Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 10.03.2009

Pöyry Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖYRY OYJ          Pörssitiedote 10.3.2009 klo 18.40
 
Pöyry Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.3.2009 tehtiin seuraavat päätökset:
 
Yhtiökokous vahvisti Pöyry Oyj:n tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen ja myönsi hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2008.
 
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2008 jaetaan ulkona oleville osakkeille osinkoa 0,65 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 13.3.2009 ja osingon maksupäivä 20.3.2009.
 
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Henrik Ehrnrooth, Pekka Ala-Pietilä, Alexis Fries, Heikki Lehtonen, Harri Piehl ja Karen de Segundo. Lisäksi yhtiökokous valitsi hallituksen uudeksi jäseneksi tekniikan tohtori Michael Obermayerin.
 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi hallituksen jäsenelle 40 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa, sekä hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkioksi 15 000 euroa. Hallituksen ja valiokuntien jäsenten matkakustannukset päätettiin korvata yhtiön matkustussäännön mukaan. Lisäksi yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 15 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta kullekin hallituksen ulkomailla asuvalle jäsenelle ja enintään 5000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta kullekin valiokuntien ulkomailla asuvalle jäsenelle. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
 
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Henrik Ehrnroothin ja varapuheenjohtajakseen Heikki Lehtosen. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Heikki Lehtonen, Harri Piehl ja Alexis Fries, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Henrik Ehrnrooth, Heikki Lehtonen, Karen de Segundo ja Pekka Ala-Pietilä sekä hallituksen ulkopuolisena jäsenenä Georg Ehrnrooth. Hallitus päätti yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti maksaa 15 000 euron vuotuisen lisäpalkkion hallituksen ulkomailla asuville jäsenille ja 5000 euron vuotuisen lisäpalkkion valiokuntien ulkomailla asuville jäsenille.
 
Pöyry Oyj:n tilintarkastajana jatkaa varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2002 päätöksen perusteella KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Sixten Nyman.
 
Yhtiöjärjestyksen muutos
 
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen yhtiökokouskutsua koskevaa 8 §:ää niin, että yhtiökokouskutsu on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä.
 
Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus
 
Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla alla määritellyin ehdoin. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
 
Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeita voidaan hankkia enintään 5 800 000 kappaletta. Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.
 
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle myönnetty valtuutus koskien omien osakkeiden hankintaa päättyy samalla.
 
Ylikurssi- ja vararahastojen alentaminen
 
Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön ylikurssirahastoa ja vararahastoa koko määrältään, eli yhteensä 50 420 234,49 eurolla, varojen siir­tämiseksi kokonaisuudessaan osakeyhtiölain 8 luvun 2 §:n mukaiseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
 
PÖYRY OYJ
 
Heikki Malinen
toimitusjohtaja
 
Teuvo Salminen
toimitusjohtajan sijainen
 
Lisätietoja antaa:
Anne Viitala, johtaja, lakiasiat ja riskienhallinta, Pöyry Oyj
puh. 010 33 22811, 040 511 6151
 
 
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet