Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 04.02.2009

Pöyry Oyj:n yhtiökokouskutsu

PÖYRY OYJ          Pörssitiedote 4.2.2009 klo 9:00
 
Pöyry Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 10.3.2009 klo 16.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki (sisäänkäynnit M3 ja K3). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 15.00.
 
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
 
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1. Kokouksen avaaminen
 
2. Kokouksen järjestäytyminen
 
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 
6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
 
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
 
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 jaetaan osinkona 0,65 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 20.3.2009. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka hallituksen määräämänä osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.3.2009 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
 
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
 
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäsenelle 40 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa, sekä hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkioksi 15 000 euroa. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 15 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta hallituksen ulkomailla asuville jäsenille sekä enintään 5 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta valiokuntien ulkomailla asuville jäsenille. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
 
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän.
 
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
 
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa nykyisten hallituksen jäsenten Henrik Ehrnrooth, Heikki Lehtonen, Pekka Ala-Pietilä, Alexis Fries, Harri Piehl ja Karen de Segundo valitsemista uudelleen seuraavalle toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Lisäksi hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että uudeksi jäseneksi valittaisiin tekn.tri, MBA Michael Obermayer. Michael Obermayerilla on mittava ura kansainvälisenä liikkeenjohdon konsulttina. Hän on McKinsey & Company, Inc:n entinen Senior Partner ja yhtiön emeritusjohtaja. Lisäksi hän on toiminut World Economic Forumin toimitusjohtajana Genevessä sekä on Fjord Capital Partnersin ja Fjord Clean Energy Fund LP:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Franz Steinegger on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä.
 
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
 
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.
 
14. Tilintarkastajan valitseminen
 
Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastaja on valittu toistaiseksi. Näin ollen KPMG Oy Ab jatkaa yhtiön tilintarkastajana ja KPMG Oy Ab:n esityksen mukaan Sixten Nyman jatkaa päävastuullisena tilintarkastajana.
 
15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohtaa 8 Kutsu yhtiökokoukseen muutetaan näin kuuluvaksi:
 
"Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä."
 
16. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5 800 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
 
Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta sekä osana yhtiön kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
 
Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.
 
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta. Edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle myönnetty omien osakkeiden hankintaa koskeva valtuutus päättyy samalla.
 
17. Hallituksen ehdotus ylikurssirahaston ja vararahaston alentamiseksi siirtämällä rahastoissa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
 
Hallitus ehdottaa ylikurssirahaston ja vararahaston alentamista siirtämällä niissä yhtiökokouspäivänä olevat varat, yhteensä 50 420 234,49 euroa, kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
 
18. Kokouksen päättäminen
 
B. Yhtiökokousasiakirjat
 
Tämä kokouskutsu sekä tarkempaa tietoa edellä kohdissa 15-17 mainituista yhtiökokouksen asialistalla olevista hallituksen ehdotuksista on saatavilla Pöyry Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.poyry.com/yhtiokokous2009. Pöyry Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 27.2.2009. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä yhtiökokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä mainituilla internet-sivuilla 24.3.2009 alkaen.
 
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
 
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 27.2.2009 rekisteröity Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
 
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 6.3.2009 klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
 
a) täyttämällä ilmoittautumislomake Pöyry Oyj:n internet-sivuilla www.poyry.com/yhtiokokous2009;
 
b) puhelimitse numeroon 010 33 22224 (Helena Küttner) arkisin klo 9.00-16.00;
 
c) telefaxilla numeroon 010 33 21816; tai
 
d) kirjeitse osoitteella Pöyry Oyj, Lakiasiainosasto/Yhtiökokous, Jaakonkatu 3, 01620 Vantaa.
 
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Pöyry Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
 
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
 
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
 
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.
 
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
 
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
 
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
 
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.2.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.
 
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
 
4. Muut ohjeet/tiedot
 
Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.
 
Pöyry Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.2.2009 yhteensä 58 878 602 osaketta ja 58 483 602 ääntä.
 
Vantaalla 4.2.2009
 
PÖYRY OYJ
Hallitus
 
PÖYRY OYJ
 
Heikki Malinen
toimitusjohtaja
 
Teuvo Salminen
toimitusjohtajan sijainen
 
Lisätietoja antaa:
Anne Viitala, johtaja, Lakiasiat ja riskienhallinta, Pöyry Oyj
puh. 010 33 22811
 
 
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet