Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 09.02.2018

Pöyry Oyj: Pöyry Oyj:n yhtiökokouskutsu

Pöyry Oyj          Pörssitiedote 9.2.2018 klo 8.45

Pöyry Oyj:n yhtiökokouskutsu

Pöyry Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 8.3.2018 klo 16.00 Vantaan Martintalossa, Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 15.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 jaetaan osinkona 0,05 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 19.3.2018. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka hallituksen määräämänä osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.3.2018 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen perusteella, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, pysyvät ennallaan ja ovat seuraavat: hallituksen jäsenelle 45 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 65 000 euroa, sekä hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkio 15 000 euroa. Lisäksi hallitus ehdottaa valiokunnan esityksen perusteella, että yhtiökokous päättää 15 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta hallituksen ulkomailla asuville jäsenille sekä 5 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta valiokuntien ulkomailla asuville jäsenille. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustusohjeen mukaisesti.

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenten palkkiot sekä hallituksen että valiokuntien jäsenyydestä maksetaan kunkin hallituksen jäsenen valinnan mukaisesti joko 1) osaksi Pöyry Oyj:n osakkeina ja osaksi rahana, tai 2) kokonaan rahana. Osakkeina maksettavan palkkion osalta osakkeet hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun pörssistä kahden viikon kuluessa jaksolta tammikuu - maaliskuu 2018 julkaistavan liiketoimintakatsauksen julkaisemisen jälkeen. Jos osakkeita ei soveltuvan sisäpiirisääntelyn johdosta voida ostaa edellä mainittuna aikana, ne hankitaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista. Rahana maksettavat palkkiot maksetaan viimeistään 31.5.2018. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen perusteella yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen perusteella nykyisten hallituksen jäsenten Helene Biström, Henrik Ehrnrooth, Michael Rosenlew ja Teuvo Salminen valitsemista uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastaja on valittu toistaiseksi. Näin ollen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy jatkaa yhtiön tilintarkastajana ja KHT Merja Lindh päävastuullisena tilintarkastajana.

15. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 6 100 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmiä hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä hankinnan jälkeen ei saa ylittää yhtä kymmenesosaa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeita hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa, tai julkisella ostotarjouksella. Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan kaupankäynnissä Helsingin Pörssin pörssilistalla.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

16. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 6 100 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 6 100 000 kappaletta.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeanteihin ja osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin liittyvistä ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle myönnetty osakeantia koskeva valtuutus päättyy samalla.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu sekä tarkempaa tietoa edellä kohdissa 15 ja 16 mainituista yhtiökokouksen asialistalla olevista hallituksen ehdotuksista on saatavilla Pöyry Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.poyry.com/yhtiokokous2018. Pöyry Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 15.2.2018. Edellä mainitut hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä yhtiökokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä mainituilla internet-sivuilla 22.3.2018 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.2.2018 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 5.3.2018 klo 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  1. täyttämällä ilmoittautumislomake Pöyry Oyj:n internet-sivuilla www.poyry.com/yhtiokokous2018;
  2. puhelimitse numeroon 010 33 21455 (Katriina Anttinen) arkisin kello 9.00-16.00; tai
  3. kirjeitse osoitteella Pöyry Oyj, Lakiasiainosasto/Yhtiökokous, Jaakonkatu 3, 01620 Vantaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus tai syntymäaika. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. Osakkeenomistajien Pöyry Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.2.2018, osakkeenomistaja voi omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään 5.3.2018 klo 10.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittamista tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä ja käännetään englanniksi. Toimitusjohtajan katsaus esitetään englanniksi ja käännetään suomeksi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Pöyry Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 9.2.2018 yhteensä 61 952 801 osaketta ja 59 762 746 ääntä.

Vantaalla 9.2.2018

PÖYRY OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Jutta Karlsson, lakiasiainjohtaja
puh. 010 33 49696