Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 07.02.2019

Pöyry Oyj: Tilinpäätöstiedote 7.2.2019 klo 8.30

Tilikauden oikaistu liiketulos kasvoi 67 %

Heinä-joulukuun 2018 keskeiset tunnusluvut

(Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta.)

  • Oikaistu liiketulos kasvoi 24,1 (16,0) miljoonaan euroon. Oikaistu liiketulos on parantunut kymmenenä peräkkäisenä kvartaalina. Se parani Energia-, Teollisuus- ja Liikkeenjohdon konsultointi-liiketoimintaryhmissä ja pysyi vakaana Infra, Vesi ja Ympäristö -liiketoimintaryhmässä. Liiketulos oli 21,7 (11,4) miljoonaa euroa.
  • Liikevaihto oli 296,9 (255,1) miljoonaa euroa. Se kasvoi kaikissa liiketoimintaryhmissä.
  • Saadut tilaukset kasvoivat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, jonka seurauksena konsernin tilauskanta kasvoi 19,6 % ollen 536,3 (448,5) miljoonaa euroa.
  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 76,8 (40,1) miljoonaa euroa painaen nettovelkaantumisasteen -58,7 %:iin.

Tammi-joulukuun 2018 keskeiset tunnusluvut

(Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta.)

  • Oikaistu liiketulos kasvoi 43,2 (26,0) miljoonaan euroon. Se parani kaikissa liiketoimintaryhmissä. Liiketulos oli 54,7 (15,1) miljoonaa euroa.
  •  Liikevaihto oli 579,5 (522,3) miljoonaa euroa. Se kasvoi kaikissa liiketoimintaryhmissä.
  • Saadut tilaukset lisääntyivät, ja konsernin tilauskanta oli kauden lopussa 536,3 (448,5) miljoonaa euroa.
        7-12/ 7-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos,
Pöyry-konserni     2018 2017 % 2018 2017 %
Tilauskanta kauden lopussa, milj. euroa   536,3 448,5 19,6 536,3 448,5 19,6
Liikevaihto yhteensä, milj. euroa   296,9 255,1 16,4 579,5 522,3 10,9
Liiketulos, milj. euroa   21,7 11,4 90,5 54,7 15,1 262,1
Liiketulos, % liikevaihdosta   7,3 4,5   9,4 2,9  
Oikaistu liiketulos, milj. euroa   24,1 16,0 50,2 43,2 26,0 66,5
Oikaistu liiketulos, % liikevaihdosta   8,1 6,3   7,5 5,0  
Tulos ennen veroja, milj. euroa   20,2 9,6 111,0 58,1 11,8 392,7
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa   76,8 40,1 91,7 114,1 38,2 198,9
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa   0,29 0,08 274,9 0,75 0,07 n.a.
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa   0,29 0,08 274,9 0,75 0,07 n.a.
Osakekohtainen tulos, oikaistu, euroa   0,33 0,16 106,0 0,56 0,25 127,3
Nettovelkaantumisaste, %         -58,7 4,7  
Sijoitetun pääoman tuotto, %         34,9 8,8  
Henkilöstö keskimäärin raportointikaudella, kokopäiväisinä työntekijöinä         4 700 4 551 3,3

Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen- tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia.

Toimitusjohtaja Martin à Porta:

Kaikki yksikkömme ovat parantaneet kannattavuuttaan vuonna 2018. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna päättynyt kvartaali on kymmenes peräkkäinen kannattavuuden kasvun vuosineljännes. Kolme neljästä liiketoimintaryhmästämme on yltänyt tavoitteisiinsa tai ylittänyt ne ja olemme varmoja, että muutosohjelmamme tuottaa tavoiteltuja tuloksia. Vahvat kassavirta ja tulos mahdollistivat nettovelan painumisen negatiiviseksi -103,5 miljoonaan euroon. Vaikka tilauskertymämme ei saavuttanutkaan korkeaksi asetettua tavoitetasoa, tilauskantamme kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 19 % edellisvuoteen verrattuna. Asiakaskeskeisyyden vahvistaminen on johtanut vakaaseen tarjouskantaan ja olemme vakuuttuneita siitä, että se näkyy uusina tilauksina vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla.

Teollisuusliiketoiminnan kysyntä jatkui vahvana erityisesti Pohjois-Euroopassa ja näimme myös kysynnän paranemista Latinalaisessa Amerikassa. Energiapalveluiden kysyntä pysyi vahvana erityisesti Lähi-idässä ja Aasiassa. Eurooppalaisen energiamarkkinan muutos jatkuu ja tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti konsultointitoiminnallemme. Infra, Vesi ja Ympäristö -liiketoimintaryhmä on vahvistanut tuloskehitystään erityisesti Pohjois-Euroopassa.

Muutosohjelmamme ja sen jalkautus edistyvät suunnitellusti. Sisäisen yrittäjyyden konsepti on otettu hyvin vastaan asiantuntijoidemme keskuudessa koko globaalissa organisaatiossamme, mikä näkyy viimeisellä vuosineljänneksellä tehdyn henkilöstökyselyn tuloksissa. Henkilöstön sitoutuminen ja motivaatio ovat parantuneet edelleen.  

Hallituksen esitys voitonjaoksi

Pöyry-konsernin emoyhtiön Pöyry Oyj:n tulos vuodelta 2018 oli 13 260 757,70 euroa, ja kertyneet voittovarat olivat 43 344 933,21 euroa. Voitonjakokelpoiset varat olivat siten yhteensä 56 605 690,91 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta siten, että tämän valtuutuksen perusteella jaettavan osingon kokonaismäärä on yhteensä enintään 0,35 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Mikäli hallitus päättää käyttää valtuutusta, yhtiö julkistaa erillisen päätöksen jaettavan osingon määrästä ja osingonmaksun täsmäytys- sekä maksupäivästä. Hallitus on päättänyt, ettei se käytä valtuutusta, mikäli ÅF AB:n (publ) käynnissä oleva julkinen ostotarjous Pöyry Oyj:n osakkeista toteutuu.

Taloudelliset näkymät vuodelle 2019

Pöyryn hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen yhteydessä 10.12.2018 Pöyry julkisti tietoa ohjeistuksestaan vuodelle 2019. Pöyry toistaa annetun ohjeistuksen.

"Konsernin oikaistun liiketuloksen arvioidaan parantuvan (2018: 43,2 miljoonaa euroa)."

Ohjeistus perustuu nykyiselle tilauskannan tasolle sekä yleisille markkinanäkymille.

Ohjeistus on laadittu itsenäisesti siten, ettei siinä ole huomioitu sitä vaikutusta, mikä ÅF:n ja Pöyryn suunnitellun yhdistymisen toteutumisella Ostotarjouksen kautta olisi Pöyryn taloudellisiin näkymiin.

Markkinanäkymät vuodelle 2019

Yleisesti ottaen markkinaolosuhteiden odotetaan jatkuvan samankaltaisina kuin edelliset 12 kuukautta. Kasvu euroalueella on jatkunut, mutta volatiliteetti pääomamarkkinoilla ja poliittinen epävarmuus saattavat vaikuttaa investointipäätöksiin. Aasiassa meille tärkeät markkinat jatkavat vahvoina ja tarjoavat mahdollisuuksia erityisesti energialiiketoiminnallemme. Lähi-idässä korkea kysyntä suolanpoistolle ja energiakapasiteetin lisäykselle jatkuu. Latinalaisen Amerikan näkymät ovat jakautuneet, Brasilian talous saattaa osoittaa elpymistä nopeammin kuin investointiaktiviteetin odotetaan lisääntyvän. Pohjois-Amerikan kysyntä jatkuu hyvänä, mutta USA:n asettamat kaupan rajoitukset ja mahdolliset vastatoimet luovat epävarmuutta sekä Pohjois-Amerikan että maailmanmarkkinoille.

Teollisuussektorimme kehitys on jatkunut vahvana erityisesti Euroopassa ja trendin ennustetaan jatkuvan. Muilla alueilla näkymät ovat vaihtelevat. Energiamarkkina Euroopassa tarjoaa muutamia valikoituja mahdollisuuksia ja säilyy vahvana erityisesti konsultointi- ja markkinamallinnus- sekä due diligence -palveluille. Infra-, vesi- ja ympäristömarkkinat ovat vakaat ja odotamme tasaista toimeksiantojen virtaa ydinmarkkinoillamme.

ÅF:n julkistama Pöyryn hallituksen suosittelema julkinen käteisostotarjous

10.12.2018 ÅF AB (publ) julkisti Pöyry hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Pöyryn osakkeista tarkoituksena yhdistää ÅF ja Pöyry. Tarjoushinta on 10,20 euroa osakkeelta ja Pöyryn hallitus suosittelee yksimielisesti ostotarjouksen hyväksymistä. Alkuperäisen tarjousajan tuli päättyä 31.1.2019. Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää, että tietyt edellytykset ovat täyttyneet tai, että ÅF luopuu niiden täyttymisen vaatimisesta sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, jolloin ÅF julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen, mukaan lukien muun muassa, että ÅF on saanut kaikki tarvittavat lakisääteiset hyväksynnät ja ÅF on saanut haltuunsa yli 90 prosenttia Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänioikeuksista. Lisätietoja Pöyryn hallituksen suosittelemasta julkisesta käteisostotarjouksesta on saatavilla ÅF:n transaktioverkkosivustolla osoitteessa www.drivinggrowthtogether.com.  

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

31.1.2019 ÅF AB (publ) jatkoi tarjousaikaa 15.2.2019 saakka, koska kaikki Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset eivät olleet vielä täyttyneet. ÅF julkistaa Ostotarjouksen alustavan tuloksen arviolta 18.2.2019 ja lopullisen tuloksen arviolta 20.2.2019.

Materiaali varsinaiselle yhtiökokoukselle

Vuosikatsaus 2018 sisältäen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä muut varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat ovat saatavilla yhtiön sivuilta osoitteessa www.poyry.com/fi viimeistään 14.2.2019.

Tämä on tiivistelmä tammi-joulukuun 2018 tilinpäätöstiedotteesta. Täydellinen tilinpäätöstiedote on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteenä ja on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.poyry.com/fi. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään täydelliseen tilinpäätöstiedotteeseen.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:
Juuso Pajunen, talousjohtaja
puh. 010 33 26632

Kutsu puhelinkonferenssiin tänään 7.2.2019

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään englanniksi klo 13.00 Pöyry-talolla osoitteessa Jaakonkatu 3, Vantaa. Tilaisuudessa tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Martin à Porta ja talousjohtaja Juuso Pajunen. Tilaisuuteen osallistuvia on pyydetty ilmoittautumaan tilaisuuteen 4.2.2019 mennessä.                                                                                                                   

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta, joka järjestetään samanaikaisesti tiedotustilaisuuden kanssa. Puhelinkonferenssin tiedot on esitetty alla.

Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.poyry.com/fi/sijoittajatieto. Tilaisuuden tallenne on saatavilla samassa osoitteessa seuraavaan työpäivään mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon:

Suomi:   +358 (0)9 7479 0361

Ruotsi:    +46 (0)8 5033 6574

UK:         +44 (0)330 336 9105

USA:       +1 323-794-2093

Muut maat:            +44 (0)330 336 9105

Konferenssin ID-numero: 8959325

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Tarjoamme asiakkaille lämpö- ja sähkövoiman tuotantoon, siirtoon ja jakeluun, metsäteollisuuteen, biojalostukseen ja kemianteollisuuteen, kaivos- ja metalliteollisuuteen sekä infraan, vesihuoltoon ja ympäristöön liittyviä palveluja. Kehitämme yhdessä älykkäitä ratkaisuja ja hyödynnämme viimeisimpiä digitaalisia innovaatioita. Pöyryn liikevaihto vuonna 2018 oli 580 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. Noin 5 500 asiantuntijaa. 40 maata. 120 toimistoa.