Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 24.04.2009

Pöyryn osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009

PÖYRY OYJ          Osavuosikatsaus 24.4.2009 klo 8.30
 
Pöyry-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 187,8 (edellisvuonna 2008 196,2) miljoonaa euroa. Voitto ennen veroja oli 6,3 (22,6) miljoonaa euroa.
 
Pöyry-konsernin taserakenne on hyvä. Omavaraisuusaste oli 37,4 (43,2) prosenttia ja velkaantumisaste -12,5 (-29,6) prosenttia.
 
Osakekohtainen tulos oli 0,07 (0,26) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 11,1 (49,4) prosenttia.
 
Tilauskanta oli 546,4 miljoonaa euroa ja se kasvoi katsauskaudella 7,3 miljoonalla eurolla. Konsernin henkilöstön määrä laski ja oli katsauskauden päättyessä 7647 henkilöä (7924 vuoden 2008 lopussa).
 
Konsernin liikevaihdon arvioidaan laskevan selvästi vuonna 2009 ja voiton ennen veroja heikkenevän merkittävästi vuoteen 2008 verrattuna. Arvioissa ei ole huomioitu mahdollisia yrityskauppoja vuonna 2009.
 
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34:n mukaisesti noudattaen samoja laatimisperiaatteita kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Konserni on vuoden 2009 alusta ottanut käyttöön uudistetun IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardin sekä IFRS 8 Toimintasegmentti -standardin. Näillä standardeilla ei ole merkittävää vaikutusta osavuosikatsauksen esittämiseen.
 
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
 
Liiketoimintaryhmät (Toimintasegmentit)
 
Energia
 
Katsauskauden liikevaihto oli 59,5 (58,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 4,1 (5,6) miljoonaa euroa.
 
Energia-alan palvelujen kysyntä säilyi vakaana Euroopassa. Muilla maantieteellisillä markkina-alueilla oli nähtävissä kysynnän hidastumista ja projektitoteutuksien päätöksenteon lykkääntymistä. Liikevaihto jatkoi edelleen kasvuaan, mutta liikevoittoon vaikutti tehostettu myyntitoiminta. Myös projektimarginaali laski lievästi.
 
Tilauskanta säilyi investointien päätöksenteon hidastumisesta huolimatta vakaana ja oli 195,2 (vuoden 2008 lopussa 196,4) miljoonaa euroa. Merkittävimmät katsauskaudella saadut uudet projektit olivat Styrian Steweag/Steg EPC-toimeksianto Neudorf/Werndorfin 110 kV:n kytkinlaitoksen uusinnasta Itävallassa (6,5 miljoonaa euroa), itävaltalaisen Verbund APG:n toimeksianto Itävallassa Ybbsfeldissä sijaitsevan 220 kV sähköaseman uusinnasta (2,7 miljoonaa euroa) ja OMV Power International GmbH:n toimeksianto Saksan Haimingiin rakennettavan 800 MW:n kombivoimalaitoksen omistajan edustajan suunnittelupalveluista (6 miljoonaa euroa).
 
Metsäteollisuus
 
Katsauskauden liikevaihto oli 53,8 (70,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli -2,8 (11,7) miljoonaa euroa. Katsauskauden tappiollista liikevoittoa rasittivat henkilöstökapasiteetin vähentämiseen liittyvät kertaluontoiset noin 2,7 miljoonan euron kustannukset.
 
Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän suunnittelupalvelujen kysyntä uusien paperi- ja selluprojektien osalta oli alkuvuonna heikko. Taantuma on heikentänyt metsäteollisuusyritysten kannattavuutta ja vaikeuttanut investointirahoituksen saatavuutta globaalisti. Tästä syystä hankkeita on lykätty, uusien hankkeiden valmistelu on hidastunut ja konsultointitoimeksiantojen määrä on pienentynyt. Kapasiteettia sopeutettiin vastaamaan kysyntää useissa toimintamaissa mm. Brasiliassa, Pohjois-Amerikassa, Ruotsissa ja Suomessa.
 
Tilauskanta laski ja oli 71,7 (86,3) miljoonaa euroa. Liiketoimintaryhmä solmi pitkäaikaisen palvelusopimuksen Larox Oyj:n kanssa suunnittelu- ja projektipalvelujen toimittamiseksi.
 
Liikennejärjestelmät
 
Katsauskauden liikevaihto oli 30,8 (23,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 2,5 (2,1) miljoonaa euroa.
 
Liikennejärjestelmiin liittyvien palvelujen kysyntä säilyi hyvänä katsauskaudella. Erityisesti tie- ja raideliikennehankkeiden kysyntä oli vilkasta. Liiketoimintatoimintaryhmän asema vahvistui edelleen paikallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.
 
Tilauskanta kasvoi selvästi ja oli 151,8 (130,9) miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tilauskantaa kasvattivat useat keskikokoiset uudet tilaukset Latinalaisessa Amerikassa ja Euroopassa. Merkittävimmät uudet projektit olivat Sveitsin liittovaltion rautateiltä SBB:ltä saatu uuden rautatieliikenteen valvontakeskuksen suunnittelusopimus (3,5 miljoonaa euroa) ja Strabag AG:n kaksi suunnittelutoimeksiantoa tienparannushankkeista Romaniassa (3,2 miljoonaa euroa).
 
Vesi & ympäristö
 
Katsauskauden liikevaihto oli 21,0 (20,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 0,8 (0,7) miljoonaa euroa.
 
Ympäristöinfrastruktuuriin liittyvien palvelujen kysyntä säilyi vakaana katsauskaudella. Liiketoimintaryhmä jatkoi asemansa vahvistamista.
 
Tilauskanta kasvoi hieman ja oli 78,8 (76,8) miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. Tilauskanta kasvoi erityisesti Saksassa. Tärkeimmät katsauskaudella saadut projektit olivat vesihuoltoon ja koulutuspalveluihin liittyvät toimeksiannot Tansaniassa ja Nigerissa (3,7 miljoonaa euroa).
 
Rakentamisen palvelut
 
Katsauskauden liikevaihto oli 22,2 (22,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 1,7 (2,7) miljoonaa euroa. Liikevoittoa rasittivat henkilöstökapasiteetin vähentämiseen liittyvät kertaluontoiset noin 0,4 miljoonan euron kustannukset.
 
Toimisto- ja liikerakentamisen investointiaktiviteetti oli edelleen heikko. Tästä huolimatta liiketoimintaryhmän liikevaihto pysyi hyvänä tehostetun myynti- ja markkinointitoiminnan ansiosta. Liiketoimintaryhmä vahvisti asemaansa Suomen markkinoilla. Kiinan kilpailuviranomaisten hyväksyntä Shanghai Kang Dao Construction Company Ltd:n ostolle vahvistaa liiketoimintaryhmän asemaa Kiinan kasvavilla markkinoilla.
 
Tilauskanta säilyi vakaana ja oli 48,3 (vuoden 2008 lopussa 48,3) miljoonaa euroa. Liiketoimintaryhmän tilauskantaan kirjautui lukuisia pienempiä toimeksiantoja. Merkittävimmät katsauskaudella saadut uudet projektit olivat Oy Primula Ab:n toimeksianto Järvenpään tuotanto- ja logistiikkahankkeen toteuttamisesta sekä suunnittelusopimukset Länsimetro Oy:n kanssa pääkaupunkiseudun Länsimetro-hankkeessa (1,3 miljoonaa euroa).
 
Yritysostot
 
Pöyry laajensi kiinteistöalan konsultointi- ja suunnittelutoimintaansa Kiinassa ostamalla elokuussa 2008 Shanghai Kang Dao Construction Company Ltd:n koko osakekannan. Kiinan kilpailuviranomaiset hyväksyivät yrityskaupan maaliskuussa 2009. Shanghai Kang Dao Constructionin toiminta käsittää projektinjohtopalveluja teollisuuden sekä toimisto- ja liikerakentamisen kiinteistökehitys- ja rakennushankkeissa. Yhtiön palveluksessa on 27 asiantuntijaa. Shanghai Kang Dao Construction Company Ltd:n tulos ja tase on yhdistetty Pöyry-konserniin 1.3.2009 alkaen.
 
Tilauskanta
 
Konsernin tilauskanta on hyvä ja se on kasvanut katsauskaudella 7,3 miljoonalla eurolla. Tilauskanta oli maaliskuun lopussa 546,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2008 lopussa tilauskanta oli 539,1 miljoonaa euroa.
 
Henkilöstö
 
Konsernin henkilöstön määrä laski ja oli katsauskauden lopussa 7647 (vuoden 2008 lopussa 7924). Kapasiteettia sopeutettiin Metsäteollisuus- ja Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmien yksiköissä. Suomessa toteutettiin yt-neuvottelujen perusteella irtisanomisia ja lomautuksia.
 
Tase- ja rahoitusasema
 
Konsernin taserakenne on hyvä. Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 37,4 (vuoden 2008 lopussa 41,7) prosenttia. Konsernin maksuvalmius on hyvä. Velkaantumisaste oli -12,5 (-38,5) prosenttia. Katsauskauden lopussa kassavarat olivat 152,3 (203,7) miljoonaa euroa, korolliset velat 130,1 (122,5) miljoonaa euroa ja nettokassavarat 22,2 (81,2) miljoonaa euroa. Pitkäaikaiset käyttämättömät luottolimiitit olivat katsauskauden lopussa 68,5 (93,1) miljoonaa euroa.
 
Investoinnit
 
 
Riskit ja epävarmuustekijät
 
Katsauskaudella ei ole tunnistettu sellaisia merkittäviä uusia riskejä tai epävarmuustekijöitä, joilla toteutuessaan arvioitaisiin olevan olennainen merkitys konsernille. Aikaisemmin tiedotetun mukaisesti konsernin merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät maailmanlaajuiseen rahoituskriisiin ja talouden taantumaan. Rahoituskriisin ja talouden taantuman odotetusta vaikutuksesta Pöyryn toimintaan sekä toimenpiteistä, joilla vaikutusta pyritään lieventämään, on kerrottu erikseen tässä ja aiemmin katsauskaudella julkaistuissa tiedotteissa.
 
Yksityiskohtainen selvitys Pöyryn riskienhallinnasta ja liiketoimintaan liittyvistä merkittävimmistä riskeistä on annettu vuoden 2008 tilinpäätöksessä.
 
Osakepääoma ja osakkeet
 
Osakkeiden määrä oli vuoden 2008 lopussa 58 878 602 osaketta. Katsauskauden aikana osakkeiden määrässä ei ole tapahtunut muutoksia.
 
Optio-ohjelma 2004
 
Pöyry Oyj on vuonna 2004 antanut optio-oikeuksia Pöyry-konsernin johdolle ja Pöyry Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien määrä on 550 000 ja kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään neljä Pöyry Oyj:n osaketta, eli yhteensä 2 200 000 osaketta.
 
Osakkeiden merkintäajat ovat optio-oikeuksilla 2004A 1.3.2007-31.3.2010 (660 000 osaketta), 2004B 1.3.2008-31.3.2011 (660 000 osaketta) ja 2004C 1.3.2009-31.3.2012 (880 000 osaketta). Kaikki optio-oikeudet on annettu ja hyväksytty vastaanotetuiksi.
 
Vuoden 2008 lopussa oli merkitty 69 532 optio-oikeudella 2004A ja 30 407 optio-oikeudella 2004B yhteensä 399 756 uutta osaketta. Katsauskauden aikana osakemerkintöjä ei ole tehty. Katsauskauden jälkeen on 1 500 optio-oikeudella 2004A ja 1 500 optio-oikeudella 2004B merkitty yhteensä 12 000 uutta osaketta. Osakkeet merkitään kaupparekisteriin katsauskauden jälkeen. Osakkeiden lukumäärä nousee merkintöjen seurauksena 58 890 602 osakkeeseen.
 
Osakepalkkiojärjestelmä 2008-2010
 
Pöyry Oyj:n hallitus hyväksyi joulukuussa 2007 osakeomistukseen perustuvan kannustinjärjestelmän Pöyry-konsernin avainhenkilöstölle. Järjestelmä käsittää kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Palkkio maksetaan osittain (50 prosenttia) yhtiön osakkeina ja osittain (50 prosenttia) rahana vuosina 2009, 2010 ja 2011. Järjestelmästä maksettavan palkkion määrä on vuosina 2008 ja 2009 sidottu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja liikevaihtoon.
 
Palkkiojärjestelmän piiriin kuului maksun hyväksyntähetkellä 287 henkilöä ansaintajaksona 2008. Ansaintajaksolla 2008 palkkion suhdeluku oli 180,89 prosenttia, joka vastasi 433 454 osakkeen arvoa. Maksu suoritetaan henkilöille huhtikuussa 2009. Järjestelmän arvo ansaintajaksona 2009 vastaa 400 000 osakkeen arvoa olettaen, että hallituksen asettama tulostavoite saavutetaan. Mikäli konsernin tulos ylittää tavoitteen ja saavuttaa hallituksen määrittelemän maksimituloksen, järjestelmä voi vastata enintään 800 000 osakkeen arvoa ansaintajaksona 2009. Vuonna 2009 noin 300 henkilöä kuuluu palkkiojärjestelmän piiriin. Huhtikuussa 2009 myönnettiin 93,4 prosenttia ansaintajakson 2009 palkkio-oikeuksista.
 
Järjestelmästä kirjataan kulua osakepalkkion käypään arvoon perustuen oikeuden syntymisajanjakson kuluessa kunnes osakkeet ovat vapaasti kohderyhmän käytettävissä. Osakkeen käypä arvo on osakkeen kurssi vähennettynä ansaintajakson aikana odotettavissa olevilla osingoilla. Käypä arvo määritellään päivänä, jona kohderyhmä on hyväksynyt järjestelyn ehdot. Rahana maksettavan palkkion käypä arvo määritellään kunakin raportointihetkenä osakkeen tarkasteluhetken pörssikurssin perusteella.
 
Osakeantivaltuutus
 
Varsinainen yhtiökokous 10.3.2008 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 11 600 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 5 800 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
Yhtiökokouksen päätös on kokonaisuudessaan julkaistu 10.3.2008 päivätyllä pörssitiedotteella.
 
Katsauskauden aikana hallitus päätti toteuttaa suunnatun annin luovuttamalla yhteensä 216 727 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta kannustinjärjestelmän 2008 kohderyhmään kuuluville henkilöille järjestelmän sääntöjen mukaisesti. Katsauskauden aikana hallitus päätti lisäksi toteuttaa suunnatun annin luovuttamalla vastikkeetta yhteensä 10 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta yhtiön palveluksessa oleville henkilöille osana henkilöiden palkkiojärjestelmää. Suunnatuilla anneilla ei ole vaikutusta yhtiön osakepääomaan tai yhtiön osakkeiden kokonaismäärään. Suunnattujen antien jälkeen osakeantivaltuutuksen määrä on enintään 5 573 273 osaketta.
 
Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus
 
Varsinainen yhtiökokous 10.3.2008 antoi hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 5 800 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hallitus päätti 10.3.2008 ottaa valtuutuksen käyttöön edellä kuvatun osakepalkkiojärjestelmän 2008-2010 toteuttamiseksi. Hallituksen päätöksen perusteella hankittiin vuonna 2008 148 529 omaa osaketta. Hallitus päätti 3.2.2009 aloittaa omien osakkeiden takaisinoston edellä sanotun valtuutuksen perusteella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hallituksen päätöksen perusteella hankittiin 5.2.-4.3.2009 välisenä aikana 139 000 omaa osaketta.
 
Varsinainen yhtiökokous 10.3.2009 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla alla määritellyin ehdoin. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 5 800 000 kappaletta. Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti, joko julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
Yhtiökokouksen päätös on kokonaisuudessaan julkaistu 10.3.2009 päivätyllä pörssitiedotteella.
 
Hallitus päätti 10.3.2009 ottaa valtuutuksen käyttöön ja aloittaa omien osakkeiden oston edellisessä kappaleessa viimeksi sanottuun tarkoitukseen. Tämän päätöksen perusteella on hankittu maaliskuun loppuun mennessä 818 omaa osaketta. Vuoden 2009 aikana hankittujen omien osakkeiden hankintahinta oli keskimäärin 8,08 euroa.
 
Lisäksi Pöyry Oyj on ostanut tytäryhtiöltään sen omistamat 8 914 Pöyry Oyj:n osaketta. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä 31.3.2009 oli siten yhteensä 524 818 kappaletta, joka vastaa 0,9 prosenttia koko osakemäärästä ja 0,9 prosenttia äänimäärästä.
 
Edellä mainitun osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksoon 2008 liittyvän suunnatun annin, 216 727 omaa osaketta, tultua toteutetuksi yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä on 308 091, joka vastaa 0,5 prosenttia koko osakemäärästä ja äänimäärästä.
 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
 
Varsinainen yhtiökokous 10.3.2009 päätti alentaa yhtiön ylikurssirahastoa ja vararahastoa koko määrältään, eli yhteensä 50 420 234,49 eurolla, varojen siirtämiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Siirto on rekisteröitävänä.
 
Osingonmaksu
 
Varsinainen yhtiökokous päätti maksaa osinkoa vuodelta 2008 0,65 (vuodelta 2007 0,65) euroa osakkeelta, yhteensä 38,0 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 20.3.2009.
 
Osakkeiden kaupankäynti
 
Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:ssä Helsingissä. Osakkeen keskikurssi oli katsauskaudella 8,73 euroa; ylin kurssi oli 10,26 euroa ja alin 7,55 euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin 61,8 miljoonalla eurolla eli yhteensä 7,0 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 12,0 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.
 
Tulevaisuuden näkymät
 
Energia
 
Energia-liiketoimintaryhmän markkina-asema on vakaa. Maailmantalouden taantuma, öljyn hinnan ja maakaasumarginaalien alhainen taso ovat kuitenkin hidastaneet investointipäätöksiä erityisesti öljy- ja kaasutoimialalla. Epävakaus raakaöljyn hinnoittelussa jatkunee lyhyellä aikavälillä. Lisäksi projektien tiukentunut rahoitus on lykännyt hankkeiden etenemistä. Vesivoimahankkeiden keskipitkän tähtäimen näkymät etenkin kehittyvillä markkinoilla ovat edelleen hyvät. Sähkö- ja lämpösektorin aktiviteetti on tasaantunut kaikilla markkinoilla ja siksi eräiden suurten hankkeiden investointipäätöksiä on lykätty. Energiarakenteeseen kohdistuvien muutosten ja erityisesti EU:ssa jatkuvan lainsäädäntötyön odotetaan lisäävän kysyntää strategisille liikkeenjohdon konsultointipalveluille. Ilmastonmuutoksen torjuntaan tähtäävä ympäristölainsäädäntö lisää jatkossakin uudistuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen liittyvien palveluiden kysyntää. Ydinvoima kokee voimakasta uutta tulemista, sekä Euroopassa että myös uusilla markkinoilla, kuten Lähi-idässä ja Aasiassa. Energia-liiketoimintaryhmässä on käynnistetty sopeuttamistoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on turvata toiminnan hyvä kannattavuus. Energia-liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan laskevan vuonna 2009, kun vuoden 2008 tulosta parantavaa kertaluontoista Polartest Oy:n osakkeiden myyntivoittoa ei huomioida liikevoitossa.
 
Metsäteollisuus
 
Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän markkina-asema on vakaa. Uusien paperi- ja selluprojektien sekä kemianteollisuuden investointipäätöksiä on lykätty ja vireillä olevien hankkeiden aikataulu on epävarma. Investointiaktiviteetin ei arvioida toipuvan vuoden 2009 kuluessa. Uusien investointihankkeiden selvitystyö jatkuu yhä tietyillä alueilla, erityisesti Venäjällä. Latinalaisen Amerikan investointivolyymi alenee merkittävästi. Paikallispalveluiden kysyntä metsäteollisuussektorilla on vähentynyt, mutta säilynyt vakaana muilla teollisuuden aloilla. Liikkeenjohdon konsultointipalvelujen kysyntä on heikentynyt ja kohdistuu lisääntyvässä määrin metsäteollisuusyritysten kilpailukyvyn parantamiseen, mukaan lukien liiketoiminnan kehittäminen ja energiansäästö. Vastatakseen muuttuneeseen markkinatilanteeseen Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmä jatkaa edelleen tehostamistoimenpiteitä karsimalla kuluja ja vähentämällä kapasiteettia. Liiketoimintaryhmän organisaatiota ja toimintamallia muutetaan muiden sopeuttamistoimenpiteiden lisäksi. Markkinatilanne edellyttää myös uusia henkilöstövähennyksiä. Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän tulosta heikentää alhaisen kysynnän lisäksi toiminnan sopeuttamisesta aiheutuvat kertaluontoiset kulut. Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän tuloksen vuonna 2009 arvioidaan olevan lievästi tappiollinen kertaluontoiset kulut huomioiden.
 
Liikennejärjestelmät
 
Lähes kaikkialla maailmassa vallitsevasta vaikeasta talouden tilasta huolimatta investoinnit liikennejärjestelmäsektorilla ovat jatkuneet vakaana aiempien vuosien tapaan. Lukuisien maiden hallitukset ovat ilmoittaneet infrastruktuuriin liittyvistä taloudellisista tukitoimenpiteistä. Toiminta on säilynyt vilkkaana erityisesti Euroopan markkinoilla ja Latinalaisessa Amerikassa. Läntisessä Euroopassa investointitaso on vakaa lukuun ottamatta Saksaa. Useat näistä uusista investoinneista kohdistuvat uusien teiden sekä rautatie- ja metrojärjestelmien rakentamiseen, ja tunnelirakentamiseen. Kaikki mainitut investointikohteet ovat liiketoimintaryhmän avainalueita. Liiketoimintaryhmän tilauskanta on kasvanut katsauskaudella selvästi ja toiminnan arvioidaan jatkuvan vakaana. Liikennejärjestelmät-liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan paranevan vuonna 2009.
 
Vesi & ympäristö
 
Maailmantalouden taantuma vaikuttaa toistaiseksi Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmän toimintaan varsin rajoitetusti, koska ainoastaan pieni osuus palveluista toimitetaan yksityissektorin asiakkaille. Kysyntä palveluista vesihuollon, jätehuollon ja ympäristötutkimusten alueilla säilyy vilkkaana. Useiden maiden hallitukset ovat tuoneet julki merkittäviä maailman taloustaantuman hillitsemiseen tähtääviä toimenpiteitä lieventääkseen taantuman vaikutuksia. Kaikki ohjelmat sisältävät huomattavan osuuden investointeja julkiseen infrastruktuuriin, johon sisältyy vesi- ja jätevesihuolto. Myös kansainväliset rahoituslaitokset, kuten Maailmanpankki, ovat kohdistaneet tukeaan sosiaaliseen infrastruktuuriin liittyviin investointeihin. Ihmishenkien menetykseen ja infrastruktuurin tuhoutumiseen johtaneet poikkeukselliset sääolosuhteet vahvistuvat ilmastonmuutoksen myötä. Tästä johtuen julkinen sektori lisää korjaus- ja jälleenrakentamiseen kohdistuvia menojaan. Nämä seikat tuovat liiketoimintaryhmälle uusia työmahdollisuuksia ympäri maailmaa. Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmän toiminnan arvioidaan jatkuvan vakaana ja liikevoiton arvioidaan paranevan vuonna 2009.
 
Rakentamisen palvelut
 
Talouskriisin vaikutukset ovat havaittavissa erityisesti liike- ja toimistorakentamisessa Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmän markkina-alueilla. Myös teollisuussektorilla useita investointeja on peruttu tai niitä on siirretty myöhempään ajankohtaan. Kysynnän elpymistä on vaikea ennakoida, joten liiketoimintaryhmän yksiköissä aloitettuja sopeuttamistoimenpiteitä jatketaan kannattavuuden varmistamiseksi. Suhteellisen vakaan kysynnän arvioidaan jatkuvan infrastruktuurihankkeissa ja konsultointipalveluissa. Näillä alueilla liiketoimintaryhmän markkina-asema on vahva. Liiketoimintaryhmän tilauskanta on vaikeassa markkinatilanteessa säilynyt hyvänä. Huonontuneen markkinatilanteen ja sopeuttamistoimenpiteistä aiheutuvien kertaluonteisten kulujen vuoksi Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan laskevan selvästi vuonna 2009.
 
Konserni
 
Maailmanlaajuinen talouden taantuma vaikuttaa selkeästi investointikysyntään vuonna 2009. Pöyry-konsernissa vaikutukset ovat selkeimmin kohdistuneet Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän toimintaan ja kannattavuuteen, vaikka liiketoimintaryhmän markkina-asema onkin edelleen vakaa. Talouden taantuman kestoa ja kaikkia sen vaikutuksia on edelleen vaikea ennakoida. Pöyry jatkaa toimenpiteitään liittyen myynnin tehostamiseen, sisäiseen verkostumiseen ja resurssien jakamisen edistämiseksi. Syksyllä 2008 käynnistetyn toimenpideohjelman toteutusta jatketaan ja tehostamistoimenpiteitä kiihdytetään. Toimintaa terävöitetään edelleen sopeuttamalla kapasiteettia ja tehostamalla konsernin kustannusrakennetta. Myös toiminnan rakenteisiin liittyviä muutoksia toteutetaan. Tavoitteena on säilyttää konsernin kannattavuus mahdollisimman hyvänä.
 
Yritysostot ovat edelleen keskeinen osa Pöyryn kasvustrategiaa. Pöyryn vahva tase ja hyvä likviditeetti antavat mahdollisuuden osallistua aktiivisesti yritysjärjestelyihin. Yrityskauppoja toteutetaan, kun kohde tarjoaa strategisia etuja ja tukee Pöyryn tavoitteita.
 
Pöyry-konsernin liikevaihdon vuonna 2009 arvioidaan laskevan ja tuloksen ennen veroja heikkenevän merkittävästi vuoteen 2008 verrattuna. Arviossa ei ole huomioitu mahdollisia yrityskauppoja vuonna 2009.
 
Vantaalla 23. huhtikuuta 2009
 
PÖYRY OYJ
Hallitus
 
PÖYRY OYJ
 
Heikki Malinen
toimitusjohtaja
 
Teuvo Salminen
toimitusjohtajan sijainen
 
Lisätietoja antavat:
Heikki Malinen, toimitusjohtaja, Pöyry Oyj
puh. 010 33 21307
Esa Ikäheimonen, talousjohtaja, Pöyry Oyj
puh. 010 33 21586
Satu Perälampi, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Pöyry Oyj
puh. 010 33 23002
 
 
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet