaihdosta, kun vuotta aiemmin se oli 1,7 prosenttia.
- Nettorahavirta ennen rahoitusta oli -29,2 miljoonaa euroa (-25,6). Rahavirtaan sisältyy nettona -9,7 miljoonaa euroa (-10,6) yritysostoista. Neljännellä neljänneksellä rahavirta oli vahva, 26.6 miljoonaa euroa (24.7). Luvuissa näkyy liiketoiminnan tavanomainen kausiluonteinen vaihtelu.
- Rahavirta heijastaa nettokäyttöpääoman kasvua ja viivästymiä eräiden projektien maksuissa. Myyntisaamisiin sisältyy 30,9 miljoonan euron saatavat tietyistä Venezuelan julkisen sektorin infrastruktuuriprojekteista, joissa asiakkaan on viranomainen.
- Pöyry vahvisti ydinvoimaosaamistaan vuonna 2010 ostamalla 98,9 prosenttia Unkarin suurimman yksityisessä omistuksessa olevan energia-alan konsultointi- ja suunnitteluyhtiön ETV-Erötervin osakekannasta.
- Liiketoiminnan tehostamisohjelma julkistettiin lokakuussa ja se etenee suunnitellusti. Vuoden 2010 lopussa oli toteutettu noin kaksi kolmasosaa toimenpiteistä, jotka tähtäävät vuositasolla 15 miljoonan euron liikevoiton parannukseen. Säästöt arvioidaan saavutettavan täysimääräisesti vuoden 2011 loppuun mennessä.

 

OSINKOESITYS
- Pöyry-konsernin emoyhtiön Pöyry Oyj:n tulos vuodelta 2010 oli 12 145 936,80 euroa ja kertyneet voittovarat olivat 89 681 088,17 euroa. Jakokelpoiset varat olivat siis yhteensä 101 827 024,97 euroa.
- Pöyry Oyj:n hallitus ehdottaa 10.3.2011 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 maksetaan osinkoa 0,10 euroa (0,10) osakkeelta.
- Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä on 59 011 650 ja osinkojen kokonaismäärä siten 5 901 165,00 euroa.
- Hallitus ehdottaa, että osingot maksetaan 22.3.2011.

 

YHTIÖKOKOUSMATERIAALIT
Tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä muut yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat ovat saatavilla yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.poyry.com viimeistään 17.2.2011.

 

NÄKYMÄT VUODEN 2011 ENSIMMÄISELLE VUOSIPUOLISKOLLE
Pöyryn liiketoiminta perustuu pääosin asiakkaiden uusiin investointeihin ja suurin osa liiketoiminnasta on myös luonteeltaan jälkisyklistä. Asiakkaiden investointipäätösten ajoitusta ja projektien aloitusajankohtaa on vaikea arvioida. Näiden epävarmuustekijöiden vuoksi Pöyryn tulosennuste annetaan vain vuoden 2011 ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan vuoden 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla verrattuna vuoden 2010 vastaavaan ajankohtaan. Konsernin vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan vuoden 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla paranevan merkittävästi verrattuna vuoden 2010 vastaavan ajankohdan liikevoittoon ilman uudelleenjärjestelykuluja. Pöyry päivittää tulosennustetta heti kun tarkempaa tietoa on saatavilla.

 

Liiketoimintaryhmien näkymät vuoden 2011 ensimmäiselle vuosipuoliskolle:
Parhaat edellytykset liikevaihdon kasvulle ovat Energia- ja Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmissä. Liikevaihdon odotetaan paranevan myös Teollisuus-liiketoimintaryhmässä. Kaupunki ja liikenne- sekä Vesi ja ympäristö -liiketoimintaryhmien liikevaihdon odotetaan pysyvän vakaana. Energia-, Teollisuus-, ja Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmien liikevoiton odotetaan paranevan merkittävästi, ottaen huomioon vertailuajankohdan matalat luvut.  Vesi ja ympäristö -liiketoimintaryhmän liikevoiton odotetaan paranevan ja Kaupunki ja liikenne -liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan pysyvän vakaana.

 

TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI MALINEN:
"Tilivuoden 2010 alkaessa olimme varovaisen optimistisia investointien vähittäisen elpymisen suhteen palvelemillamme maantieteellisillä alueilla. Jälkikäteen arvioiden on selvää, että kysynnän epävarmuus lyhyellä aikavälillä, tietyt sääntelyyn liittyneet epävarmuustekijät tai yksinkertaisesti kilpailukykyisen rahoituksen puute lykkäsivät monia asiakkaidemme projekteja. Vuonna 2010 suunnittelukapasiteetin ylitarjonta lisäsi kilpailua monilla markkinoilla. Pöyrylle tämä tarkoitti sitä, että emme yltäneet tavoiteltuun kapasiteetin käyttöasteeseen. Lopputulos näkyy epätyydyttävässä taloudellisessa tuloksessamme, johon vaikutti myös tarve toimintojen uudelleenjärjestelyihin ja niistä aiheutuneet merkittävät kertaluontoiset kulut.

 

Aloitimme vision julkistamisen jälkeen strategian tarkastelutyön, jonka saimme valmiiksi kesällä 2010. Tavoittelemme kannattavaa kasvua keskittymällä ydinliiketoimintoihimme ja -alueisiin, investoimalla suuriin projekteihin liittyvien voimavarojemme kehittämiseen ja aktiiviseen liiketoimintaportfoliomme hallintaan. Osana strategian toimeenpanoa käynnistimme lokakuussa toiminnan tehostamisohjelman. Ohjelmassa tehtiin ensimmäiset merkittävät päätökset joulukuussa, jolloin Pöyry ilmoitti toimenpiteistä kapasiteetin vähentämiseksi ja toimintamallin parantamiseksi Suomessa. Toimenpiteillä tavoitellaan vuositasolla 15 miljoonan euron parannusta liikevoittoon. Siksi olimme pakotettuja vähentämään kapasiteettiamme noin 400 henkilöllä. Pöyry-konserni pysyy selvästi suurimpana konsultointi- ja suunnitteluyhtiönä Suomen markkinoilla.

 

Näin uuden tilivuoden alussa näemme rohkaisevia merkkejä vaiheittaisesta elpymisestä erityisesti Teollisuus- ja Energialiiketoimintaryhmien markkinoilla. Brasilian ensimmäinen uusi selluinvestointi, Eldorado, on siirtymässä toteutusvaiheeseen. Lisäksi olemme tyytyväisiä Brasilian Três Barrasissa voitetusta tärkeästä referenssiprojektista MWV Rigesa Ltda:lle. Toimeksianto sisältää seuraavat sopimukset: EPC Open Book -kokonaistoimitus tehtaan päälaiteosastojen yhdistämisestä, sanotun kokonaistoimituksen toteutuksen EPCM-palvelut sekä asiakkaan projektissa tarvitsemat projektinjohtopalvelut. Pöyryn sopimusten kokonaisarvo on noin BRL 325 miljoonaa (noin 144 miljoonaa euroa). Rigesa-projekti vahvistaa Pöyryn asemaa markkinoiden johtavana EPCM/EPC-tyyppisten suunnittelu- ja projektipalveluiden toimittajana metsäteollisuuden asiakkaille."

 

PÖYRY PLC
Additional information from:
Heikki Malinen, President and CEO
tel. +358 10 33 21307
Johan Brink, CFO (acting)
tel. +358 10 33 22183
Sanna Päiväniemi, Director, Investor Relations
tel. +358 10 33 23002

 

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUKSIIN TÄNÄÄN 8.2.2011

 

Tiedotustilaisuudet, joissa toimitusjohtaja Heikki Malinen esittelee vuoden 2010 tuloksen, pidetään seuraavasti:

 

- Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille klo 12.00 Ravintola Savoyssa, Eteläesplanadi 14, Helsinki. Tilaisuus on suomenkielinen.

 

- Kansainvälinen puhelinkonferenssi ja webcast-lähetys klo 17.00 Suomen aikaa (EET). Tilaisuus on englanninkielinen.

 

10.00 US EDT (New York)
15.00 GMT (Lontoo)
16.00 CET (Pariisi)
17.00 EET (Helsinki)

 

Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.poyry.com. Tilaisuuden tallenne löytyy samasta osoitteesta seuraavana päivänä.

 

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon

 

USA: +1 877 491 0064
Muut maat: +44 (0)20 7162 0025
Koodi: 886734

 

Pöyry on maailmanlaajuinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, joka on sitoutunut tasapainoiseen kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan. Laatu ja luotettavuus toimintamme ydinajatuksena tarjoamme asiakkaillemme alan parasta liikkeenjohdon konsultointia, kokonaisratkaisuja sekä suunnittelua ja valvontaa. Syvällinen toimialaosaamisemme käsittää energia-, teollisuus-, kaupunki ja liikenne- sekä vesi- ja ympäristöalat. Pöyryn palveluksessa on 7 000 asiantuntijaa noin 50 maassa - paikallisesti sekä maailmanlaajuisen verkostomme kautta. Vuonna 2010 Pöyryn liikevaihto oli 682 miljoonaa euroa. Pöyryn osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä.

 

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com 

 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMIKUU-JOULUKUU 2010
Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta. Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen- tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia.

 

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt vuositason luvut ovat tilintarkastettuja.

 

MARKKINAKATSAUS
Viennin ja teollisuustuotannon kasvu sai maailmantalouden vähittäiseen nousuun vuoden 2010 aikana.  Kasvu Länsi-Euroopassa, erityisesti Saksassa, oli jopa odotuksia myönteisempää, ja talouden kasvu esimerkiksi Kiinassa ja Brasiliassa on ollut voimakasta. Yhdysvalloissa teollisuustuotanto kasvoi nopeasti, joskin vuoden toisella puoliskolla hitaammin kuin ensimmäisellä.

 

Myönteiset ennusteet maailmantalouden elpymisestä sekä kasvava teollinen aktiviteetti saivat aikaan
hintojen nousua tietyissä hyödykkeissä ja raaka-aineissa. Vaikka sellun hinnannousu hellitti kolmannella
vuosineljänneksellä, hintatasoa voidaan silti pitää yli trenditason. Vuonna 2010 öljyn kysynnän kasvu sai raakaöljyn neljännesvuosittaisen hinnan jälleen nousemaan, erityisesti vuoden loppua kohti. Metallien ja mineraalien hintakehitys on ollut varsin vahvaa kuluvana vuonna.

 

Näistä myönteisistä merkeistä huolimatta uusia investointeja ei vielä käynnistetty laajalla rintamalla Pöyryn ensisijaisilla liiketoimintasektoreilla ja maantieteellisillä alueilla. Viime vuoteen verrattuna erilaisten investointeihin liittyvien esisuunnittelutöiden kysyntä on sen sijaan lisääntynyt.

 

Energian kysynnän kasvu jatkuu kehittyvillä markkinoilla ja voimalaitosten ikääntyminen kypsillä markkinoilla odotetaan johtavan uusiin investointeihin keskipitkällä aikavälillä. Valitettavasti vähäpäästöisen energian tuotannon sääntelyyn liittyvä epävarmuus johti viiveisiin projektien investointipäätöksissä. Haasteet rahoituksen saamisessa kohtuullisilla ehdoilla viivästyttivät investointipäätöksiä erityisesti projektirahoitteisissa hankkeissa.

 

Myönteinen kehitys useilla teollisuussektoreilla, ja erityisesti kehittyvillä markkinoilla, lisäsi investointien suunnittelua, joskaan konkreettisia investointipäätöksiä ei vuoden 2010 aikana tehty. Liikenneinvestoinnit jatkuivat vahvoina. Aktiviteetti erityisesti kaupallisen ja teollisen rakentamisen alalla laski vuoden aikana ja tasaantui tälle alhaisemmalle tasolle vuoden loppua kohti. Kireä rahoitustilanne on vähentänyt julkishallinnon investointeja vedenjakeluun ja sanitaatioon. Markkinatilanne on ollut erityisen vaikea Suomen kuntasektorilla. Parantunut taloudellinen ilmapiiri on alkanut lisätä liikkeenjohdon konsultoinnin kysyntää.

 

TILAUSKANTA

 

Tilauskanta, miljoonaa euroa, tilikauden lopussa 12/2010 12/2009 Muutos
(%)
Konsultointi ja suunnittelu 521,1 483,6 7,8
Kokonaistoimitukset 5,1 2,1 -
Yhteensä 526,2 485,7 8,3

 

Konsernin tilauskanta oli tilikauden lopussa yhteensä 526,2 miljoonaa euroa (485,7) eli 8,3 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tilauskanta kasvoi erityisesti Teollisuus-liiketoimintaryhmässä. Tilikauden lopussa tilauskanta jakautui liiketoimintaryhmien kesken seuraavasti: Energia: 183,2 miljoonaa euroa (35 prosenttia koko tilauskannasta); Teollisuus: 66,0 miljoonaa euroa (13 prosenttia); Kaupunki ja liikenne: 187,6 miljoonaa euroa (36 prosenttia); Vesi ja ympäristö: 66,5 miljoonaa euroa (13 prosenttia); Liikkeenjohdon konsultointi: 22,9 miljoonaa euroa (4 prosenttia).

 

SAADUT TILAUKSET
Konsernin saatujen tilausten määrää tuki vähitellen parantuva taloudellinen aktiviteetti, ja saadut tilaukset kasvoivat tammi-joulukuussa 2010 vuoteen 2009 verrattuna. Suuria projekteja ei kuitenkaan vuoden aikana saatu, vaan tilaukset koostuivat lähinnä pienistä ja keskisuurista toimeksiannoista. Neljännellä neljänneksellä saatujen tilausten määrä kasvoi sekä vuoden 2009 neljännestä neljänneksestä että vuoden 2010 kolmannesta neljänneksestä.

 

KONSERNIN LIIKEVAIHTO

 

Liikevaihto liiketoiminta-ryhmittäin,
miljoonaa euroa
10-12/
2010
10-12/
2009
Muutos
(%)
1-12/
2010
1-12/
2009
Muutos
(%)
Osuus kokonais
­­liike­vaihdosta
(%)
1-12/2010

 
Energia 43,0 44,0 -2,3 171,2 173,9 -1,6 25,1
Teollisuus 46,7 33,6 39,0 159,8 162,0 -1,4 23,4
Kaupunki ja liikenne 55,1 46,7 18,0 197,2 184,5 6,9 28,9
Vesi ja ympäristö 21,2 22,9 -7,4 79,3 86,5 -8,3 11,6
Liikkeenjohdon konsultointi 19,9 17,8 11,8 73,6 68,5 7,4 10,8
Kohdistamaton 0,1 -3,5 - 0,5 -1,9 - 0,1
Yhteensä 186,0 161,5 15,2 681,6 673,5 1,2 100,0

 

Maailmantalouden asteittainen käänne parempaan vuonna 2010 ei näkynyt vielä Pöyryn avainliiketoiminnoissa suurempina implementointiprojekteina, mikä heijastui konsernin liikevaihtoon. Vuoden 2010 konsernin liikevaihto pysyi jokseenkin vakaana edelliseen vuoteen nähden ja oli 681,6 miljoonaa euroa (673,5).

 

Neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 15,2 prosenttia edellisestä vuodesta 186,0 miljoonaan euroon (161,5). Konsernin liikevaihto neljännellä neljänneksellä kasvoi 15,4 prosenttia vuoden 2010 kolmannesta neljänneksestä, joka oli kausiluonteisesti alhainen.

 

Pohjois- ja Etelä-Amerikassa tammi-joulukuun 2010 liikevaihto oli huomattavasti suurempi kuin edellisenä vuonna. Liikevaihto pysyi Pohjoismaissa ja muissa Euroopan maissa jokseenkin vakaana mutta laski Aasiassa.

 

Liiketoimintaryhmät (toimintasegmentit)
Liiketoimintaryhmäjako perustuu 1.1.2010 voimaan tulleeseen rakenteeseen. Kaikki vuoden 2009 luvut on ilmoitettu vastaavasti (pro forma) uudelleen. Kaikki henkilöstön määrää käsittelevät luvut vastaavat kokopäiväisiä työntekijöitä.

 

Energia

  10-12/
2010
10-12/
2009
Muutos
(%)
1-12/
2010
1-12/
2009
Muutos
(%)
Tilauskanta, miljoonaa euroa 183,2 171,0 7,1 183,2 171,0 7,1
Liikevaihto, miljoonaa euroa 43,0 44,0 -2,3 171,2 173,9 -1,6
Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja,
miljoonaa euroa
3,6 1,2 - 6,4 7,8 -17,9
Liikevoittomarginaali ilman uudelleenjärjestelykuluja, % 8,4 2,7   3,7 4,5  
Liikevoitto,
miljoonaa euroa
2,6 0,8 - 4,4 5,9 -25,4
Liikevoittomarginaali, % 6,0 1,9   2,5 3,4  
Henkilöstö tilikauden lopussa 1 463 1 402 4,4 1 463 1 402 4.4

 

1-12/2010
Tilauskanta tilikauden lopussa kasvoi edellisestä vuodesta 7,1 prosenttia yhteensä 183,2 miljoonaan euroon (171,0). Tilauskanta pysyi vakaana myös vuoden 2010 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Liiketoimintaryhmä allekirjoitti maaliskuussa yhteensä 46 miljoonan euron sopimukset kahden uusiutuvaa energiaa käyttävän voimalaitoksen kokonaistoimituksesta (EPC) Filippiineillä. Projektit eivät ole mukana vuoden 2010 tilauskannassa, koska hankkeiden lopullinen rahoituspäätös on viivästynyt edelleen.

 

Tammi-joulukuun 2010 liikevaihto pysyi jokseenkin vakaana 171,2 miljoonassa eurossa (173,9). Tilikauden liikevaihtoa tuki tilauskannan vakaa kehitys erityisesti vesivoima-liiketoiminta-alueella. Pöyry on saanut myös monia pienempiä toimeksiantoja uusiutuvan energian sekä sähkö- ja polttoaineet -liiketoiminta-alueilla. Maailmanlaajuisen talouskriisin vaikutukset ovat viivästyttäneet merkittäviä investointipäätöksiä energia-alalla.

 

Tammi-joulukuun 2010 liikevoitto ennen 2,0 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli 6,4 miljoonaa euroa (7,8). Liikevoittomarginaali pysyi epätyydyttävällä tasolla eli 3,7 prosentissa liikevaihdosta (4,5). Öljy ja kaasu sekä uusiutuva energia -liiketoimintasegmenttien alhainen kannattavuus laski liiketoimintaryhmän kannattavuutta, mutta toimet kapasiteetin sopeuttamiseksi kysyntään ja toiminnan tehostamiseksi alkoivat tuottaa tulosta vuoden 2010 neljännellä vuosineljänneksellä. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli 4,4 miljoonaa (5,9) eli 2,5 prosenttia liikevaihdosta (3,4).

 

Pöyry vahvisti ydinvoimaosaamistaan vuonna 2010 ostamalla 98,9 prosenttia Unkarin suurimman yksityisessä omistuksessa olevan energia-alan konsultointi- ja suunnitteluyhtiön ETV-Erötervin osakekannasta. ETV-Eröterv on konsolidoitu Pöyryn konserniraportointiin 1.7.2010 alkaen (tase 30.6.2010).  

 

10-12/2010
Neljännen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat vuoden 2010 kolmannen neljänneksen alhaisemmasta tasosta vuoden 2009 neljännen neljänneksen tasolle. Neljännellä neljänneksellä Pöyry sai muun muassa 15 miljoonan euron sopimukset Thaimaassa toteutettavista voimalaitoshankkeista. Ensimmäiset hankkeet käynnistettiin vuonna 2010 ja loput käynnistetään vuoden 2011 alussa.

 

Vuoden 2010 neljännen neljänneksen liikevaihto oli 43,0 miljoonaa euroa (44,0), säilyen jokseenkin vakaana edelliseen vuoteen nähden. Liikevaihto laski hieman vuoden 2010 kolmannen neljänneksen 44,3 miljoonasta eurosta.

 

Vuoden 2010 neljännen neljänneksen liikevoitto ennen 1,0 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli 3,6 miljoonaa euroa (1,2), ja liikevoittomarginaali oli 8,4 prosenttia liikevaihdosta (2,7). Kannattavuus parani lähinnä onnistuneiden uudelleenjärjestelytoimenpiteiden ansiosta erityisesti tietyillä heikosti kannattavilla liiketoiminta-alueilla ja segmenteissä. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli 2,6 miljoonaa (0,8) eli 6,0 prosenttia liikevaihdosta (1,9).

 

Teollisuus

  10-12/
2010
10-12/
2009
Muutos
(%)
1-12/
2010
1-12/
2009
Muutos
(%)
Tilauskanta, miljoonaa euroa 66,0 39,3 67,9 66,0 39,3 67,9
Liikevaihto, miljoonaa euroa 46,7 33,6 39,0 159,8 162,0 -1,4
Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja,
miljoonaa euroa
0,1 -5,3 - -6,3 -3,5 -
Liikevoittomarginaali ilman uudelleenjärjestelykuluja, % 0,2 -15,8   -3,9 -2,2  
Liikevoitto,
miljoonaa euroa
-5,0 -5,2 - -11,8 -10,1 -
Liikevoittomarginaali, % -10,7 -15,5   -7,4 -6,2  
Henkilöstö tilikauden lopussa 2 083 1 790 16,4 2 083 1 790 16,4

 

1-12/2010
Tilauskanta tilikauden lopussa kasvoi edellisestä vuodesta 67,9 prosenttia yhteensä 66,0 miljoonaan euroon (39,3). Tilauskanta laski 9,0 prosenttia vuoden 2010 kolmannen neljänneksen lopusta. Tämä johtui paitsi suurten tilausten puuttumisesta myös neljännen neljänneksen korkeasta liikevaihdosta.

 

Tammi-joulukuun 2010 liikevaihto oli 159,8 miljoonaa euroa (162,0) ja pysyi jokseenkin vakaana edelliseen vuoteen nähden. Tilauskannan hyvä kehitys vuoden alkupuolella tuki liikevaihtoa vuoden loppua kohti.

 

Tammi-joulukuun 2010 liiketappio ennen 5,5 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli -6,3 miljoonaa euroa (-3,5) ja liiketulosmarginaali oli -3,9 prosenttia liikevaihdosta (-2,2). Suurten tilausten puuttuminen näkyi alhaisina käyttöasteina ja heikkona kannattavuutena. Uudelleenjärjestelykulut liittyvät lähinnä merkittäviin tehostamistoimiin, joista päätettiin Suomessa vuoden 2010 lopussa osana konsernin liiketoiminnan tehostamisohjelmaa. Erityisesti teollisten asiakkaiden suuria projekteja palvelevien suunnittelukeskusten kehittäminen Suomessa, Puolassa, Brasiliassa ja Kiinassa johti päätökseen keskittää Suomen suunnittelukeskustoiminta Kouvolaan. Lisäksi Suomen toimistoverkosto toimii jatkossa alueellisena palveluverkostona. Toimintamalli mahdollistaa laajemman palvelutarjonnan ja parantaa kustannustehokkuutta. Liiketulos uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli -11,8 miljoonaa (-10,1) eli -7,4 prosenttia liikevaihdosta (-6,2).

 

10-12/2010
Neljännen neljänneksen saadut tilaukset olivat merkittävästi korkeammalla tasolla kuin vastaavalla kaudella vuotta aiemmin. Saatujen tilausten määrä kasvoi myös selvästi vuoden 2010 hiljaiseen kolmanteen neljännekseen verrattuna. Koska asiakkaat eivät aloittaneet merkittäviä uusia investointeja, saaduissa tilauksissa pääpaino oli pienemmissä toimeksiannoissa.

 

Vuoden 2010 neljännen neljänneksen liikevaihto oli 46,7 miljoonaa (33,6) eli 39,0 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Liikevaihto kasvoi myös 25,5 prosenttia kolmannesta neljänneksestä, joka oli kausiluonteisesti hiljainen.

 

Vuoden 2010 neljännen neljänneksen liikevoitto ennen 5,1 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli 0,1 miljoonaan euroon (-5,3), ja liikevoittomarginaali oli 0,2 prosenttia liikevaihdosta (-15,8). Uudelleenjärjestelykulut liittyivät merkittäviin uudelleenjärjestelytoimenpiteisiin, joista päätettiin Suomessa vuosineljänneksen aikana. Kasvanut liikevaihto ja kapasiteetin käyttöasteen nousu paransivat kannattavuutta vuosineljänneksen aikana. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli -5,0 miljoonaa (-5,2) eli -10,7 prosenttia liikevaihdosta (-15,5).

 

Kaupunki ja liikenne

  10-12/
2010
10-12/
2009
Muutos
(%)
1-12/
2010
1-12/
2009
Muutos
(%)
Tilauskanta, miljoonaa euroa 187,6 194,8 -3,7 187,6 194,8 -3,7
Liikevaihto, miljoonaa euroa 55,1 46,7 18,0 197,2 184,5 6,9
Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja,
miljoonaa euroa
10,0 4,2 - 18,5 15,5 19,4
Liikevoittomarginaali ilman uudelleenjärjestelykuluja, % 18,1 9,0   9,4 8,4  
Liikevoitto,
miljoonaa euroa
9,4 4,0 - 17,8 14,9 19,5
Liikevoittomarginaali, % 17,0 8,6   9,0 8,1  
Henkilöstö tilikauden lopussa 1 724 1 858 -7,2 1 724 1 858 -7,2

 

1-12/2010
Tilauskanta tilikauden lopussa, yhteensä 187,6 miljoonaa euroa (194,8), oli hieman alhaisempi sekä verrattuna edelliseen vuoteen että vuoden 2010 kolmanteen neljännekseen nähden.

 

Vahvan tilauskannan sekä neljännen vuosineljänneksen korkean liikevaihdon ansiosta tammi-joulukuun 2010 liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 6,9 prosenttia 197,2 miljoonaan euroon (184,5).

 

Tammi-joulukuun 2010 liikevoitto ennen 0,7 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli 18,5 miljoonaa euroa (15,5) ja liikevoittomarginaali oli 9,4 prosenttia liikevaihdosta (8,4). Parantuneeseen liikevoittoon vaikutti neljännellä vuosineljänneksellä pääosin suuresta pitkäkestoisesta projektista kirjattu liikevoitto, joka perustuu asiakkaan kirjalliseen todistukseen, jolla tämä vahvistaa hyväksyvänsä toimitetut palvelut ja niihin liittyvän saatavan.  Kasvanut liikevaihto ja edellä mainittu liikevoiton kirjaaminen heijastuivat myös koko vuoden 2010 liikevoittoon. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli 17,8 miljoonaa (14,9) eli 9,0 prosenttia liikevaihdosta (8,1).

 

10-12/2010
Neljännellä neljänneksellä saatujen tilausten määrä kasvoi vuoden 2010 kolmannen neljänneksen alhaisista lukemista ja pysyi jokseenkin vakaana vuoden 2009 neljänteen neljännekseen nähden. Neljännellä neljänneksellä Pöyry sai muun muassa jatkoa käynnissä olevaan rautatiehankkeen suunnittelutoimeksiantoon Romanissa. Sopimuksen arvo on 6,9 miljoonaa euroa.

 

Neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 55,1 miljoonaan euroon edellisestä vuodesta (46,7). Liikevaihto kasvoi myös selvästi vuoden 2010 kolmannesta neljänneksestä.

 

Vuoden 2010 neljännen neljänneksen liikevoitto ennen 0,6 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli 10,0 miljoonaa euroa (4,2) ja liikevoittomarginaali oli 18,1 prosenttia liikevaihdosta (9,0).  Parantuneeseen liikevoittoon vaikutti neljännellä vuosineljänneksellä pääosin suuresta pitkäkestoisesta projektista kirjattu liikevoitto, joka perustuu asiakkaan kirjalliseen todistukseen, jolla tämä vahvistaa hyväksyvänsä toimitetut palvelut ja niihin liittyvän saatavan. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli 9,4 miljoonaa (4,0) eli 17,0 prosenttia liikevaihdosta (8,6).

 

Vesi ja ympäristö

  10-12/
2010
10-12/
2009
Muutos
%
1-12/
2010
1-12/
2009
Muutos
%
Tilauskanta, miljoonaa euroa 66,5 62,3 6,7 66,5 62,3 6,7
Liikevaihto, miljoonaa euroa 21,2 22,9 -7,4 79,3 86,5 -8,3
Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja,
miljoonaa euroa
0,6 1,6 -62,5 1,9 5,1 -62,7
Liikevoittomarginaali ilman uudelleenjärjestelykuluja, % 2,8 7,0   2,4 6,0  
Liikevoitto,
miljoonaa euroa
0,0 1,5 - 1,3 4,9 -73,5
Liikevoittomarginaali, % 0,2 6,7   1,7 5,7  
Henkilöstö tilikauden lopussa 891 908 -1,9 891 908 -1,9

 

1-12/2010
Tilauskanta tilikauden lopussa kasvoi edellisestä vuodesta 6,7 prosenttia yhteensä 66,5 miljoonaan euroon (62,3). Tilauskanta pieneni 5,8 prosenttia vuoden 2010 kolmannen neljänneksen lopusta, heijastaen haastavan markkinatilanteen jatkumista.

 

Tammi-joulukuun 2010 liikevaihto laski edellisestä vuodesta 8,3 prosenttia 79,3 miljoonaan euroon (86,5), mihin vaikutti haastava markkinatilanne erityisesti Suomessa.

 

Tammi-joulukuun 2010 liikevoitto ennen 0,6 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli 1,9 miljoonaa euroa (5,1), ja liikevoittomarginaali oli 2,4 prosenttia liikevaihdosta (6,0). Vuoden aikana kannattavuutta heikensivät lähinnä vaikea liiketoimintaympäristö kunta-alalla ja alhainen kapasiteetin käyttöaste Suomessa, jossa aloitettiin toimet kapasiteetin sopeuttamiseksi kysyntään. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli 1,3 miljoonaa (4,9) eli 1,7 prosenttia liikevaihdosta (5,7).

 

10-12/2010
Saadut tilaukset pysyivät neljännellä neljänneksellä samalla tasolla kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin ja vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä, mikä heijastaa vaikeaa markkinatilannetta päämarkkinoilla.

 

Vuoden 2010 neljännen neljänneksen liikevaihto oli 21,2 miljoonaa (22,9) eli 7,4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Liikevaihto kasvoi vuoden 2010 kolmannesta neljänneksestä 12,2 prosenttia.

 

Vuoden 2010 neljännen neljänneksen liikevoitto ennen 0,6 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli 0,6 miljoonaa euroa (1,6) ja liikevoittomarginaali oli 2,8 prosenttia liikevaihdosta (7,0). Kannattavuus pysyi heikkona Suomen vaikean markkinatilanteen vuoksi.

 

Liikkeenjohdon konsultointi

  10-12/
2010
10-12/
2009
Muutos
%
1-12/
2010
1-12/
2009
Muutos
%
Tilauskanta, miljoonaa euroa 22,9 18,0 27,2 22,9 18,0 27,2
Liikevaihto, miljoonaa euroa 19,9 17,8 11,8 73,6 68,5 7,4
Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja,
miljoonaa euroa
1,6 1,2 33,3 1,7 1,2 41,7
Liikevoittomarginaali ilman uudelleenjärjestelykuluja, % 8,0 6,7   2,3 1,8  
Liikevoitto,
miljoonaa euroa
1,8 0,7 - -0,5 -0,4 -
Liikevoittomarginaali, % 9,2 3,6   -0,6 -0,7  
Henkilöstö tilikauden lopussa 498 451 10,4 498 451 10,4

 

1-12/2010
Tilauskanta tilikauden lopussa kasvoi edellisestä vuodesta 27,2 prosenttia yhteensä 22,9 miljoonaan euroon (18,0) konsultointipalvelujen kysynnän kasvun vuoksi. Tilauskanta kasvoi 8,5 prosenttia myös vuoden 2010 kausiluonteisesti hiljaisen kolmannen neljänneksen lopusta.

 

Tammi-joulukuun 2010 liikevaihto oli 73,6 miljoonaa euroa eli 7,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin (68,5). Luvuissa näkyvät markkinatilanteen vähittäinen paraneminen sekä liiketoiminnan kehittämiseksi toteutettujen toimien vaikutukset.

 

Tammi-joulukuun 2010 liikevoitto ennen 2,2 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli 1,7 miljoonaa euroa (1,2), ja liikevoittomarginaali oli 2,3 prosenttia liikevaihdosta (1,8). Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä aloitettiin toisella vuosineljänneksellä toimenpideohjelma tavoitteena muodostaa ryhmästä entistä yhtenäisempi ja integroidumpi yksikkö. Tästä aiheutui merkittävät uudelleenjärjestelykulut.  Uudelleenjärjestely vietiin menestyksekkäästi loppuun vuonna 2010. Liiketappio uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli -0,5 miljoonaa (-0,4) eli -0,6 prosenttia liikevaihdosta (-0,7).

 

10-12/2010
Neljännellä neljänneksellä saatujen tilausten määrä oli selvästi suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin ja vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Luvussa näkyivät markkinatilanteen hienoinen paraneminen erityisesti energia-alalla sekä sisäiset toimet myynnin lisäämiseksi.

 

Vuoden 2010 neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 11,8 prosenttia 19,9 miljoonaan euroon (17,8) tilauskannan suotuisan kehityksen ansiosta. Liikevaihto kasvoi vuoden 2010 kolmannesta neljänneksestä 10,6 prosenttia.

 

Vuoden 2010 neljännen neljänneksen liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa ilman uudelleenjärjestelykuluja ja 0,7 prosenttia uudelleenjärjestelykulut mukaan luettuina) ja liikevoittomarginaali oli 9,2 prosenttia liikevaihdosta (6,7 prosenttia ilman uudelleenjärjestelykuluja ja 3,6 prosenttia uudelleenjärjestelykulut mukaan luettuina).

 

Konsernin yleiskustannukset
Tammi-joulukuun 2010 kohdistamattomat yleiskulut olivat 5,4 miljoonaa euroa (3,6), mikä on 0,8 prosenttia liikevaihdosta (0,5).

 

KONSERNIN TALOUDELLINEN TULOS
Liikevoitto, jota rasittivat suurten projektien puuttuminen ja alhaiset kapasiteetin käyttöasteet oli ennen uudelleenjärjestelykuluja 17,3 miljoonaa euroa (22,5). Liikevoittomarginaali oli 2,5 prosenttia (3,3) liikevaihdosta.

 

Tehokkuuden parantamistoimenpiteet heijastuivat merkittävinä uudelleenjärjestelykuluina. Konsernin tilikauden liikevoitto mukaan lukien 11,5 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut oli 5,8 miljoonaa euroa (11,6). Konsernin liikevoittomarginaali laski 0,9 prosenttiin liikevaihdosta, kun vuotta aiemmin se oli 1,7 prosenttia.

 

Kannattavuushaasteet kohdistuivat pääsääntöisesti investointivetoisella yksityisellä sektorilla toimiviin Energia- ja Teollisuus-liiketoimintaryhmiin. Niiden alhaiset kapasiteetin käyttöasteet johtuivat muun muassa saatujen suurten projektien käynnistymisen viivästymisestä. Lisäksi Energia- ja Teollisuus-liiketoimintaryhmät kirjasivat vuoden aikana merkittävät uudelleenjärjestelykulut. Kaupunki ja liikenne -liiketoimintaryhmän parantuneeseen liikevoittoon vaikutti neljännellä vuosineljänneksellä pääosin suuresta pitkäkestoisesta projektista kirjattu liikevoitto, joka perustuu asiakkaan kirjalliseen todistukseen, jolla tämä vahvistaa hyväksyvänsä toimitetut palvelut ja niihin liittyvän saatavan.  Liiketoimintaryhmän uudelleenjärjestelykulut olivat vähäiset. Vesi ja ympäristö -liiketoimintaryhmä kärsi kuntasektorin huonosta taloustilanteesta erityisesti Suomessa, missä aloitetuista liiketoiminnan uudelleenjärjestelytoimista kirjattiin myös uudelleenjärjestelykuluja. Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmän liiketulos oli hieman tappiollinen. Liiketoimintaryhmän uudelleenjärjestelykulut olivat huomattavat, ja lisäksi liiketoimintaryhmä investoi liiketoimintamallin kehittämiseen hyvin haastavassa markkinatilanteessa.

 

Nettorahoituserät olivat -1,5 miljoonaa euroa (0,8).

 

Tulos ennen veroja oli 4,3 miljoonaa euroa (12,4).

 

Tuloverot olivat -3,9 miljoonaa euroa (-4,4).

 

Nettotulos oli 0,4 miljoonaa euroa (8,0).

 

Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (0,11).

 

TASE
Konsernin taserakenne on vahva. Konsernin tase oli tilikauden lopussa 532,5 miljoonaa euroa eli 17,1 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden 2009 lopussa (515,4) ja 21,6 miljoonaa euroa suurempi kuin syyskuun 2010 lopussa. Oma pääoma oli tilikauden lopussa yhteensä 187,1 miljoonaa euroa (184,0). Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli yhteensä 179,9 miljoonaa euroa (176,0) eli 3,03 euroa osaketta kohden (2,98).

 

Oman pääoman tuotto (ROE) oli 0,2 prosenttia (4,1). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 2,6 prosenttia (5,3).

 

RAHAVIRTA JA RAHOITUS
Konsernin maksuvalmius on hyvä. Tilikauden lopussa konsernin rahavarat ja muut likvidit varat olivat 99,0 miljoonaa euroa (142,0). Näiden lisäksi konsernilla oli käyttämättömiä pitkäaikaisia luottolimiittejä 93,9 miljoonaa euroa.

 

Liiketoiminnan nettorahavirta tilikaudelta oli -13,1 miljoonaa euroa (-10,4), mikä oli -0,22 euroa osaketta kohti. Nettorahavirta ennen rahoitusta oli -29,2 miljoonaa euroa (-25,6). Rahavirtaan sisältyy nettona -9,7 miljoonaa euroa (-10,6) yritysostoista. Neljännellä neljänneksellä rahavirta oli vahva, 26,6 miljoonaa euroa (24,7). Luvuissa näkyy liiketoiminnan tavanomainen kausiluonteinen vaihtelu.

 

Rahavirta heijastaa nettokäyttöpääoman kasvua ja viivästymiä tiettyjen projektien maksuissa. Myyntisaamisiin sisältyy 30,9 miljoonan euron saatavat tietyistä Venezuelan julkisen sektorin infrastruktuuriprojekteista, joissa asiakkaana on viranomainen. Asiakas on vahvistanut nämä saatavat täysimääräisesti. Venezuelan parlamentti on joulukuussa 2010 vahvistanut lain, joka hyväksyy ulkoisen lainan sanotuille projekteille. Asiakas on järjestämässä rahoitusta kyseessä olevien projektimaksujen suorittamiseksi. On edelleen myös mahdollista, että saatavat maksetaan suoraan valtiollisesta budjetista. Useilla projektitoimittajilla on merkittäviä saatavia näissä projekteissa. Kyseessä oleviin myyntisaamisiin liittyy epävarmuustekijöitä. On mahdollista, että asiakas ei saa järjestettyä rahoitusta tai vaikka lainajärjestelyt toteutuisivat, maksuissa tai osassa niitä on edelleen viiveitä. Pöyry on toiminut julkisen sektorin projekteissa Venezuelassa jo yli kymmenen vuoden ajan ja viivästyksistä huolimatta maa on aina hoitanut maksuvelvoitteensa.  

 

Nettovelat olivat tilikauden lopussa yhteensä 6,5 miljoonaa euroa (-19,3). Velkaantumisaste oli 3,5 prosenttia (-10,5). Nettovelka pieneni 30,7 miljoonaa euroa syyskuun 2010 lopusta. Omavaraisuusaste oli 40,1 prosenttia (40,9).

 

Pöyry maksoi osakkeenomistajilleen maaliskuussa 2010 osinkoina 5,9 miljoonaa euroa eli 0,10 euroa osakkeelta.

 

Tunnuslukujen laskentakaavat esitetään tilinpäätöstiedotteen tunnuslukusivulla.

 

INVESTOINNIT JA HANKINNAT
Konsernin investoinnit olivat tilikaudella yhteensä 18,6 miljoonaa euroa, josta 6,8 miljoonaa euroa muodostui pääasiassa IT-ohjelmistoista, -järjestelmistä ja -laitteista ja 11,8 miljoonaa euroa aiheutui yritysostoista.

 

Investoinnit,
miljoonaa euroa
10-12/
2010
10-12/
2009
1-12/
2010
1-12/
2009
Investoinnit, operatiiviset 2,0 1,0 6,8 4,8
Investoinnit, osakkeet 0,7 0,8 11,8 5,0
Investoinnit yhteensä 2,7 1,8 18,6 9,8

 

HENKILÖSTÖ

Henkilöstö liiketoimintaryhmittäin tilikauden lopussa (kokopäiväisiksi muutettuna) 1-12/
2010
1-12/
2009
Muutos
(%)
Energia 1 463 1 402 4,4
Teollisuus 2 083 1 790 16,4
Kaupunki ja liikenne 1 724 1 858 -7,2
Vesi ja ympäristö 891 908 -1,9
Liikkeenjohdon konsultointi 498 451 10,4
Konsernin henkilöstö ja jaetut resurssit 142 121 17,4
Henkilöstö yhteensä 6 801 6 530 4,2

 

Henkilöstö maantieteellisten alueiden mukaan jaoteltuna tilikauden lopussa (kokopäiväisiksi muutettuna) 1-12/
2010
1-12/
2009
Muutos
%
Pohjoismaat 2 467 2 510 -1,7
Muu Eurooppa 2 859 2 826 1,2
Aasia 538 529 1,7
Pohjois-Amerikka 215 198 8,6
Etelä-Amerikka 615 344 78,8
Muut alueet 107 123 -13,0
Henkilöstö yhteensä 6 801 6 530 4,2

 

Henkilöstörakenne
Konsernilla oli tilikauden aikana keskimäärin 6 611 (7 052) työntekijää (kokopäiväisiksi muutettuna) eli 6,3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstön määrä oli tilikauden lopussa 6 801 henkeä (6 530).

 

Koska saatujen tilausten odotetaan kasvavan erityisesti Teollisuus-liiketoimintaryhmässä, henkilökuntaa on
rekrytoitu Brasiliassa, Puolassa ja Kiinassa.

 

Pöyryn Suomen toiminnoissa käynnistettiin lokakuussa 2010 osana toiminnan tehostamisohjelmaa yhteistoimintaneuvottelut, joiden tuloksena kapasiteettia päätettiin vähentää noin 400 henkilöllä. Kun nämä vähennykset lasketaan mukaan, henkilöstön vähennystarpeeksi Suomessa arvioidaan yhteensä 450-500 henkeä. Parannetun toimintamallin odotetaan olevan toiminnassa vuoden 2011 toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

 

The Pöyry Way
Vuonna 2010 useat Pöyryn työntekijät osallistuivat Pöyryn toimintatavan määrittelemiseen. Prosessi huipentui uuden arvopohjan laatimiseen ja lanseeraamiseen Pöyry Way -konseptin muodossa. Keskeisistä käsitteistä ja periaatteista kerrottiin henkilökunnalle syksyllä 2010. Pöyry Way -konseptissa yhdistyvät yhtiön arvokas historia ja tulevaisuudentavoitteet.

 

Organisaation kehittäminen
Vuotuisessa strategiaprosessissa määritetään Pöyry-konsernin organisaation valmiuksien kehittämistä koskevat periaatteet ja toimet. Näin varmistetaan, että organisaation valmiudet kehittyvät liiketoiminnan muuttuvien tarpeiden mukaisesti.  Uudessa visiossa vahvistetaan selvä suunnitelma painopistealueiden kehittämiseksi ja tarjotaan mielenkiintoisia uramahdollisuuksia työntekijöillemme.

 

Henkilöstökulut

 

Henkilöstökulut, miljoonaa euroa 1-12/
2010
1-12/
2009
Muutos
(%)
Palkat 319,0 319,9 -0,3
Tulospalkkiot 10,6 6,9 53,2
Osakepohjaisten kannustinjärjestelmien kulut 1,9 2,2 -15,0
Sosiaalikulut 73,0 72,4 0,8
Henkilöstökulut yhteensä 404,5 401,5 0,8

 

Pöyry-konsernissa palkat ja tulospalkkiot määräytyvät paikallisten yleisten ja yksilöllisten sopimusten sekä yksittäisten työntekijöiden työsuoritusten ja tehtävien vaativuuden perusteella. Konsernissa on käytössä peruspalkkaa täydentäviä tulospalkkiojärjestelmiä, jotka on suunnattu ensisijaisesti yhtiöiden linjajohdolle mutta joita suunnataan yhä enemmän myös esimerkiksi projektityössä toimiviin yksittäisiin asiantuntijoihin.

 

Osakepalkkiojärjestelmä 2008-2010
Joulukuussa 2007 Pöyry Oyj:n hallitus hyväksyi avainhenkilöstölle osakepohjaisen kannustinjärjestelmän. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Palkkio maksetaan osittain (50 prosenttia) yhtiön osakkeina ja osittain (50 prosenttia) rahana vuosina 2009, 2010 ja 2011.

 

Ansaintajaksolla 2010 järjestelmä vastaa 263 220 osakkeen arvoa. Palkkioiden maksuperusteena on konsernin osakekohtainen tulos ennen uudelleenjärjestelykuluja ja liikevaihto (EPS ja Net Sales) sekä ehto, että työ- tai toimisuhde ei ole päättynyt ennen palkkionmaksua. Jos työ- tai toimisuhde päättyy ennen osakkeiden vapautumista 1.1.2013, saadut osakkeet pitää palauttaa yhtiölle vastikkeetta. Ansaintajaksolla 2010 osakepalkkiojärjestelmä käsitti 300 henkilöä. Palkkiot maksetaan avainhenkilöille huhtikuussa 2011 sen jälkeen kun varsinainen yhtiökokous on vahvistanut tilinpäätöksen.

 

Koko osakepalkkiojärjestelmä 2008-2010 kolmelta ansaintajaksolta vastaa yhteensä 696 674 osakkeen arvoa, joka on 54 prosenttia tavoitetasosta, kun laskennassa on käytetty koko järjestelmän budjetoidun tavoitetason keskiarvoa.

 

Lisätietoja kannustinjärjestelmästä on saatavilla 11.12.2007 julkaistussa pörssitiedotteessa.

 

Osakepalkkiojärjestelmä 2011-2013
Pöyry Oyj:n hallitus on helmikuussa 2011 päättänyt uudesta Pöyry-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä.

 

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka alkavat vuosien 2011, 2012 ja 2013 alussa.  ensimmäinen ansaintajakso on kalenterivuodet 2011-2013. Hallitus päättää vuosina 2012 ja 2013 alkavien ansaintajaksojen yksityiskohdista vuosittain.

 

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2011-2013 perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen ennen uudelleenjärjestelykuluja ja liikevaihtoon (EPS ja Net Sales) sekä työ- tai toimisuhteen jatkumiseen. Ansaintajaksolta 2011-2013 ansaitut palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuonna 2014.

 

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 300 henkilöä. Järjestelmän perusteella ansaintajaksolta 2011-2013 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 475.000 Pöyry Oyj:n osaketta, mikäli hallituksen asettama tulostavoite saavutetaan. Mikäli tulos ylittää tavoitteen ja saavuttaa hallituksen asettamat enimmäismäärät, ansaintajaksolta 2011-2013 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 950.000 Pöyry Oyj:n osaketta. Mainitut osakemäärät sisältävät myös rahana maksettavan palkkio-osuuden.

 

TUTKIMUS JA KEHITYS
Pöyryn liiketoiminnan kulmakivenä on kyky tarjota asiakkaille kattava valikoima innovatiivisia ja lisäarvoa tuottavia konsultointi- ja suunnittelupalveluja, jotka kattavat asiakkaan investointihankkeen koko elinkaaren.

 

Voidakseen avustaa asiakkaita näiden liiketoiminnan kehittämisessä Pöyryllä on jatkuvasti meneillään lukuisia tutkimus- ja kehitysprojekteja. Projektit toteutetaan sekä Pöyryn omasta aloitteesta että yhteistyössä asiakkaiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Vuonna 2010 Pöyry osallistui lukuisiin tutkimus- ja kehitysprojekteihin liittyen ilmastonmuutokseen, uusien tuotteiden kehittämiseen sekä palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseen, metodologiaan ja IT-ohjelmistoihin. T&K-kulut sisältyvät pääosin asiakasprojekteihin, joten niitä ei kirjata erikseen.

 

Pöyryn tavoitteena on, että visioperiodin päättyessä vuonna 2020 yhtiö pystyy tarjoamaan entistä kehittyneempiä palveluja sekä kokonaisvaltaista liikkeenjohdon konsultointipalvelua. Tämän mahdollistamiseksi, Pöyry on määritellyt neljä keskeistä kasvun mahdollistajaa. Ne ovat thought leadership (suunnannäyttäjyys), suuret projektit, toimintatapa sekä markkinointi ja myynti. Pöyry on käynnistänyt sisäisiä kehitysohjelmia yhtiön toimeenpanovalmiuksien parantamiseksi näillä aloilla. Vuonna 2010 Pöyry nimitti ydintiimin suuret projektit - toimintoon ja jatkoi markkinointi- ja myyntiohjelmaansa. Yhtiö lanseerasi uudistetun arvopohjan Pöyry Way -konseptin muodossa ja aloitti toimintatapojen ja -prosessien kehittämisen osana toiminnan tehostamisohjelmaa.

 

HALLINTO
Varsinainen yhtiökokous 2010
Pöyry Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.3.2010. Yhtiökokous vahvisti Pöyry Oyj:n tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen ja myönsi hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2009.

 

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2009 jaetaan ulkona oleville osakkeille osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 23.3.2010.

 

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksessa jatkoivat seuraavat henkilöt:Henrik  Ehrnrooth, Pekka Ala-Pietilä, Alexis  Fries, Heikki Lehtonen, Michael Obermayer ja Karen de Segundo. Yhtiökokous valitsi hallitukseen uutena jäsenenä Georg Ehrnroothin. Harry Piehl oli ilmoittanut, ettei ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi hallituksen jäsenelle 40 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa, sekä hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkioksi 15 000 euroa. Lisäksi yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 15 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta kullekin hallituksen ulkomailla asuvalle jäsenelle ja enintään 5 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta kullekin valiokuntien ulkomailla asuvalle jäsenelle. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

 

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Henrik Ehrnroothin ja varapuheenjohtajakseen Heikki Lehtosen. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Heikki Lehtonen, Alexis Fries ja Georg Ehrnrooth. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Henrik Ehrnrooth, Heikki Lehtonen, Karen de Segundo ja Pekka Ala-Pietilä. Hallitus päätti yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti maksaa 15 000 euron vuotuisen lisäpalkkion hallituksen ulkomailla asuville jäsenille ja 5 000 euron vuotuisen lisäpalkkion valiokuntien ulkomailla asuville jäsenille.      

 

Pöyry Oyj:n tilintarkastajana jatkaa varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2002 päätöksen perusteella KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Sixten Nyman.

 

Valtuutukset
Pöyry Oyj:n 11.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia enintään 5 800 000 kappaletta. Tätä valtuutusta ei käytetty raportointikaudella.  

 

Yhtiökokous antoi hallitukselle myös valtuutuksen päättää enintään 300 000 euron suuruisen lahjoituksen antamisesta Aalto-yliopistolle hallituksen erikseen päättämillä ehdoilla. Joulukuussa 2010 Pöyry allekirjoitti Aalto-yliopiston kanssa yhteistyösopimuksen. Osana yhteistyösopimusta Pöyry on kevään yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hyväksynyt lahjoitettavaksi 300 000 euroa Aalto-yliopiston säätiöpääomaan.

 

Konsernin johtoryhmä
Vuoden 2010 lopussa konsernin johtoryhmässä oli yhdeksän (9) jäsentä:
Heikki Malinen, toimitusjohtaja
Ari Asikainen, Energia-liiketoimintaryhmän johtaja
Martin Kuzaj, Teollisuus-liiketoimintaryhmän johtaja
Andy Goodwin, Kaupunki ja liikenne -liiketoimintaryhmän johtaja
Martin Bachmann, Vesi ja ympäristö -liiketoimintaryhmän johtaja (1.2.2010 alkaen)
Norbert Gorny, Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmän johtaja (1.2.2010-31.12.2010)
Richard Pinnock, johtaja, konsernin strateginen kasvu
Camilla Grönholm, henkilöstöjohtaja
Anne Viitala, lakiasiat ja kaupalliset transaktiot

 

Johan Brink, vt. talousjohtaja 23.4.2010 alkaen on osallistunut johtoryhmän työskentelyyn ja kokouksiin.

 

Jarkko Sairanen nimitettiin 15.12.2010 Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmän johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään 1.4.2011.

 

Jukka Pahta nimitettiin 21.12.2010 talousjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään 1.3.2011.

 

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET
Pöyry Oyj:n osakepääoma oli 31.12.2010 yhteensä 14 588 478 euroa. Osakkeiden määrä omat osakkeet mukaan lukien oli tilikauden lopussa 59 413 798.

 

Pöyryn hallussa oli 401 967 omaa osaketta 31.12.2010, mikä on 0,7 prosenttia osakkeiden yhteismäärästä. Niiden markkina-arvo kyseisenä päivänä oli 3,7 miljoonaa euroa.

 

OPTIO-OHJELMAN 2004 MUKAAN MERKITYT OSAKKEET
Pöyryn optio-ohjelman 2004 mukaisesti vuonna 2010 merkittiin 442 400 uutta osaketta. Näiden merkintöjen seurauksena Pöyryn osakkeiden yhteismäärä omat osakkeet mukaan lukien kasvaa 59 413 798 osakkeeseen. Tilikauden lopussa Pöyry Oyj:n voimassa olevan optio-ohjelman 2004 mukaisesti liikkeeseen lasketut osakeoptiot oikeuttavat omistajansa merkitsemään yhteensä 1 253 028 osaketta, mikä nostaisi Pöyryn osakkeiden yhteismäärän 60 666 826 osakkeeseen. Optio-ohjelman piiriin kuuluu noin 40 avainhenkilöä.

 

Kaikkiin osakkeisiin liittyy yksi ääni osaketta kohden ja samat oikeudet osinkoihin. Optio-ohjelman ehdot ovat nähtävissä Pöyryn verkkosivuilla osoitteessa www.poyry.com.

 

OSAKKEEN MARKKINAHINNAT JA KAUPANKÄYNTI
Pöyryn osakkeiden päätöskurssi 31.12.2010 oli 9,15 euroa. Osakkeiden painotettu keskihinta tilikauden aikana oli 9,99 euroa. Korkein noteeraus oli 12,30 euroa ja alin 8,23 euroa. Osakkeen hinta laski 18 prosenttia vuoden 2009 lopusta. Tilikauden aikana NASDAQ OMX Helsingin pörssissä käytiin kauppaa noin 22,7 miljoonalla Pöyryn osakkeella, mikä vastaa noin 226,9 miljoonan euron vaihtoa. Keskimääräinen päivittäinen osakevaihto oli noin 90,062 osaketta eli noin 0,9 miljoonaa euroa.

 

Pöyryn osakkeiden markkina-arvo oli 31.12.2010 yhteensä 539,9 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja 543,6 miljoonaa euroa omat osakkeet mukaan lukien.

 

OMISTUSRAKENNE
Rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä nousi vuoden 2009 lopun 6 933:sta 7 954:ään tilikauden lopussa. Määrä kasvoi 10 prosenttia.

 

Corbis S.A. pysyi suurimpana osakkeenomistajana, ja sen osuus osakkeista oli 31,14 prosenttia. Pöyryn hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth omistaa epäsuorasti veljiensä, Pöyryn hallituksen jäsenen Georg Ehrnroothin ja Carl-Gustaf Ehrnroothin kanssa määräysvallan Corbis S.A:ssa.

 

Tilikauden lopussa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat omistivat yhteensä 12,73 prosenttia osakkeista. Ulkomaisen omistuksen, mukaan lukien Corbis S.A:n omistus, ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien yhteenlaskettu osuus oli 44,81 prosenttia osakkeista.

 

LIPUTUKSET 2010
Pöyry Oyj vastaanotti 5.2.2010 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan 3.2.2010 toteutettujen osakekauppojen seurauksena I.G international Management Limitedin (Corporate Number 201041), Irlanti, hallinnoimien Sijoitusrahastojen omistusosuus alitti viisi prosenttia Pöyry Oyj:n osakkeista. Ilmoituksen mukaan I.G International Management Limited omisti sillä päivämäärällä yhteensä 2 934 342 Pöyry Oyj:n osaketta, mikä on 4,97 prosenttia osakkeista.

 

STRATEGIA
Pöyry julkisti 14.10. konsernin keskeiset strategiset prioriteetit ja ilmoitti käynnistävänsä osana strategian täytäntöönpanoa toiminnan tehostamisohjelman. Samassa yhteydessä Pöyry ilmoitti aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut kaikissa toiminnoissaan Suomessa.

 

Pöyry antoi 28.10. lisätietoja toiminnan tehostamisohjelmaan liittyvien tehostamistoimien toteuttamisesta Suomessa. Suunnitellun kapasiteetin vähennyksen arvioitiin tuolloin vastaavan 450 - 550 henkilöä ja tehostamistoimenpiteillä tavoiteltavien kustannussäästöjen vuositasolla 10-15 miljoonaa euroa. Säästötoimenpiteisiin liittyvien uudelleenjärjestelykulujen arvioitiin olevan 6-10 miljoonaa euroa.

 

Pöyry ilmoitti 8.12. päätöksestään vähentää kapasiteettia noin 400 henkilöllä osana toiminnan tehostamisohjelmaa. Kun kyseinen vähennys lasketaan mukaan, kapasiteetin vähennystarpeeksi Suomessa arvioidaan yhteensä 450-500 henkeä. Parannetun toimintamallin odotetaan olevan toiminnassa vuoden 2011 toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Toimenpiteillä saavutettava liikevoiton parannus on vuositasolla noin 15 miljoonaa euroa.

 

Vuoden 2010 lopussa oli toteutettu noin kaksi kolmasosaa toimenpiteistä, jotka tähtäävät vuositasolla 15 miljoonan euron liikevoiton parannukseen.  Tavoiteltu liikevoiton parannus arvioidaan saavutettavan täysimääräisesti vuoden 2011 loppuun mennessä. Vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä kirjattiin 7,4 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut.

 

 

TÄRKEITÄ TILIKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA
Tammikuussa 2011 Pöyryn Teollisuus-liiketoimintaryhmä sai sopimuksen brasilialaiselta Eldorado Celulose e Papel Ltda'lta 1,5 miljoonaa t/a valkaistua markkinamassaa tuottavan tehtaan päälaiteosastot yhdistävästä (Balance of Plant, BOP) perus- ja detaljisuunnittelusta. Sopimukseen sisältyy myös toimittajien dokumentinhallinta. Tehdas rakennetaan Mato Grosso do Sulin osavaltioon Brasiliassa. Pöyryn sopimuksen arvo on noin 8,4 miljoonaa euroa ja toimeksiannon kesto noin 14 kuukautta. Toimeksianto on jatkoa sopimukselle tehtaan esisuunnittelusta ja infrastruktuurin valmistelutöistä, jonka Pöyry sai vuoden 2010 alussa (ks. pörssitiedoteet 31.3.2010 ja 13.1.2011).

 

Pöyry Oyj vastaanotti 12.1.2011 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan 11.01.2011 toteutettujen osakekauppojen seurauksena Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen (Y-tunnus 0107638-1), Suomi, omistusosuus oli ylittänyt 5 prosenttia Pöyry Oyj:n osakkeista. Ilmoituksen mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen omisti 11.1.2011 yhteensä 2 980 389 Pöyry Oyj:n osaketta, mikä on 5,02 prosenttia osakkeista.

 

Helmikuussa 2011 Pöyryn Teollisuus-liiketoimintaryhmä sai toimeksiannon brasilialaiselta MWV Rigesa Ltda.:lta koskien tämän Santa Catarinan osavaltiossa Brasiliassa sijaitsevan Três Barrasin kartonkitehtaan laajennusta. Toimeksianto sisältää seuraavat sopimukset: EPC Open Book -kokonaistoimitus tehtaan päälaiteosastojen yhdistämisestä, sanotun kokonaistoimituksen toteutuksen EPCM-palvelut sekä asiakkaan projektissa tarvitsemat projektinjohtopalvelut. Pöyryn sopimusten kokonaisarvo on noin BRL 325 miljoonaa (noin 144 miljoonaa euroa), josta suurin osa muodostuu EPC Open Book -kokonaistoimituksesta tehtaan päälaiteosastojen yhdistämiseksi. Sopimukset on allekirjoitettu 7.2.2011. EPC Open Book -kokonaistoimituksen osalta aloitusilmoitus odotetaan saatavan 2011 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, minkä jälkeen tilauksen arvo kirjataan tilauskantaan. Uuden kartonkikoneen odotetaan valmistuvan vuoden 2012 puolivälissä. Sopimusten luonteesta johtuen toimeksiannosta kirjattavan tuloksen odotetaan painottuvan projektin jälkipuoliskolle. (ks pörssitiedote 8.2.2011)

 

Helmikuussa 2011 Pöyry Oyj:n hallitus hyväksyi avainhenkilöstölle uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän. Lisätietoja kannustinjärjestelmästä on tämän tilinpäätöstiedotteen osiossa Henkilöstö sekä 8.2.2011 julkaistussa pörssitiedotteessa.

 

MERKITTÄVIMPIÄ RISKEJÄ JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ
Huolimatta maailmantalouden asteittaisesta elpymisestä vuoden 2010 aikana, mahdollinen uusi taantuma on edelleen riski. Tämä voi aiheuttaa epävarmuuden pitkittymistä ja hidastaa asiakkaiden päätöksentekoa.

 

Suurten projektien laajuus ja monimutkaisuus vaatii tyypillisesti perusteellista ja pitkäkestoista kehitystyötä, johon liittyviä epävarmuustekijöitä ovat mm. rahoituksen saatavuus, valittu toteutuskonsepti sekä investointipäätösten ja projektien aloituksen ajoitus. Nämä ovat tekijöitä, joihin Pöyryn ei ole mahdollista vaikuttaa. Tämä voi heikentää Pöyryn liikevaihtoa ja kannattavuutta.

 

Merkittävä osa Pöyry-konsernin liiketoiminnasta tulee kuntasektorilta ja institutionaalisilta asiakkailta. Useiden maiden lisääntynyt velkaantuneisuus on johtanut siihen, että EU ja kasvava määrä hallituksia ovat päättäneet säästötoimenpiteistä ja kulujen leikkauksista. Näiden odotetaan vaikuttavan negatiivisesti infrastruktuuri-investointeihin jollakin aikavälillä. Vaikutusten suuruutta ja ajoitusta, ja erityisestä tämän vaikutusta Pöyryn liiketoiminnan tyyppisiin palveluihin, on kuitenkin vaikea arvioida. Kuntasektorin asiakkaiden osalta on riski, että paikallishallintojen alenevat verotulot vaikuttavat negatiivisesti infrastruktuuriprojektien rahoitukseen tai lykkäävät niitä.

 

Osa Pöyry-konsernin liikevaihdosta tulee kehittyvistä maista, joista eräissä on poliittisia ja taloudellisia haasteita. Riskinä on, että laskujen maksu näissä maissa toteutettavien projektien osalta viivästyy huomattavasti tai että Pöyry-konserni joutuu kirjaamaan luottotappioita. Merkittävin riski tässä suhteessa on saatava Venezuelan infrastruktuuriprojekteista, jota on kuvattu tarkemmin tämän raportin osiossa 'Rahavirta ja rahoitus'. Riskin hallitsemiseksi yhtiöllä on systemaattinen prosessi saatavien seuraamiseksi ja perimiseksi. Pöyryn taloudellinen asema on hyvä ja tase vahva.

 

MARKKINANÄKYMÄT VUODELLE 2011
Monet talousindikaattorit viittaavat siihen, että maailmantalous on palaamassa kasvu-uralle pitkähkön laskusuhdanteen jälkeen. Silti esimerkiksi Euroopassa maiden välillä on talousnäkymien suhteen suuria eroja. Talouskasvua on osittain elvyttänyt kasvava teollisuustuotanto. Kapasiteetin käyttöasteet ovat kuitenkin vasta vähitellen saavuttamassa tasoja, joilla asiakkaat alkavat investoida uuteen kapasiteettiin. Teollistuneilla alueilla kasvua voidaan jo pitää - jatkuvana ja kehittyvien alueiden ennustetaan jatkavan dynaamista kasvuaan. Myönteiset ennusteet tulevasta kehityksestä ovat nostaneet muun muassa hyödykkeiden ja raaka-aineiden hintoja, mikä voi lisätä osaltaan vähitellen investointeja.

 

Pöyryn liiketoiminnalle relevanteilla energia- ja teollisuusaloilla pitkän aikavälin kysyntään vaikuttavat perustekijät ovat vakaalla pohjalla. Teollisuussektoreilla kysyntä keskittyy enenevässä määrin kehittyville markkinoille. Talouskriisi ja sääntelyyn liittyvä epävarmuus ovat pitkittäneet investointeja koskevia päätöksentekoprosesseja, mutta talousympäristön kohenemisen odotetaan lisäävän vähitellen sektoreiden investointiaktiviteettia.

 

Useat globaalit megatrendit tukevat liikenne- ja kiinteistöinvestointeja markkinoilla, joilla Pöyry toimii, ja investointiaktiviteetin odotetaan yleisesti jatkuvan vakaana tai kasvavan. Vedenjakelu- ja sanitaatiosegmentissä julkisen sektorin investointien odotetaan pysyvän Euroopassa vaatimattomina. Vesi- ja ympäristöalan osaamiseen kohdistuvan peruskysynnän odotetaan kuitenkin luovan kysyntää Pöyryn tarjoamille palveluille. Liikenneprojekteissa julkisen sektorin ja julkisen ja yksityisen sektorin partnership investointien odotetaan jatkuvan keskipitkällä aikavälillä.

 

Talousympäristön kohenemisen odotetaan lisäävän liikkeenjohdon konsultointipalvelujen kysyntää.

 

NÄKYMÄT VUODEN 2011 ENSIMMÄISELLE VUOSIPUOLISKOLLE
Pöyryn liiketoiminta perustuu pääosin asiakkaiden uusiin investointeihin ja suurin osa liiketoiminnasta on myös luonteeltaan jälkisyklistä. Asiakkaiden investointipäätösten ajoitusta ja projektien aloitusajankohtaa on vaikea arvioida. Näiden epävarmuustekijöiden vuoksi Pöyryn tulosennuste annetaan vain vuoden 2011 ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan vuoden 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla verrattuna vuoden 2010 vastaavaan ajankohtaan. Konsernin vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan vuoden 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla paranevan merkittävästi verrattuna vuoden 2010 vastaavan ajankohdan liikevoittoon ilman uudelleenjärjestelykuluja. Pöyry päivittää tulosennustetta heti kun tarkempaa tietoa on saatavilla.

 

Liiketoimintaryhmien näkymät vuoden 2011 ensimmäiselle vuosipuoliskolle:
Parhaat edellytykset liikevaihdon kasvulle ovat Energia- ja Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmissä. Liikevaihdon odotetaan paranevan myös Teollisuus-liiketoimintaryhmässä. Kaupunki ja liikenne- sekä Vesi ja ympäristö -liiketoimintaryhmien liikevaihdon odotetaan pysyvän vakaana. Energia-, Teollisuus-, ja Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmien liikevoiton odotetaan paranevan merkittävästi, ottaen huomioon vertailuajankohdan matalat luvut.  Vesi ja ympäristö -liiketoimintaryhmän liikevoiton odotetaan paranevan ja Kaupunki ja liikenne -liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan pysyvän vakaana.

 

HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOKSI
Pöyry-konsernin emoyhtiön Pöyry Oyj:n tulos vuodelta 2010 oli 12 145 936,80 euroa, ja kertyneet voittovarat olivat 89 681 088,17 euroa. Voitonjakokelpoiset varat olivat siis yhteensä 101 827 024,97 euroa. Pöyry Oyj:n hallitus ehdottaa 10.3.2011 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 maksetaan osinkoa 0,10 euroa (0,10) osakkeelta. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä on 59 011 650 ja osinkojen kokonaismäärä siten 5 901 165,00 euroa. Hallitus ehdottaa, että osingot maksetaan 22.3.2011.

 

Tilintarkastuskertomus on päivätty 7.2.2011.

 

Vantaalla 7.2.2011
PÖYRY OYJ
Hallitus

 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010
Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34:n mukaisesti noudattaen samoja laatimisperiaatteita kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Kaikki tilinpäätöksessä esitetyt luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa voi poiketa ilmoitetusta summasta.

 

Konserni otti vuoden 2010 alussa käyttöön tarkistetun IFRS 3 -standardin (Liiketoimintojen yhdistäminen) ja tarkistetun IAS 27 -standardin (Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös). Tarkistettujen standardien ja tulkintojen käyttöönotto ei vaikuta olennaisesti osavuosikatsaukseen. Konserni kirjaa vuoden 2010 alusta yrityskaupoista johtuvat konsultointipalkkiot liiketoiminnan muiksi kuluiksi. Vähemmistön osuudet arvostetaan suhteelliseen osuuteen todennettavissa olevasta nettovarallisuudesta.

 

Tämän tilinpäätöksen koko vuoden luvut on tarkastettu. Tilintarkastuskertomus on päivätty 7.2.2011.

 

 

 

PÖYRY-KONSERNI                
                 
LAAJA TULOSLASKELMA                
Milj. euroa  10-12/2010  10-12/2009    1-12/2010    1-12/2009
                 
                 
LIIKEVAIHTO   186,0   161,5   681,6   673,5
                 
Liiketoiminnan muut tuotot   0,4   0,3   1,0   0,8
                 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,4   -0,1   0,7   0,5
                 
Materiaalit ja tarvikkeet   -2,9   -2,2   -10,6   -7,0
Ulkopuoliset palvelut, alikonsultointi -31,1   -26,8   -101,8   -90,6
Henkilöstökulut   -108,2   -93,3   -404,5   -401,5
Poistot   -2,2   -2,0   -8,1   -8,2
Liiketoiminnan muut kulut   -36,3   -36,7   -152,5   -155,9
                 
LIIKEVOITTO   6,1   0,7   5,8   11,6
% liikevaihdosta   3,3   0,4   0,9   1,7
                 
Rahoitustuotot   0,5   0,8   1,9   5,0
Rahoituskulut   -1,3   -1,3   -5,4   -5,6
Kurssierot   1,1   1,0   2,0   1,4
                 
VOITTO ENNEN VEROJA   6,4   1,2   4,3   12,4
% liikevaihdosta   3,4   0,7   0,6   1,8
                 
Tuloverot   -1,3   0,2   -3,9   -4,4
                 
KONSERNIN VOITTO   5,1   1,4   0,4   8,0
                 
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT              
                 
Muuntoerät   1,8   2,2   7,2   4,2
                 
LAAJA TULOS   6,9   3,6   7,6   12,2
                 
Voiton jakautuminen:                
Emoyhtiön omistajille   5,0   1,0   0,1   6,5
Määräysvallattomille omistajille   0,1   0,4   0,3   1,5
                 
Laajan tuloksen jakautuminen                
Emoyhtiön omistajille   6,6   3,2   7,2   10,7
Määräysvallattomille omistajille   0,3   0,4   0,4   1,5
                 
Tulos/osake, emoyhtiön omistajille              
kuuluva osuus, euroa   0,08   0,02   0,00   0,11
Laimennusvaikutuksella korjattu 0,08   0,02   0,00   0,11
                 
                 

 

TASE                
Milj. euroa         31.12.2010 31.12.2009
                 
VASTAAVAA                
                 
PITKÄAIKAISET VARAT                
Liikearvo           116,7   101,3
Aineettomat hyödykkeet           5,2   5,4
Aineelliset hyödykkeet           16,2   16,6
Osakkeet, osakkuusyhtiöt           6,1   5,5
Osakkeet, muut           2,1   1,9
Lainasaamiset           1,7   1,5
Laskennalliset verosaamiset           11,5   9,5
Eläkesaatavat           0,6   0,3
Muut pitkäaikaiset saamiset           8,4   7,5
Yhteensä           168,5   149,5
                 
LYHYTAIKAISET VARAT                
Keskeneräiset työt           81,6   78,8
Myyntisaamiset           161,4   127,3
Lainasaamiset           0,1   0,1
Muut saamiset           7,8   7,5
Siirtosaamiset           14,1   10,2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti              
kirjattavat rahoitusvarat           11,4   27,9
Rahavarat           87,6   114,1
Yhteensä           364,0   365,9
                 
YHTEENSÄ           532,5   515,4
                 
VASTATTAVAA                
                 
OMA PÄÄOMA                
                 
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA          
Osakepääoma           14,6   14,6
Vararahasto           3,4   2,9
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto         58,5   56,6
Muuntoero           -11,6   -18,2
Kertyneet voittovarat           115,0   120,2
Yhteensä           179,9   176,0
Määräysvallattomien omistajien osuus         7,2   8,0
Oma pääoma yhteensä           187,1   184,0
                 
VELAT                
                 
PITKÄAIKAISET VELAT                
Korolliset pitkäaikaiset velat           85,3   101,3
Eläkevelvoitteet           8,2   7,4
Laskennallinen verovelka           2,9   1,7
Muut pitkäaikaiset velat           3,1   2,3
Yhteensä           99,5   112,7
                 
LYHYTAIKAISET VELAT                
Korollisten pitkäaikaisten velkojen lyhennykset       19,6   19,8
Lyhytaikaiset korolliset velat           0,6   1,7
Varaukset           16,6   8,3
Saadut projektiennakot           66,2   66,0
Ostovelat           30,0   21,5
Muut lyhytaikaiset velat           31,3   29,3
Kauden verotettavaan tulokseen              
perustuvat verovelat           3,9   4,2
Siirtovelat           77,7   68,0
Yhteensä           245,9   218,8
                 
YHTEENSÄ           532,5   515,4
                 

 

 

RAHAVIRTALASKELMA                
Milj. euroa    10-12/2010    10-12/2009    1-12/2010    1-12/2009
                 
LIIKETOIMINTA                
Tilikauden voitto   5,1   1,4   0,4   8,0
Osakepohjaisten kannustinjärjestelmien              
kulukirjaus   0,0   0,2   1,9   1,2
Poistot ja arvonalentumiset   2,2   2,0   8,1   8,2
Käyttöomaisuuden myyntivoitot -0,1   0,0   -0,1   0,0
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,0   0,8   -0,3   0,2
Rahoitustuotot ja -kulut   -3,3   -0,5   -1,5   -0,8
Tuloverot   1,3   -0,2   3,9   4,4
Keskeneräisten töiden muutos   32,7   7,7   -2,9   -9,5
Myynti- ja muiden saamisten muutos -29,4   8,3   -39,6   18,3
Saatujen projektiennakoiden muutos 6,7   6,8   0,2   -7,6
Osto- ja muiden velkojen muutos 17,9   -0,1   28,7   -16,9
Saadut rahoitustuotot   0,7   1,8   2,1   5,0
Maksetut rahoituskulut   -1,7   -2,7   -5,4   -5,7
Maksetut tuloverot   -3,1   0,8   -8,7   -15,2
                 
Liiketoiminnan nettorahavirta   29,1   26,3   -13,1   -10,4
                 
INVESTOINNIT                
Investoinnit konserniyhtiö-                
osakkeisiin vähennettynä hankinta-              
hetken rahavaroilla   -0,7   -0,4   -9,7   -10,6
Investoinnit muihin osakkeisiin   0,0   -0,2   0,0   -0,2
Investoinnit käyttöomaisuuteen   -2,0   -0,9   -6,8   -4,7
Myydyt muut osakkeet   0,0   0,0   0,0   0,0
Käyttöomaisuuden myynti   0,2   -0,1   0,4   0,3
                 
Investointien nettorahavirta   -2,5   -1,6   -16,1   -15,2
                 
Nettorahavirta ennen rahoitusta   26,6   24,7   -29,2   -25,6
                 
RAHOITUS                
Uudet lainat   -0,2   0,0   0,0   20,0
Lainojen lyhennykset   -10,1   -9,4   -19,9   -20,5
Lyhytaikaisen rahoituksen muutos 0,2   -0,5   -0,7   0,7
Maksetut osingot   0,0   -0,3   -6,7   -39,0
Omien osakkeiden hankinta   0,0   0,0   0,0   -1,9
Osakemerkintä   0,4   0,3   1,9   0,4
                 
Rahoituksen nettorahavirta   -9,7   -9,9   -25,4   -40,3
                 
Rahavarojen ja muiden likvidien                
varojen muutos   16,9   14,8   -54,6   -65,9
                 
Rahavarat ja muut likvidit varat                
kauden alussa   77,6   128,9   142,0   203,7
                 
Rahoitusvarojen käyvän arvon muutos -0,1   -0,5   -0,1   0,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 4,6   -1,2   11,7   4,1
                 
Rahavarat ja muut likvidit varat 31.12. 99,0   142,0   99,0   142,0
                 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti              
kirjattavat rahoitusvarat   11,4   27,9   11,4   27,9
Rahavarat   87,6   114,1   87,6   114,1
                 
Rahavarat ja muut likvidit varat   99,0   142,0   99,0   142,0

 

 

OMAN PÄÄOMAN        
MUUTOKSET       Sijoitetun  
        vapaan  
    Yli-   oman pää-  
Milj. Osake- kurssi- Vara- oman Muunto-
euroa pääoma rahasto rahasto rahasto erot
           
Oma pääoma          
 1.10.2009 14,6 0,0 2,8 56,3 -20,5
           
Optioilla          
 merkityt          
 osakkeet       0,3  
Osingonjako          
Kannustin          
järjestelmien        
 kulukirjaus          
Määräys          
vallattomien          
 omistajien          
 osuus,          
muutos          
Tilikauden          
 laaja tulos         2,2
Muutokset          
 yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,3 2,2
           
Oma pääoma          
31.12.2009 14,6 0,0 2,9 56,6 -18,2
           
Oma pääoma          
 1.1.2009 14,6 32,4 20,5 5,8 -22,4
           
Optioilla          
 merkityt          
 osakkeet       0,4  
Osingonjako          
Omien          
 osakkeiden          
 hankinta          
Siirto          
 sijoitetun          
 vapaan          
 oman          
pääoman          
 rahastoon   -32,4 -18,0 50,4  
Siirto,          
 voittovarat     0,3    
Kannustin          
järjestelmien        
 kulukirjaus          
Määräys          
vallattomien          
 omistajien          
osuus,          
 muutos          
Tilikauden          
laaja tulos         4,2
Muutokset          
 yhteensä 0,0 -32,4 -17,7 50,8 4,2
           
Oma pääoma          
 31.12.2009 14,6 0,0 2,9 56,6 -18,2
Oma pääoma          
 1.10.2010 14,6 0,0 3,2 58,1 -12,8
           
Optioilla          
merkityt          
 osakkeet       0,4  
Osingonjako          
Osakepohjaisten        
 kannustin          
järjestelmien        
 kulukirjaus          
Tilikauden          
laaja tulos     0,2   1,2
Muutokset          
yhteensä 0,0 0,0 0,2 0,4 1,2
           
Oma pääoma          
 31.12.2010 14,6 0,0 3,4 58,5 -11,6
           
Oma pääoma          
1.1.2010 14,6 0,0 2,9 56,6 -18,2
           
Optioilla          
merkityt          
 osakkeet       1,9  
Osingonjako          
Osakepohjaisten        
 kannustin          
järjestelmien        
 kulukirjaus          
Tilikauden          
 laaja tulos     0,5   6,6
Muutokset          
 yhteensä 0,0 0,0 0,5 1,9 6,6
           
Oma pääoma          
31.12.2010 14,6 0,0 3,4 58,5 -11,6
           
           
        Määräys-  
        vallattomien Oma
Milj. Muunto- Voitto-   omistajien pääoma
euroa erot varat Yhteensä osuus yhteensä
           
Oma pääoma          
 1.10.2009 -20,5 118,8 172 7,6 179,6
           
Optioilla          
 merkityt          
 osakkeet     0,3   0,3
Osingonjako     0 0,1 0,1
Kannustin          
järjestelmien          
 kulukirjaus   0,2 0,2   0,2
Määräys          
vallattomien          
 omistajien          
 osuus,          
muutos   0,1 0,1   0,1
Tilikauden          
 laaja tulos 2,2 1 3,2 0,4 3,6
Muutokset          
 yhteensä 2,2 1,3 3,8 0,5 4,3
           
Oma pääoma          
31.12.2009 -18,2 120,2 176 8 184
           
Oma pääoma          
 1.1.2009 -22,4 152,5 203,4 7,7 211,1
           
Optioilla          
 merkityt          
 osakkeet     0,4   0,4
Osingonjako   -37,9 -37,9 -1,1 -39
Omien          
 osakkeiden          
 hankinta   -1,9 -1,9   -1,9
Siirto          
 sijoitetun          
 vapaan          
 oman          
pääoman          
 rahastoon     0   0
Siirto,          
 voittovarat   -0,3 0   0
Kannustin          
järjestelmien          
 kulukirjaus   1,2 1,2   1,2
Määräys          
vallattomien          
 omistajien          
osuus,          
 muutos   0,1 0,1 -0,1 0
Tilikauden          
laaja tulos 4,2 6,5 10,7 1,5 12,2
Muutokset          
 yhteensä 4,2 -32,3 -27,4 0,3 -27,1
           
Oma pääoma          
 31.12.2009 -18,2 120,2 176 8 184
Oma pääoma          
 1.10.2010 -12,8 110,2 173,3 7 180,3
           
Optioilla          
merkityt          
 osakkeet     0,4   0,4
Osingonjako     0   0
Osakepohjaisten          
 kannustin          
järjestelmien          
 kulukirjaus   -0,4 -0,4   -0,4
Tilikauden          
laaja tulos 1,2 5,2 6,6 0,2 6,8
Muutokset          
yhteensä 1,2 4,8 6,6 0,2 6,8
           
Oma pääoma          
 31.12.2010 -11,6 115 179,9 7,2 187,1
           
Oma pääoma          
1.1.2010 -18,2 120,2 176 8 184
           
Optioilla          
merkityt          
 osakkeet     1,9   1,9
Osingonjako   -5,9 -5,9 -1,2 -7,1
Osakepohjaisten          
 kannustin          
järjestelmien          
 kulukirjaus   0,6 0,6   0,6
Tilikauden          
 laaja tulos 6,6 0,1 7,2 0,4 7,6
Muutokset          
 yhteensä 6,6 -5,2 3,9 -0,7 3,1
           
Oma pääoma          
31.12.2010 -11,6 115 179,9 7,2 187,1
           

 

 

KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT  10-12/2010  10-12/2009  1-12/2010    1-12/2009
                 
Sijoitetun pääoman tuotto, %           2,6   5,3
                 
Oman pääoman tuotto, %           0,2   4,1
                 
Omavaraisuusaste, %           40,1   40,9
                 
Velkaantumisaste, %           3,5   -10,5
                 
Nettovelat, milj. euroa           6,5   -19,3
                 
Maksuvalmius           1,5   1,7
                 
Konsultointi ja suunnittelu, milj. euroa           521,1   483,6
Kokonaistoimitukset, milj. euroa           5,1   2,1
Tilauskanta yhteensä, milj. euroa           526,2   485,7
                 
Bruttoinvestoinnit, operatiiviset,                
milj. euroa   2,0   1,0   6,8   4,8
Osuus liikevaihdosta, %   1,1   0,6   1,0   0,7
                 
Bruttoinvestoinnit osakkeisiin,                
milj. euroa   0,7   0,8   11,8   5,0
Osuus liikevaihdosta, %   0,4   0,5   1,8   0,7
                 
Henkilöstö konserniyhtiöissä                
keskimäärin           6611   7052
Henkilöstö osakkuusyrityksissä                
keskimäärin           138   142
                 
Henkilöstö konserniyhtiöissä 31.12.           6801   6530
Henkilöstö osakkuusyrityksissä 31.12.           136   141
                 

 

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT    10-12/2010    10-12/2009    1-12/2010    1-12/2009
                 
Tulos/osake, euroa   0,08   0,02   0,00   0,11
Laimennusvaikutuksella korjattu   0,08   0,02   0,00   0,11
Oma pääoma/osake, euroa           3,03   2,98
                 
Osingonjako, milj. euroa             1) 5,9
                 
Osinko/osake, euroa             1) 0,10
                 
Osinko/tulos, %             1) 90,9
                 
Efektiivinen osinkotuotto, %             1) 0,9
                 
Hinta/voitto -suhde (P/E)           n/a   101,5
                 
Osakkeiden osakeantioikaistu kurssikehitys, euroa            
Keskikurssi           9,99   9,78
Ylin kurssi           12,30   13,17
Alin kurssi           8,23   7,55
Vuoden lopun kurssi           9,15   11,17
                 
Osakekannan markkina-arvo,                
ulkona olevat osakkeet, milj. euroa           539,9   654,5
omat osakkeet, milj. euroa           3,7   4,2
                 
Osakkeiden vaihto                
Osakkeet, 1000 kpl           22 696   20 556
Vaihdon osuus kokonaismäärästä, %           38,3   35,1
                 
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä, 1000 kpl            
Keskimäärin vuoden aikana           59 221   58 509
Vuoden lopussa           59 414   58 971
                 
1) Hallituksen ehdotus.                
                 

 

AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS        
Milj. euroa    10-12/2010    10-12/2009    1-12/2010    1-12/2009
                 
Aineettomat hyödykkeet                
Kirjanpitoarvo kauden alussa   5,4   5,3   5,4   6,2
Hankitut yhtiöt   0,0   0,0   0,5   0,0
Investoinnit   0,3   0,5   1,5   1,2
Vähennykset   0,0   0,0   0,0   0,0
Poistot   -0,7   -0,5   -2,3   -2,2
Muuntoero   0,4   0,1   0,3   0,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa   5,2   5,4   5,2   5,4
                 
Aineelliset hyödykkeet                
Kirjanpitoarvo kauden alussa   16,4   17,3   16,6   18,8
Hankitut yhtiöt   0,0   0,0   0,2   0,0
Investoinnit   0,9   0,3   4,5   3,4
Vähennykset   -0,1   0,0   -0,3   -0,4
Poistot   -1,3   -1,5   -5,6   -6,0
Muuntoero   0,3   0,5   0,8   0,8
Kirjanpitoarvo kauden lopussa   16,2   16,6   16,2   16,6
                 
                 
VASTUUSITOUMUKSET                
Milj. euroa            1-12/2010    1-12/2009
                 
Muusta omasta sitoumuksesta                
Pantatut arvopaperit           1,4   2,0
Projekti- ja muut takaukset           55,1   55,0
Riita-asiat ja oikeudenkäynnit           0,0   3,0
Yhteensä           56,5   60,0
                 
Muiden puolesta                
Pantatut arvopaperit           0,2   0,0
Muut vastuut           0,0   0,1
Yhteensä           0,2   0,1
                 
Vuokra- ja leasingvastuut           100,7   111,0
                 
Projektitakaukset ovat normaaleja projektitoimintaan liittyviä vastuusitoumuksia, jotka on
annettu esimerkiksi tarjouksen tai sopimuksen mukaisen suorituksen vakuudeksi.    
                 
Edellisen tilikauden aikana Pöyryn tytäryhtiötä kohtaan esitettiin arvoltaan merkittävämpi verovaade, joka liittyi Pöyryn omistusta aikaisempiin tapahtumiin sanotussa tytäryhtiössä. Tämä vaade on tilikauden aikana katettu kolmannen tahon toimesta annetulla vaateen määrää vastaavalla sitoumuksella, jonka vakuudeksi on talletettu vaateen määrää vastaava summa pankin sulkutilille, jonka edunsaajana on sanottu Pöyryn tytäryhtiö. Järjestelyn seurauksena Pöyryn tytäryhtiön riski vaateeseen liittyen on tosiasiassa poistunut.  
 
 
 
 

 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT            1-12/2010    1-12/2009
                 
Pöyry-konsernin lähipiiriin kuuluvat tytär- ja osakkuusyhtiöt,          
hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja (toimitusjohtajan sijainen 2009) ja        
johtoryhmän jäsenet. Lähipiiriin kuuluu lisäksi Corbis S.A.          
                 
Hallituksen, toimitusjohtajan (ja toimitusjohtajan sijaisen 2009) ja      
johtoryhmän henkilöstöetuudet                
Palkat, tulospalkkiot ja muut lyhytaikaiset              
henkilöstöetuudet           5,2   3,4
                 
Lähipiirin osake- ja optio-oikeusomistukset, optio-ohjelma 2004        
Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja (toimitusjohtajan sijainen 2009) ja        
johtoryhmän jäsenet omistivat 31.12.2010 yhteensä 165 418 osaketta        
ja 48 450 optio-oikeutta (vuoden 2009 lopussa 179 676            
osaketta ja 108 227 vuoden 2004 optio-oikeutta).            
Optiot oikeuttavat merkitsemään 193 800 osaketta, mikä vastaa        
0,3 prosenttia yhtiön osakemäärästä ja äänimäärästä.            
                 
Osakepalkkiojärjestelmä 2008-2010                
Hallitus on joulukuussa 2007 hyväksynyt osake-              
omistukseen perustuvan kannustinjärjestelmän Pöyry-            
konsernin avainhenkilöstölle. Järjestelmä käsittää            
kolme ansaintajaksoa jotka ovat kalenterivuodet              
2008, 2009 ja 2010.                
                 
Optio-ohjelma 2004 ja osakepalkkiojärjestelmä              
2008-2010 on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa.          
                 
Omat osakkeet                
Pöyry Oyj omisti vuoden 2010 lopussa 401 967 omaa osaketta,        
mikä vastaa 0,7 prosenttia yhtiön osakemäärästä.            
                 
Lähipiiritapahtumat osakkuusyhtiöiden kanssa            
Liiketapahtumat osakkuusyhtiöiden kanssa              
tapahtuvat käypään markkinahintaan.                
                 
Myynti osakkuusyhtiöille           0,2   0,1
Lainat osakkuusyhtiöille           0,1   0,1
Myyntisaamiset osakkuusyhtiöiltä           0,2   0,0

 

TOIMINTASEGMENTIT                
Milj. euroa          1-12/2010    1-12/2009  
                 
LIIKEVAIHTO                
Energia         171,2   173,9  
Teollisuus         159,8   162,0  
Kaupunki & liikenne         197,2   184,5  
Vesi & ympäristö         79,3   86,5  
Liikkeenjohdon konsultointi         73,6   68,5  
Kohdistamaton         0,5   -1,9  
Yhteensä         681,6   673,5  
                 
LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO                
Milj. euroa/osuus liikevaihdosta %           %   %
                 
Energia         4,4 2,5 5,9 3,4
Teollisuus         -11,8 -7,4 -10,1 -6,2
Kaupunki & liikenne         17,8 9,0 14,9 8,1
Vesi & ympäristö         1,3 1,7 4,9 5,7
Liikkeenjohdon konsultointi         -0,5 -0,6 -0,4 -0,7
Kohdistamaton         -5,4   -3,6  
LIIKEVOITTO YHTEENSÄ         5,8 0,9 11,6 1,7
Rahoitustuotot ja -kulut         -1,5   0,8  
VOITTO ENNEN VEROJA         4,3   12,4  
Tuloverot         -3,9   -4,4  
KAUDEN VOITTO         0,4   8,0  
Jakautuminen:                
Emoyhtiön omistajille         0,1   6,5  
Määräysvallattomille omistajille         0,3   1,5  
                 
LIIKEVOITTO ENNEN UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA          
Energia         6,4 3,7 7,8 4,5
Teollisuus         -6,3 -3,9 -3,5 -2,2
Kaupunki & liikenne         18,5 9,4 15,5 8,4
Vesi & ympäristö         1,9 2,4 5,1 6,0
Liikkeenjohdon konsultointi         1,7 2,3 1,2 1,8
Kohdistamaton         -4,9   -3,6  
Liikevoitto yhteensä         17,3 2,5 22,5 3,3
                 
TILAUSKANTA                
Energia         183,2   171,0  
Teollisuus         66,0   39,3  
Kaupunki & liikenne         187,6   194,8  
Vesi & ympäristö         66,5   62,3  
Liikkeenjohdon konsultointi         22,9   18,0  
Kohdistamaton         0,0   0,3  
Yhteensä         526,2   485,7  
                 
Konsultointi ja suunnittelu         521,1   483,6  
Kokonaistoimitukset         5,1   2,1  
Yhteensä         526,2   485,7  
                 
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN                
Pohjoismaat         194,1   194,4  
Muu Eurooppa         304,5   323,7  
Aasia         44,6   54,7  
Pohjois-Amerikka         28,6   20,0  
Etelä-Amerikka         73,9   50,3  
Muut         35,9   30,4  
Yhteensä         681,6   673,5  
                 
HENKILÖSTÖ                
Energia         1 463   1 402  
Teollisuus         2 083   1 790  
Kaupunki & liikenne         1 724   1 858  
Vesi & ympäristö         891   908  
Liikkeenjohdon konsultointi         498   451  
Kohdistamaton         142   121  
Yhteensä 31.12.         6 801   6 530  
                 

 

TOIMINTASEGMENTIT                
Milj. euroa   1-3/10   4-6/10   7-9/10   10-12/10
                 
LIIKEVAIHTO                
Energia   42,8   41,1   44,3   43,0
Teollisuus   35,8   40,1   37,2   46,7
Kaupunki & liikenne   47,5   52,0   42,6   55,1
Vesi & ympäristö   19,3   19,9   18,9   21,2
Liikkeenjohdon konsultointi   17,2   18,5   18,0   19,9
Kohdistamaton   0,1   0,1   0,2   0,1
Yhteensä   162,7   171,7   161,2   186,0
                 
LIIKEVOITTO                
Energia   0,4   0,4   1,0   2,6
Teollisuus   -4,3   -1,7   -0,8   -5,0
Kaupunki & liikenne   3,6   3,2   1,6   9,4
Vesi & ympäristö   0,5   0,8   0,0   0,0
Liikkeenjohdon konsultointi   0,3   -1,6   -1,0   1,8
Kohdistamaton   -1,0   -1,0   -0,6   -2,8
LIIKEVOITTO YHTEENSÄ   -0,4   0,0   0,1   6,1
Rahoitustuotot ja -kulut   -0,2   -0,7   -0,9   0,3
VOITTO ENNEN VEROJA   -0,6   -0,7   -0,8   6,4
Tuloverot   -0,5   -0,8   -1,3   -1,3
KAUDEN VOITTO   -1,1   -1,5   -2,1   5,1
Jakautuminen:                
Emoyhtiön omistajille   -0,9   -1,7   -2,3   5,0
Määräysvallattomille omistajille   -0,2   0,2   0,2   0,1
                 
LIIKEVOITTO, %                
Energia   1,0   1,0   2,3   6,0
Teollisuus   -12,0   -4,2   -2,2   -10,7
Kaupunki & liikenne   7,6   6,2   3,8   17,0
Vesi & ympäristö   2,6   4,0   0,0   0,2
Liikkeenjohdon konsultointi   1,7   -8,6   -5,6   9,2
Konserni   -0,2   0,0   0,1   3,3
                 
LIIKEVOITTO ENNEN UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA        
Energia   1,4   0,6   0,8   3,6
Teollisuus   -4,1   -1,3   -1,0   0,1
Kaupunki & liikenne   3,6   3,3   1,6   10,0
Vesi & ympäristö   0,5   0,8   0,0   0,6
Liikkeenjohdon konsultointi   0,3   0,6   -0,8   1,6
Kohdistamaton   -1,0   -1,0   -0,6   -2,3
Liikevoitto yhteensä   0,9   2,8   0,1   13,5
                 
LIIKEVOITTO ENNEN UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA %        
Energia   3,4   1,5   1,8   8,4
Teollisuus   -11,5   -3,2   -2,7   0,2
Kaupunki & liikenne   7,6   6,3   3,8   18,1
Vesi & ympäristö   2,6   4,0   0,0   2,8
Liikkeenjohdon konsultointi   1,7   3,2   -4,4   8,0
Konserni   0,6   1,6   0,1   7,3
                 
TILAUSKANTA                
Energia   175,5   191,2   183,4   183,2
Teollisuus   69,6   82,5   72,5   66,0
Kaupunki & liikenne   193,6   199,6   196,1   187,6
Vesi & ympäristö   70,5   72,5   70,6   66,5
Liikkeenjohdon konsultointi   20,5   23,8   21,1   22,9
Kohdistamaton   0,0   0,0   0,0   0,0
Yhteensä   529,7   569,6   543,7   526,2
                 
Konsultointi ja suunnittelu   527,9   564,3   538,5   521,1
Kokonaistoimitukset   1,8   5,3   5,2   5,1
Yhteensä   529,7   569,6   543,7   526,2
                 
                 
TOIMINTASEGMENTIT                
Milj. euroa                
    1-3/09   4-6/09   7-9/09   10-12/09
LIIKEVAIHTO                
Energia   48,3   41,6   40,0   44,0
Teollisuus   51,3   45,6   31,5   33,6
Kaupunki & liikenne   48,9   46,3   42,6   46,7
Vesi & ympäristö   21,0   22,0   20,6   22,9
Liikkeenjohdon konsultointi   17,8   17,8   15,1   17,8
Kohdistamaton   0,5   0,7   0,4   -3,5
Yhteensä   187,8   174,0   150,2   161,5
                 
LIIKEVOITTO                
Energia   3,2   1,3   0,6   0,8
Teollisuus   -0,9   -0,4   -3,6   -5,2
Kaupunki & liikenne   3,8   3,4   3,7   4,0
Vesi & ympäristö   0,8   1,5   1,1   1,5
Liikkeenjohdon konsultointi   -0,6   -0,4   -0,1   0,7
Kohdistamaton   -1,1   -0,8   -0,6   -1,1
LIIKEVOITTO YHTEENSÄ   5,2   4,6   1,1   0,7
Rahoitustuotot ja -kulut   1,1   -0,5   -0,3   0,5
VOITTO ENNEN VEROJA   6,3   4,1   0,8   1,2
Tuloverot   -2,0   -1,8   -0,8   0,2
KAUDEN VOITTO   4,3   2,3   0,0   1,4
Jakautuminen:                
Emoyhtiön omistajille   3,8   2,1   -0,4   1,0
Määräysvallattomille omistajille   0,5   0,2   0,4   0,4
                 
LIIKEVOITTO, %                
Energia   6,6   3,1   1,5   1,9
Teollisuus   -1,8   -0,9   -11,4   -15,5
Kaupunki & liikenne   7,8   7,3   8,7   8,6
Vesi & ympäristö   3,8   6,8   5,3   6,7
Liikkeenjohdon konsultointi   -3,4   -2,2   -0,7   3,6
Yhteensä   2,8   2,6   0,7   0,4
                 
LIIKEVOITTO ENNEN UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA        
Energia   3,2   2,1   1,3   1,2
Teollisuus   1,5   2,5   -2,2   -5,3
Kaupunki & liikenne   4,1   3,5   3,7   4,2
Vesi & ympäristö   0,8   1,6   1,2   1,6
Liikkeenjohdon konsultointi   -0,2   0,3   -0,1   1,2
Kohdistamaton   -1,1   -0,8   -0,6   -1,1
Liikevoitto yhteensä   8,3   9,2   3,3   1,8
                 
LIIKEVOITTO ENNEN UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA %        
Energia   6,6   5,0   3,3   2,7
Teollisuus   2,9   5,5   -7,0   -15,8
Kaupunki & liikenne   8,4   7,6   8,7   9,0
Vesi & ympäristö   3,8   7,3   5,8   7,0
Liikkeenjohdon konsultointi   -1,1   1,7   -0,7   6,7
Konserni   4,4   5,3   2,2   1,1
                 
TILAUSKANTA                
Energia   180,4   178,5   173,6   171,0
Teollisuus   66,8   57,5   48,7   39,3
Kaupunki & liikenne   198,2   202,0   202,4   194,8
Vesi & ympäristö   78,8   75,5   69,0   62,3
Liikkeenjohdon konsultointi   21,6   19,3   20,1   18,0
Kohdistamaton   0,6   1,3   0,1   0,3
Yhteensä   546,4   534,1   513,9   485,7
                 
Konsultointi ja suunnittelu   539,8   530,7   510,8   483,6
Kokonaistoimitukset   6,6   3,4   3,1   2,1
Yhteensä   546,4   534,1   513,9   485,7
                 
                 

 

HANKINNAT                
                 
HANKITUT LIIKETOIMINNOT 2010                
            Hankinta-   Hankittu
Yritykset ja liiketoiminta           ajankohta   prosenttiosuus
                 
Silviconsult Engenharia Ltda           9.11.2010   60
Yhtiö tarjoaa ratkaisuja sekä metsäalan                
 eri liiketoimintoihin että yhteiskunnallisten              
ja ympäristöasioiden yhteensovittamiseen.              
 Yhtiö sijaitsee Curitibassa, Paranan                
osavalitiossa Brasiliassa,                
 ja sen palveluksessa on 23 henkilöä.                
                 
Brennus Ingénieurs Conseils SA           1.7.2010   100
                 
Yhtiö vastaa NUMEXista,                
 Euroopan johtavasta ydinvoimaloiden                
käyttäjien palvelusta, joka edistää                
 kokemusten vaihtoa kunnossa-                
pidosta ja siihen liittyviä parhaita käytäntöjä.              
 Yhtiön kotipaikka on Ranskassa,                
yhtiöllä ei ole henkilökuntaa.                
                 
ETV-Eröterv Zrt           14.6.2010   98,9
                 
Yhtiön toiminta käsittää ydinvoimalaitosten              
 ja konventionaalisten                
voimalaitosten suunnittelun, radioaktiivisen              
 jätteen käsittelyyn liittyvät                
palvelut sekä energian siirron ja                
 jakelun suunnittelupalvelut. Yhtiö                
sijaitsee Budapestissä, Unkarissa,                
 ja sen palveluksessa on 170 henkilöä.                
                 
PRG-Tec Oy           1.2.2010   100
                 
Yhtiö on erikoistunut kallioperän                
 hydrologisiin ja geofysiikan                
mittauksiin. Asiakaskunta koostuu ydinjätehuollon            
 alan yhtiöistä Suomessa ja Ruotsissa.                
Yhtiö sijaitsi Espoossa ja työllisti kahdeksan henkilöä.            
 Yhtiö on fuusioitu Pöyry Finland Oy:öön 31.12.2010.            
                 
                 
HANKITUT LIIKETOIMINNOT 2009                
            Hankinta-   Hankittu
Yritykset ja liiketoiminta           ajankohta   prosenttiosuus
                 
Aquarius International Consultants Pty Ltd         14.5.2009   100
                 
Yhtiö on erikoistunut avomerihankkeisiin              
 ja kuuluu Australian johtaviin                
tämän alan riippumattomiin suunnittelu-              
ja konsultointiyrityksiin.                
Yhtiöllä on hyvä maine merialueilla                
toimivan öljy- ja kaasuteollisuuden                
piirissä. Yhtiö sijaitsee Perthissä,                
Australiassa ja työllistää kymmenen henkilöä.              
                 
Shanghai Kang Dao Construction Company Ltd       1.3.2009   100
                 
Yhtiön toiminta käsittää ensisijaisesti projektinjohtopalveluja        
teollisuuden sekä toimisto- ja liikerakentamisen              
kiinteistökehitys- ja rakennushankkeissa.              
Yhtiö sijaitsee Shanghaissa, Kiinassa ja työllistää 27 henkilöä.        

 

Hankittujen yhtiöiden vaikutus Pöyry-konserniin            
                 
Hankittujen liiketoimintojen yhteenlasketut tiedot       2010   2009
Milj. euroa                
                 
Hankintameno                
Kiinteä hinta, maksettu           11,8   4,2
Arvio tuloskehityksen perusteella           0,5   0,0
Yhteensä           12,3   4,2
                 
Hankintamenon allokointi                
Nettovarat           1,7   0,2
Määräysvallattomien omistajien osuus           0,0   0,0
Yhteensä           1,7   0,2
Erotus           10,6   4,0
                 
Aineettomat oikeudet           0,5    
Liikearvo           10,1    
Yhteensä           10,6    
                 
Markkinajohtajuus, kokenut yritysjohto                
 ja henkilöstö, sekä hankitun liiketoiminnan hyvä              
kannattavuus ovat vaikuttaneet liikearvon syntymiseen.            
Vuonna 2010 hankitun ETV-Eröterv Zrt:n              
 liikearvoon vaikutti erityisesti yhtiön vahva venäläisen            
ydinvoimateknologian osaaminen.                
                 
Tilikaudella hankitun ETV-Eröterv Zrt:n alustavana esitettyä hankintamenolaskelmaa on oikaistu tilinpäätöshetkellä käypään arvoon kirjattujen keskeneräisten töiden ja saatujen projektiennakooiden osalta. Oikaisut johtuvat hankitun yhtiön tuloutusperiaatteiden muuttamisesta vastaamaan konsernin valmistusasteen mukaista tuloutusta. Oikaisun vaikutuksesta liikearvo kasvoi 0,9 miljoonaa euroa.      
     
     
     
     
                 
Yhtiö on tilikaudella hankkinut 60 prosentin omistusosuuden Silviconsult Engenharia Ltda:sta. Kauppakirjan ehtoihin sisältyvää yhtiön osto-optiota ja määräysvallattomien omistajien  osuuden myyntioptiota, joiden toteutusaika on tammikuussa 2014, on käsitelty ehdollisena vastikkeena. Hankittu yhtiö on yhdistelty konsernitilipäätökseen 100 prosentin omistusosuuden mukaisesti. Kauppakirjan mukainen ehdollinen vastike perustuu johdon arvioon hankitun yhtiön  kolmen vuoden keskimääräisestä operatiivisesta tuloksesta. Tilinpäätöshetkellä ehdollisen vastikkeen käypä arvo on 0,5 miljoonaa euroa.      
     
     
     
     
     
     
                 
Määräysvallattomien omistajien osuus              
Määräysvallattomien omistajien osuus                
vastaa niiden suhteellista osuutta hankintojen              
  nettovarallisuudesta (ETV 2010).                
                 
                 
Hankintoihin liittyvät kulut                
Kulut sisältyvät liiketoiminnan muihin kuluihin         0,2    
                 
Vaikutus Pöyry-konsernin laajaan tuloslaskelmaan            
                 
Liikevoiton määrä joka sisältyy hankinta-              
ajankohdasta tilinpäätöspäivään           0,9   0,0
Liikevaihdon volyymi 12 kuukauden                
kalenterivuositasolla           14,7   3,0
Liikevoiton määrä 12 kuukauden                
kalenterivuositasolla           1,6   0,7
                 
Vaikutus Pöyry-konsernin henkilömäärään         201   37

 

Vaikutus Pöyry-            
konsernin            
 varoihin ja velkoihin 2010     2009    
Milj. euroa     Yhdistä-   Yhdistä-
  Kirjan-   misessä Kirjan-   misessä
  pitoarvot Käyvän kirjatut pitoarvot Käyvän kirjatut
  ennen arvon käyvät ennen yh- arvon käyvät
Tase yhdistä- Oikai-sut arvot distämistä oikaisut arvot
  mistä          
             
Aineettomat            
hyödykkeet 0   0 0   0
Aineelliset            
hyödykkeet 0,2   0,2 0   0
Laskennalliset            
 verosaamiset 0,1   0,1      
Keskeneräiset työt 0,6   0,6 0   0
Myyntisaamiset 1,4   1,4 0,2   0,2
Muut saamiset 0,4   0,4 0   0
Rahavarat 2,1   2,1 0,2   0,2
Vastaavaa yhteensä 4,8 0 4,8 0,4 0 0,4
             
Korolliset velat 0   0 0   0
Saadut            
projektiennakot 1,1   1,1 0   0
Ostovelat 0,2   0,2 0   0
Muut lyhytaikaiset            
 velat 1,8   1,8 0,2   0,2
Vastattavaa yhteensä 3,1 0 3,1 0,2 0 0,2
             
Identifioitavissa            
 olevien erien            
 nettovarat 1,7 0 1,7 0,2 0 0,2
Määräysvallattomien            
omistajien osuus     0     0
             
Hankittujen            
liiketoimintojen            
 hankintameno     12,3     4,2
             
Aineettomat oikeudet     0,5     0
Liikearvo     10,1     4
             
Rahana maksettu            
 kauppahinta     12,3     4,2
Maksamaton osuus     0,6     0
Hankintoihin            
liittyvät kulut     0,2     0
Hankittujen            
liiketoimintojen            
 rahavarat     2,1     0,2
Rahavirtavaikutus     9,7     4

 

 

Kauppakirjaehtoihin perustuen katsauskauden aikana hankitut yhtiöt konsolidoidaan 100 prosenttisesti Pöyry-konserniin hankintakuukauden viimeisestä päivästä alkaen.
Koska hankitut liiketoiminnot eivät ole olennaisia yksitellen tarkasteltuina, ylläolevat tiedot on annettu yhteenlaskettuina.

 

LIIKEARVON JA AINEETTOMIEN        
 OIKEUKSIEN MUUTOS          
             
Milj. euroa     10-12/2010 10-12/2009 1-12/2010 1-12/2009
             
Liikearvo, kirjanpitoarvo          
 kauden alussa     113,1 100,4 101,3 95,9
Aineettomat oikeudet,          
 kirjanpitoarvo kauden alussa 1,4 0,9 0,9 0,9
Liikearvo, lisäykset   1,8 0,1 10,2 4,4
Aineettomat oikeudet, lisäykset 0,0 0,0 0,5 0,0
Liikearvo, vähennykset   -0,1 -0,2 -0,7 -2,1
Aineettomat oikeudet, poistot -0,1 0,0 -0,1 0,0
Arvonalentumiset   -0,2 0,0 -0,2 0,0
Liikearvo, kurssierot   1,9 1,0 5,9 3,1
Aineettomat oikeudet, kurssierot 0,1 0,0 0,1 0,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 117,9 102,2 117,9 102,2
             
Liikearvo     116,7 101,3 116,7 101,3
Aineettomat oikeudet   1,2 0,9 1,2 0,9

 

Liikearvon vähennys 0,7 miljoonaa euroa vuonna 2010 ( 2,1 vuonna 2010) johtuu lisäkauppahinnan maksusta, joka oli alhaisempi kuin hankintahetkellä vuonna 2007 oli arvioitu. Aineettomat oikeudet sisältävät asiakassuhteille allokoitua arvoa,
joka testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. Vuonna 2005 asiakassuhteelle allokoidusta 1,0 miljoonan arvosta on tilikaudella kirjattu arvonalentuminen
0,2 miljoonaa euroa johtuen asiakassuhteen liikevaihdon vähentymisestä.

 

 

 

Sijoitetun pääoman tuotto, ROI %
 tulos ennen veroja +  korko- ja muut rahoituskulut
        _____________________________________________________ x 100
 taseen loppusumma - koroton vieras pääoma
  (keskimäärin vuosineljänneksittäin)

 

Oman pääoman tuotto, ROE %
 tilikauden tulos
        _____________________________________________________ x 100
 oma pääoma (keskimäärin vuosineljänneksittäin)

 

Omavaraisuusaste %
 oma pääoma  
        _____________________________________________________        x 100
 taseen loppusumma - saadut ennakot

 

Velkaantumisaste %
        korolliset velat - rahavarat
 _____________________________________________________ x 100
                        oma pääoma         

 

Tulos/osake, EPS
        emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta
 keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden määrä tilikaudella

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma/osake
        emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
 osakeantioikaistu osakkeiden määrä tilikauden lopussa

 

Osinko/osake
        osinko                                                                                                  
 osakeantioikaistu osakkeiden määrä tilikauden lopussa

 

Osakekannan markkina-arvo
 osakkeiden määrä tilikauden lopussa  x  tilikauden lopun kurssi

 

Osakkeiden vaihto %
        tilikauden aikana vaihdettujen osakkeiden määrä              x 100
              keskimääräinen osakkeiden määrä tilikaudella