Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 08.03.2018

Pöyry Oyj: Pöyry Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pöyry Oyj          Pörssitiedote 8.3.2018 klo 18.00

Pöyry Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pöyry Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.3.2018. Yhtiökokous vahvisti Pöyry Oyj:n tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2017 jaetaan osinkona 0,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 19.3.2018. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka hallituksen määräämänä osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.3.2018 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallitus
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Helene Biström, Henrik Ehrnrooth, Michael Rosenlew ja Teuvo Salminen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi hallituksen jäsenelle 45 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 65 000 euroa, sekä hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkioksi 15 000 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti 15 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta hallituksen ulkomailla asuville jäsenille sekä 5 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta valiokuntien ulkomailla asuville jäsenille. Matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjeen mukaisesti.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot sekä hallituksen että valiokuntien jäsenyydestä maksetaan kunkin hallituksen jäsenen valinnan mukaisesti joko 1) osaksi Pöyry Oyj:n osakkeina ja osaksi rahana, tai 2) kokonaan rahana. Osakkeina maksettavan palkkion osalta osakkeet hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun pörssistä kahden viikon kuluessa jaksolta tammikuu - maaliskuu 2018 julkaistavan liiketoimintakatsauksen julkaisemisen jälkeen. Jos osakkeita ei soveltuvan sisäpiirisääntelyn johdosta voida ostaa edellä mainittuna aikana, ne hankitaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista. Rahana maksettavat palkkiot maksetaan viimeistään 31.5.2018. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Henrik Ehrnroothin ja varapuheenjohtajaksi Teuvo Salmisen. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Teuvo Salminen (puheenjohtaja) ja Helene Biström. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Michael Rosenlew (puheenjohtaja) ja Henrik Ehrnrooth.

Tilintarkastaja
Pöyry Oyj:n tilintarkastajana jatkaa varsinaisen yhtiökokouksen 8.3.2012 päätöksen perusteella PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on nimennyt KHT Merja Lindhin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Omien osakkeiden hankintavaltuutus
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 6 100 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeet voidaan hankkia julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeita hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa, tai julkisella ostotarjouksella niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä.

Osakeantivaltuutus
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 6 100 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 6 100 000 kappaletta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäoikeudesta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 1/10 yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeanteihin ja osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä. Edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle myönnetty osakeantia koskeva valtuutus päättyi samalla.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:
Jutta Karlsson, lakiasiainjohtaja
puh. 010 33 49696

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Tarjoamme asiakkaille lämpö- ja sähkövoiman tuotantoon, siirtoon ja jakeluun, metsäteollisuuteen, biojalostukseen ja kemianteollisuuteen, kaivos- ja metalliteollisuuteen sekä infraan, vesihuoltoon ja ympäristöön liittyviä palveluja. Kehitämme yhdessä älykkäitä ratkaisuja ja hyödynnämme viimeisimpiä digitaalisia innovaatioita. Pöyryn liikevaihto vuonna 2017 oli 522 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. Noin 5 500 asiantuntijaa. 40 maata. 115 toimistoa.

www.poyry.com