Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 02.02.2007

PÖYRY OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

PÖYRY OYJ         Pörssitiedote 2.2.2007 klo 9.00

PÖYRY OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Pöyry Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään maanantaina 5.3.2007 alkaen klo 16.00 Pöyry-talossa,
Jaakonkatu 3, 01620 Vantaa.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti
voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen
määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään
hintaan.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua
vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita.

Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 11 600 000 kappaletta. Yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 5 800 000
kappaletta.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää oikeuden poiketa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on
maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy
ja että siihen on maksuttoman osakeannin osalta yhtiön kannalta ja sen
kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava
taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan yllä esitetyin rajoituksin
käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan
laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustusjärjestelmien
toteuttamiseksi. Uusmerkintä tai omien osakkeiden luovuttaminen voidaan
suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä
kuittausoikeutta.

Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista
yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden
lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön
kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen
tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1
momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen
päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla
varoilla alla määritellyin ehdoin. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön
jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön
hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, sekä osana yhtiön
kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä
laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 5 800 000 kappaletta.
Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti, joko julkisessa
kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille muodostuneeseen
hankintahetken käypään arvoon. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

4. Hallituksen osingonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006
jaetaan osinkona 0,50 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa, että osinko
maksetaan 15.3.2007. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla,  joka
hallituksen  määräämänä osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.3.2007  on
merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

5. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle
yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja nykyisten
hallituksen jäsenten Henrik Ehrnrooth, Heikki Lehtonen, Pekka Ala-
Pietilä, Matti Lehti, Harri Piehl, Karen de Segundo ja Franz Steinegger
valitsemista uudelleen seuraavalle toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet
suostumuksensa valintaan.

Valiokunta ehdottaa hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi hallituksen
jäsenelle 40 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euroa ja
hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa, sekä hallituksen valiokuntien
jäsenten vuosipalkkioksi 12 500 euroa. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että
yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 12 500
euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta kullekin hallituksen
ulkomailla asuvalle jäsenelle. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset

Pöyry Oyj:n tilinpäätöstiedote ja hallituksen yllä kohdissa 2-3
mainittujen ehdotusten jäljennökset liitteineen sekä muut
yhtiökokouksessa käsiteltävät asiakirjat ovat 5.2.2007 alkaen nähtävillä
Pöyryn internet-sivulla www.poyry.com/yhtiokokous2007. Lisäksi
tilinpäätökseen liittyvät asiakirjat ja hallituksen ehdotukset ovat
23.2.2007 alkaen osakkeenomistajien nähtävinä alla mainitussa

osoitteessa ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiö lähettää
pyynnöstä osakkeenomistajille jäljennöksiä sanotuista asiakirjoista.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeutta

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta on
osakkeenomistajalla, joka on
a)    rekisteröity Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
  osakasluetteloon perjantaina 23.2.2007, ja
b)    ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään keskiviikkona
28.2.2007 klo 12.00 Suomen aikaa.

Rekisteröityminen osakasluetteloon

Osakkeenomistaja, jonka nimissä osakkeet ovat, on automaattisesti
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Ne hallintarekisteröityjen
osakkeiden omistajat, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, voidaan
merkitä tilapäisesti osakasluetteloon. Merkintä tulee tehdä viimeistään
perjantaina 23.2.2007. Tilapäistä rekisteröitymistä varten
osakkeenomistajan tulee ottaa yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle joko
a)    täyttämällä ilmoittautumislomake Pöyryn internet-sivulla
  www.poyry.com/yhtiokokous2007,
b)    puhelimitse 010 33 22224 (Helena Küttner) arkisin kello 9.00-
16.00,
c)    telefaxilla 010 33 21816, tai
d)    kirjeitse osoitteella Pöyry Oyj, Lakiasiainosasto/Yhtiökokous,
Jaakonkatu 3, 01620 Vantaa.

Ilmoittautumisen tulee olla yhtiöllä viimeistään keskiviikkona 28.2.2007
klo 12.00 Suomen aikaa.

Valtakirjojen toimittaminen

Mahdolliset valtakirjat, joiden perusteella valtuutettu käyttää
osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, on toimitettava yhtiölle
viimeistään keskiviikkona 28.2.2007 klo 12.00 Suomen aikaa.


Toivotamme osakkeenomistajamme tervetulleiksi varsinaiseen
yhtiökokoukseen.


Vantaalla 1. päivänä helmikuuta 2007

Pöyry Oyj
HallitusPÖYRY OYJErkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen
toimitusjohtaja           toimitusjohtajan sijainen

Lisätietoja antaa:
Anne Viitala, lakiasiainjohtaja, Pöyry Oyj
puh. 010 33 22811

www.poyry.com

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet