Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 23.07.2009

Pöyryn osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009

PÖYRY OYJ          Osavuosikatsaus 23.7.2009 klo 8.30
 
Pöyry-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 361,8 (edellisvuonna vastaavana ajanjaksona 414,2) miljoonaa euroa. Voitto ennen veroja oli 10,4 (53,1) miljoonaa euroa. Voittoon ennen veroja on kirjattu 7,7 miljoonaa euroa sopeuttamistoimenpiteistä johtuvia kertaluontoisia kustannuksia.
 
Pöyry-konsernin taserakenne on hyvä. Omavaraisuusaste oli 40,0 (44,9) prosenttia ja velkaantumisaste -6,8 (-31,2) prosenttia.
 
Osakekohtainen tulos oli 0,10 (0,61) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 9,2 (52,3) prosenttia.
 
Tilauskanta oli 534,1 miljoonaa euroa ja se väheni katsauskaudella 5,0 miljoonalla eurolla. Konsernin henkilöstön määrä laski ja oli katsauskauden päättyessä 6946 (vuoden 2008 lopussa 7924) henkilöä. Sopeuttamistoimenpiteiden vaikutus tämän hetken kapasiteettiin vastaa tavoitteeksi asetettua noin 12 prosentin kapasiteettivähennystä.
 
Konsernin liikevaihdon arvioidaan laskevan vuonna 2009 ja voiton ennen veroja heikkenevän merkittävästi vuoteen 2008 verrattuna. Arviossa ei ole huomioitu mahdollisia yrityskauppoja vuonna 2009.
 
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34:n mukaisesti noudattaen samoja laatimisperiaatteita kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Konserni on vuoden 2009 alusta ottanut käyttöön uudistetun standardin IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen sekä standardin IFRS 8 Toimintasegmentti. Näillä standardeilla ei ole merkittävää vaikutusta osavuosikatsauksen esittämiseen.
 
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
 
Liiketoimintaryhmät (Toimintasegmentit)
 
Energia
 
Katsauskauden liikevaihto oli 112,4 (120,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 6,6 (13,9) miljoonaa euroa sisältäen 1 miljoonan euron kertaluontoiset kulut.
 
Energia-alan palvelujen kysyntä säilyi melko vakaana Euroopassa. Muilla maantieteellisillä markkina-alueilla oli nähtävissä kysynnän hidastumista, ja projektitoteutuksissa päätöksenteon lykkääntymistä. Kiristyneen kilpailun vuoksi projektimarginaali laski lievästi. Kapasiteettia sopeutettiin katsauskaudella liiketoimintaryhmän toimistoverkostossa ja kapasiteetti väheni noin 150 henkilöllä.
 
Tilauskanta säilyi investointien päätöksenteon hidastumisesta huolimatta vakaana ja oli 190,9 (vuoden 2008 lopussa 196,4) miljoonaa euroa. Merkittävimmät katsauskaudella saadut uudet projektit olivat Styrian Steweag/Steg EPC-toimeksianto Neudorf/Werndorfin 110 kV:n kytkinlaitoksen uusinnasta Itävallassa (6,5 miljoonaa euroa), Verbund APG:n toimeksianto Itävallassa Ybbsfeldissä sijaitsevan 220 kV:n sähköaseman uusinnasta (2,7 miljoonaa euroa) ja OMV Power International GmbH:n toimeksianto Saksan Haimingiin rakennettavan 800 MW:n kombivoimalaitoksen omistajan edustajan suunnittelupalveluista (6 miljoonaa euroa).
 
Metsäteollisuus
 
Katsauskauden liikevaihto oli 102,5 (152,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli -5,0 (28,6) miljoonaa euroa. Katsauskauden liikevoittoa rasittivat henkilöstökapasiteetin vähentämiseen liittyvät kertaluontoiset noin 6 miljoonan euron kustannukset.
 
Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän suunnittelupalvelujen kysyntä uusien paperi- ja selluprojektien osalta oli alkuvuonna heikko. Taantuma on heikentänyt metsäteollisuusyritysten kannattavuutta ja vaikeuttanut investointirahoituksen saatavuutta globaalisti. Tästä syystä hankkeita on lykätty, uusien hankkeiden valmistelu on hidastunut ja konsultointitoimeksiantojen määrä on pienentynyt. Kapasiteettia sopeutettiin vastaamaan kysyntää useissa toimintamaissa mm. Suomessa, Brasiliassa, Pohjois-Amerikassa, Venäjällä ja Ruotsissa. Katsauskauden kokonaisvähennys vastaa 750 henkilön kapasiteettia ja se toteutettiin osaksi tilapäisillä lomautuksilla.
 
Tilauskanta laski ja oli 63,4 (vuoden 2008 lopussa 86,3) miljoonaa euroa. Merkittävimmät katsauskaudella saadut uudet projektit olivat Paroc Oy Ab:n sopimus uuden vuorivillatehtaan toteuttamisesta Venäjälle Chudovoon (1,5 miljoonaa euroa) ja Investlespromin toimeksianto Segezhan sellutehtaan lupasuunnittelusta Venäjällä (6 miljoonaa euroa). Liiketoimintaryhmä solmi pitkäaikaisen palvelusopimuksen Larox Oyj:n kanssa suunnittelu- ja projektipalvelujen toimittamiseksi.
 
Pöyry Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Malinen otti 24.4.2009 lukien Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän johtajan tehtävän hoitaakseen oman toimensa ohella.
 
Liikennejärjestelmät
 
Katsauskauden liikevaihto oli 59,8 (50,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 4,5 (3,5) miljoonaa euroa.
 
Liikennejärjestelmiin liittyvien palvelujen kysyntä säilyi hyvänä katsauskaudella. Tie- ja raideliikennejärjestelmiin liittynyt kysyntä oli erityisen vilkasta, ja suuret toimilupatyyppiset urakoitsijoiden toteuttamat projektit lisääntyivät. Liiketoimintaryhmän asema vahvistui edelleen paikallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.
 
Tilauskanta kasvoi selvästi ja oli 157,0 (vuoden 2008 lopussa 130,9) miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. Katsauskauden tilauskantaa kasvattivat keskikokoiset uudet tilaukset Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Merkittävimmät uudet projektit olivat Sveitsin liittovaltion rautateiltä SBB:ltä saatu uuden rautatieliikenteen valvontakeskuksen suunnittelusopimus (3,5 miljoonaa euroa), Strabag AG:n kaksi suunnittelutoimeksiantoa tienparannushankkeista Romaniassa (3,2 miljoonaa euroa), Tiehallinnon toimeksiannot tiehankkeista Etelä-Suomessa (2 miljoonaa euroa), Ratahallintokeskuksen toimeksianto pääkaupunkiseudun Kehäradan suunnittelusta (1 miljoona euroa), Sveitsin tiehallinnon ASTRA:n kanssa solmittu palvelusopimus liikenteenhallintajärjestelmän toteuttamisesta (1,7 miljoonaa euroa) ja sopimus metrolaajennuksesta uudella 4-linjalla brasilialaisen Sao Paulon Metro Companyn kanssa (3 miljoonaa euroa).
 
Vesi & ympäristö
 
Katsauskauden liikevaihto oli 43,0 (41,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 2,3 (2,1) miljoonaa euroa.
 
Ympäristöinfrastruktuuriin liittyvien palvelujen kysyntä säilyi vakaana katsauskaudella. Liiketoimintaryhmä jatkoi asemansa vahvistamista keskeisillä markkina-alueillaan Euroopassa.
 
Tilauskanta oli 75,5 (vuoden 2008 lopussa 76,8) miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. Kysyntä oli hyvä erityisesti Saksassa. Tärkeimmät katsauskaudella saadut projektit olivat vesihuoltoon ja koulutuspalveluihin liittyvät toimeksiannot Tansaniassa ja Nigerissa (3,7 miljoonaa euroa) sekä toimeksianto Pariisin keskusjätevedenpuhdistamon teknisistä tukipalveluista (3 miljoonaa euroa).
 
Rakentamisen palvelut
 
Katsauskauden liikevaihto oli 42,9 (48,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 3,3 (6,1) miljoonaa euroa. Liikevoittoa rasittivat henkilöstökapasiteetin vähentämiseen liittyvät kertaluontoiset noin 0,5 miljoonan euron kustannukset.
 
Toimisto- ja liikerakentamisen investointiaktiviteetti oli edelleen heikko. Tästä huolimatta liiketoimintaryhmän liikevaihto säilyi hyvällä tasolla tehostetun myynti- ja markkinointitoiminnan ansiosta. Kiristyneessä kilpailussa liiketoimintaryhmä onnistui vahvistamaan asemaansa Suomen markkinoilla ja pitämään kannattavuuden tyydyttävänä. Baltian maiden toimintoja supistettiin. Kiinasta ostetun Shanghai Kang Dao Construction Companyn liiketoiminta on integroitu liiketoimintaryhmän ja Pöyryn Kiinan toimintoihin ja yhtiön asemaa Kiinan markkinoilla on näin vahvistettu. Liiketoimintaryhmän henkilöstön määrää sopeutettiin ja kapasiteetti väheni noin 140 henkilöllä. Osa henkilöstövähennyksistä toteutettiin tilapäisillä lomautuksilla.
 
Tilauskanta säilyi vakaana ja oli 46,1 (vuoden 2008 lopussa 48,3) miljoonaa euroa. Liiketoimintaryhmän tilauskantaan kirjautui lukuisia pieniä toimeksiantoja. Merkittävimmät katsauskaudella saadut uudet projektit olivat Oy Primula Ab:n toimeksianto tuotanto- ja logistiikkahankkeen toteuttamisesta Järvenpäässä sekä suunnittelusopimukset Länsimetro Oy:n kanssa pääkaupunkiseudun Länsimetro-hankkeessa (1,3 miljoonaa euroa).
 
Yritysostot
 
Energia
 
Pöyry laajensi toimintaansa ostamalla toukokuussa 2009 australialaisen meritekniikan suunnittelu- ja konsultointiyhtiön Aquarius International Consultants Pty Ltd:n koko osakekannan. Perthissä Länsi-Australiassa sijaitsevan Aquarius International Consultantsin palveluksessa on kymmenen asiantuntijaa. Yhtiön palvelut käsittävät offshore-kaluston suunnittelun, laivanrakennusarkkitehtuurin ja meritekniset toiminnot, ja sen asiakaskuntaan lukeutuu kansainvälisiä öljy-yhtiöitä. Yhtiön vuotuinen liikevaihto on 1,3 miljoonaa euroa ja sen liiketoiminta on kannattavaa. Yhtiö on konsolidoitu Pöyry-konserniin 1.5.2009 alkaen.
 
Rakentamisen palvelut
 
Pöyry laajensi kiinteistöalan konsultointi- ja suunnittelutoimintaansa Kiinassa ostamalla elokuussa 2008 Shanghai Kang Dao Construction Company Ltd:n koko osakekannan. Kiinan kilpailuviranomaiset hyväksyivät yrityskaupan maaliskuussa 2009. Shanghai Kang Dao Constructionin toiminta käsittää projektinjohtopalveluja teollisuuden sekä toimisto- ja liikerakentamisen kiinteistökehitys- ja rakennushankkeissa. Yhtiön palveluksessa on 27 asiantuntijaa. Shanghai Kang Dao Construction Company Ltd:n tulos ja tase on yhdistetty Pöyry-konserniin 1.3.2009 alkaen.
 
Pöyry osti kesäkuussa 2009 loput 30 prosenttia kiinteistökonsultointiyhtiö Pöyry Evata Oy:n osakekannasta. Pöyry Evata Oy ja sen tytäryhtiö Pöyry Architects Oy on konsolidoitu kokonaan Pöyry-konserniin jo 1.7.2007 alkaen.
 
Tilauskanta
 
Konsernin tilauskanta on hyvä. Se pieneni katsauskaudella 5,0 miljoonalla eurolla ja oli kesäkuun lopussa 534,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2008 lopussa tilauskanta oli 539,1 miljoonaa euroa.
 
Henkilöstö
 
Konsernin henkilöstökapasiteetti väheni ja vastasi katsauskauden lopussa 6946 kokopäiväistä työntekijää (vuoden 2008 lopussa 7924). Kapasiteettia sopeutettiin erityisesti Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmässä, mutta myös Rakentamisen palvelut- ja Energia-liiketoimintaryhmissä kapasiteettia on supistettu. Noin puolet kapasiteettivähennyksestä toteutettiin tilapäisin järjestelyin.
 
Tase- ja rahoitusasema
 
Konsernin taserakenne on hyvä. Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 40,0 (vuoden 2008 lopussa 41,7) prosenttia. Konsernin maksuvalmius on hyvä. Velkaantumisaste oli -6,8 (-38,5) prosenttia. Katsauskauden lopussa kassavarat olivat 123,6 (203,7) miljoonaa euroa, korolliset velat 111,4 (122,5) miljoonaa euroa ja nettokassavarat 12,2 (81,2) miljoonaa euroa. Pitkäaikaiset käyttämättömät luottolimiitit olivat katsauskauden lopussa 113,8 (93,1) miljoonaa euroa.
 
Investoinnit
 
 
Merkittävimmät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
 
Konsernin lähiajan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät maailmanlaajuisen rahoituskriisin ja taantuman pitkittymiseen. Nämä riskit ja epävarmuustekijät liittyvät ensisijassa konsernin energia-, metsäteollisuus- ja rakentamisen palvelut -toimintasegmentteihin.
 
Heikko kysyntä ja investointiaktiviteetti saattavat jatkuessaan heikentää kannattavuutta edelleen. Riskin pienentämiseksi toimintaa sopeutetaan kysyntää vastaavaksi ja kustannuspohjaa kevennetään konserninlaajuisesti.
 
Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän tehostamistoimenpiteiden sekä organisaatio- ja toimintamallimuutosten toteuttamiseen liittyy myös epävarmuustekijöitä ja riskejä.
 
Yksityiskohtainen selvitys Pöyryn riskienhallinnasta ja liiketoimintaan liittyvistä merkittävimmistä riskeistä on annettu vuoden 2008 tilinpäätöksessä.
 
Osakepääoma ja osakkeet
 
Osakkeiden määrä oli vuoden 2008 lopussa 58 878 602 osaketta. Pöyry Oyj:n vuoden 2004 optio-ohjelmaan kuuluvilla optio-oikeuksilla 2004A ja 2004B on huhtikuussa 2009 merkitty 12 000 uutta osaketta ja heinäkuussa 2009 optio-oikeuksilla 2004A 8 108 uutta osaketta. Merkintöjen seurauksena yhtiön rekisteröity osakkeiden lukumäärä nousee 58 898 710 osakkeeseen.
 
Optio-ohjelma 2004
 
Pöyry Oyj on vuonna 2004 antanut optio-oikeuksia Pöyry-konsernin johdolle ja Pöyry Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien määrä on 550 000 ja kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään neljä Pöyry Oyj:n osaketta, eli yhteensä 2 200 000 osaketta.
 
Osakkeiden merkintäajat ovat optio-oikeuksilla 2004A 1.3.2007-31.3.2010 (660 000 osaketta), 2004B 1.3.2008-31.3.2011 (660 000 osaketta) ja 2004C 1.3.2009-31.3.2012 (880 000 osaketta). Kaikki optio-oikeudet on annettu ja hyväksytty vastaanotetuiksi.
 
Vuoden 2008 lopussa oli merkitty 69 532 osaketta optio-oikeudella 2004A ja 30 407 optio-oikeudella 2004B eli yhteensä 399 756 uutta osaketta. Katsauskauden aikana on merkitty 1 500 osaketta optio-oikeudella 2004A ja 1 500 optio-oikeudella 2004B eli yhteensä 12 000 uutta osaketta. Katsauskauden jälkeen on merkitty 2 027 osaketta optio-oikeudella 2004A eli yhteensä 8 108 uutta osaketta.
 
Osakepalkkiojärjestelmä 2008-2010
 
Pöyry Oyj:n hallitus hyväksyi joulukuussa 2007 osakeomistukseen perustuvan kannustinjärjestelmän Pöyry-konsernin avainhenkilöstölle. Järjestelmä käsittää kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Palkkio maksetaan osittain (50 prosenttia) yhtiön osakkeina ja osittain (50 prosenttia) rahana vuosina 2009, 2010 ja 2011. Järjestelmästä maksettavan palkkion määrä on vuosina 2008 ja 2009 sidottu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja liikevaihtoon.
 
Palkkiojärjestelmän piiriin kuului maksun hyväksyntähetkellä 287 henkilöä ansaintajaksona 2008. Ansaintajaksolla 2008 palkkion suhdeluku oli 180,89 prosenttia, joka vastasi 433 454 osakkeen arvoa. Maksu suoritettiin henkilöille huhtikuussa 2009. Järjestelmän arvo ansaintajaksona 2009 vastaa 400 000 osakkeen arvoa olettaen, että hallituksen asettama tulostavoite saavutetaan. Mikäli konsernin tulos ylittää tavoitteen ja saavuttaa hallituksen määrittelemän enimmäistuloksen, järjestelmä voi vastata enintään 800 000 osakkeen arvoa ansaintajaksona 2009. Vuonna 2009 noin 300 henkilöä kuuluu palkkiojärjestelmän piiriin. Huhtikuussa 2009 myönnettiin 92,8 prosenttia ansaintajakson 2009 palkkio-oikeuksista.
 
Järjestelmästä kirjataan kulua osakepalkkion käypään arvoon perustuen oikeuden syntymisajanjakson kuluessa, kunnes osakkeet ovat vapaasti kohderyhmän käytettävissä. Osakkeen käypä arvo on osakkeen kurssi vähennettynä ansaintajakson aikana odotettavissa olevilla osingoilla. Käypä arvo määritellään päivänä, jona kohderyhmä on hyväksynyt järjestelyn ehdot. Rahana maksettavan palkkion käypä arvo määritellään kunakin raportointihetkenä osakkeen tarkasteluhetken pörssikurssin perusteella.
 
Osakeantivaltuutus
 
Varsinainen yhtiökokous 10.3.2008 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 11 600 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 5 800 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
Yhtiökokouksen päätös on kokonaisuudessaan julkaistu 10.3.2008 päivätyllä pörssitiedotteella.
 
Katsauskauden aikana hallitus päätti toteuttaa suunnatun annin luovuttamalla yhteensä 216 727 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta kannustinjärjestelmän 2008 kohderyhmään kuuluville henkilöille järjestelmän sääntöjen mukaisesti. Katsauskauden aikana hallitus päätti lisäksi toteuttaa suunnatun annin luovuttamalla vastikkeetta yhteensä 10 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta yhtiön palveluksessa oleville henkilöille osana yhtiön palveluksessa olevien henkilöiden palkkiojärjestelmää. Suunnatuilla anneilla ei ole vaikutusta yhtiön osakepääomaan tai yhtiön osakkeiden kokonaismäärään. Näiden suunnattujen antien jälkeen osakeantivaltuutuksen määrä on enintään 5 573 273 osaketta.
 
Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus
 
Varsinainen yhtiökokous 10.3.2008 antoi hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 5 800 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hallitus päätti 10.3.2008 ottaa valtuutuksen käyttöön edellä kuvatun osakepalkkiojärjestelmän 2008-2010 toteuttamiseksi. Hallituksen päätöksen perusteella hankittiin 148 529 omaa osaketta vuonna 2008. Hallitus päätti 3.2.2009 aloittaa omien osakkeiden takaisinoston edellä sanotun valtuutuksen perusteella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hallituksen päätöksen perusteella hankittiin 5.2.-4.3.2009 välisenä aikana 139 000 omaa osaketta.
 
Varsinainen yhtiökokous 10.3.2009 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla edellisessä kappaleessa sanottuihin tarkoituksiin ja seuraavin ehdoin. Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 5 800 000 kappaletta. Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti, joko julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
Yhtiökokouksen päätös on kokonaisuudessaan julkaistu 10.3.2009 päivätyllä pörssitiedotteella.
 
Hallitus päätti 10.3.2009 ottaa valtuutuksen käyttöön ja aloittaa omien osakkeiden oston tämän otsikon ensimmäisessä kappaleessa sanottuun tarkoitukseen. Tämän päätöksen perusteella on hankittu kesäkuun loppuun mennessä 64 818 omaa osaketta. Vuoden 2009 aikana hankittujen omien osakkeiden hankintahinta oli keskimäärin 8,88 euroa. Lisäksi Pöyry Oyj on ostanut tytäryhtiöltään sen omistamat 8 914 Pöyry Oyj:n osaketta.
 
Edellä mainitun osakepalkkiojärjestelmän 2008-2010 ansaintajaksoon 2008 liittyvästä suunnatusta annista, 216 727 omaa osaketta, 215 641 osaketta oli kesäkuun lopussa annettu vastaanottajille. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä 30.6.2009 oli siten yhteensä 373 177 kappaletta, joka vastaa 0,6 prosenttia koko osakemäärästä ja 0,6 prosenttia äänimäärästä.
 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
 
Varsinainen yhtiökokous 10.3.2009 päätti alentaa yhtiön ylikurssirahastoa ja vararahastoa koko määrältään, eli yhteensä 50 420 234,49 eurolla, varojen siirtämiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Siirto on rekisteröitävänä.
 
Osingonmaksu
 
Varsinainen yhtiökokous päätti maksaa vuodelta 2008 osinkoa 0,65 (vuodelta 2007 0,65) euroa osakkeelta, yhteensä 38,0 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 20.3.2009.
 
Osakkeiden kaupankäynti
 
Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Osakkeen keskikurssi oli katsauskaudella 9,03 euroa; ylin kurssi oli 10,65 euroa ja alin 7,55 euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin 116,1 miljoonalla eurolla eli yhteensä 12,8 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 21,9 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.
 
Tulevaisuuden näkymät
 
Energia
 
Energia-liiketoimintaryhmän markkina-asema on vakaa, vaikka alentunut kysyntä ja kiristynyt kilpailu tekevät haastavaksi ylläpitää liiketoimintaryhmän liikevoittoa. Energiankulutuksen väheneminen, raakaöljyn alhainen hintataso, maakaasun alentunut kate ja yritysrahoituksen heikko saatavuus lykkäävät tällä hetkellä investointien päätöksiä. Vesivoimahankkeiden keskipitkän aikavälin näkymät etenkin kehittyvillä markkinoilla ovat edelleen hyvät. Energian tuotantorakenteen ja ympäristölainsäädännön muutokset lisäävät tarvetta uusiutuvalle energialle ja energiatehokkuudelle erityisesti EU:n alueella, ja lisäksi näiden uusien vaatimusten uskotaan kasvattavan konsultointipalvelujen kysyntää. Ydinvoima kokee voimakasta uutta tulemista, sekä Euroopassa että myös uusilla markkinoilla, kuten Lähi-idässä ja Aasiassa. Sopeuttamistoimenpiteet, joiden tarkoituksena on turvata toiminnan hyvä kannattavuus, jatkuvat Energia-liiketoimintaryhmässä. Energia-liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan laskevan selvästi vuonna 2009 kertaluontoiset kulut huomioiden, kun vuoden 2008 tulosta parantavaa kertaluontoista Polartest Oy:n osakkeiden myyntivoittoa ei huomioida liikevoitossa.
 
Metsäteollisuus
 
Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän globaali markkina-asema on vakaa. Uusien paperi- ja selluprojektien sekä kemianteollisuuden hankkeiden investointipäätöksiä on lykätty. Investointiaktiviteetin ei arvioida toipuvan vuoden 2009 kuluessa. Uusien investointihankkeiden selvitystyö jatkuu yhä tietyillä alueilla, mm. Venäjällä ja Brasiliassa. Lyhyellä aikavälillä Latinalaisen Amerikan investointivolyymin ei odoteta kääntyvän nousuun, vaikkakin pitkän aikavälin näkymät ovat myönteiset. Paikallispalveluiden kysyntä metsäteollisuussektorilla on vähentynyt, mutta säilynyt vakaana muilla teollisuuden aloilla. Liikkeenjohdon konsultointipalvelujen kysyntä on heikentynyt ja kohdistuu lisääntyvässä määrin metsäteollisuusyritysten kilpailukyvyn parantamiseen, mukaan lukien toiminnan tehostaminen ja energiansäästö. Vastatakseen muuttuneeseen markkinatilanteeseen liiketoimintaryhmässä jatketaan tehostamistoimenpiteitä. Liiketoimintaryhmän organisaatiota ja toimintamallia on muutettu vastaamaan vallitsevaa kysyntää. Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän tulosta heikentävät alhaisen kysynnän lisäksi toiminnan sopeuttamisesta aiheutuvat kertaluontoiset kulut. Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän liikevoiton vuonna 2009 arvioidaan olevan tappiollinen kertaluontoiset kulut huomioiden.
 
Liikennejärjestelmät
 
Monet hallitukset pyrkivät lieventämään taantuman talousvaikutuksia jatkamalla investointeja suuriin infrastruktuuriprojekteihin. Nämä investoinnit kuuluvat Liikennejärjestelmät-liiketoimintaryhmän ydinalueisiin. Investoinnit ovat vaikuttaneet positiivisesti liiketoimintaryhmän liiketoimintaan, ja myönteisen vaikutuksen odotetaan jatkuvan sitä mukaa kuin elvytyspaketteja toteutetaan. Elvytyksen vaikutus näkyy erityisesti Länsi-Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Itä-Euroopassa pitkittynyt taantuma voi hidastaa investointeja tulevaisuudessa, sillä maiden hallituksilla on vain rajoitetusti varoja elvyttäviin investointeihin. Liiketoimintaryhmän tilauskanta on kasvanut katsauskaudella selvästi ja toiminnan arvioidaan jatkuvan vakaana. Liikennejärjestelmät-liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan paranevan vuonna 2009.
 
Vesi & ympäristö
 
Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmän globaali markkinatilanne jatkuu vakaana. Julkisen sektorin asiakkailta saatavien uusien toimeksiantojen odotetaan jatkuvan. Teollisuusasiakkaiden, erityisesti kaivossektorin, kysynnän vähenemistä on tasapainottanut kysynnän lisääntyminen julkisella sektorilla. Eri puolilla maailmaa toteutettavien elvytyspakettien odotetaan johtavan uusiin tilauksiin. Kehittyvissä talouksissa liiketoimintaryhmän palvelujen kysyntää lisäävät ennen kaikkea puhtaan veden puute, ympäristön pilaantuminen sekä kaupungistumisen jatkuminen. Näillä aloilla kysyntä kasvaa tasaisesti. Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmän toiminnan arvioidaan jatkuvan vakaana ja liikevoiton arvioidaan paranevan vuonna 2009.
 
Rakentamisen palvelut
 
Erityisesti liike- ja toimistorakentamisessa, mutta myös teollisuussektorilla investointipäätöksiä on edelleen siirretty myöhempään ajankohtaan. Suhteellisen vakaan kysynnän arvioidaan jatkuvan infrastruktuurihankkeissa ja konsultointipalveluissa. Näillä alueilla Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmän markkina-asema on vahva ja tilauskanta on vaikeassa markkinatilanteessa säilynyt hyvänä. Liiketoimintaryhmän yksiköissä aloitettuja kapasiteetin sopeuttamistoimenpiteitä ja kustannustensäästöohjelmia jatketaan kannattavuuden varmistamiseksi. Markkinatilanteen ja sopeuttamistoimenpiteistä aiheutuvien kertaluonteisten kulujen vuoksi Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan laskevan selvästi vuonna 2009.
 
Konserni
 
Maailmanlaajuinen talouden taantuma vaikuttaa selkeästi investointikysyntään vuonna 2009. Pöyry-konsernissa vaikutukset ovat selkeimmin kohdistuneet Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän toimintaan ja kannattavuuteen, vaikka liiketoimintaryhmän markkina-asema onkin edelleen vahva. Talouden taantuman kestoa ja kaikkia sen vaikutuksia on edelleen vaikea ennakoida. Pöyry jatkaa konserninlaajuisia tehostamistoimenpiteitä, joiden tavoitteena on turvata konsernin kannattavuus ja sopeuttaa kapasiteetti markkinatilanteeseen. Toimenpiteiden tavoitteena on keskittää osaamista, tehostaa toimintoja ja leikata kustannuksia. Kiinteiden kulujen osalta säästötavoite on noin 30 miljoonaa euroa vuositasolla verrattuna vuoden 2008 kustannuksiin. Kulusäästötavoite ei sisällä kertaluontoisia kustannuksia.
 
Yritysostot ovat keskeinen osa Pöyryn kasvustrategiaa. Pöyryn vahva tase ja hyvä likviditeetti antavat mahdollisuuden osallistua aktiivisesti yritysjärjestelyihin. Yrityskauppoja toteutetaan, kun kohde tarjoaa strategisia etuja ja tukee Pöyryn tavoitteita.
 
Pöyry-konsernin liikevaihdon vuonna 2009 arvioidaan laskevan ja tuloksen ennen veroja heikkenevän merkittävästi vuoteen 2008 verrattuna. Arviossa ei ole huomioitu mahdollisia yrityskauppoja vuonna 2009.
 
Vantaalla 22. heinäkuuta 2009
 
PÖYRY OYJ
Hallitus
 
PÖYRY OYJ
 
Heikki Malinen
toimitusjohtaja
 
Teuvo Salminen
toimitusjohtajan sijainen
 
Lisätietoja antavat:
Heikki Malinen, toimitusjohtaja, Pöyry Oyj
puh. 010 33 21307
Esa Ikäheimonen, talousjohtaja, Pöyry Oyj
puh. 010 33 21586
Satu Perälampi, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Pöyry Oyj
puh. 010 33 23002
 
 
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet