Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 11.03.2008

PÖYRY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET - tiedote uudelleen lähetettynä

Pöyry Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.3.2008 tehtiin seuraavat päätökset:
 
Yhtiökokous vahvisti Pöyry Oyj:n tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen ja myönsi hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2007.
 
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2007 jaetaan ulkona oleville osakkeille osinkoa 0,65 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 13.3.2008 ja osingon maksupäivä 20.3.2008.
 
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Henrik Ehrnrooth, Pekka Ala-Pietilä, Heikki Lehtonen, Harri Piehl, Franz Steinegger ja Karen de Segundo. Lisäksi yhtiökokous valitsi hallituksen uudeksi jäseneksi diplomi-insinööri Alexis Friesin.
 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi hallituksen jäsenelle 40 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa, sekä hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkioksi 15 000 euroa. Lisäksi yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 15 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta kullekin hallituksen ulkomailla asuvalle jäsenelle. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
 
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Henrik Ehrnroothin ja varapuheenjohtajakseen Heikki Lehtosen. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Heikki Lehtonen ja Harri Piehl, nimitysvaliokunnan jäseniksi Henrik Ehrnrooth ja Pekka Ala-Pietilä sekä hallituksen ulkopuolisena jäsenenä Georg Ehrnrooth, ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Karen de Segundo ja Heikki Lehtonen. Hallitus päätti yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti maksaa 15 000 euron vuotuisen lisäpalkkion hallituksen ulkomailla asuville jäsenille.
 
Pöyry Oyj:n tilintarkastajana jatkaa varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2002 päätöksen perusteella KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Sixten Nyman.
 
Yhtiöjärjestyksen muutos
 
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä seuraavasti:
 
Yhtiöjärjestyksen yhtiön toimialaa koskeva 2 § muutetaan niin, että yhtiön uusi toimiala on konsultointi- ja suunnittelupalvelujen tuottaminen ja myynti. Yhtiö voi myös harjoittaa muuta teollista ja kaupallista toimintaa sekä sijoitustoimintaa mukaan lukien kiinteistöjen ja kiinteistöyhtiöiden omistaminen ja hallitseminen sekä niihin liittyvä vuokraustoiminta.
 
Yhtiöjärjestyksen vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 § poistetaan.
 
Yhtiöjärjestyksen osakkeiden lukumäärää koskeva 4 § poistetaan.
 
Vanhaan osakeyhtiölakiin perustuva osingonjakoa koskeva 6 § poistetaan.
 
Hallituksen toimikautta koskeva viimeinen lause poistetaan yhtiöjärjestyksen 7 §:stä.
 
Yhtiöjärjestyksen toiminimenkirjoitusoikeutta koskevaan 9 §:ään lisätään hallitukselle oikeus antaa muille henkilöille oikeus edustaa yhtiötä ja pykälän sanamuotoa ja terminologiaa selkeytetään ja muutetaan uuden osakeyhtiölain terminologiaa vastaavaksi.
 
Tilintarkastajia koskevaan yhtiöjärjestyksen 10 §:ään lisätään maininta siitä, että tilintarkastusyhteisön on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä.
 
Yhtiöjärjestyksen yhtiökokouskutsua koskeva 11 § muutetaan poistamalla viittaus pörssitiedotteeseen ja poistamalla kaksi viimeistä lausetta tarpeettomina. Lisäksi kohta jaetaan kahdeksi erilliseksi pykäläksi, joista toinen koskee kutsua yhtiökokoukseen ja toinen ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
 
Yhtiöjärjestyksen varsinaista yhtiökokousta koskevaa 12 §:ää muutetaan yhtiökokouksessa esitettävän aineiston ja päätettävien asioiden osalta vastaamaan paremmin kirjanpitolain säännöksiä ja terminologiaa. Myös varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden numerojärjestys muuttuu.
 
Yhtiöjärjestyksen yhtiön tilikautta koskevaan 13 §:ään tehdään terminologisia muutoksia.
 
Lisäksi yhtiöjärjestyksen numerojärjestystä muutetaan.
 
Vuoden 2004 optioehtojen muutos
 
Yhtiökokous päätti muuttaa vuoden 2004 optioehtoja seuraavasti:
 
Vuoden 2004 optio-oikeuksien ehtoihin tehdään muutokset koskien yhtiökokouspäivän jälkeen merkittävien osakkeiden merkintähinnan kirjaamista sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, poistetaan maininnat osakkeen kirjanpidollisesta vasta-arvosta, muutetaan kohtaa II.5 osakkeenomistajan oikeuksien alkamisesta ja muutetaan kohdan II.7 toiseksi viimeistä kappaletta koskien osakemerkintäehtoja jos osakkeiden lukumäärä muuttuu vastaamaan nykyisen osakeyhtiölain mukaista tilannetta.
 
Osakeantivaltuutus
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan.
 
Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
 
Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 11 600 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 5 800 000 kappaletta.
 
Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy ja että siihen on maksuttoman osakeannin osalta yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan yllä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi. Uusmerkintä tai omien osakkeiden luovuttaminen voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta.
 
Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
 
Valtuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus
 
Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla alla määritellyin ehdoin. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
 
Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, sekä osana yhtiön kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 5 800 000 kappaletta. Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti, joko julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.
 
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
PÖYRY OYJ
 
Erkki Pehu-Lehtonen
toimitusjohtaja
 
Teuvo Salminen
toimitusjohtajan sijainen
 
Lisätietoja antaa:
Anne Viitala, lakiasiainjohtaja, Pöyry Oyj
puh. 010 33 22811, 040 511 6151
 
 
JAKELU:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet