Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 01.02.2008

PÖYRY OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Pöyry Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 10.3.2008 alkaen klo 16.00 Pöyry-talossa, Jaakonkatu 3, 01620 Vantaa.
 
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1. Osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
 
2. Hallituksen osingonjakoehdotus
 
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 jaetaan osinkona 0,65 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 20.3.2008. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka hallituksen määräämänä osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.3.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
 
3. Hallituksen ehdotus yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
 
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä seuraavasti:
 
Yhtiöjärjestyksen yhtiön toimialaa koskeva 2 § muutetaan niin, että yhtiön uusi toimiala on konsultointi- ja suunnittelupalvelujen tuottaminen ja myynti. Yhtiö voi myös harjoittaa muuta teollista ja kaupallista toimintaa sekä sijoitustoimintaa mukaan lukien kiinteistöjen ja kiinteistöyhtiöiden omistaminen ja hallitseminen sekä niihin liittyvä vuokraustoiminta.
 
Yhtiöjärjestyksen vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 § poistetaan.
 
Yhtiöjärjestyksen osakkeiden lukumäärää koskeva 4 § poistetaan.
 
Vanhaan osakeyhtiölakiin perustuva osingonjakoa koskeva 6 § poistetaan.
 
Hallituksen toimikautta koskeva viimeinen lause poistetaan yhtiöjärjestyksen 7 §:stä.
 
Yhtiöjärjestyksen toiminimenkirjoitusoikeutta koskevaan 9 §:ään lisätään hallitukselle oikeus antaa muille henkilöille oikeus edustaa yhtiötä ja pykälän sanamuotoa ja terminologiaa selkeytetään ja muutetaan uuden osakeyhtiölain terminologiaa vastaavaksi.
 
Tilintarkastajia koskevaan yhtiöjärjestyksen 10 §:ään lisätään maininta siitä, että tilintarkastusyhteisön on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä.
 
Yhtiöjärjestyksen yhtiökokouskutsua koskeva 11 § muutetaan poistamalla viittaus pörssitiedotteeseen ja poistamalla kaksi viimeistä lausetta tarpeettomina. Lisäksi kohta jaetaan kahdeksi erilliseksi pykäläksi, joista toinen koskee kutsua yhtiökokoukseen ja toinen ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
 
Yhtiöjärjestyksen varsinaista yhtiökokousta koskevaa 12 §:ää muutetaan yhtiökokouksessa esitettävän aineiston ja päätettävien asioiden osalta vastaamaan paremmin kirjanpitolain säännöksiä ja terminologiaa. Myös varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden numerojärjestys muuttuu.
 
Yhtiöjärjestyksen yhtiön tilikautta koskevaan 13 §:ään tehdään terminologisia muutoksia.
 
Lisäksi yhtiöjärjestyksen numerojärjestystä muutetaan.
 
4. Hallituksen ehdotus vuoden 2004 optio-oikeuksien ehtojen muuttamiseksi
 
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle vuoden 2004 optio-oikeuksien ehtojen muuttamista ja optio-oikeuksien perusteella yhtiökokouspäivän jälkeen merkittävien osakkeiden merkintähintojen kirjaamista sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus ehdottaa, että vuoden 2004 optio-oikeuksien ehtoihin tehdään merkintähinnan kirjaamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon aiheutuvat muutokset, poistetaan maininnat osakkeen kirjanpidollisesta vasta-arvosta, muutetaan kohtaa II.5 osakkeenomistajan oikeuksien alkamisesta ja kohdan II.7 toiseksi viimeistä kappaletta osakemerkintäehtojen muuttamisesta osakkeiden lukumäärän muuttuessa vastaamaan nykyisen osakeyhtiölain mukaista tilannetta.
 
5. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista
 
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan.
 
Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
 
Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 11 600 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 5 800 000 kappaletta.
 
Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy ja että siihen on maksuttoman osakeannin osalta yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan yllä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi. Uusmerkintä tai omien osakkeiden luovuttaminen voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta.
 
Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
 
Valtuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
6. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla alla määritellyin ehdoin. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
 
Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, sekä osana yhtiön kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 5 800 000 kappaletta. Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti, joko julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.
 
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
7. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
 
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä 7 pysyisi ennallaan ja että nykyisistä hallituksen jäsenistä Henrik Ehrnrooth, Heikki Lehtonen, Pekka Ala-Pietilä, Harri Piehl, Karen de Segundo ja Franz Steinegger valittaisiin uudelleen hallitukseen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen jäseneksi valittaisiin dipl.ins. Alexis Fries samaksi toimikaudeksi. Alexis Fries toimii johdon konsulttina ja on sitä ennen ollut eri johtotehtävissä ABB-konsernin palveluksessa. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
 
Hallituksen palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi hallituksen jäsenelle 40 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa, sekä hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkioksi 15 000 euroa. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 15 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta kullekin hallituksen ulkomailla asuvalle jäsenelle. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
 
Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset
 
Pöyry Oyj:n tilinpäätöstiedote ja hallituksen yllä kohdissa 2-6 mainittujen ehdotusten jäljennökset liitteineen sekä muut yhtiökokouksessa käsiteltävät asiakirjat ovat viimeistään 15.2.2008 alkaen nähtävillä Pöyry Oyj:n internet-sivulla www.poyry.com/yhtiokokous2008. Lisäksi tilinpäätökseen liittyvät asiakirjat ja hallituksen ehdotukset ovat 4.2.2008 alkaen osakkeenomistajien nähtävinä alla mainitussa osoitteessa ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiö lähettää pyynnöstä osakkeenomistajille jäljennöksiä sanotuista asiakirjoista.
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeutta
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta on osakkeenomistajalla, joka on
a) rekisteröity Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon perjantaina 29.2.2008, ja
b) ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään perjantaina 7.3.2008 kello 12.00 Suomen aikaa.
 
Rekisteröityminen osakasluetteloon
 
Osakkeenomistaja, jonka nimissä osakkeet ovat, on automaattisesti rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Ne hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon. Merkintä tulee tehdä viimeistään perjantaina 29.2.2008. Tilapäistä rekisteröitymistä varten osakkeenomistajan tulee ottaa yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä.
 
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
 
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle joko
a) täyttämällä ilmoittautumislomake Pöyryn internet-sivulla www.poyry.com/yhtiokokous2008,
b) puhelimitse 010 33 22224 (Helena Küttner) arkisin kello 9.00-16.00,
c) telefaxilla 010 33 21816, tai
d) kirjeitse osoitteella Pöyry Oyj, Lakiasiainosasto/Yhtiökokous, Jaakonkatu 3, 01620 Vantaa.
 
Ilmoittautumisen tulee olla yhtiöllä viimeistään perjantaina 7.3.2008 klo 12.00 Suomen aikaa.
 
Valtakirjojen toimittaminen
 
Mahdolliset valtakirjat, joiden perusteella valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, on toimitettava yhtiölle viimeistään perjantaina 7.3.2008 klo 12.00 Suomen aikaa.
 
Toivotamme osakkeenomistajamme tervetulleiksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.
 
Vantaalla 1. päivänä helmikuuta 2008
 
Pöyry Oyj
Hallitus
 
PÖYRY OYJ
 
Erkki Pehu-Lehtonen
toimitusjohtaja
 
Teuvo Salminen
toimitusjohtajan sijainen
 
Lisätietoja antaa:
Anne Viitala, lakiasiainjohtaja, Pöyry Oyj
puh. 010 33 22811
 
 
JAKELU:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet