Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 05.03.2007

PÖYRY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Pöyry Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.3.2007 tehtiin seuraavat päätökset:
 
Yhtiökokous vahvisti Pöyry Oyj:n tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen ja myönsi hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2006.
 
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2006 jaetaan ulkona oleville osakkeille osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 8.3.2007 ja osingon maksupäivä 15.3.2007.
 
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Henrik Ehrnrooth, Pekka Ala-Pietilä, Matti Lehti, Heikki Lehtonen, Harri Piehl, Franz Steinegger ja Karen de Segundo.
 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi hallituksen jäsenelle 40 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa, sekä hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkioksi 12 500 euroa. Lisäksi yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 12 500 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta kullekin hallituksen ulkomailla asuvalle jäsenelle. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
 
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Henrik Ehrnroothin ja varapuheenjohtajakseen Heikki Lehtosen. Hallituksen valiokuntien osalta hallitus päätti, että nimitys- ja palkitsemisvaliokunta jaetaan kahdeksi valiokunnaksi. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Heikki Lehtonen ja Harri Piehl, nimitysvaliokunnan jäseniksi Henrik Ehrnrooth, Matti Lehti, Pekka Ala-Pietilä sekä hallituksen ulkopuolisena jäsenenä Georg Ehrnrooth, ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Karen de Segundo ja Heikki Lehtonen. Hallitus päätti yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti maksaa 12 500 euron vuotuisen lisäpalkkion hallituksen ulkomailla asuville jäsenille.
 
Pöyry Oyj:n tilintarkastajana jatkaa varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2002 päätöksen perusteella KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Sixten Nyman.
 
Osakeantivaltuutus
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan.
 
Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
 
Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 11 600 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 5 800 000 kappaletta.
 
Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy ja että siihen on maksuttoman osakeannin osalta yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan yllä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi. Uusmerkintä tai omien osakkeiden luovuttaminen voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta.
 
Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
 
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
 
Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus
 
Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla alla määritellyin ehdoin. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
 
Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, sekä osana yhtiön kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 5 800 000 kappaletta. Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti, joko julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.
 
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
 
PÖYRY OYJ
 
Erkki Pehu-Lehtonen
toimitusjohtaja
 
Teuvo Salminen
toimitusjohtajan sijainen
 
Lisätietoja antavat:
Satu Perälampi, sijoittajasuhdepäällikkö, Pöyry Oyj
puh. 010 33 223002, 040 526 3388
Anne Viitala, lakiasiainjohtaja, Pöyry Oyj
puh. 010 33 22811, 040 511 6151
 
 
JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet