Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 05.05.2017

Pöyry Oyj: Pöyry Oyj:n hallitus päätti osakepohjaisesta palkitsemisjärjestelmästä ylimmälle johdolle ja avainhenkilöille

Pöyry Oyj          Pörssitiedote 5.5.2017 klo 08.30

Pöyry Oyj:n hallitus päätti osakepohjaisesta palkitsemisjärjestelmästä ylimmälle johdolle ja avainhenkilöille

Pöyry Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on päättänyt uudesta pitkän aikavälin osakepohjaisesta palkitsemisjärjestelmästä Yhtiön ylimmälle johdolle ja avainhenkilöille. Palkitsemisjärjestelmän tarkoitus on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöitä Yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkitsemisjärjestelmä perustuen osakeomistukseen Yhtiössä.

Edellytys johdolle ja avainhenkilöille suunnattuun palkitsemisjärjestelmään osallistumiselle on, että järjestelmään osallistuva henkilö palkitsemisjärjestelmän käynnistämisajankohtana omistaa tai hankkii Yhtiön osakkeita Yhtiön hallituksen osoittamaan enimmäismäärään asti (Alkusijoitus). Alkusijoitukseen hyväksytään osakkeet, jotka osanottaja hankkii järjestelmän yhteydessä tai on hankkinut viimeisen kahden vuoden aikana. Alkusijoitukseen ei hyväksytä osakkeita, jotka osanottaja on saanut Yhtiöltä palkkiona tai osana aiempaa osakepohjaista palkitsemisjärjestelmää.

Uusi palkitsemisjärjestelmä sisältää yhden ansaintajakson, joka muodostuu viidestä perättäisestä vuodesta, vuodet 2017-2022. Ansaintajakson aikana järjestelmään osallistuvilla henkilöillä on mahdollisuus saavuttaa pitkän aikavälin palkkio matching shares -osakkeiden muodossa. Järjestelmä oikeuttaa osallistujan saamaan matching shares -osakkeita, joiden lukumäärä riippuu osallistujan tekemän Alkusijoituksen määrästä. Edellytys palkkion saamiseksi järjestelmän perusteella on, että osanottaja omistaa järjestelmään alunperin sisällytetyt osakkeet (Alkusijoitus) koko ansaintajakson ajan. Lisäksi osanottajan tulee omistaa palkkioksi saamansa osakkeet kaksi vuotta kyseisen palkkion maksupäivästä lukien. Palkkio maksetaan erissä palkitsemisjärjestelmän kestoaikana. Palkitsemisjärjestelmän piiriin tulee kuulumaan enintään viisitoista Yhtiön hallituksen valitsemaa henkilöä.

Osanottaja voi valita haluaako osanottaja mahdollisen palkkion osittain yhtiön osakkeina (50 %) ja osittain rahana (50 %) tai ainoastaan osakkeina (100 %). Rahaosuus on tarkoitettu osanottajalle palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten kulujen kattamiseen. Palkkiot maksetaan vuosittain kunkin perättäisen ansaintajaksoon kuuluvan vuoden jälkeen. Palkkiota ei makseta, mikäli osanottajan työ- tai palvelusuhde Yhtiöön päättyy ennen kuin palkkio on maksettu, ellei Yhtiön hallitus tee erityistä poikkeusta.

Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat noin 2.100.000 Pöyry Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osan), laskettuna tämänhetkisen osakkeen hinnan perusteella. Palkkiona annettavien osakkeiden lukumäärä perustuu kunkin osanottajan Alkusijoituksen määrään ja ennalta määrättyyn matching-kertoimeen, jonka suuruus vaihtelee Alkusijoituksen määrän mukaan järjestelmän ehdoissa määrätyllä tavalla. Hallitus päättää kunkin järjestelmän osanottajan Alkusijoituksen enimmäismäärän. Järjestelmän perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 3.140.000 osaketta (laskettuna nykyisen osakekurssin perusteella ja olettaen, että kaikki palkkiot maksetaan yksinomaan osakkeina). Lopullinen osakkeiden enimmäismäärä päätetään elokuussa 2017, kun osakkeiden merkintähinta ja sijoitusmäärät ovat lopullisia ja järjestelmä käynnistyy. Järjestelmän markkina-arvo koko ansaintajakson aikana nykyisellä osakekurssilla on noin 7,4 miljoonaa euroa.

Osanottajille tarjotaan merkittäväksi uusia osakkeita järjestelmän alkaessa, hallituksen päättämään enimmäismäärään asti (Alkusijoitus). Näiden uusien osakkeiden merkintähinta on noin 90 % kaupankäyntimäärillä painotetusta keskikurssista Nasdaq Helsingissä hinnoittelupäivänä elokuussa 2017. Palkkio-osakkeet annetaan osanottajille maksutta.

Järjestelmän toteuttamiseksi hallitus päättää elokuussa 2017 maksullisesta suunnatusta osakeannista. jossa järjestelmän osanottajat merkitsevät arviolta enintään noin 1.040.000 Yhtiön osaketta, perustuen Pöyry Oyj:n nykyiseen osakekurssin ja hallituksen päättämiin järjestelmän osanottajien Alkusijoitusten enimmäismääriin. Lisäksi hallitus päättää elokuussa 2017 noin 2.100.000 uuden osakkeen antamisesta Yhtiölle itselleen maksutta. Osakkeita voidaan käyttää osakepalkkioiden maksamiseen Yhtiön palkitsemisjärjestelmän piirissä.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja: Martin á Porta
President and CEO
puh. +358 10 33 228 28

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Tarjoamme järkevimmät ratkaisut energiantuotantoon, sähkön siirtoon ja jakeluun, metsäteollisuuteen, kemianteollisuuteen ja biojalostukseen, kaivos- ja metalliteollisuuteen, väyläinfraan sekä vesihuoltoon. Pöyryn liikevaihto vuonna 2016 oli 530 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä (POY1V). Noin 5 500 asiantuntijaa. 40 maata.130 toimistoa.